Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – Випуск 51

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44751

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів оброблення деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ і науково-дослідних організацій України.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 51. – 120 с.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 51)


1
3
9
17
23
27
33
41
45
53
62
66
71
75
83
92
102
108
117

Content (Vol. 51)


1
3
9
17
23
27
33
41
45
53
62
66
71
75
83
92
102
108
117

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
 • Thumbnail Image
  Item
  Кінематика механізму кріплення полиці елеваторного стелажа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корендій, В. М.; Качур, О. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано конструктивне виконання механізму стабілізації горизонтального положення полиці елеваторного стелажа з ланцюговим приводом. Виведено аналітичні залежності для описання траєкторій руху опорних та напрямного роликів механізму кріплення полиці. Подано формули для визначення горизонтального та вертикального зміщення центра дуги траєкторії руху напрямного ролика щодо центра привідної зірочки ланцюгової передачі під час проходження полицею “характерної” ділянки. Обґрунтовано адекватність отриманих аналітичних залежностей за допомогою аналізу збіжності координат шарнірів у граничних точках кожної з ділянок траєкторії руху полички.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив мастильного середовища і його температурних показників на антифрикційні властивості олив у контакті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дмитриченко, М. Ф.; Білякович, О. М.; Савчук, А. М.; Туриця, Ю. О.; Міланенко, О. А.; Київський національний транспортний університет; Київський національний авіаційний університет
  Проведено оцінку антифрикційних показників у контакті тертя під час використання товарної мінеральної оливи І-40А та її композиції з такими добавками: протизношувальною з вмістом дитиофосфату цинку, з протизадирною добавкою з вмістом сульфатно-фосфатної групи поверхнево-активних речовин, антифрикційною добавкою. Встановлено, що композиція оливи І-40А з протизадирною добавкою найефективніше змащує поверхні тертя, як за збільшення навантаження, так і за зростання швидкостей кочення, при цьому одночасно виконує розгладжувальний і полірувальний ефекти.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гурський, В. М.; Кузьо, І. В.; Медвідь, А. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень. Для спрощення задачі оптимізації конструктивних параметрів запропоновано частотно-масовий показник. За ним здійснено уточнену оцінку якості конструкції та можливість досягнення якісних властивостей системи за мінімальної маси та високої динамічної жорсткості. Апробовано використання показника на складнішій конструкції вібраційного конвеєра. Для нього розглянуто розрахунок МСЕ власних частот за різних значень конструктивних параметрів. Вибір остаточного варіанта конструкції здійснено за значенням частотно-масового показника.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розширення технологічних можливостей зубофрезерних обкочувальних верстатів для нарізання конічних коліс на основі радіально-колового способу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Грицай, І. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено новий спосіб нарізання конічних зубчастих коліс дисковою фрезою на зубофрезерному верстаті, що ґрунтується на радіально-коловому способі зубофрезерування. Розраховано параметри налагодження робочих рухів верстата для отримання конічних коліс з заданими параметрами. Показано переваги способу та можливість його широкого використання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимальні кути підйому штучних вантажів під час безвідривного вібротранспортування з полігармонічними нормальними коливаннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Врублевський, І. Й.; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  Розглянуто процес вібраційного транспортування штучних вантажів у безвідривному режимі під час полігармонічних нормальних та гармонічних поздовжніх коливань робочого органа вібротранспортного пристрою. Визначено оптимальні значення кутів нахилу транспортної поверхні пристрою за умови підйому вантажів на певну висоту за мінімальний час. Показано, що оптимальний кут підйому залежить від кількості гармонік полігармонічних нормальних коливань та коефіцієнта тертя.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація параметрів плазмового зварювання закладних елементів прес-форм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Білобородченко, В. І.; Забранський, А. Є.; Свищ, Р. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Прес-форми для відливання пластмас можуть мати складну розвинену геометрію, що значно ускладнює виготовлення їх робочої зони. Оптимальним рішенням є їх виготовлення з окремих елементів із застосуванням зварювальних технологій, які забезпечують, крім комплексу фізико-механічних властивостей виробу, також і чіткі вимоги до геометрії виробу. Таким вимогам відповідає плазмове зварювання. Проте його особливості, зокрема висока локалізація теплової енергії, що сприяє мінімізації рівня залишкових напружень та деформацій у зоні зварювання і формуванню не типового для дугового зварювання перерізу шва, не враховані у стандартних нормативах до виконання зварних з’єднань. Застосування сучасного математичного статистичного моделювання до вибірки нормативної геометрії та умов складання під зварювання деталей зі стандартними швами дало змогу з імовірністю 95% встановити їх базовий установчий параметр (складальний зазор), придатний для плазмового зварювання різних типів зварних швів для розглянутого діапазону товщини деталей та оптимізувати технологічні параметри плазмового зварювання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив локальних перегрівів на температурне поле ротора турбогенератора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Войтович, М. І.; Лампіка, Р. В.; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропонована методика визначення інтегральних характеристик температурного поля ротора турбогенератора у разі локальних перегрівів стосовно дослідження його прогинів і рівня вібрації; досліджено вплив теплофізичних і геометричних параметрів ротора ТГВ-500-4 на його температурне поле.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розвиток і становлення технічної освіти у Європі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кузьо, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто хронологію становлення та розвитку технічної освіти в Європі. Подано хронологію створення вищих технічних закладів освіти в Україні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шоловій, Ю. П.; Магерус, Н. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз теоретичного дослідження процесу витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної розвантажувальної лунки бункера під дією сил гравітації та за вібраційного збурення потоку конічним днищем. Математична модель гравітаційного витікання ґрунтувалась на дослідженні силових факторів, що призводять до формування стійкого склепіння над випускним отвором. Модель витікання під дією вібрації побудована на основі моделі Лоренца, яка описує поведінку сипкого продукту під впливом механічних коливань. Досліджено вплив параметрів лунки та режимів вібрації на ефективність процесу.