Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2019. – Vol. 2, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 2. – 184 p. : il. : ill.

Зміст


1
7
12
18
25
35
41
48
55
62
68
73
78
85
91
97
102
110
115
122
129
135
142
148
154
159
166
171
178

Content (Vol. 2, No 2)


1
7
12
18
25
35
41
48
55
62
68
73
78
85
91
97
102
110
115
122
129
135
142
148
154
159
166
171
178

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Вплив диспергованого вапна на тверднення цементного каменю
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Заграй, А. І.; Боровець, З. І.; Новіцький, Я. М.; Чекайло, М. В.; Якимечко, Я. Б.; Zahrai, A. I.; Borovets, Z. I.; Novitskyi, Ya. M.; Chekaylo, M. V.; Yakymechko, Ya. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив дисперсності додатку гашеного вапна на процеси тверднення портландцементних сумішей. Встановлено, що оптимальним часом віброактивації гашеного вапна, який забезпечує максимальний приріст міцності цементних зразків, є 20–45 хвилин. При цьому найефективнішим є введення до складу сумішей додатка віброактивованого вапна в кількості 2% від маси цементу, що забезпечує приріст міцності до 36% на 28 добу тверднення. Використовуючи методи рентгенофазового та електронно-мікроскопічного аналізів, вивчено процеси формування структури цементного каменю на різних етапах тверднення. Зокрема, підтверджено, що приріст міцності зразків зумовлений вищим ступенем кристалізації гідросилікатів кальцію.
 • Item
  Quantum-chemical modeling of the chemistry process of the mercury sulfide and mercury selenide films synthesis
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Стаднік, В. Є.; Созанський, М. А.; Шаповал, П. Й.; Гумінілович, Р. Р.; Ятчишин, Й. Й.; Stadnik, V. E.; Sozanskyi, M. A.; Shapoval, P. Yo.; Guminilovych, R. R.; Yatchyshyn, Yo. Yo.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Методом хімічного синтезу отримано плівки HgS та HgSe із водного розчину солі меркурію(II), комплексоутворювального та халькогенізуючого реагентів. Для отримання комплексних форм з Hg(II) використано тіокарбамід при синтезі HgS, а калій йодид, калій роданід та натрій тіосульфат – при синтезі HgSe. Рентгенофазовим аналізом підтверджено утворення цільових сполук, а також формування тернарної сполуки Hg3I2Se2 при синтезі плівок HgSe з використанням калій йодиду. Проведено квантово-хімічне моделювання хімізму процесу синтезу плівок HgS та HgSe. Встановлено, що цей процес має декілька проміжних стадій із утворенням перехідних реакційноздатних комплексів. На основі отриманих даних побудовано енергетичні діаграми стадій та порівняно процеси синтезу HgS і HgSe із різними комплексоутворювальними реагентами.
 • Item
  Використання туфоаргілітів для виробництва пористих склокерамічних гранульованих матеріалів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Семеген, Р. І.; Semegen, R. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено можливість використання цеолітовмісних туфоаргілітів Закарпаття в шихтових складах системи “зламки скла–глина–цеоліт”. Проведено їх оптикомікроскопічні, термогравіметричні та рентгенофазові дослідження. Досліджено параметри шлікеру, умови гранулювання розроблюваних мас. Здійснено випал зразків за швидкісними режимами. Одержано легкий пористий матеріал низькотемпературного спікання.
 • Item
  Неавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучого
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Чеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено та оптимізовано технологічні параметри спучення газобетонної сумішіна основі безклінкерного композиційного гіпсовапняного в’яжучого системи “гіпс – негашене вапно – метакаолін – аморфний кремнезем” за литтєвою технологією формування. Встановлено оптимальні межі температури води замішування, водотвердого відношення, рухливості суміші та кратності спучення. Відповідно до технологічних параметрів процесу підібрано газоутворювач. Досліджено фізико-технічні властивості ніздрюватого бетону. Методом РФА встановлено фазовий склад продуктів тверднення газобетону.
