Держава та армія. – 2010. – №670

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у вісімнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 670 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 212 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 670
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 670
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Соціально-політичне становище на Південно-Західному та Румунському фронтах після Лютневої революції в Росії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Зінкевич, Р. Д.
  Проаналізовано соціально-політичне становище після Лютневої революції в Росії на Південно-Західному та Румунському фронтах, що проходили територією України. It is analyzed the social and political situation after the February revolution in Russia on South-Western and Romanian fronts, which crossed the Ukrainian territory.
 • Item
  Українська Греко-Католицька Церква на початку Першої світової війни (1914–1915 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мазур, О. Я.; Баран, І. В.
  Розкрито причини та механізми антиунійної політики російського царизму, показана “діяльність” окупаційної адміністрації, православного духовенства та цивільних осіб з “возз’єднання” галицьких українців із Російською Православною Церквою. The reasons and mechanisms of the antiunion policy of Russian tsarism are revealed, the activity of the occupational administration. Orthodox clergy and civil people on “reunion” of Galician Ukrainians with Russian Orthodox Church is shown.
 • Item
  Зброя та захисний обладунок населення Надстублянщини – волості княжого міста Пересопниці у X–XII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Терський, C. В.
  Досліджуються особливості середньовічного військово-стратегічного комплексу одного із центральних князівств Волині – Пересопницького. На тлі військово-політичної історії та стратегічного розташування князівства у світлі археологічних досліджень аналізується середньовічне озброєння крайового ополчення. Подано характеристику найважливіших пам’яток його військової історії, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати. The process to accumulate of knowledge about medieval military complex and weapons also thanks to archaeologist investigations of the Peresopnycia’ principality in this article has been investigated. All this generalizations of the main monuments of the Peresopnycia’s military history has been investigations.
 • Item
  Якуб Собєський як воєначальник та організатор оборонного будівництва на Львівщині у першій половині XVII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Омельчук, Б. А.
  Розглянута діяльність польського магната Якуба Собєського, спрямована на зміцнення оборони міст і сіл Руського воєводства від зовнішніх вторгнень упродовж першої половини XVII ст. Висвітлено основні земельні комплекси, що належали родині Собєських і творили економічне підґрунтя для масштабного оборонного будівництва на Львівщині. In this article activity of the Polish magnate Yakub Sobeskyi, directed on strengthening the defence of cities and villages of the Ruska province from external invasions during the first half of the XVII century, is examined. Here are highlighted basic estates which belonged to the Sobesky’s family and created economic subsoil for scale defensive building in Lviv.
 • Item
  Вістря стріл X–XIV ст. з території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Возний, І. П.; Федорук, А. В.
  Розглядаються основні категорії наконечників стріл Х−ХІV ст., які виявлені на археологічних пам’ятках території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром. Подано типологію наконечників, проведено їх порівняння та простежено аналогії на інших теренах Давньоруської держави. In the article were investigated main categories of arrow tips of X−XIV centuries discovered on the archaeological relics from the territory between Upper Siret and Middle Dnister. It was given typology of tips, carried out their comparison and established analogies on other regions of Old Rus.
 • Item
  Статус поневоленої України на міжнародній арені в роки Другої світової війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Дещинський, Л. Є.
  Досліджено статус поневоленої України на міжнародній арені під більшовицькою окупацією в роки Другої світової війни. The condition and tendencies of development of the basic of Ukraine on international changes in 1939–1945 is analyzed.
 • Item
  Збройні наїзди та сутички поміж військовою елітою Сяноцької землі у XV ст. (в світлі актів судових інституцій регіону)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лисейко, Я. М.
  Досліджуються збройні сутички та наїзди, у яких брала участь еліта Сяноцької землі у XV ст. Збройні сутички були типовим явищем у житті тогочасного суспільства, попри свій негативний характер вони слугували підготовкою місцевої еліти до умов справжньої війни. Розкрито причини та витоки збройних сутичок, а також досліджено тактичні особливості здійснення збройних наїздів, чисельний та становий склад учасників. This article is dedicated to the investigation of fighting’s and invasions in which nobility of Sianky area participated in XV century. Fighting’s were typical in the life of the society of that time. Though they had negative character, fighting’s tried to preparate the local elite for the real war. The causes and outsets of fighting’s were investigated. The tactical particularity, as well as quantative and bower capacity of participants were analyzed.
 • Item
  Український національно-визвольний рух у 1914–1916 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Замлинський, Т. І.
  Проаналізовано національно-визвольний рух протягом двох років Першої світової війни, нові тактичні підходи до розв’язання українського питання з урахуванням тодішньої ситуації, їх наслідки, недоліки та прорахунки. The article analyses the national-liberation movement during two years of World War I, new tactical approaches for solving the Ukrainian question taking into account the circumstances at the time, and it investigates the results falts and errors as well.
