Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – № 613

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 613 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 192 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Керованість та стійкість конденсаторних машин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Білобородченко, В. І.
  Розглянуто питання забезпечення надійності роботи механізму подавання зварювального дроту на зварювальних машинах в середовищі захисних газів, завдяки застосуванню систем керування. The questions of providing of reliability of work of mechanism of serve of welding wire are considered for options of the mechanized welding in the environment of protective gases. The charts of work of block of management are Resulted and sewn up engine from the overload.
 • Item
  Дослідження впливу режиму електродугового зварювання на будову зони сплавлення сірих чавунів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Палаш, В. М.; Дзюбик, А. Р.; Ступницький, Т. Р.
  Виконано дослідження зони сплавлення зварних з’єднань, що отримуються під час електродугового зварювання сірих чавунів сталевим дротом у вуглекислому газі без попереднього підігрівання. Показано, що величина ділянок відбілу, їх конфігурація, а також особливості первинної і вторинної структур істотно залежать від параметрів термічного циклу. Запропоновано технологічні шляхи зменшення ділянок відбілу. Research of area of alloy of the welded connections which turn out at electro- arc welding of grey cast-irons by a steel wire in carbon dioxide without the previous heating is conducted. It is shown that size of areas of ledeburyt, their configuration, and also the features of primary and second structure substantially depend on thermal cycle indexes. The technological ways of diminishing of areas of ledeburyt are offered.
 • Item
  Моделювання розподілу температурного поля під час лазерного легування сталі 12Х18Н10Т азотом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дурягіна, З. А.; Щербовських, Н. В.
  Побудовано математичну модель розподілу температурного поля за глибиною оплавленої зони за швидкості сканування променя 990–1999 мм/хв під час лазерного легування сталі 12Х18Н10Т азотом із врахуванням теплофізичних характеристик. Встановлено оптимальний режим лазерного легування сталі. Mathemetical model of distribution field of temperature by area of meltback depth by scanning of speed of the beam 990–1999 mm/m at the time of laser alloying 1218H10T steel by nitrogen with taking into account thermophysical properties is comstruct. The optimal procedure of the laser alloying is determine.
 • Item
  Вплив умов формування покриттів, одержаних із вакуумних йонно-плазмових конденсатів, на їхню зносостійкість
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гасій, О. Б.
  Проаналізовано вплив сили струму дуги, кута падіння плазмового потоку, вмісту краплинної фази, застосування сепарації плазмового потоку на товщину і шорсткість йонно-плазмових покриттів, нанесених методом КІБ. Наведено результати дослідження зносостійкості одно- і двошарових покриттів на основі нітриду титану. The influence of the arc current strength, the plasma flow angle of incidence, the content of drop phase, the application of plasma flow separation on ion-plasma coatings thickness and roughness, sputtered by the CIB method, was analyzed in the article. The results of the analysis of wear resistance of one- and two-layers coatings based on TiN were given.
 • Item
  Вплив розміру зерна фериту на початкову область зростання тріщини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Вакуленко, І. О.; Перков, О. М.; Грищенко, М. А.
  Для низьковуглецевої сталі показана можливість оцінки коефіцієнта інтенсивності напружень у гирлі тріщини для початкової стадії її зростання через характеристику опору великокутової границі течії, що поширюється. The way of the estimation of the stress coefficient in the crack tip for the field of crack initial grown over parameters of the large-angle boundary resistance to the extending flow for low carbon steel has been investigated.
 • Item
  Нелінійні поперечні коливання пружного рухомого каната за збурюючих крайових умов
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сліпчук, А. М.
  У моделі розглядаються поперечні коливання одновимірних пружних систем (каната, струни, линви), які рухаються уздовж своєї недеформованої осі з постійною швидкістю. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси в зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження. Вона дає змогу отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду і частоту її коливань. In model the cross fluctuations of one-measurable elastic systems (rope, string, tow) are considered(examined) which move along the not deformed axis with constant speed. The differential equation is received which is described dynamic processes in specified onemeasurable by(with) system; is offered, for ertain(determined) of the assumptions, technique of his(its) research, which permits to receive dependences, which define(determine) influence physico-mathematical and kinematic of the characteristics of system on its(her) amplitude and frequency of fluctuations.