 • Item
  Preparing of metallic electrocatalytic nanostructured surface by galvanic replacement method. Review
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Зозуля, Г. І.; Кунтий, Орест Іванович; Zozulia, H. I.; Kuntyi, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито можливості методу гальванічного заміщення в формуванні металевої нано- структурованої поверхні для електрокаталітичних процесів. Ґрунтуючись на електрохімічному механізмі процесу та враховуючи тип підкладки, наведено такі напрями застосування цього методу: синтез металевих наноструктур та модифікація поверхні металів. Серед успіхів у напрямі модифікації поверхні продемонстровано ефективність осадження наноструктурних металів галь- ванічним заміщенням у середовищі органічних апротонних розчинників та іонних рідин. Відзначено роль середовища у керованому формуванні геометрії наночастинок металевого осаду.
 • Item
  Синтез деяких фосфоровмісних похідних поліетиленгліколів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Стасюк, А. В.; Дронь, І. А.; Хом’як, С. В.; Гевусь, О. І.; Самарик, В. Я.; Stasiuk, A. V.; Dron, I. A.; Khomyak, S. V.; Hevus, O. I.; Samaryk, V. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Постадійно розглянуто метод одержання поліетиленглікольетилфосфату. Синтезували цей продукт через взаємодію монозахищеного поліетиленгліколю з фосфор (V) оксихлоридом, в якого попередньо був заміщений один хлор. Показано, що найбільш проблемною стадією із низьким виходом є синтез етилдихлорфосфату. Продукти на кожній стадії охарактеризовували елементним аналізом, кількістю гідроксильних груп, ІЧ-спектроскопією і 31Р ЯМР-спектроскопією за необхідності. Досліджено поверхнево- активні властивості синтезованого поліетиленглікольетилфосфату.
 • Item
  Термодинамічні властивості метил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіри-мідин-5-карбоксилату та його розчинів в етилацетаті і бензолі та їх сумішах
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Рідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Собечко, І. Б.; Сергеєв, В. В.; Тищенко, Н. І.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Sobechko, I. B.; Serheyev, V. V.; Tishchenko, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ; Lviv Polytechnic National University; Franko National University of Lviv; The Institute of Materials Science. I. M. Frantsevich NASU
  За експериментально визначеною температурною залежністю розчинності метил-6- метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти в етилацетаті, бензолі та їх сумішах пораховано величини ентальпії та ентропії розчинення. Значення ентальпій та ентропій змішування за 298 К пораховані з врахуванням ентальпій та ентропій плавлення, визначених за даними дериватографічного методу аналізу та перерахованих до 298 К. Показано вплив розчинників та їх сумішей на розчинність та ентальпії і ентропії змішування. Встановлено присутність компенсаційного ефекту процесу змішування за 298 К.
 • Item
  Прогнозування технологічних умов хімічного осадження металів оптимізацією складу реакційної композиції під час полімеризації
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Гриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Баран, Н. М.; Бережний, Б. В.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pokhmurska, A. V.; Baran, N. M.; Berezhnyy, B. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Експериментально доведено різносторонній вплив складу вихідної композиції на основні параметри процесу екзотермії кополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП), які складають технологічний режим хімічного осадження металів. Методом симплекс-градкового планування Шеффе одержано рівняння регресії основних параметрів осадження (індукційний період, максимальна температура, тривалість відновлення) нікелю та срібла залежно від вихідного складу полімер-мономерної композиції (ПМК). Використання одержаних рівнянь забезпечує можливість встановлення вмісту вихідної реакційної композиції, екзотермічні ефекти процесу полімеризації якої забез- печують оптимальні технологічні параметри відновлення йонів металів.
