Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2001. – №417

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До дев’ятого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Значну частину збірника становлять статті, які пройшли апробацію на міжнародній конференції “Підприємництво в Україні: проблеми, шляхи розвитку“, що відбулася у березні 2000 року в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка“. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих закладів освіти, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2001. – № 417 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 556 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 94
 • Item
  Формування підприємницького середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тибінь, А. М.
  Розглянуто функції підприємництва, аналізуються його енденції у Тернопільській області, охарактеризовано регіональні умови розвитку підприємництва, названо головні напрями регіональної політики з підтримки малого та середнього бізнесу в регіоні, а також визначено завдання регіональних органів управління щодо розвитку підприємництва. In the article the functions of business are considered, its tendencies in Ternopil region are analyzed. The regional conditions of business development are characterized, basic trends of regional policy on small and middle-sized business in the region are determined. The tasks of the regional administration bodies on business development are regarded.
 • Item
  Структурно-інвестиційні пріоритети реструктуризації виробничого потенціалу України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мощинська, В. А.
  Проаналізовано сучасний стан промисловості України, окреслено прогалини здійснених структурних змін в економіці та основні структурно-інвестиційніпріоритети реструктуризації виробничого потенціалу України. In the article the author analyses the modern provision of an industry of Ukraine, the miscalculations of the carried out structural changes in economy are indicated and the basic structural and investment priorities of re-structuring to industrial potential of Ukraine are outlined.
 • Item
  Проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Лапко, О. О.
  Наведено завдання інноваційної політики держави, проаналізовані проблеми фінансування інноваційної діяльності та окреслені напрями їх вирішення. In the article the author indicates the tasks of policy of innovations of the state, the problems of financing of activity after innovations are analysed and the directions of their decision are outlined.
 • Item
  Стратегія розвитку підприємств України залежно від результатів оцінки їх інвестиційної привабливості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кулініч, Т. В.
  Показані можливості використання результатів оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств для вибору ними ефективної стратегії розвитку. Реструктуризацію підприємств автор пропонує проводити в три етапи: попередня оцінка діючого підприємства, його комплексна оцінка та вибір ним оптимальної стратегії розвитку. Наведені методи перевірки підприємства на наявність потенційної інвестиційної привабливості. Особлива увага приділена стратегічним змінам на підприємствах, стан яких є близьким до банкрутства. The potentialities of application of evaluation’s outcomes of Ukrainian enterprises’ investment preference for their choice of effective development strategy is shown in the article. The author suggests to execute enterprises’ re-structuring in three stages: preliminary estimation of the acting enterprise, its complex evaluation and choice of its optimum development strategy. The methods of enterprise’s examination on potential investment attraction are submitted. The special consideration is given to strategic modifications at the enterprises, which condition is close to bankruptcy.
 • Item
  Інвестиції та інновації енергетичних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Косар, Н. С.; Третьякова, Л. І.; Різенко, С. А.
  Розглянуто проблеми паливно-енергетичнорго коплексу України крізьпризму їх вирішення за рахунок інвестування розробки і впровадження альтернативних джерел енергії. In the article the problems of a fuel and energy complex of Ukraine through a prism of their decision are considered at the expense of investment in development and introduction of alternative sources of energy.
 • Item
  Особливості інвестування українських підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Завербний, А. С.
  Розглянуто процес поетапного інвестування українських підприємств та пропонується схема інвестиційної діяльності. Дається характеристика кожного з етапів, а також розглядаються проблеми, які можуть виникати на кожному з них; пропонуються шляхи їх можливого вирішення. In given clause by the author are considered process of investment of the Ukrainian enterprises and stages its realization. The circuit of process of investment activity is offered. The characteristic of each of stages is given, and also the problems are considered which can arise on each of them; the ways of their possible decision are offered.
 • Item
  Роль та місце малого підприємництва в прискоренні інноваційних процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кравченко, С. І.
  Розкрито особливості малого підприємництва, які сприяють успіху нововведень, а також основні форми його функціонування в інноваційній сфері. Виявлені основні причини, що стримують активний розвиток малого інноваційного підприємництва в Україні. Запропоновано ряд заходів для прискорення інноваційних процесів через зміцнення потенціалу малих підприємств. In the article the features of small business, which promote success in creation o innovations, and basic forms of its functioning in innovations sphere, are considered. The causes, which restrain active development of small innovations business in Ukraine, are revealed. A series of measures, directional on acceleration of innovation process through strengthening of a potential of small enterprises, is offered.
