Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2006. – №570

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – № 570 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 192 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 570
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Методичні підходи до оцінювання якості життя населення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Теслюк, Р. Т.
  Розглянуто методичні підходи до оцінювання якості життя населення. Здійснено ранжування районів Львівської області за станом здоров’я населення, освітньо-культурним рівнем, економічним становищем та якістю довкілля. За допомогою індексного та багатовимірного аналізу проведено типізацію районів Львівської області за якістю життя населення. Наведено оригінальні картосхеми типізації районів реґіону за якістю життя населення. In this article the methodical approaches for evaluations quality of population's life. Rural administrative territories of Lviv region are being ranked according to the state of health care, educational and cultural level, economical position as well as quality of environment. With the help of index and factor analysis the areas of Lviv region were divided into groups. The work also presents quite original schematic maps of typification for regional territories according to the quality of inhabitants’ life.
 • Item
  Туристична індустрія та рекреаційне забезпечення потреб міжнародного туризму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Русина, Н. С.
  Розглянуто проблеми рекреаційного забезпечення потреб міжнародного туризму в Україні. Досліджено проблеми удосконалення механізму управління туристично- рекреаційними комплексами інтегрованими в ринкову економіку. Показано значення та основні напрямки підвищення ефективності туристичного бізнесу у перехідній економіці. Reviewed are problems of recreational needs of international tourism in Ukraine. Researched are the problems of perfection of touristical-recreational management mechanisma integrated into market economy. The author defines the role and the main directions for raising the level of tourism business efficiency in transition economy.
 • Item
  Перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції в умовах членства України СОТ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Крупін, В. Є.
  Проаналізовано перспективи розвитку ринків збуту української промислової продукції після вступу України до СОТ. Визначено позитивні та негативні наслідки членства України в цій організації і їхній вплив на вітчизняну промисловість. Виокремлено основні групи промислових підприємств, залежно від наслідків вступу України до СОТ. The article analyzes the possibilities for development of sales markets for Ukrainian products after Ukraine’s accession to the WTO. It defines main positive and negative results of Ukraine’s accession to this organization and their influence on the country’s manufacturing. Main groups of manufacturing companies are defined based on the influence, which they would experience after Ukraine joins WTO.
 • Item
  Європейський центральний банк: механізми й інструменти грошово-кредитного регулювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Грудзевич, Я. В.; Заставна, З. М.
  Розглянуто питання проведення Європейською системою центральних банків грошово-кредитного регулювання у країнах Європейського валютного союзу. Розкрито основні інструменти грошово-кредитної політики Європейського центрального банку, серед яких основну увагу приділено обов’язковому резервуванню, як найдієвішому інструменту прямої дії регулювання грошово-кредитного ринку. In the article the question of conducting by the European system of central banks of the monetary adjusting is exposed in the countries of the European currency union. The basic instruments of monetary policy of the European central bank, among which basic attention is spared to the obligatory reserving, are exposed, as the most effective instrument of direct action of adjusting of monetary market.
 • Item
  Переваги недержавного пенсійного забезпечення для роботодавців
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Білик, О. І.; Фаринович, І. В.
  Переваги третього рівня пенсійного забезпечення (добровільного недержавного пенсійного забезпечення) для пенсіонерів є очевидними, оскільки додаткова пенсія дає змогу гідно забезпечити старість. Але важливо на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні забезпечити здійснення внесків у приватні пенсійні фонди не лише самими особами, котрі працюють, але й їхніми роботодавцями як основу для забезпечення гідного соціального пакета. Висвітлені основні переваги для роботодавців недержавного пенсійного забезпечення їхніх працівників. Advantages of the third level of the pension providing (voluntarily unstate pension providing) for pensionaries are obvious, as an additional pension allows deservingly to provide old age. But it is important on the modern stage of development of market relations in Ukraine to provide realization of payments in private pension funds by not only the most working persons but also their employers, as basis for providing of deserving social package In the article is lighted basic advantages in the unstate pension providing of workers by the employers.
 • Item
  Проблеми формування кредитних ресурсів держлісгоспів в умовах недостатнього фінансування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Бець, М. Т.
  Оцінено стан лісового господарства з огляду грошових потоків у сфері природокористування, розглянуто особливості формування фінансових джерел, методику визначення оптимальної структури оборотного капіталу за критерієм максимізації фінансової рентабельності, описана система здійснення аналізу оборотного капіталу та наведено приклад розрахунку оптимальної структури оборотного капіталу держлісгоспу. Estimate state forestry economy for inspection money circulation in sphere natural use, look at peculiarities formation of financial source, іn clauses the technique of definition of optimum structure of a working capital by criterion to a maximum of financial profitability is considered: the factors are studied which influence structure of a working capital, the system of realization of the analysis of a working capital is described and the example of account structure of a working capital is resulted of forestry.