 • Item
  Використання відпрацьованої рослинної олії для створення полімерних композитів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Чобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Chobit, M.; Vasylyev, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Метою роботи є перевірка можливості використання відпрацьованої соняшникової олії для модифікування поверхні крейди та гідроксиду магнію та вивчення впливу таких наповнювачів на фізико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів. За результатами досліджень вперше доведено можливість модифікування дисперсних мінеральних наповнювачів відпрацьованою (пересмаженою) соняшниковою олією, не придатною для харчових цілей. Створено полімерні композити на основі поліетилену низького тиску, пластифікованого ПВХ та епоксидної смоли, наповнені крейдою та гідроксидом магнію, модифікованими відпрацьованою соняшниковою олією.
 • Item
  Regularities of the technological raw material creation for extrusion of polyethylene pipes
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Красінський, В. В.; Земке, В. М.; Шаповал, Й. М.; Братичак, Мих. Мих.; Чопик, Н. В.; Krasinskyi, V. V.; Zemke, V. M.; Shapoval, Y. M.; Bratychak, Mykh. Mykh.; Chopyk, N. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено технологічні та фізико-механічні властивості екструзійної сировини для виробництва труб на основі поліетилену різних виробників. Встановлено, що залежність склад- властивість визначається не лише характеристиками вихідної полімерної сировини, а і умовами перероблення сумішей. Доведено можливість покращення технологічності екструзійного поліетилену з низькою текучістю змішуванням його з маркою поліетилену вищої текучості. Обґрунтовано оптимальний склад композиції на основі суміші поліетиленів, що володіє достатньою технологічністю для переробки сировини методом екструзії.
 • Item
  Особливості одержання дисперсій поліакриламідних гідрогелів, наповнених магнетитом
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Нагорняк, М. І.; Вороновська, А. В.; Яковів, М. В.; Майкович, О. В.; Варваренко, С. М.; Nahorniak, M. I.; Voronovska, A. V.; Yakoviv, M. V.; Maikovych, O. V.; Varvarenko, S. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблеми введення наночастинок магнетиту в гідрогелеві дисперсії, які створені на основі поліакриламіду. Утворення полімерного каркаса гідрогелю відбувалось за рахунок збалансованої кількості поперечних зшивок між поліакриламідом та полі-N- гідроксиметилакриламідом. Вивчено структурування поліакриламіду та полі-N- (гідроксиметил)акриламіду в присутності магнетиту та солей феруму – прекурсорів магнетиту та показано вплив добавок на параметри тривимірної сітки гідрогелю. Проведено оптимізацію складу та вивчення стабільності гідрогелевої композиції у зворотних емульсіях. На основі проведених досліджень синтезовано магніточутливий матеріал у вигляді дисперсій гідрогелю з інкорпорованими частинками магнетиту.
 • Item
  Investigation of sorption/desorption processes of medical substances by combined hydrogels
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Майкович, О. В.; Носова, Н. Г.; Борденюк, О. Ю.; Фігурка, Н. В.; Варваренко, С. М.; Maikovych, O. V.; Nosova, N. G.; Bordenyuk, O. Yu.; Fihurka, N. V.; Varvarenko, S. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати досліджень щодо сорбції та десорбції комбінованими поліакриламід- желатиновими гідрогелями новокаїну та лідокаїну. Показано, що сорбція/десорбція гідрогелями проходить з різною швидкістю залежно від будови та наявності функціональних груп у структурі речовин, що сорбуються. Під час дослідження десорбції лікарських речовин з полімерної матриці гідрогелю встановлено, що вивільнення новокаїну та лідокаїну відбувається доволі тривалий час, що може забезпечити їх пролонговану доставку. Розроблені гідрогелеві матеріали можуть бути використані в косметології і медицині як трансдермальні системи доставки ліків.
