Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2021. – Том 5, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Том 5, № 1. – 194 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління"

Зміст (том 5, № 1)


1
15
30
42
56
75
86
96
112
121
132
144
158
170
187

Content (Vol. 5, No 1)


1
15
30
42
56
75
86
96
112
121
132
144
158
170
187

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Private debt and economic growth: trends and characteristics for Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки) Шкварчук, Л. О.; Слав’юк, Р. А.; Shkvarchuk, L.; Slav’yuk, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено взаємозалежності темпів зростання ВВП України та приватного боргу. На основі застосування функції експоненціального росту розраховано лагову чутливість темпів змін ВВП та приватного боргу. Оцінено чутливість ВВП країни до змін у величині та динаміці приватного боргу. Використання підходу Грейнджера дало можливість оцінити приріст обсягів приватного боргу порівняно із попередньою динамікою ВВП та обсяг нарощеного у попередньому періоді приватного боргу за моделлю прямого та зворотного зв’язку.
 • Item
  Оцінювання концентрації регіонального ринку мультимодальних перевезень вантажів
  (Видавництво Львівської політехніки) Шандрівська, О. Є.; Shandrivska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано регіональний ринок мультимодальних перевезень (на прикладі Запорізької області) в частині ідентифікації конкурентних позицій транспортних підприємств та розподілу “ринкової влади” в сегменті вантажних перевезень між учасниками ринку мультимодальних перевезень. Здійснено оцінювання концентрації ринку мультимодальних перевезень Запорізької області із використанням індексу концентрації, індексу Лінда, індексу Херфіндаля–Хіршмана та індексу Джині. Ідентифіковано результати аналізу з позицій визначення рівня ринкової влади і конкурентної структури ринку мультимодальних перевезень вантажів. Ідентифіковано підприємство, яке формує “ядро” досліджуваного ринку: за аналітичними розрахунками це ПАТ “Укрзалізниця”. Визначено його роль у формуванні гостроти конкуренції на регіональному ринку мультимодальних перевезень. Окреслено напрями розвитку регіонального ринку мультимодальних перевезень із вичлененням та ідентифікацією рівнів конкурентної боротьби на ньому.
 • Item
  Реклама в інтернеті: теоретичний аналіз та особливості
  (Видавництво Львівської політехніки) Мальчик, М. В.; Адасюк, І. П.; Malchyk, M.; Adasiuk, I.; Національний університет водного господарства та природокористування; National University of Water and Environmental Engineering
  Проаналізовано основні показники ринку інтернет-реклами в Україні та визначено найпопулярніші види реклами у мережі. Розкрито основні завдання інтернет-реклами як важливого інструменту маркетингової стратегії для будь-якого виду діяльності. Удосконалено класифікацію реклами в інтернеті, основні види згруповано за одинадцятьма виділеними ознаками. Розкрито сутність кожного виду реклами, теоретичне розуміння яких дасть змогу рекламодавцю прийняти ефективне рішення щодо доцільності застосування рекламних інструментів, налаштувань, мінімізації ризиків у просуванні, раціонального використання рекламного бюджету, підвищення результативності після завершення показу. Також здійснено порівняльну оцінку та виділено особливості найпопулярніших видів реклами, розкрито переваги та недоліки інтернетреклами з метою удосконалення її теоретичного аналізу.
 • Item
  Діловий туризм як перспективний напрям туристичної діяльності в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки) Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Назаренко, А. В.; Prokopyshyn-Rashkevych, L.; Nazarenko, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито зміст поняття “діловий туризм” та удосконалено класифікацію ділового туризму за визначеними напрямами. Визначено основні групи учасників у сфері ділового туризму та виділено найдинамічніший сегмент ринку ділових подорожей. Проаналізовано розподіл іноземних туристів, обслугованих туроператорами та турагентами в Україні, за видами туризму. Визначено потенціал для розвитку ділового туризму в окремих регіонах. Зазначено ключові перешкоди для розвитку ділового туристичного бізнесу в Україні та запропоновано основні завдання щодо їх подолання.