 • Item
  Розробка концептуальної соціальної моделі як передумова екогомічного розвитку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Ананьєва, В. О.
  Розглянуто проблеми і напрями розроблення національної моделі розвитку України з сучасної політологічної платформи. Сформульовані основні положення ціннісно-нормативного базису концептуальної моделі і визначений механізм її реалізації засобами системної інтеграції. The following article reviews problems and ways of research of the national model of Ukraine’s development from today’s politological platform. The main ideas are formulated for conceptual model and the mechanism of its fulfillment by the means of system integration is defined.
 • Item
  Прогнозування соціального-економічних наслідків інтеграції України в світову економіку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Домарадзька, Г. С.; Заяць, В. Р.
  Розглянуто підхід до прогнозування соціально-економічних наслідків інтеграції України в світову економіку, зокрема, вступу до Європейського Союзу; запропоновано алгоритм побудови стратегії інтеграції, який базується на оцінюванні її результатів в інших країнах і можливостей адаптації цих результатів до умов України. The article deals with the approach to the prediction of social-economic consequences of Ukraine's integration into world economics, besides, joining the European Community. The algorithm of integration construction strategy, is suggested as well, which is based on the evaluation of its results in other countries and adaptation potentialities of these results to Ukrainian conditions.
 • Item
  Роль держави у забезпеченні інноваційного розвитку економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Волошин, О. П.
  Розглянуто проблему відсутності єдиної державної стратегії наукового та інноваційного розвитку України, умови формування та передумови реалізації переходу від індустріального до інноваційного шляху розвитку економіки держави. Зокрема пропонується підтримка освітніх та наукових установ за рахунок коштів інноваційних фондів, що потрібно формувати у регіонах. The article handles the problem of lack of the common state strategy for the scientific and innovative development of Ukraine. It also touches upon the terms of forming and preconditions of implementing the transfer from industrial to innovative way of the Ukrainian economic development. In particular, it is suggested to support educational and research institutions by means of innovative funds which are to be established in the regions.
 • Item
  Особливості вибору напрямків використання іноземних інвестицій в організаційному розвитку підприємств України в умовах інтеграції у світове господарство
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Завербний, А. С.; Завербна, Н. В.
  Вивчені особливості іноземного інвестування організаційного розвитку підприємств України в умовах інтеграції у світове господарство. Проаналізовано структуру інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування. Розроблено модель вибору оптимальних напрямків використання іноземних інвестицій підприємствами України. In presented article the peculiarities of foreign investment of organizational development of Ukrainian enterprises in conditions of integration in world economics are studying. The structure of investments in fixed capital on funding sources is analyzed. The model of choice of optimal directions of foreign investments' use by Ukrainian enterprises is developed.
 • Item
  Інвестиції та інновації: комплекс маркетингових комунікацій під час просування продуктових інновацій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мороз, Л. А.; Шабан, К. С.
  Проаналізовано публікації вітчизняних та зарубіжних вчених щодо просування на ринок нових товарів. Визначено, що основною комунікативною метою під час просування нових товарів є інформування споживачів про продуктові інновації, що перші комунікаційні заходи підприємства повинні бути спрямовані на інноваторів, оскільки саме вони випробовують новий товар і формують думку інших категорій споживачів. Наведено основні відмінності характеристик консерваторів та інноваторів і з урахуванням цього внесено рекомендації щодо використання окремих елементів комплексу просування для різних груп споживачів. The publications of native and foreign scientist about advancement of new goods are explored. The main marketing communication aim is considered. That is special informing of consumer about goods innovation, particularly in progress of new goods on a market. For that reason the first step of manufacturers will direct to the innovators, because they testing a new goods and form some thought of the other category of consumers. The main different between conservators and innovators is resulted. On it base was elaborated special system of marketing communication.
 • Item
  Аналіз факторів та фінансових інструментів інвестиційного процесу в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кузик, В. І.
  Проаналізовані фактори, які впливають на інвестиційний процес, а також шляхи покращання інвестиційного клімату. Висвітлюються проблеми інвестиційної діяльності і пропонуються напрямки подальшого поліпшення інвестиційного процесу в Україні. Factors which influence the investment process and the way of their resolution are being analized in the given article. The problems of investment activity are explained and the ways of further improvement of investment process in Ukraine are offered.
