Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2016. – №859

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39987

Вісник Національного університету "Львівська політехніка”

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 859. – 80 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • Thumbnail Image
  Item
  Web technologies in development of working time reporting system using ASP.net
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Śmietana, K.; Szermer, M.; Zabierowski, W.; Technical University of Lodz
  New technologies let’s to build applications that comply with the demands of the increasing pace of life and mobility. An example of such an application is discussed in this article Online Reporting System Working Time designed for developers. Нові технології дають змогу створювати додатки, які відповідають вимогам зростаючого темпу життя і мобільності. Приклад такого додатка, призначеного для розробників, обговорено в цій статті на сайті “Система звітності робочого часу”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Hardware implementation design in LabVIEW of fuzzy art based partially parallel clustering system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Shatnyi, S.; Tymoshchuk, P.; Lviv Polytechnic National University
  A hardware implementation design of Fuzzy Adaptive Resonance Theory (ART) based partially parallel clustering system in FPGA reconfigurable computing architecture is presented. The category choice and resonance is proposed to perform in parallel. In particular, it is suggested to compute in parallel the choice functions. Moreover, the KWTA neural circuit based rank-order filters (ROFs) are proposed to use for computing largest values of the choice functions instead of the WTA unit. In addition, the vigilance condition is also suggested to verify in parallel. In this way, repeating sequential processes for the category choice and resonance can be replaced with one parallel process. This allows to reduce a computational time required for the clustering. Наведено проект схемотехнічної реалізації частково паралельної системи кластеризації, яка основана на нечіткій теорії адаптивного резонансу (ТАР), на програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС) із реконфігурованою обчислювальною архітектурою. Вибирати категорію та резонанс пропонується паралельно, зокрема паралельно обчислювати функції вибору. Крім цього, для обчислення найбільших значень функцій вибору замість Winner-Takes-All (WTA) комірки пропонується використовувати паралельні ранжувальні фільтри (РФ), що ґрунтуються на нейронних схемах типу K-Winners-Take-All (KWTA). На додаток, так звану умову подібності також пропонується провіряти у паралельному режимі. Отже, повторювальні послідовні процеси вибору категорії і резонансу можна замінити на один паралельний процес. Це дасть змогу скоротити час обчислень, необхідний для кластеризації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Mathematical modeling and analysis of wood strength in the context of biaxial stress state
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Pobereyko, S.; Sokolovskyy, Ya.; National Forestry and Wood Technology University of Ukraine
  A mathematical model of the anisotropic materials strength under biaxial stress state that was developed by earlier authors is specified considering the known dependence of the elasticity modulus of the manner of loading characteristics and limits asymmetry of strength in the areas of structural symmetry. Also there is a new method of developed model parameter identification that is based on passport specification related to wood characteristics of different species. The numerical experiments were conducted and on the analysis of the results basis the adequacy of the model is substantiated. З урахуванням відомих залежностей модулів пружності від способу навантаження та особливостей асиметрії меж міцності у напрямках структурної симетрії уточнено раніше розроблену авторами математичну модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану. Запропоновано новий спосіб ідентифікації параметрів розробленої моделі на основі паспортних фізико-механічних характеристик деревини різних порід. Проведено числові експерименти та на основі аналізу отриманих результатів обгрунтовано адекватність зазначеної моделі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Reverberation time study of an auditorium
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Melnyk, M. R.; Kernyskyy, A. B.; Martynyak, A. A.; Lviv Polytechnic National University
  This paper is devoted to the solving problem of reverberation time prediction on the basis of analogical inference. Наведено результати експериментального дослідження часу реверберації лекційної аудиторії Національного університету “Львівська політехніка“.
 • Thumbnail Image
  Item
  Planning of routes on in-depth study of passenger flows
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Mazur, V.; Lviv Polytechnic National University
  The article deals with the proposed methods and models for planning of routes, based on in-depth study of passenger flows. Розглянуто методи і моделі для планування маршрутів на основі поглибленого дослідження пасажирських потоків.
 • Thumbnail Image
  Item
  An algorithm checking the uniqueness of quadrics’ intersection point for vector quantities smart sensors
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Marusenkova, Т.; Yurchak, І.; Lviv Polytechnic National University
  The paper considers vector quantities sensors possessing output characteristics described by quadrics’ equations. The vector coordinates can be found as the quadrics’ intersection points. Measurement results are trustworthy if there is one intersection point. We propose an algorithm detecting whether a set of three quadrics’ equations has the only solution. Its implementation is intended for vector quantity smart sensors’ firmware. Розглянуто проблематику використання сенсорів векторних величин, польові характеристики яких є функціями, що описують квадрики. Координати вектора вимірюваної величини визначаються як точки перетину квадрик. Таких точок може бути декілька, що ставить під сумнів придатність результатів вимірювання. Запропоновано алгоритм визначення єдиності розв’язку системи трьох рівнянь квадрик. Реалізацію алгоритму можна використати у мікропрограмному забезпеченні інтелектуальних сенсорів векторних величин.
 • Thumbnail Image
  Item
  Mathematical modeling of processes in the surface layers of solids for interfacial interactions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Koman, B.; Yuzevych, V.; Ivan Franko Lviv National University; G. Karpenko Physicomechanical Institute
  The mathematical model to determine the physical constants on the boundary of the metal and inert gas environment developed based on the basic equations of surface physics and thermodynamics of nonequilibrium processes. These physical constants are included into the state equation, taking into account internal mechanical stresses caused by redistribution of conduction electrons. Using the experimental values of surface tension and energy of the contracted media, we determined physical characteristics of the surface layer, in particular on the boundary of the aluminium (germanium) and the inert gas environment. На основі базових рівнянь фізики поверхні та термодинаміки нерівноважних процесів розроблено математичну модель для визначення фізичних постійних на границі металу з інертним газовим середовищем, що входять у рівняння стану, з урахуванням внутрішніх механічних напружень, зумовлених перерозподілом електронів провідності. З використанням експериментальних значень поверхневих натягу та енергії для контактуючих середовищ визначено фізичні характеристики поверхневого шару, зокрема на межах алюміній(германій) – інертне газове середовище.
 • Thumbnail Image
  Item
  Finding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Khanas, Y.; Ivantsiv, R.; Lviv Polytechnic National University
  Тhis article mentioned algorithm transformation numerical matrices by the reduction, which is described in more detail in previous publications. In the study of this algorithm was developed a number of modifications with unique operations on matrices of numbers. Each modification is subject to a certain set of rules, which in turn depend on criteria of matrix: size (number of rows and columns), content (the number of decimal numbers), the prospect of reduction (the presence of identical numbers in a single test within) allowable number of iterations. From the classification criteria of matrix depends the path of transformation and recovery matrix, so it set the goal of finding drugs that will carefully organize and facilitate these processes, but did not break the integrity of the algorithm. Згадано алгоритм трансформації числових матриць методом їх скорочення, котрий описано детальніше у попередніх публікаціях. Під час дослідження цього алгоритму було розроблено низку модифікацій із унікальними операціями над матрицями чисел. Кожна модифікація підпорядковується певному набору правил, що, своєю чергою, залежать від критеріїв матриці: розміру (кількість рядків та стовпців), вмісту (кількість знаків числа), перспективи скорочення (наявність однакових чисел в одному досліджуваному радіусі), допустимої кількості ітерацій. Від критеріїв класифікації матриці залежить шлях трансформації та відновлення матриці, тому метою було знаходження засобів, котрі зможуть ретельніше систематизувати та полегшити ці процеси, але при цьому не порушать цілісності самого алгоритму.