Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів оброблення деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ і науково-дослідних організацій України.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 51. – 120 с.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 51)


1
3
9
17
23
27
33
41
45
53
62
66
71
75
83
92
102
108
117

Content (Vol. 51)


1
3
9
17
23
27
33
41
45
53
62
66
71
75
83
92
102
108
117

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Кінематика механізму кріплення полиці елеваторного стелажа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корендій, В. М.; Качур, О. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано конструктивне виконання механізму стабілізації горизонтального положення полиці елеваторного стелажа з ланцюговим приводом. Виведено аналітичні залежності для описання траєкторій руху опорних та напрямного роликів механізму кріплення полиці. Подано формули для визначення горизонтального та вертикального зміщення центра дуги траєкторії руху напрямного ролика щодо центра привідної зірочки ланцюгової передачі під час проходження полицею “характерної” ділянки. Обґрунтовано адекватність отриманих аналітичних залежностей за допомогою аналізу збіжності координат шарнірів у граничних точках кожної з ділянок траєкторії руху полички.
 • Item
  Вплив мастильного середовища і його температурних показників на антифрикційні властивості олив у контакті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дмитриченко, М. Ф.; Білякович, О. М.; Савчук, А. М.; Туриця, Ю. О.; Міланенко, О. А.; Київський національний транспортний університет; Київський національний авіаційний університет
  Проведено оцінку антифрикційних показників у контакті тертя під час використання товарної мінеральної оливи І-40А та її композиції з такими добавками: протизношувальною з вмістом дитиофосфату цинку, з протизадирною добавкою з вмістом сульфатно-фосфатної групи поверхнево-активних речовин, антифрикційною добавкою. Встановлено, що композиція оливи І-40А з протизадирною добавкою найефективніше змащує поверхні тертя, як за збільшення навантаження, так і за зростання швидкостей кочення, при цьому одночасно виконує розгладжувальний і полірувальний ефекти.
 • Item
  Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гурський, В. М.; Кузьо, І. В.; Медвідь, А. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень. Для спрощення задачі оптимізації конструктивних параметрів запропоновано частотно-масовий показник. За ним здійснено уточнену оцінку якості конструкції та можливість досягнення якісних властивостей системи за мінімальної маси та високої динамічної жорсткості. Апробовано використання показника на складнішій конструкції вібраційного конвеєра. Для нього розглянуто розрахунок МСЕ власних частот за різних значень конструктивних параметрів. Вибір остаточного варіанта конструкції здійснено за значенням частотно-масового показника.
 • Item
  Розширення технологічних можливостей зубофрезерних обкочувальних верстатів для нарізання конічних коліс на основі радіально-колового способу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Грицай, І. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено новий спосіб нарізання конічних зубчастих коліс дисковою фрезою на зубофрезерному верстаті, що ґрунтується на радіально-коловому способі зубофрезерування. Розраховано параметри налагодження робочих рухів верстата для отримання конічних коліс з заданими параметрами. Показано переваги способу та можливість його широкого використання.
 • Item
  Оптимальні кути підйому штучних вантажів під час безвідривного вібротранспортування з полігармонічними нормальними коливаннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Врублевський, І. Й.; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  Розглянуто процес вібраційного транспортування штучних вантажів у безвідривному режимі під час полігармонічних нормальних та гармонічних поздовжніх коливань робочого органа вібротранспортного пристрою. Визначено оптимальні значення кутів нахилу транспортної поверхні пристрою за умови підйому вантажів на певну висоту за мінімальний час. Показано, що оптимальний кут підйому залежить від кількості гармонік полігармонічних нормальних коливань та коефіцієнта тертя.
 • Item
  Оптимізація параметрів плазмового зварювання закладних елементів прес-форм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Білобородченко, В. І.; Забранський, А. Є.; Свищ, Р. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Прес-форми для відливання пластмас можуть мати складну розвинену геометрію, що значно ускладнює виготовлення їх робочої зони. Оптимальним рішенням є їх виготовлення з окремих елементів із застосуванням зварювальних технологій, які забезпечують, крім комплексу фізико-механічних властивостей виробу, також і чіткі вимоги до геометрії виробу. Таким вимогам відповідає плазмове зварювання. Проте його особливості, зокрема висока локалізація теплової енергії, що сприяє мінімізації рівня залишкових напружень та деформацій у зоні зварювання і формуванню не типового для дугового зварювання перерізу шва, не враховані у стандартних нормативах до виконання зварних з’єднань. Застосування сучасного математичного статистичного моделювання до вибірки нормативної геометрії та умов складання під зварювання деталей зі стандартними швами дало змогу з імовірністю 95% встановити їх базовий установчий параметр (складальний зазор), придатний для плазмового зварювання різних типів зварних швів для розглянутого діапазону товщини деталей та оптимізувати технологічні параметри плазмового зварювання.
