Держава та армія. – 2010. – №670

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7406

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у вісімнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 670 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 212 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 34
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 670
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 670
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Thumbnail Image
  Item
  Соціально-політичне становище на Південно-Західному та Румунському фронтах після Лютневої революції в Росії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Зінкевич, Р. Д.
  Проаналізовано соціально-політичне становище після Лютневої революції в Росії на Південно-Західному та Румунському фронтах, що проходили територією України. It is analyzed the social and political situation after the February revolution in Russia on South-Western and Romanian fronts, which crossed the Ukrainian territory.
 • Thumbnail Image
  Item
  Українська Греко-Католицька Церква на початку Першої світової війни (1914–1915 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мазур, О. Я.; Баран, І. В.
  Розкрито причини та механізми антиунійної політики російського царизму, показана “діяльність” окупаційної адміністрації, православного духовенства та цивільних осіб з “возз’єднання” галицьких українців із Російською Православною Церквою. The reasons and mechanisms of the antiunion policy of Russian tsarism are revealed, the activity of the occupational administration. Orthodox clergy and civil people on “reunion” of Galician Ukrainians with Russian Orthodox Church is shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зброя та захисний обладунок населення Надстублянщини – волості княжого міста Пересопниці у X–XII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Терський, C. В.
  Досліджуються особливості середньовічного військово-стратегічного комплексу одного із центральних князівств Волині – Пересопницького. На тлі військово-політичної історії та стратегічного розташування князівства у світлі археологічних досліджень аналізується середньовічне озброєння крайового ополчення. Подано характеристику найважливіших пам’яток його військової історії, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати. The process to accumulate of knowledge about medieval military complex and weapons also thanks to archaeologist investigations of the Peresopnycia’ principality in this article has been investigated. All this generalizations of the main monuments of the Peresopnycia’s military history has been investigations.
 • Thumbnail Image
  Item
  Якуб Собєський як воєначальник та організатор оборонного будівництва на Львівщині у першій половині XVII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Омельчук, Б. А.
  Розглянута діяльність польського магната Якуба Собєського, спрямована на зміцнення оборони міст і сіл Руського воєводства від зовнішніх вторгнень упродовж першої половини XVII ст. Висвітлено основні земельні комплекси, що належали родині Собєських і творили економічне підґрунтя для масштабного оборонного будівництва на Львівщині. In this article activity of the Polish magnate Yakub Sobeskyi, directed on strengthening the defence of cities and villages of the Ruska province from external invasions during the first half of the XVII century, is examined. Here are highlighted basic estates which belonged to the Sobesky’s family and created economic subsoil for scale defensive building in Lviv.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вістря стріл X–XIV ст. з території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Возний, І. П.; Федорук, А. В.
  Розглядаються основні категорії наконечників стріл Х−ХІV ст., які виявлені на археологічних пам’ятках території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром. Подано типологію наконечників, проведено їх порівняння та простежено аналогії на інших теренах Давньоруської держави. In the article were investigated main categories of arrow tips of X−XIV centuries discovered on the archaeological relics from the territory between Upper Siret and Middle Dnister. It was given typology of tips, carried out their comparison and established analogies on other regions of Old Rus.
 • Thumbnail Image
  Item
  Статус поневоленої України на міжнародній арені в роки Другої світової війни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Дещинський, Л. Є.
  Досліджено статус поневоленої України на міжнародній арені під більшовицькою окупацією в роки Другої світової війни. The condition and tendencies of development of the basic of Ukraine on international changes in 1939–1945 is analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Збройні наїзди та сутички поміж військовою елітою Сяноцької землі у XV ст. (в світлі актів судових інституцій регіону)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лисейко, Я. М.
  Досліджуються збройні сутички та наїзди, у яких брала участь еліта Сяноцької землі у XV ст. Збройні сутички були типовим явищем у житті тогочасного суспільства, попри свій негативний характер вони слугували підготовкою місцевої еліти до умов справжньої війни. Розкрито причини та витоки збройних сутичок, а також досліджено тактичні особливості здійснення збройних наїздів, чисельний та становий склад учасників. This article is dedicated to the investigation of fighting’s and invasions in which nobility of Sianky area participated in XV century. Fighting’s were typical in the life of the society of that time. Though they had negative character, fighting’s tried to preparate the local elite for the real war. The causes and outsets of fighting’s were investigated. The tactical particularity, as well as quantative and bower capacity of participants were analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Український національно-визвольний рух у 1914–1916 рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Замлинський, Т. І.
  Проаналізовано національно-визвольний рух протягом двох років Першої світової війни, нові тактичні підходи до розв’язання українського питання з урахуванням тодішньої ситуації, їх наслідки, недоліки та прорахунки. The article analyses the national-liberation movement during two years of World War I, new tactical approaches for solving the Ukrainian question taking into account the circumstances at the time, and it investigates the results falts and errors as well.