 • Item
  Перспективи розвитку інформаційної інфраструктури вітчизняних банківських установ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Новаківський, І. І.; Гук, З. Б.
  Проаналізовано перспективні напрями інформатизації у сфері діяльності банківських установ України. Основний акцент зроблено на аналізі проблем впровадження нових інформаційних технологій в розрізі віртуалізації банківської діяльності. Також розглянуті питання інформаційного менеджменту, що стосуються стратегії розвитку банківської системи України. Work is devoted to the analysis of perspective directions of information in a field of activity of bank establishments in Ukraine. The basic accent of researches is directed on the analysis of problems of introduction of new information technologies in a cut{section} виртуализации bank activity. In article also are considered a question of information management which concern strategy of development of bank system of Ukraine.
 • Item
  Трансформація підприємств та реінжиніринг бізнес-процесів як базові технології управління
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Марчук, Г. М.; Смиковчук, Т. В.; Кондур, О. С.
  Розглянуто застосування у менеджменті двох базових технологій управління змінами – трансформація підприємств та реінжиніринг бізнес-процесів. У сучасних умовах мінливого бізнес-середовища важливим моментом для діяльності підприємств є швидке реагування на зміни та швидке впровадження адекватних змін в opгaнiзaцiї та веденні бізнеcy. In the article the application in management of two basіс technologies of managing the changes – transformation of enterprises and reengineering of business-processes – is considered. In the modern conditions of variable business environment the main task of business becomes rapid reaction on these changes and rapid introduction of adequate changes in organization and conducting the business.
 • Item
  Розвиток процесів приватизації та їхній вплив на формування підприємницького середовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мадрига, Г. М.
  Розглянуто процеси малої приватизації та виявлено їхній вплив на формування сектору малого бізнесу в Україні. Проаналізовано регіональні особливості приватизаційних процесів, здійснено аналіз факторів, які негативно впливають на розвиток приватизованих малих підприємств та виявлено механізми їх усунення. The article ads with processes of small privatization and its infuses on the formation of business in Ukraine. Regional peculiarities of small privatization processes and ditz negative factors has been analyzed ways of elimination were defined.
 • Item
  Стан, проблеми та методи дослідження економіко-управлінської підсистеми міста
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Лисяк, Н. М.
  Розглянуто та охарактеризовано стан, проблеми та методи дослідження економіко–управлінської підсистеми міста, визначено пріоритетне значення економічних та правових механізмів у цьому процесі. На основі проведеного розгляду запропоновано модифіковану модель для аналізу, оцінювання та прогнозування розвитку міста. In the article the state, problems and methods of economic–managerial city subsystem research are considered, the role of economic and judicial mechanisms in this process is identified. Based on the analysis carried out the modified model for analysis evaluation and development city forecast is being proposed.
 • Item
  Формування лояльності споживачів як один з напрямків збільшення прибутковості підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Книзик, Ю. М.; Лебідь, Т. В.
  Досліджено термінологічні аспекти поняття лояльності споживачів; розглянуто дискусійні аспекти трактування понять “відданість” та “лояльність”. Наведено сегменти лояльності та відповідні інвестиційні стратегії. Розглянуто основні види програм лояльності споживачів та визначено найвагоміші фактори, що впливають на формування програм довготривалих відносин з клієнтами. Проаналізовано проблеми оцінки вартості лояльних клієнтів. Розглянуто методи розрахунку рівня лояльності та запропоновано формулу розрахунку “вартості лояльності”. The terminologies aspects of concept of loyalty are explored; the debatable aspects of interpretation of concepts “devotion” and “loyalty” are considered. The segments of loyalty and proper investment strategies are resulted. The basic types of the programs of loyalty of users are considered and certainly basic factors which influence on forming of the programs of long durations relationships with clients. The problems of estimation of cost of loyal clients are analysed. The methods of calculation of loyalty level are considered and the formula of calculation “cost of loyalty” are offered.
 • Item
  Роль бренду у формуванні франчайзингових відносин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гладун, Т. М.
  Досліджено роль бренду у формуванні франчайзингових відносин. Сформульовано висновки про те, що попит на франшизу багато в чому залежить від того, чи володіє франчайзер відомою торговою маркою (брендом); репутація бренду – вагома конкурентна перевага франчайзингової мережі. The role of brand in franchise relations forming has been researched in the article. On the basis of carried research the conclusions have been formed that the demand for franchise greatly depends on franchisers ownership of a famous brand; brand reputation is a valid competitive advantage of franchise system.