Філософські науки. – 2007. – №578

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковано статті, що висвітлюють актуальні проблеми сучасної філософії, зокрема – проблеми онтології, гносеології, історії української філософії, релігієзнавства, етичних та естетичних питань, відображено події наукового життя. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 578 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 116 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 578
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 578
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Проблема “двійника” у творчості Ф. Достоєвського з погляду Дмитра Чижевського
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Сурмай, Ірина
  Проаналізовано погляди видатного українського історика філософії Д. Чижевського на проблему “двійника” в творчості Ф. Достоєвського в контексті критики раціоналістичної етики російського Просвітництва другої половини ХІХ ст. з її абсолютизацією інтелектуального формалізму щодо безпосередньої чуттєвості та тлумаченням людини як елемента раціонально побудованої соціальної конструкції, позбавленої “онтологічної стійкості” та індивідуальної буттєвої перспективи. In the article the point of view of famous Ukrainian historian of philosophy D. Chyzhevsky about the problem of “the twin” in F. Dostojevsky works is analysed in context of criticism of ethics of Russian Enlightenment of the second half of 19th century with its absolutisation of intellectual formalism concerning immediate sensitivity and a person’s interpretation as an element of a well-built social construction deprived of “ontological stability” individual life’s prospect.
 • Item
  Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за В. І. Вернадським: методологічні аспекти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чурсінова, Оксана
  Розглядаються методологічні ідеї В. І. Вернадського, які істотно вплинули на розвиток вітчизняної науки і технічної діяльності в Україні. Показано, що згідно з позицією В. І. Вернадського наука і техніка в структурі ноосфери є системоутворювальним і динамічним чинником розвитку організованого людства. In the article it is examined methodological ideas of V. I .Vernadsky, which substantially influenced the development of native science and technical activity in Ukraine. It is showed that, according to Vernadsky’s positions, science and technology in the structure of noosphere appear as systematizing and dynamic factors in the development of organized humanity.
 • Item
  Антиапологія Сократа. Арістофанівська інтерпретація образу Сократа в комедії “Хмари”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кралюк, Петро
 • Item
  Поклоніння “святим місцям” як елемент духовно-релігійної культури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Крюкова, Наталія
  Досліджується проблема паломництва до “святих місць”. Автор характеризує історію цього явища, описує мету, яку ставлять перед собою прочани, а також визначає роль паломництва в житті суспільства. Виявлений психологічний аспект поклоніння “святим місцям”; це явище проаналізовано з релігійного і наукового погляду. Феномен поклоніння “святим місцям”, паломництво до них, віра в їхній вплив на людину є частиною духовно-релігійної культури суспільства. The author describes the history of pilgrimage, the aims that pilgrims want to achieve, and defines the role of pilgrimage in the society. The article represents the psychological aspect of pilgrimage to holy places. The phenomenon is analysed religiously and scientifically. The author makes a conclusion that phenomenon of worshipping of holy places, pilgrimage to them, faith in their influence on a person – are indisputable facts of spiritual life of the society.
 • Item
  Ідея Бога у спадщині Патріарха Йосифа Сліпого з погляду української філософії релігії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тіменик, Зиновій; Скалецький, Михайло
  Розглянуто основні концепції ідеї Бога в духовних творах Патріярха Йосифа Сліпого. Стверджується намагання Патріарха гармонізувати богословську традицію з принципами української філософії релігії, зокрема щодо триіпостасності Бога (Пресвятої Трійці). Іn article is considered mаіn concepts of the idea of God in Patriarch’s (Cardinal’s) Joseph’s Slipyj’s spiritual writing. Is confirmed about Patriarch’s attempt to concord the teological tradition with the principles of ukrainian philosophy of religion in regard to God (Trinity) specifically.
 • Item
  Інтерпретація зла і страждання в працях архієпископа Кримського Луки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Халезова, Любов
  Проаналізовано ідеї Св. Луки про зло і страждання. Св. Лука визнає необхідність недосконалості у людському житті, але вказує на те, що люди повинні мати можливість рости і розвиватися, аби наблизитися до того, якими їх задумав Бог. Зіштовхуючись зі стражданнями у житті, люди одержують можливість мудрішати й навчатися, що було б неможливим, якби вони були позбавлені досвіду протиборства добра і зла. The article gives the analysis of St. Luke’s ideas about evil and suffering. St. Luke noticed the need of imperfectness in the person’s life, but he also noticed the fact that people should have the opportunity to develop so that to come closer to image of God’s idea. Facing misfortunes in life people have the opportunity to become wiser and to study which would be impossible if they did not have that experience of the opposition good – evil.