 • Item
  Теофіл Окуневський – посол до Галицького сейму (1889–1900 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мельник, В. М.
  На основі широкої джерельної бази у роботі розглянуті діяльність Теофіла Окуневського, як депутата Галицького сейму; розвиток українського парламентаризму в Галичині та участь Т. Окуневського у ньому. Based on extensive source base article considered the activity Teofil Okunevsky as a deputy in the Galician Parliament. The development of Ukrainian parliamentarism in Galicia and T. Okunevsky part in it.
 • Item
  Українське та польське державотворення і міжнаціональний конфлікт у роки Другої cвітової війни: історіографічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Каліщук, О. М.
  Досліджено основні тенденції розвитку військових програм, що реалізовувались на Харківському авіазаводі. Розглянуто питання створення на цьому підприємстві військових варіантів пасажирських літаків, виробництва безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Investigated the basic trends of military programs realized at the Kharkiv aviation plant. Consider the establishment of this enterprise of military options for passenger planes, the production of unmanned aerial vehicles and cruise missiles.
 • Item
  Проблеми підготовки Керченсько-Феодосійської десантної операції у роки Другої cвітової війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ратніков, Б. М.
  Аналізується підготовка до проведення Керченсько-Феодосійської десантної операції. Визначені чинники, які впливали на підготовку десантної операції, значення початкового періоду для розвитку сучасного воєнного мистецтва. The article is an analysis of preparation of Kerch-Theodosian descending offensive operation. There factors which influenced preparation of Kerch-Theodosian offensive determined, and the essence of beginning stage for developing of modern military art.
 • Item
  Внесок ОУН у пропаганду націоналізму довоєнного періоду та у роки Другої світової війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Гурська, О. А.
  Розглянуто націоналізм та його пропаганда у діяльності ОУН у роки Другої світової війни. It is considered the nationalism and it propaganda in activity of OUN the years of the Second World War.
 • Item
  Розвідувальний відділ Українського Партизансько-Повстанського Штабу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Плазова, Т. І.
  Висвітлено процес формування та діяльність розвідувального відділу Українського Партизансько-Повстанського Штабу − органу управління партизанським та повстанським рухом в більшовицькій Україні в період перебування українського уряду в еміграції на території Польщі. In this article the process of formation and the activity of the intelligence section of Ukrainian Partisan-Insurgency Staff − the body of partisan and insurgent movement in Bolshevik Ukraine during exile of Ukrainian Government in Poland is elucidated in this work.
 • Item
  Публікації з військових питань в націоналістичній періодиці Буковини та за кордоном України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лісіна, С. О.
  Проаналізовано націоналістичні періодичні видання ОУН 1929–1939 рр. на теренах Буковини та за кордоном України. Одночасно досліджено публікації з військових питань та їх організуюча роль у національно-визвольній боротьбі українського народу. Serial OUN nationalistic publications between 1929 and 1939 in Bukovyna and abroad of Ukraine have been analyzed. Also, research include publications on military issues and its organizational part in the national liberation struggle of Ukrainian nation.
 • Item
  Польські репресії проти народу Галичини у 30-х рр. XX ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Савченко, О. О.
  Досліджено дії польських властей проти українського населення, політику Польщі на окупованих західноукраїнських землях, тобто наймасштабніші з часу приєднання Галичини до Польщі репресивні методи проти української людності, відомі як “пацифікація” або “умиротворення”. The actions of Polish authorities are explored against the Ukrainian population, policy of Poland on the occupied western Ukrainian earths, the strongest since tacking of Galichina to Poland repressive methods against Ukrainian population, that the name “pacification”.
 • Item
  Інформаційно-психологічне забезпечення операцій у зоні Перської затоки (1990–1991 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Романовський, Я. Я.
  Розглядаються особливості підготовки та ведення інформаційно-психологічних операцій. In the article the features of preparation and conduct of informative-psychological operations are considered.
 • Item
  Співпраця генерала Мирона Тарнавського з ветеранськими організаціями УГА у 1921–1938 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Байло, А. Я.
  Досліджується діяльність генерала Мирона Тарнавського у міжвоєнні роки (1921–1938), співпраця з ветеранськими, громадсько-політичними об’єднаннями і науковими установами Східної Галичини. The research is on the activity of General Myron Tarnavskyy at the time in betveen the two world wars (1921–1938). Cooperation with veterans, public and political organizations, and scientific institution of Eastern Galicia.
 • Item
  Бойове застосування броньованих частин у добу Центральної Ради
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Моргун, М. В.
  Розглянуто досвід бойового застосуваня бронеавтомобілів арміями Української Центральної Ради у 1917– 1918 рр. Проаналізована організація бронеавтомобільних підрозділів. It is investigational experience of fighting using of armoured cars in army's of Ucrainska Centralna Rada in 1917–1918. The organization of armoured cars subsections are considered.