 • Item
  Інформаційно-комунікативна складова інноваційного процесу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Корнєва, О. В.
  Розглядається питання психологічного забезпечення інноваційного процесу, обгрунтовується необхідність кардинальних змін складових організаційної культури підприємств, формування інноваційного середовища, сприятливого інноваційного клімату, інноваційного мислення на всіх рівнях ієрархії сучасних виробничих систем. Доводиться необхідність постійного впорядкування інформаційного простору підприємств, які є стратегічним об’єктом управління. The given article considers a question of psychological maintenance of process of innovations, justifies necessity of cardinal changes of compound organizational culture of the enterprise, formation of environment of innovations attractive to a climate for innovations new thinking at all levels of hierarchy of modern industrial systems. The necessity of constant ordering of information space at the enterprises being strategic object of management is proved.
 • Item
  Учасники венчурного підприємництва та організація взаємин між ними
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тарновецька, О. С.
  Розкрито організаційні форми венчурного підприємництва як одного з стратегічних напрямів розвитку сучасної економіки та розроблено ефективну структуру взаємин між учасниками венчурного підприємництва. The article is devoted to study of organizational forms of venture business, as one of strategic directions of development of modern economy and development off an effective structure of mutual relation between participants.
 • Item
  Роль банків в інвестиційному процесі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Алєксєєв, І. В.; Ільчук, П. Г.
  Розглядаються проблеми залучення інвестицій через банківську систему в сучасних умовах несприятливого інвестиційного клімату. Аналізуються стан інвестування економіки національною банківською системою та передумови утворення ПФГ, залучення інвестицій у процесі створення та функціонування ПФГ. Обґрунтовуються можливості та переваги співпраці фінансово-кредитних установ, промислових підприємств, наукових установ та установ парабанківської системи, зокрема, страхових компаній, у формі ПФГ. The issues of attraction of the investments with the help of bank system in the existing unfavourable investment conditions are considered. The state of investing into economics by means of national bank system and prerequisites of IFG creation, investments involvement in the process of IFG creation and functioning are analysed. The possibilities and advantages of financial and credit institutions cooperation, industrial enterprises, research centres and parabank systems institutions, insurance offices in particular, in the form of IFG, are grounded.
 • Item
  Методи управління ризиками в підприємницькій діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Виноградова, Н. В.
  Проаналізовано роль визначеності ризику у підприємницькій діяльності, внесено конкретні пропозиції щодо комплексного підходу до управління ризиками. In the article the author analises the role of the risk in the enterpreneurship. Recommendations as to the complex realisation of the risk mаnаgement are done.
 • Item
  Структурна перебудова економіки України та її соціальні наслідки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ярмолик, Г. І.
  Розв'язання найважливіших проблем економічного реформування та створення сучасної високорозвинутої економіки потребує збалансованої промислової політики та структурної перебудови економіки України в цілому. Головна увага приділяється структурним зрушенням на галузевому рівні та на рівні підприємства, тому проблеми трансформації висуваються на перший план, що пояснюється необхідністю виходу з кризового становища економіки України. Solving of the main economic refoming problems and modem high-developed economy constructily requires balanced industrial policy and structural transformation of total Ukraine economic. Both structural developments of the whole branches and separate enterprises are of the main focus. That is why Ukraine's economy structural transformation is necessary while solving krysis.
 • Item
  Бюджетне планування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Турій, О. В.
  Розглядаються питання фінансового планування на підприємстві, зокрема, – наповнення, використання і порівняльний аналіз стану бюджету. Зроблено відповідні висновки. The article is devoted to questions of financial planning at the enterprise, in particular, – filling, use and comparative analysis of state of the budget; the appropriate conclusions are made.
 • Item
  Формування правил економічного середовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Теребух, А. А.