 • Item
  Вплив локальних перегрівів на температурне поле ротора турбогенератора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Войтович, М. І.; Лампіка, Р. В.; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропонована методика визначення інтегральних характеристик температурного поля ротора турбогенератора у разі локальних перегрівів стосовно дослідження його прогинів і рівня вібрації; досліджено вплив теплофізичних і геометричних параметрів ротора ТГВ-500-4 на його температурне поле.
 • Item
  Розвиток і становлення технічної освіти у Європі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кузьо, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто хронологію становлення та розвитку технічної освіти в Європі. Подано хронологію створення вищих технічних закладів освіти в Україні.
 • Item
  Аналіз витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шоловій, Ю. П.; Магерус, Н. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз теоретичного дослідження процесу витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної розвантажувальної лунки бункера під дією сил гравітації та за вібраційного збурення потоку конічним днищем. Математична модель гравітаційного витікання ґрунтувалась на дослідженні силових факторів, що призводять до формування стійкого склепіння над випускним отвором. Модель витікання під дією вібрації побудована на основі моделі Лоренца, яка описує поведінку сипкого продукту під впливом механічних коливань. Досліджено вплив параметрів лунки та режимів вібрації на ефективність процесу.
 • Item
  Дослідження напружено-деформованого стану заготовок з титанових і нікелевих сплавів на основі реологічного дослідження процесів формоутворення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ступницький, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано результати імітаційного моделювання реологічних процесів механічного оброблення заготовок з титанових і нікелевих сплавів. Наведено методику моделювання напружено- деформованого і термодинамічного стану заготовки та інструменту, сили різання в умовах адіабатичного зсуву. Доведено, що процес утворення стружки під час обробки титанових і нікелевих сплавів відбувається в умовах нестійкого різання, яке веде до виникнення макроскопічного залишкового напруження, що виникає синхронно з ростом радіальної складової сили різання, інтенсивного зношування інструменту і динамічної нестабільності в зоні різання.
 • Item
  Моделювання статистичної характеристики робочої поверхні шліфувальних кругів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шахбазов, Я. О.; Широков, В. В.; Грінер, І. М.; Сторощук, В. А.; Українська академія друкарства
  Проведено аналіз процесу шліфування та визначено шляхи технологічного забезпечення шорсткості обробленої поверхні цим методом; на підставі проведених теоретичних досліджень процесу здійснено правки шліфувальних кругів алмазними інструментами. Запропоновано модель статистичної характеристики робочої поверхні шліфувальних кругів після їх правки методом точіння алмазними інструментами.
 • Item
  Трибологічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів в технологічних середовищах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Студент, М. М.; Ступницький, Т. Р.; Гвоздецький, В. М.; Дзюбик, А. Р.; Хомич, І. Б.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено дослідження трибологічних характеристик електродугових покриттів із порошкових дротів у технологічних середовищах: за умов граничного мащення у мастилі І-20; в середовищі 3% емульсору марки Hydroway 1060 та мастилі М10В2. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металозатором ФМІ-1 на заздалегідь оброблену дробинноструминним методом поверхню як плоских, так і циліндричних зразків зі сталі Ст.3, розпилюючи порошкові дроти 140Х14Н2Т2Ю та 20Х18Р3Т2Ю діаметром 1,8 мм. Трибологічні характеристики та зносостійкість покриттів вивчали на модернізованій установці СМЦ-2 за схемою диск–колодка (контр-тіло). Коефіцієнт тертя визначали як за умов сухого тертя, так і за граничного мащення у середовищах. Обробку результатів досліджень здійснювали статистичною обробкою даних з використанням коефіцієнта Стьюдента за кількості вимірювань n=5 та з надійністю Р=0,95. Встановлено, що із ростом питомого навантаження у середовищі оливи І-20, а також 3% емульсолу 1060 коефіцієнт тертя у парах тертя електродугове покриття – чавун, електродугове покриття – бронза та електродугове покриття – бабіт зменшується, причому для останньої пари найбільшою мірою. Пара тертя гальванічний хром-бабіт є непрацездатною як в оливі І-20, так і в 3 %-му емульсолі.