 • Item
  Використання кольороназв для позначення видів туризму
  (Видавництво Львівської політехніки) Кулиняк, І. Я.; Kulyniak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Охарактеризовано види туризму із використанням кольороназв, які пов’язані із асоціацією з певною подією (червоний туризм); місцем подорожі (зелений, білий, блакитний туризм); бажанням туриста пережити гострі враження чи емоції (чорний туризм); спрямовані на певну категорію туристів (рожевий та сірий туризм) чи є напрямом наукових досліджень, мета яких – охорона туристичної спадщини від будьяких форм злочинності та небезпеки (жовтий туризм). Проаналізовано перспективи розвитку розглянутих видів туризму для Львівської області. Зроблено висновок, що найперспективніші зелений та чорний туризм, менш перспективні – білий та сірий туризм, а рожевий, блакитний та червоний види туризму безперспективні для Львівської області. Введено у науковий обіг новий перспективний вид туризму для Львівщини з використанням кольороназв “червоний” та “чорний”, які є символами ОУНР та складовими її революційного прапора. Під “червоно-чорним туризмом” автор пропонує розуміти різновид туризму, який передбачатиме подорожі місцями, де жив, творив та працював Степан Бандера, а також відвідування інших територій та об’єктів, які відіграли важливу роль у веденні національно-визвольної боротьби Організацією українських націоналістів.
 • Item
  Socio-economic analysis of the current state and prospects of development of the Zakarpattia region
  (Видавництво Львівської політехніки) Грицай, О. І.; Грицай, І. А.; Grytsay, O.; Hrytsai, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено основні статистичні показники Закарпатської області: валовий регіональний продукт (ВРП), інфляцію, економічну активність населення, безробіття, рівень споживчих цін, капітальні вкладення, зовнішньоекономічну діяльність, видатки домогосподарств, рівень заробітної плати та доходів населення у 2007–2019 рр., динаміку яких відображають два кризові періоди: 2008 та 2014–2015 рр. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення територіальної організації Закарпатської області, які забезпечать стійкість регіонального розвитку. Унікальне геополітичне розташування Закарпатської області та її аграрна спрямованість є вирішальними факторами для подолання криз та пожвавлення соціально-економічного розвитку регіону.
 • Item
  Розвиток ІТ-сфери України: чинники та напрями активізації
  (Видавництво Львівської політехніки) Карий, О. І.; Гальків, Л. І.; Цапулич, А. Ю.; Karyy, O.; Halkiv, L.; Tsapulych, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослідження спрямовано на удосконалення теоретико-методичних і прикладних основ активізації розвитку ІТ-сфери в Україні. Автори узагальнили наукові підходи до трактування ІТ-сфери, розкрили її змістовну сутність, охарактеризували інституційноправове забезпечення та візуалізували концептуальні засади регулювання ринку ІТпродуктів. Досліджено хронологію становлення ІТ-сфери в Україні та виокремлено п’ять етапів її розвитку. Проаналізовано особливості розвитку ІТ-підприємництва в Україні. Оцінено вплив системи вищої освіти на активізацію та локалізацію розвитку ІТ-підприємництва в Україні. Визначено стратегічні пріоритети державної політики в ІТ-сфері України.
 • Item
  Циркулярні бізнес-моделі для сталого розвитку українських підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки) Горбаль, Н. І.; Пліш, І. В.; Horbal, N.; Plish, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сутність, принципи, передумови та світовий досвід переходу від лінійної до циркулярної моделі економіки та забезпечення сталого розвитку вітчизняних підприємств за допомогою адаптації циркулярних бізнес-моделей. Проаналізовано світові, передусім європейські, досвід та практику й наведено успішні приклади їх застосування провідними підприємствами світу. Показано, що циркулярна модель корисна не тільки для екології та навколишнього середовища, а й для економічної ефективності підприємств. У підсумку підтверджено гіпотезу щодо глобальної необхідності та високої ефективності зміни економічної моделі з лінійної на циркулярну на різних рівнях. Ураховуючи світовий досвід та наведені рекомендації, зокрема щодо “зелених закупівель”, вітчизняним підприємствам доцільно активно впроваджувати циркулярні бізнес-моделі задля сталого розвитку та підвищення міжнародної конкурентоспроможності, а державі – розробити чітку стратегію переходу на циркулярні принципи економіки.
 • Item
  Управління ефективністю венчурного бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки) Терлецька, В. О.; Terletska, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено та проаналізовано показники оцінювання ефективності венчурних інвестицій в інноваційні проєкти. Здійснено критичний аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності венчурних інвестицій. Запропоновано здійснювати оцінювання ефективності венчурних проєктів за такими індикаторами, як: внутрішня норма прибутковості, модифікована внутрішня норма прибутковості, чиста теперішня вартість, період окупності, дисконтований період окупності, рентабельність продажів, середня норма рентабельності, індекс дисконтованої прибутковості та індекс дохідності, що сприятиме отриманню комплексної та адекватної оцінки збалансованості показників оцінювання ефективності венчурних інвестицій.