 • Item
  Дослідження впливу оксиду фосфору на ефективність поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Дячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Huhlych, S. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив оксиду фосфору (P2O5) на ефективність поглинання вуглекислого газу (СО2) хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. Отримано експериментальні залежності ефективності поглинання СО2 мікроводоростями залежно від концентрації P2O5. Представлено математичну модель приросту популяції хлорофілсинтезуючих мікроводоростей типу Chlorella залежно від концентрації оксиду фосфору. На основі математичної моделі та отриманих експериментальних результатів дослідження побудовано графік залежності поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умови присутності оксиду фосфору.. Встановлено розрахункове значення оптимальної концентрації оксиду фосфору приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.
 • Item
  Випробування модифікованого поліакриламіду для флокуляції відходів вуглезбагачення та порівняння його ефективності із зарубіжними аналогами
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Дулеба, В. П.; Гнатів, З. Я.; Duleba, V. P.; Hnativ, Z. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання, які стосуються проблем розділення дрібнодисперсних водних суспензій з використанням коагулянтів та флокулянтів. Розглянуто механізм взаємодії частинок у водному середовищі в присутності коагулянтів та механізм флокулоутворення з використанням флокулянтів різного хімічного складу та відповідно з різною конформацією їх молекул у водному розчині. Проведено випробування модифікованого в лабораторії кафедри поліакриламіду як флокулянту при осадженні відходів вуглезбагачення.
 • Item
  Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Шупенюк, В. І.; Тарас, Т. М.; Сабадах, О. П.; Болібрух, Л. Д.; Журахівська, Л. Р.; Shupeniuk, V. I.; Taras, T. M.; Sabadakh, O. P.; Bolibrukh, L. D.; Zhurakhivska, L. R.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Національний університет “Львівська політехніка”; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано ймовірний механізм протипухлинної активності триазенів ряду 4- імідазол заміщеного 9,10-антрахінону, спрогнозований in silicо, який реалізується зв’язуванням триазенів з білками, які беруть участь у реплікації і транскрипції ДНК. Встановлено он-лайн програмою DIGEP-Pred, що синтезовані триазени ймовірно інгібують білок карбонілредуктазу-1, який кодується однойменним геном CBR1 і є ініціатором росту пухлин. Триазен 8b прогнозовано інгібує білок NFE2L2, який кодується однойменним геном, генетична активація якого може сприяти розвитку новоутворених ракових пухлин, а також розвитку атеросклерозу внаслідок підвищення вмісту холестерину в плазмі крові. Програмою ROSC-Pred оцінено канцерогенний вплив синтезованих триазенів 8а-f на внутрішні органи гризунів. Склад і структуру одержаних сполук доведено сучасними методами фізико-хімічного аналізу.
 • Item
  Influence of garlic extract on test-culture of bacteria and fungi
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Стадницька, Н. Є.; Брида, О. Р.; Гаєвська, А. А.; Червецова, В. Г.; Лубенець, В. І.; Новіков, В. П.; Stadnytska, N. E.; Bryda, O. R.; Hajevska, A. A.; Chervetsova, V. H.; Lubenets, V. I.; Novikov, V. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розвиток фармацевтики привів до збільшення різноманітних протигрибкових засобів на фармацевтичному ринку. З часом у мікроорганізмів розвивається резистентність до препаратів. Тому напрям досліджень протигрибкових засобів вважають перспективним. Особливе місце займають препарати на основі лікарської рослинної сировини, такої, як часник звичайний (Allium sativum). Тому нами досліджено вплив спиртового екстракту часнику звичайного на тест-культури грибів Penicillum chryzogenum, Candida lypolitica, Aspergillus niger. Можна зазначити позитивний фунгіцидний вплив на досліджувані культури, що зумовлений наявністю комплексу біологічно активних сполук з антимікробними властивостями та їх екстракцією в умовах проведення експерименту.