 • Item
  Структура поверхонь та шорсткість електродугових покриттів з порошкових дротів після шліфування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Студент, М. М.; Гвоздецький, В. М.; Ступницький, Т. Р.; Дзюбик, А. Р.; Олещук, Ю. П.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто особливості формування покриття газотермічним методом під час застосування порошкових дротів. Це зумовлено наявністю пор та твердих включень в отриманому шарі. Тому важливо дослідити вплив параметрів механічної обробки та складу порошкового дроту на шорсткість шліфованої поверхні електродугових покриттів. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металізатором ЭМ-14 на заздалегідь оброблену поверхню як плоских, так і циліндричних зразків. Мікроструктуру та хімічний склад покриттів вивчали на електронному мікроскопі Carl Zeiss EVO XVP 40 з рентгеноспектральним мікроаналізатором INCA Energy 350 (Oxford Instruments). Показано, що поверхня електродугового покриття має типову композитну структуру на відміну від сталі, у якій зустрічаються ламелі з різною мікротвердістю. Об’ємна кількість оксидів у покриттях коливається в межах від 6 до 20 %, залежно від кількості та хімічного складу легувальних елементів. Аналіз одержаних результатів показує, що максимальний вміст оксидів у покритті спостерігається під час додавання у шихту ферофосфору, ферохрому та феротитану. Шорсткість напиленого нешліфованого покриття зменшується з підвищенням тиску розпилу повітряного струменя під час напилення покриття на сталеву основу від Rz 85, за тиску 0,4 до Rz 55–0,65 МПа. Встановлено, що із ростом тиску повітряного струменя розмір структурних складових поверхні покриття зменшується, при цьому його зносостійкість за умов граничного мащення зростає.
 • Item
  Обґрунтування раціональної довжини довговимірного робочого органа вібраційного транспортного засобу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ланець, О. С.; Боровець, В. М.; Качмар, Р. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наводиться аналітична залежність, що встановлює для довговимірного вібраційного транспортного засобу раціональну довжину робочого органа як тіла з розподіленою масою, за умови унеможливлення збігу його власної частоти коливань з вимушеною.
 • Item
  Автоматизація процесу пакування деревного вугілля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Серкіз, О. Р.; Сокіл, Н. І.; Савчин, Б. М.; Шенбор, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто будову та принцип роботи розробленого автомата для пакування деревного вугілля. Вказано конструктивні особливості, систему керування та переваги розробленого автомата.
 • Item
  Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ланець, О. С.; Качур, О. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Обґрунтовується можливість подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем. Для цього пропонується застосувати дискретно-континуальну коливальну систему, у якій третя надлегка маса використовується як тіло з розподіленими параметрами (надлегка гнучка маса).
 • Item
  Дослідження поздовжньої стискаючої сили у неоднорідному поїзді під час гальмування у кривій ділянці колії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кузишин, А. Я.; Батіг, А. В.; Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
  Досліджується виконання необхідної умови вкочування колеса колісної пари на головку рейки неоднорідного поїзда, сформованого з порожніх та завантажених вагонів на основі спрощеного алгоритму обчислення поздовжніх стискаючих сил. Досліджений розподіл максимальних стискаючих сил у перерізах поїзда за екстреного та службового гальмування. Для визначення поздовжньої динамічної стискаючої сили складаються диференціальні рівняння руху центрів мас головної і хвостової частин поїзда. Встановлюється поперечний переріз, у якому необхідно визначити поздовжні зусилля, час проходження гальмівної хвилі по поїзду і час проходження гальмівної хвилі до визначеного поперечного перерізу, різниця швидкостей центрів мас головної та хвостової частин поїзда. На основі отриманих результатів розраховується максимальне значення поздовжньої динамічної стискаючої сили, яка діє на конкретний вагон. У розрахунках радіус кривої, підвищення зовнішньої рейки та швидкість руху поїзда приймаються сталими величинами. Об’єктом дослідження є вантажний поїзд, сформований з тридцяти порожніх та тридцяти завантажених вагонів, який рухається на кривій ділянці колії. Досліджуються величини поздовжніх динамічних стискаючих сил, які виникають у конкретному перерізі цього поїзда під час застосування машиністом службового та екстреного гальмування. Був досліджений розподіл максимальних стискаючих сил в перерізах поїзда під час застосування машиністом службового та екстреного гальмування. Виконано перевірку необхідної умови вкочування колеса колісної пари на головку рейки для тридцятого порожнього вагона під час застосування службового та екстреного гальмування. Доопрацьований алгоритм спрощеного розрахунку найбільших поздовжніх сил в перерізах неоднорідного поїзда під час гальмування. Визначені стискаючі зусилля у поїзді та перевірено умову вкочування колеса на рейку під час руху на кривій ділянці колії. Показано, що нераціональне формування поїзда може призвести до виникнення зусиль, за яких сходження вагонів з рейок є можливим. Отримані результати можуть застосовуватися для встановлення причин сходження рухомого складу з рейок під час проведення залізнично-транспортних експертиз, а також для проведення оцінкових розрахунків під час формування поїздів.
 • Item
  Титульний аркуш до "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
  В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспорту- вання та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів оброблення деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ і науково-дослідних організацій України.