 • Item
  Маркетингово-логістично-орієнтоване управління екологічними інноваційними підприємствами
  (Видавництво Львівської політехніки) Одрехівський, М. В.; Когут, У. І.; Жила, Д. О.; Odrekhivskyi, M.; Kohut, U.; Zhyla, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сутність та переваги маркетингово-логістичного управління з позиції ефективності роботи підприємства та функціонування маркетингово-логістичної діяльності. Запропоновано науково-методичний підхід до організування системи “постачальники – екологічне інноваційне підприємство – маркетинг – споживачі” з метою екологічної оптимізації матеріальних потоків на підприємстві. Побудовано концептуальну модель взаємодії системи маркетингової інформації із зовнішнім середовищем задля раціоналізації маркетингової діяльності та управлінських процесів екологічного інноваційного підприємства. Сформовано логістичну систему екологічних інноваційних підприємств, яка покращить упроваджувальні процеси екологічних інновацій у системі “постачальник – споживач” з метою ефективної екологізації діяльності підприємства та регіону.
 • Item
  Управління системою економічної безпеки підприємств в умовах Covid-19
  (Видавництво Львівської політехніки) Лихолат, С. М.; Рискальчук, А. О.; Lykholat, S.; Ryskalshuk, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета статті – довести взаємозалежність економічної безпеки підприємств громадського харчування та прийняття антикризових рішень керівниками підприємств в умовах Covid-19. Охарактеризовано структуру системи економічної безпеки підприємств громадського харчування. Структуровано механізми антикризового управління економічною безпекою підприємств. Систематизовано загрози для економічної безпеки підприємства. Проаналізовано показники діяльності суб’єктів у сфері громадського харчування та виконано SWOT-аналіз галузі громадського харчування. Доведено гіпотезу про те, що діяльність підприємств громадського харчування істотно залежить від умов господарювання, які виникли внаслідок поширення коронавірусної інфекції Covid-19. Зроблено висновок, що антикризові рішення повинні бути ключовими елементами управління підприємствами громадського харчування, оскільки сприяють передбаченню та мінімізації ризиків, запобігають банкрутству.
 • Item
  Priorities of improving the competitiveness of higher education in regional development management (case of Ukraine)
  (Видавництво Львівської політехніки) Гринькевич, О. С.; Сорочак, О. З.; Hrynkevych, O.; Sorochak, O.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний університет “Львівська політехніка”; Ivan Franko National University of Lviv; Lviv Polytechnic National University
  Мета статті – перевірити гіпотезу про істотність відмінностей у показниках розвитку регіональних систем вищої освіти в Україні та обґрунтувати пріоритетні напрями підвищення їх конкурентоспроможності за критеріями якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. Автори обґрунтовують концептуальну модель для аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти за критеріями якості, економічної відповідальності та економічної ефективності, визначають перелік відповідних показників для їх вимірювання, а також пропонують результати аналізу систем вищої освіти в 25 регіонах України. Для дослідження використано основні положення теорій людського, соціального, інтелектуального капіталу, теорії стейкхолдерів, міждисциплінарний підхід, методи і показники статистичного аналізу. Результати дослідження підтвердили гіпотезу про значні дисбаланси в розвитку регіональних систем вищої освіти в Україні, зокрема за такими показниками, як співвідношення абітурієнтів ЗВО та випускників середніх шкіл, які беруть участь у зовнішньому незалежному тестуванні в цьому регіоні, частка студентів, які навчаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, кількість українських ЗВО у міжнародних рейтингах університетів. Зазначені дисбаланси спричиняють істотні стратегічні втрати людського та інтелектуального капіталу регіонів України, позначаються на їхньому інноваційному розвитку. Практична значущість отриманих результатів полягає у тому, що запропоновано пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в регіонах України, які можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку в частині реалізації інтелектуального потенціалу та підвищення конкурентоспроможності економіки.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку туристичної галузі в умовах пандемії
  (Видавництво Львівської політехніки) Бондаренко, Ю. Г.; Романюк, Е. В.; Bondarenko, Y.; Romaniuk, E.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано вплив вірусного захворювання COVID-19 на індустрію туризму, на основі чого запропоновано заходи для підтримання та стимулювання її розвитку, а також частки туристичної галузі у валовому внутрішньому продукті різних країн світу за три роки. Узагальнено заходи, яких вживав уряд України під час пандемії для підтримки бізнесу, зокрема сфери послуг. Визначено, що під час пандемії, спричиненої COVID-19, саме туризм постраждав найбільше, зокрема через обмежувальні карантинні заходи, які запроваджують країни. Розроблено й обґрунтовано заходи щодо підтримання туристичних підприємств і сприяння їх виходу із посткризи. Запропоновано новий напрям розвитку внутрішнього туристично-рекреаційного сектору з елементами реабілітаційних заходів після захворювання на коронавірус, що підтвердив правильність гіпотези, яку сформулювали автори.