 • Item
  Узагальнення розрахунків на жорсткість та міцність резонансних пружних систем вібраційних машин з простим рухом робочого органа
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ланець, О. С.
  Виведено узагальнені формули для розрахунку на жорсткість та міцність пружних систем вібраційних машин, в яких робочий орган здійснює простий рух. Дано рекомендації щодо оптимального підбору комбінованої пружної системи. In the article a generalized formulas for the calculation on inflexibility and strength of the resilient systems of vibratory machines is hatches, in which a working organ carries out simple motion. Given recommendation in relation to optimum choice of the combined resilient system.
 • Item
  Оптимізація динамічного гасника коливань для подовгастих елементів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кузьо, І. В.; Дівеєв, Б. М.; Грицай, В. Й.; Коваль, Т. Б.
  Розглянуті методи розрахунку і оптимізації конструкцій з динамічними гасниками коливань. Подані дискретно-континуальні моделі динаміки таких колісних машин, як штангові обприскувачі, пожежні машини. Отримані алгоритми зменшення вібрації подовгастих елементів таких машин за допомогою оптимізованих динамічних гасників коливань. The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions with the dynamic vibration absorbers. The discrete-continue models of wheeled land-machines dynamics such as boom-sprayer, fire-engine are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated machine elements by means of optimized dynamic vibration absorbers are received.
 • Item
  Алгоритм і оптимізаційна математична модель багатокритеріального структурно-параметричного синтезу запобіжних муфт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кіндрацький, Б. І.; Шпак, О. О.
  Розроблено алгоритм і оптимізаційну математичну модель багатокритеріального структурно-параметричного синтезу кулькових запобіжних муфт з профільним замиканням з урахуванням конструктивних та функціональних обмежень. The optimization mathematical model of multiobjective structural – parametrical synthesis of ball-type overload release clutch with taking into account structural and functional limitations is developed.
 • Item
  Динаміка приводу з пружно-запобіжною муфтою у перехідних режимахроботи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кіндрацький, Б. І.; Бурковський, А. С.
  Наведено математичну модель приводу з жорсткою запобіжною та пружно- запобіжною муфтами в період пуску та раптового прикладання навантаження після розгону. Досліджено вплив параметрів муфт, приводу і режиму його роботи на динаміку в перехідних режимах функціонування. Обґрунтована доцільність і перспективність застосування пружно-запобіжних муфт для захисту елементів приводу, покращання його динамічних характеристик у перехідних режимах роботи. The mathematical model of drive with a rigid overload release clutch and with an elastic overload release clutch is resulted. The influence of clutch structural parameters on drive dynamics in transient behaviors is working. Expedience of elastic overload release clutch application for protecting of drive members from destruction at an overload is substantiated.
 • Item
  Оптимізація параметрів полігармонічних нормальних коливань під час безвідривного вібротранспортування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Врублевський, І. Й.
  Розглянуто процес вібраційного транспортування з полігармонічними нормальними коливаннями та гармонічними поздовжніми. Показано, що під час збільшення кількості гармонік швидкість транспортування та граничний кут підйому збільшуються, але приріст цього збільшення з кожною наступною гармонікою зменшується. Vibratory conveying with harmonic longitudinal and polyharmonic normal oscillations is considered. It is shown that the increasing of the harmonics’ number increases the conveying velocity and inclined track angle. But the augment of this increasing decreases with each next harmonic.
 • Item
  Віброзахист вантажів під час їх транспортування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Вікович, І. А.; Дубневич, О. М.; Черевко, Ю. М.
  Розглянуто спосіб віброзахисту незакріпленого вантажу у кузові транспортного засобу під час його руху. Way of protection from vibration unfixed cargo in vehicle body at it movement was considered.
 • Item
  Дослідження взаємодії динамічного гасника коливань з гнучкою платформою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дівеєв, Б. М.; Костюк, В. В.; Смольський, А. Г.
  Розглянуто методи розрахунку та оптимізації динамічних процесів у вібронавантажених конструкціях з динамічними гасниками. Розглядаємо випадок: маса гасника приєднана до платформи за допомогою плоского пружного елемента. The paper deals with the methods of calculation and optimization of dynamic processes in vibroexcitated constructions with the dynamic absorbers. The case is discussed: the absorber mass is attached to the platform by means of the flat elastic element.
