Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2001. – №417

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8404

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До дев’ятого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Значну частину збірника становлять статті, які пройшли апробацію на міжнародній конференції “Підприємництво в Україні: проблеми, шляхи розвитку“, що відбулася у березні 2000 року в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка“. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих закладів освіти, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2001. – № 417 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 556 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 94
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування підприємницького середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тибінь, А. М.
  Розглянуто функції підприємництва, аналізуються його енденції у Тернопільській області, охарактеризовано регіональні умови розвитку підприємництва, названо головні напрями регіональної політики з підтримки малого та середнього бізнесу в регіоні, а також визначено завдання регіональних органів управління щодо розвитку підприємництва. In the article the functions of business are considered, its tendencies in Ternopil region are analyzed. The regional conditions of business development are characterized, basic trends of regional policy on small and middle-sized business in the region are determined. The tasks of the regional administration bodies on business development are regarded.
 • Thumbnail Image
  Item
  Структурно-інвестиційні пріоритети реструктуризації виробничого потенціалу України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мощинська, В. А.
  Проаналізовано сучасний стан промисловості України, окреслено прогалини здійснених структурних змін в економіці та основні структурно-інвестиційніпріоритети реструктуризації виробничого потенціалу України. In the article the author analyses the modern provision of an industry of Ukraine, the miscalculations of the carried out structural changes in economy are indicated and the basic structural and investment priorities of re-structuring to industrial potential of Ukraine are outlined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Лапко, О. О.
  Наведено завдання інноваційної політики держави, проаналізовані проблеми фінансування інноваційної діяльності та окреслені напрями їх вирішення. In the article the author indicates the tasks of policy of innovations of the state, the problems of financing of activity after innovations are analysed and the directions of their decision are outlined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стратегія розвитку підприємств України залежно від результатів оцінки їх інвестиційної привабливості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кулініч, Т. В.
  Показані можливості використання результатів оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств для вибору ними ефективної стратегії розвитку. Реструктуризацію підприємств автор пропонує проводити в три етапи: попередня оцінка діючого підприємства, його комплексна оцінка та вибір ним оптимальної стратегії розвитку. Наведені методи перевірки підприємства на наявність потенційної інвестиційної привабливості. Особлива увага приділена стратегічним змінам на підприємствах, стан яких є близьким до банкрутства. The potentialities of application of evaluation’s outcomes of Ukrainian enterprises’ investment preference for their choice of effective development strategy is shown in the article. The author suggests to execute enterprises’ re-structuring in three stages: preliminary estimation of the acting enterprise, its complex evaluation and choice of its optimum development strategy. The methods of enterprise’s examination on potential investment attraction are submitted. The special consideration is given to strategic modifications at the enterprises, which condition is close to bankruptcy.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інвестиції та інновації енергетичних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Косар, Н. С.; Третьякова, Л. І.; Різенко, С. А.
  Розглянуто проблеми паливно-енергетичнорго коплексу України крізьпризму їх вирішення за рахунок інвестування розробки і впровадження альтернативних джерел енергії. In the article the problems of a fuel and energy complex of Ukraine through a prism of their decision are considered at the expense of investment in development and introduction of alternative sources of energy.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості інвестування українських підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Завербний, А. С.
  Розглянуто процес поетапного інвестування українських підприємств та пропонується схема інвестиційної діяльності. Дається характеристика кожного з етапів, а також розглядаються проблеми, які можуть виникати на кожному з них; пропонуються шляхи їх можливого вирішення. In given clause by the author are considered process of investment of the Ukrainian enterprises and stages its realization. The circuit of process of investment activity is offered. The characteristic of each of stages is given, and also the problems are considered which can arise on each of them; the ways of their possible decision are offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль та місце малого підприємництва в прискоренні інноваційних процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кравченко, С. І.
  Розкрито особливості малого підприємництва, які сприяють успіху нововведень, а також основні форми його функціонування в інноваційній сфері. Виявлені основні причини, що стримують активний розвиток малого інноваційного підприємництва в Україні. Запропоновано ряд заходів для прискорення інноваційних процесів через зміцнення потенціалу малих підприємств. In the article the features of small business, which promote success in creation o innovations, and basic forms of its functioning in innovations sphere, are considered. The causes, which restrain active development of small innovations business in Ukraine, are revealed. A series of measures, directional on acceleration of innovation process through strengthening of a potential of small enterprises, is offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційно-комунікативна складова інноваційного процесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Корнєва, О. В.
  Розглядається питання психологічного забезпечення інноваційного процесу, обгрунтовується необхідність кардинальних змін складових організаційної культури підприємств, формування інноваційного середовища, сприятливого інноваційного клімату, інноваційного мислення на всіх рівнях ієрархії сучасних виробничих систем. Доводиться необхідність постійного впорядкування інформаційного простору підприємств, які є стратегічним об’єктом управління. The given article considers a question of psychological maintenance of process of innovations, justifies necessity of cardinal changes of compound organizational culture of the enterprise, formation of environment of innovations attractive to a climate for innovations new thinking at all levels of hierarchy of modern industrial systems. The necessity of constant ordering of information space at the enterprises being strategic object of management is proved.
 • Thumbnail Image
  Item
  Учасники венчурного підприємництва та організація взаємин між ними
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тарновецька, О. С.
  Розкрито організаційні форми венчурного підприємництва як одного з стратегічних напрямів розвитку сучасної економіки та розроблено ефективну структуру взаємин між учасниками венчурного підприємництва. The article is devoted to study of organizational forms of venture business, as one of strategic directions of development of modern economy and development off an effective structure of mutual relation between participants.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль банків в інвестиційному процесі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Алєксєєв, І. В.; Ільчук, П. Г.
  Розглядаються проблеми залучення інвестицій через банківську систему в сучасних умовах несприятливого інвестиційного клімату. Аналізуються стан інвестування економіки національною банківською системою та передумови утворення ПФГ, залучення інвестицій у процесі створення та функціонування ПФГ. Обґрунтовуються можливості та переваги співпраці фінансово-кредитних установ, промислових підприємств, наукових установ та установ парабанківської системи, зокрема, страхових компаній, у формі ПФГ. The issues of attraction of the investments with the help of bank system in the existing unfavourable investment conditions are considered. The state of investing into economics by means of national bank system and prerequisites of IFG creation, investments involvement in the process of IFG creation and functioning are analysed. The possibilities and advantages of financial and credit institutions cooperation, industrial enterprises, research centres and parabank systems institutions, insurance offices in particular, in the form of IFG, are grounded.