 • Item
  Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін
  (Видавництво Львівської політехніки) Беспалюк, Х. М.; Процак, К. В.; Bespaliuk, Kh.; Protsak, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сутність дизайн-мислення, обґрунтовано його актуальність в умовах кризи та пандемії COVID-19. Зазначено, що дизайн-мислення – один із найкращих методів, який дасть змогу організації не тільки вижити в кризових умовах, але й досягти успіху. Проаналізовано процес дизайн-мислення та наведено дизайнерські техніки й інструменти, які варто використовувати на кожному етапі цього процесу. Визначено відмінність методів за традиційного підходу (застосування логічного мислення) та нестандартного (дизайн-мислення). Вказано переваги дизайн-мислення, а також недоліки та складнощі його застосування.
 • Item
  Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business
  (Видавництво Львівської політехніки) Гембарська, Н. Є.; Данилків, Х. П.; Квасній, Л. Г.; Hembarska, N.; Danylkiv, Kh.; Kvasnii, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка; Lviv Polytechnic National University; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  Мета цього дослідження полягає в аналізі теоретичних основ управління фінансовою стійкістю підприємства та їх практичного застосування у сфері малого ресторанного бізнесу, удосконаленні методичних підходів і розробленні рекомендацій щодо формування концепції управління фінансовою стійкістю для подолання істотних проблем в умовах сьогодення. Використано методи: індукції, дедукції, теоретичного узагальнення, щоб з’ясувати сутність фінансової стійкості із позицій різних авторів та сформулювати узагальнювальне поняття, яке застосовано для визначення основоположних засад процесу управління фінансовою стійкістю підприємства, його завдань, складових та послідовності їх використання під час формування концепції управління фінансовою стійкістю сучасного підприємства; спостереження, причиннонаслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для аналізу проблем вибору методики, на основі якої здійснюється розрахунок основних показників оцінки фінансової стійкості підприємства, а також інтерпретації одержаних даних, які доцільно використовувати для малого підприємства, порядку їх розрахунку та бажаної тенденції зміни, характеристики облікового забезпечення цього процесу; діалектичний, моделювання, узагальнення – для розроблення рекомендацій щодо удосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу. Доведено гіпотезу про те, що вдосконалення методики та організації управління фінансовою стійкістю підприємства малого ресторанного бізнесу дає можливість генерувати якісний інформаційний простір і достатні ресурси, щоб забезпечити високий ступінь його фінансової незалежності та стійкий фінансовий стан, за якого показники діяльності будуть покращуватися або не погіршуватися у разі зміни внутрішніх і зовнішніх чинників. Із обґрунтуванням запропоновано реалізувати концепції управління фінансовою стійкістю підприємства, ураховуючи чинник часу в трирівневому вимірі: стратегічному, тактичному та оперативному. Зазначено, що у сучасних умовах підприємці у сфері малого бізнесу потребують освітніх й навчальноконсультативних послуг щодо управління фінансами, зокрема, їх фінансовою стійкістю, а найважливішим і найдоступнішим елементом забезпечення фінансової стійкості підприємства у короткостроковому періоді є його система бюджетування. Результати цього дослідження становлять інтерес для малих підприємств ресторанного бізнесу, які вирішують питання управління фінансовою стійкістю в умовах карантину, адже карантин та пандемія коронавірусу (COVID-19) спричинили масштабний злам в економіці, змусивши цілі бізнес-структури пристосовуватися до нових, складніших реалій. Крім того, результати можуть допомогти у визначенні слабких сторін сфер маркетингу та фінансів; найпоширеніших причин банкрутства; внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на фінансову стійкість малого ресторанного бізнесу. Виділено особливості та обґрунтовано основні шляхи подолання можливих проблем управління фінансовою стійкістю малого ресторанного бізнесу. Це дослідження містить характеристику основних параметрів управління фінансовою стійкістю підприємства за рівнями управління; розкриває характерні риси сучасного малого ресторанного бізнесу та проблеми, які виникають під час управління його фінансовою стійкістю; подано пропозиції щодо забезпечення фінансової стійкості малого підприємства, а саме запропоновано звертати увагу на три основні складові: ефективність використання та примноження власного капіталу; забезпечення платоспроможності регулюванням величини та структури майна й капіталу підприємства; забезпечення ліквідності активів.