 • Item
  Ф. Достоєвський і Ф. Ніцше: антропологічне значення сорому
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мазур, Любов
  Проаналізовано погляди Ф. Достоєвського і Ф. Ніцше на значення сорому у самореалізації особистості. Автор дає порівняльну характеристику альтруїстичної та егоїстичної моделей самоствердження. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що Ф. Достоєвський стояв біля витоків створення інтерсуб’єктивної картини людини на противагу індивідуалістській, уособленій ідеями Ф. Ніцше. In the article analysis of points of view of F. Dostoevskiy and F. Nitsshe on the meaning of shame in self-actualization of personality is carried out. The author gives a comparative description of altruism and selfish models of self-affirmation. Research results allow to assert that F. Dostoevskiy was in the sources of creation of intersubjective picture of man in the counterbalance of individualist, presented by ideas of F. Nitsshe.
 • Item
  Передумови та історичні етапи розвитку структурного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Повторева, Світлана
  Проаналізовано основні ідейні передумови появи структурного підходу, які містяться у вченнях Р. Лулія, Г. Лейбніца, Н. Бурбаки, Ф. де Соссюра. В статті визначено такі етапи розвитку структурного підходу: 1) формування його як конкретного наукового методу; 2) перенесення його в інші науки і набуття статусу загальнонаукового підходу; 3) створення на його основі структуралізму як філософського напряму. It was the conceptions of R. Lully, G. Leybniz, N. Burbaky, F. de Saussure. In the article is dedicated the stages of the development of the structural method: 1) the forming this method in a concrete spheres of science; 2) the carrying it to the different spheres of science and constituting it as a general method of scientific investigations; 3) the creation of structuralism as the philosophical direction.
 • Item
  Місто та його образ як фактори формування утопії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Петрушенко, Оксана
  Окреслено певні аспекти буття міста як особливого цивілізаційного утворення суспільного буття (будівництво за планом, управління; зосередження людей, пов’язаних з наукою, освітою, видавництвом, релігійною діяльністю), що вплинули на виникнення утопії як інтелектуального явища, а також на диференціацію утопій на політичну, сцієнтистську, релігійну; на позитивну і негативну. In given article certain aspects of the being of town as peculiar formation of civilized social being is described (building of town according to the plan, ruling; stuff of people, connected with science, education, publishing and religious activity) in the aspect of its influence over the appearance of utopia as intellectual phenomenon, and also over the differentiation of utopias into political, scientific, religious; into positive and negative.
 • Item
  Осмислення тіла в постмодерністській французькій філософії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Карівець, Ігор
  Розглядаються особливості розуміння та описання тіла в постмодерністській французькій філософії. Показано, що ця філософія є вираженням своєрідного прощання з Декартом, котрий утвердив на декілька століть в європейській культурі метафізичний індивідуалізм, що ґрунтувався на визнанні душі (мислячого Я, суб’єкта), Бога, трансценденції. Розкрито специфіку трансформації французької філософії ХХ ст. під впливом теорії тіла Ф. Ніцше. This article deals with the peculiarities of understanding and description of body in Postmodern French Philosophy. It is manifestation of farewell to Descartes, who created methaphisical individualism based on soul ‘“thinking subject”), God and transcendence. Author also considers the specifics of transformation of Postmodern French Philosophy, which was influenced by Nietzsche’s theory of body.
 • Item
  Свобода совісті: можливості філософського розгляду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Стецько, Дмитро
  Розглядається взаємовідношення понять “свобода” і “совість”. Совість визначається як внутрішня межа свободи волі і внутрішній регулятор людської діяльності та поведінки, які спрямовані на пошук власної цілісності та самототожності. The article examines the interrelation of the concepts of Freedom and Conscience. Conscience is determined as the inner limit for the Freedom of Will and as inner regulator of human activity and behaviour, whilst human activity and behaviour are directed towards the search of their own entity and self-identity.