 • Item
  Дослідження пружних деформацій опорних вузлів та їх вплив на силові характеристики обертових печей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дзюбик, Л. В.; Кузьо, І. В.
  Досліджено жорсткість опорних вузлів великогабаритних обертових печей. Виконано розрахунок силових характеристик та напружень, що діють у корпусі за наявності пружних опор. Показано, що наявність деформацій в опорних вузлах може впливати на міцність агрегату загалом. Explored inflexibility of supporting knots of overall circulating aggregates of continuous action. The calculation of power descriptions of corps of construction is conducted at presence of resilient supports. It is shown that the presence of deformations in supporting knots can influence on durability of aggregate on the whole.
 • Item
  Дослідження динаміки віброкомпресора з електромагнітним віброзбудником
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Боровець, В. М.; Беспалов, А. Л.; Шенбор, В. С.
  Розглянуто комплекс чинників, що впливають на продуктивність та ефективність роботи резонансних вібраційних компресорів з електромагнітними віброзбудниками, визначено основні зусилля, що діють на поршень компресора під час його роботи. The complex of factors which influence on the productivity and efficiency of work of resonance oscillation compressors with electromagnetic vibroexciters is considered, certainly basic efforts which operate on the piston of compressor during his work.
 • Item
  Критичні швидкості обертання валів змінного поперечного перерізу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Боженко, М. В.; Ванькович, Т.-Н. М.; Зінько, Я. А.; Тихонов, О. О.
  Подано спосіб приблизного визначення критичних значень кутових швидкостей обертання неоднорідних пружних валів, який заснований на методі часткової дискретизації. Розглянуті вали, які мають шарнірні опори та консольні. Наведені приклади, які ілюструють запропонований спосіб. The paper presents the way of obtaining approximate critical values for angular speeds of rotating heterogeneous elastic shafts which is based on the method of partial discretization. Hinged and cantilever shafts are regarded in the paper. The method is illustrated by examples.
 • Item
  Математичне забезпечення формоутворення криволінійних оболонок з трубчатого профілю
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шеремета, Р. М.; Бабич, А. В.
  Розроблено математичне забезпечення формоутворення криволінійних оболонок з трубчатого профілю. Вирази подані у циліндричній системі координат, що спрощує забезпечення автоматизованого керування технологічним процесом виготовлення криволінійних оболонкових поверхонь. The mathematical providing process of form create of curvilinear shells is developed from a tube materials type. Expressions are given in the cylinder system of coordinates of, which simplifies the process of providing the automated management the technological process of making curvilinear covering surfaces.
 • Item
  Визначення технологічних умов правки абразивних кругів для забезпечення шорсткості обробленої поверхні під час шліфування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шахбазов, Я. О.
  Розглянуто методику забезпечення шорсткості шліфованої поверхні з урахуванням технологічних параметрів правки шліфувального круга. There is considered a strategy of calculation for polished surfaces’ roughness with provision of technological parameters of grinding wheel setting.
 • Item
  Інструмент інтегральної дії для виконання струминно-абразивного очищення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Саленко, О. Ф.; Поздняков, П. Б.; Стефанович, Т. О.
  Розглянуті питання створення гідроструминних інструментів для поверхневої обробки (очищення) магістральних трубопроводів. Наведені типові конструкції соплових пристроїв, подані результати дослідження авторів зі створення інтеґрованого струминно-абразивного пристрою роторного типу. In the article the questions of creation of jet penetrations instruments are examined for superficial treatment (cleanings) of main pipelines. The constructions of models of devices of nozzles are resulted, the results of research of authors are presented on creation of the integrated stream-abrasive device of rotor type.
 • Item
  Дослідження зносостійкості паперорізальних ножів, зміцнених методом фрикційно-зміцнювальної обробки (ФРЗО)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Манько, О. В.; Сторощук, В. А.
  Розглянуто застосування фрикційно-зміцнювальної обробки для збільшення періоду стійкості клинового паперорізального інструмента (поліграфічного ножа). The friction-strengthening treatment application is considered for increasement of the working period of wedge paper-cutting instrument (the knife for cutting machine).