 • Item
  Anode behavior of silver in the solution of rhamnolipid
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Мерцало, Іванна Павлівна; Бондаренко, А. Б.; Мазур, А. С.; Кунтий, Орест Іванович; Mertsalo, I. P.; Bondarenko, A. B.; Mazur, A. S.; Kuntyi, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено анодне розчинення срібла у водних розчинах рамноліпіду (RL) залежно від таких параметрів: концентрації RL, температури, рН середовища та швидкості розгортки анодного потенціалу. Показано, що активне розчинення відбувається за Е > 0,4 В у широкому діапазоні концентрацій поверхнево-активної речовини за t = 20–50 оС. З підвищенням концентрації RL температури анодні струми зростають практично лінійно за Е = 0,4–1,0 В. Вони також зростають sз підвищенням значення рН від 7 до 10.
 • Item
  Синтез та властивості 4-аміно-2-метилпіримідин-5-іл-метилових естерів ароматичних тіосульфокислот
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Монька, Н. Я.; Баранович, Д. Б.; Шиян, Г. Б.; Хоміцька, Г. М.; Лубенець, В. І.; Monka, N. Ya.; Baranovych, D. B.; Shyian, G. B.; Khomitska, G. M.; Lubenets, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено методи синтезу тіосульфоестерів з піримідиновим фрагментом на основі 5-бромометил-2-метилпіримідин-4-аміну та 2-аміно-6-метилпіримідин-4-олу. Встановлено, що шлях одержання тіосульфоестерів хлорсульфуванням базових структур із подальшим отриманням відповідних солей піридинвмісних тіосульфокислот і на їх основі тіосульфоестерів не є придатним для досліджуваних піримідинових похідних. Показано можливість отримання тіосульфоестерів з піримідиновим фрагментом зі сторони тіольного сульфуру алкілуванням солей ароматичних тіосульфокислот 5-бромометил-2- метилпіримідин-4-аміном. Будову та індивідуальність синтезованих сполук підтверджено даними ІЧ, 1Н ЯМР спектроскопії, елементним аналізом та методом ТШХ.
 • Item
  Комп’ютерне прогнозування під час пошуку нових антитромбоцитарних агентів з антиоксидантним ефектом серед сульфуровмісних похідних 9,10-антрахінону
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Стасевич, М. В.; Зварич, В. І.; Новіков, В. П.; Stasevych, M. V.; Zvarych, V. I.; Novikov, V. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проведено комп’ютерне прогнозування щодо ймовірного прояву антитромбоцитарної та антиоксидантної активностей для сульфуровмісних похідних 9,10-антрацендіону з використанням онлайн-програми PASS Online платформи Way2Drug. Встановлено, що для більшості сполук прогнозується антитромбоцитарна дія, яка доповнюється антиоксидантним ефектом. Здійснено молекулярне моделювання взаємодії з рецепторами-мішенями, які беруть участь у регуляції агрегації тромбоцитів та білками-мішенями, пов’язаними з процесом згортання крові. Визначено, що найвищий рівень зв’язування виявлений до вітамін К-епоксидредуктази (VKOR), пов’язаної зі згортанням крові, а саме до активної зони білка 3KP9. Показано, що сульфуропохідна 9,10-антацендіону 3 відзначається значенням скорингової функції Gscore на рівні відомого препарату Варфарину, що може свідчити про ймовірний механізм прояву антитромботичної дії.
 • Item
  Вплив природи носія на ефективність B–P–W–V–Oх каталізатора синтезу акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Кубіцька, І. І.; Небесний, Р. В.; Івасів, В. В.; Kubitska, I. I.; Nebesnyi, R. V.; Ivasiv, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено каталітичні системи складу B–P–W–V–Oх, нанесені на носії різної природи. Показано, що природа носія значно впливає на ефективність B–P–W–V–Oх каталізаторів. Найвищою ефективність одержання акрилової кислоти була на каталізаторі TiO2 анатаз TiO(OH)2 МХО H2O 300 rpm. За оптимальної температури 375 °С конверсія оцтової кислоти становить 63,8 %, селективність утворення акрилової кислоти – 92%, вихід акрилової кислоти – 58,8%.