 • Item
  Наукове життя. Конференція до 185-ої річниці з дня народження Ф. М. Достоєвського
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Наука і релігія у світоглядному контексті космології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кадикало, Андрій
  Проаналізована проблема взаємовідносин релігійних уявлень про творення світу Богом та сучасних космологічних принципів. На основі осмислення складності будови Всесвіту, співвідношення фізичної реальності і моральних принципів, понять “антропний принцип”, “креаціонізм” розглядається можливість формування науково-релігійного світогляду. Як наслідок можна вести мову про те, що пізнання нових рівнів буття створюють комплементарний світогляд науки і релігії. Ключові поняття: релігія, наука, антропний принцип, дух, комплементарність. In article is analyses models religious and scientific concept of the origin Universe. Worldoutlooks scientifically-religious is considered possibility of the shaping on base of the comprehension of the structure Universe, physical reality and moral principle, anthropological of the principle and creation. This allows the science and religion complement consider.
 • Item
  Екзистенціали людського існування у творчості Бернардо Бертолуччі (у контексті фільму “Останнє танго в Парижі”)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бурий, Андрій
  Зроблено спробу тлумачення образів фільму Бернардо Бертолуччі “Останнє танго в Парижі” – одного з етапних творів 70-х років ХХ ст. – крізь призму філософії екзистенціалізму. Увагу зосереджено на екзистенціалах людського існування, які займають місце традиційних філософських категорій, та їхньому відображенні у творчому пошуку режисера. In the article we have tried to give an interpretation of some characters in Bernardo Bertolucci’s “The Last Tango in Paris” – as one of the outstanding creations of the 70-ties, XX century, - from the view-point of existential philosophy. Consideration is given to the existentials of human being that have taken place of traditional philosophic categories, and their representation in the creative work of this film-director.
 • Item
  Буддистська концепція екологічної етики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Демків, Остап
 • Item
  Пізнання: існування versus сутність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Домбровський, Борис
  Розглядається поняття буття, у якому виокремлюється існування та сутність, а відтак автор показує, що в історичній перспективі пізнання відбувалось у напрямку від існування до сутності. Передумовою аналізу зазначеного розподілу є назва природної мови і зв’язок сутності та існування аналізується як проблема іменування. На прикладі силогістики автор стверджує, що збіжність сутності та існування відбувається у середньому терміні, який виконує роль універсального об’єкта – границі для інших термінів. Елімінація середнього терміна, на думку автора, свідчить про втрату впевненості в існуванні предмета судження на користь його сутності. In the article concept of entity is disintegrate on existence and essence, but then shows that in history prospect cognition occurred toward from existence to essence. The premises of the analysis noted identity emerges the name of the natural language and relationship to essence and existence is analysed as problem of name. On example of syllogism becomes firmly established that coincidence to essence and existence occurs at the average term, which executes the role of the universal object – a limit for the other term. Elimination average term, in the opinion of author, is indicative of loss of confidence in existence of the subject of the judgement in favour of his essence.
 • Item
  Глобалізація: філософський аналіз поняття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Семенюк, Едуард
  Сутність глобалізації не зводиться до її економічного аспекту, хоч саме він є первинним та першорядним. Глобалізація, без сумніву, – багатогранний, складний та суперечливий феномен, і вже цей факт зумовлює необхідність її філософського аналізу. Особливу увагу приділено хронічному відставанню “третього світу”, соціально-екологічному та інформаційному аспектам розвитку світової спільноти, реалізації сталого розвитку та ноосферогенезу. The essence of globalization does not reduce to the economic aspect, although this is particularly a primary one. There is no doubt that globalization is a versatile, complicated and contradictory phenomenon, and this fact already makes for necessity of its philosophical analysis. Especial attention is paid in the article to “the third world” chronic being behind, to the social-ecological and information aspects of the world community development, to realization of sustainable development and the noospherogenesis.
 • Item
  До питання про атрибутивні риси свідомості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Петрушенко, Віктор
  Полемізуючи із тезами деяких сучасних напрямів філософії, автор відстоює думку про наявність у свідомості особливого онтологічного статусу та унікальних атрибутивних характеристик: універсальності, здатності до продукування ідеальних вимірів дійсності та проективного орієнтування на ніщо. In the article author is arguing with theses of some modern philosophical trends and fights idea about existence special ontological status of consciousness and its unique attributive characteristics: universality, ability to produce ideal dimensions of reality and projective orientation at nothingness.