  Обґрунтовано доцільність і проаналізовано можливість формування алгоритму аналізу впливу макроекономічних і мікроекономічних чинників на стан і тенденції зміни економічних систем підприємств через формування правил їхньої поведінки. Запропоновано алгоритм, який дасть змогу забезпечити прийняття своєчасних і правильних управлінських рішень як відповідь на зміну зовнішніх чинників. In the article the expediency is substantiated and the capability of formation of algorithm of the analysis of influencing macroeconomic both economic forces on a condition and tendencies of change of economical systems through formation of the rules of the reference of an economical system is analyzed. The mastering by offered algorithm will allow to supply acceptance of the well-timed and exact administrative solutions as the answer to gang of external factors.
 • Item
  Державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ступень, М. Г.
  Важливе значення в період реформування земельних відносин має державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого манна. Усі об'єкти нерухомого майна підлягають державній реєстрації незалежно від того, де вони розташовані. Реєстрація поділяється на первинну і поточну. Державна реєстрація права власності проводиться в реєстрових книгах окремо для кожного населеного пункту. The state registration of the right to the real estate objects plays a very important role in the period of reforming of the land relations. All objects of real estate are subject to the state registration independently of the place of their location. Registration is devided into the initial and current. The state registration of the right to the real estate objects is conducted in registration books separately for every settlement.
 • Item
  Формування феноменологічного простору для дослідження економічних процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Скворцов, І. Б.; Ріжко, Л. І.
  Досліджено феноменологічний простір аналітичної економіки, а також особливості його формування та моделювання. Розглянуто функції інвестиційного та амортизаційного циклів. Визначено константний показник – норму прибутку. The article contains researches of space of analytical economy, and also feature of his shaping and modeling. The functions of an investment and amortization cycles are considered. The definition(determination) of a constant parameter - rate of return is executed.
 • Item
  Основні аспекти формування механізму створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Пащенко, І. Н.; Чернобай, Л. І.
  Розглядається одне із важливих теоретичних і практичних питань становлення і розвитку підприємства в Україні шляхом створення спеціальних економічних зон. Пропонуються підходи і методи формування господарського механізму функціонування спеціальних економічних зон. Вказується на важливість регулятивної ролі держави у фінансових справах та в управлінні економічними зонами з метою збалансування взаємовідносин між національними та регіональними інтересами. In papers one of the relevant idealized and practical problems of becoming and development of the enterprises in Ukraine is considered by creation of the special economic areas. The approaches and methods of shaping of an economic mechanism of operation of the special economic areas are offered. It is underlined on importance of a governing role of the state in finances and in control by the economic areas with the purpose of balancing relationships between national and regional concerns.
 • Item
  Стан та шляхи підвищення ефективності державного регулювання підприємництва в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Петрович, Й. М.; Іличок, Б. І.
  Проведено аналіз середовища функціонування підприємницьких структур в Україні на основі середнього рівня прибутковості галузі діяльності; умов доступу до кредитних ресурсів; динаміки суспільного попиту на ринках збуту; стабільності нормативно-правових умов функціонування. Визначено основні сучасні недоліки державного управління підприємництвом в Україні та запропоновано шляхи покращання умов діяльності підприємницьких структур у національному господарстві. In the article the analysis of a medium of operation of enterprise structures in Ukraine on basis of an average level profit of branch, conditions of access to credit resources, dynamics of public demand on seller's markets, stability of normative - legal conditions of operation is made. The main modern defects of state management of business in Ukraine are certain and it is offered to a path of improving of conditions of activity of enterprise structures in national economy.
 • Item
  Крива Лаффера: теорія і практика
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Орлова, В. К.; Негрич, І. М.
  Розглянуто проблеми оподаткування у контексті політичної, наукової і громадської думки. На основі використання кривої Лаффера зроблено ряд висновків і рекомендацій. The article is devoted to examining of a problem of the taxation in a context political, scientific and public opinion. The author on the basis of use of a curve Lаffеr makes the conclusions and recommendations.
 • Item
  Підприємницькі рішення на ринку трудових ресурсів Хмельницької області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ніколайчук, М. В.
  Проаналізовано особливості прийняття підприємницьких маркетингових рішень на ринку трудових ресурсів Хмельницької області. Здійснено сегментування ринку, виявлено певні тенденції. The article is devoted to the analysis of features of acceptance of the enterprise marketing decisions in the market of labour forces of Khmelnitskiy area. The segmentation of the market is made, is revealed some tendencies.