На шляху до синтезу філософії, науки та релігії. – 2015 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/28460

Матеріали круглого столу на тему: "Поетика і практика езотеризму", 3–4 квітня 2015 року

У збірнику матеріалів розглядаються різноманітні способи представлення езотеричного знання, а також види духовних практик, які дозволяють людині долати свою обмеженість. Для усіх, хто цікавиться міждисциплінарними дослідженнями, проблемами інтеграції езотеричних вчень в сучасне філософське, наукове та релігійне життя.

На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали круглого столу на тему: "Поетика і практика езотеризму", 3–4 квітня 2015 року / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії, Громадське об'єднання "Сходження", Просвітницько-консалтингова спільнота "Сім променів" ; [за редакцією І. В. Карівця]. – Львів, 2015. – 82 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до "На шляху до синтезу філософії, науки та релігії" 2015 року
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Відомості про авторів
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження екстрасенсорики як міст між наукою і релігією
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Богдановський, Ігор; Льовкіна, Олена
 • Thumbnail Image
  Item
  Чосерова поетика алхімії: пролог і оповідь Слуги каноніка
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Родигін, Костянтин
  Досліджено поетику середньовічної європейської алхімії у художніх творах її сучасника, англійського поета XIV ст. Джеффрі Чосера, «Пролог Слуги каноніка» та «Оповідь Слуги каноніка». Показано, що ставлення Чосера до алхімії не є однозначно негативним, натомість має навіть ознаки певної ґлорифікації «герметичного мистецтва» з позицій езотеричного дискурсу. Розглянуто алхіміко-філософське наповнення багатозначних образів і метафор поета, що є індикаторами соціокультурних процесів «поетизації алхімії» та «алхімізації поезії». The paper deals with the poetics of Medieval European alchemy in the works of its contemporary, 14th century English poet Geoffrey Chaucer, namely the Canon’s Yeoman’s Prologue and the Canon’s Yeoman’s Tale. The author considers that Chaucer’s attitude towards alchemy is not definitely negative but it has some features of the ― «Hermetic Art» glorification in terms of esoteric discourse. Meaningful images and metaphors used by the poet are considered as indicators of ― «poetization of alchemy» and ― «alchemization of poetry» sociocultural processes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метафора дуалізму у гностицизмі
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Карівець, Ігор
  У статті автор спростовує твердження про те, що гностицизм у своїй основі дуалістичний та визнає існування двох і більше богів. Автор статті доходить висновку, що в основу гностицизму покладено онтологічний монізм, а дуалізм – це лише метафора, яка покликана показати недосконалість та позірність чуттєвого (матеріального) світу. In this article the author refutes the statement that Gnosticism is dual in its own basis and recognizes the existence of two or more gods. The author comes to the conclusion that in the basis of Gnosticism is ontological monism, but dualism is only metaphor, which shows imperfection and illusiveness of sensuous (material) world.
 • Thumbnail Image
  Item
  Цивілізаційний погляд крізь призму триєдності на спектр пізнання та діяння: нелінійний синтез фізичних та езотеричних практик
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Нагорний, Олександр
  У статті автор доводить, що крізь призму Триєдності Абсолюту експлікується нелінійний універсальний спектр категорій систем знань філософії, теології та езотеризму. Метод спектрування тезауруса в найрізноманітніших сферах інтелектуальної діяльності відкриває простір для застосування універсальної методології в процесах пізнання як в системах природничих, так і гуманітарних наук, сприяє інтеграції матеріалістичних та ідеалістичних практик, вирішенню глобальних проблем людства. Спектральний аналіз і синтез, як філософський метод, – це майбутнє синтетичної науки: метафізичного людинознавства/гуманології, суспільствознавства й природознавства. In this article the author proves that through the Trinity prism of Absolute is explicitly a nonlinear universal categories’ spectrum of philosophy, theology and esoteric knowledge systems.The thesaurus spectralizing method applied in different branches of intellectual activities discovers an area for the universal methodology of cognitive processes in natural sciences and humanities. This method allows integrating materialistic and idealistic practice as well as the global problems of humankind solutions. The spectral analysis and synthesis philosophy method are the future of a synthetic science i.e. the metaphysical humanology, the social and natural sciences.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розум та свідомість як космопланетарний феномен: езотеричні та сучасні підходи
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Тюріна, Тамара; Зачепа, Андрій
  Розглянуто людський розум як космопланетарний феномен; розкрито рівні його еволюції, зміст та спрямованість (за Інтегральною Йогою, Агні-Йогою); проаналізовано еволюційну роль людського розуму у концепції біосфери та ноосфери В. Вернадського; розкрито сутність понять «ноосферний розум» та «колективний розум». Human intelligence is considered as cosmo-planetary phenomenon; strata of its evolution, content and directedness (according to Integral Yoga, Agni Yoga) are disclosed; evolutionary role of human intelligence in the V. Vernadskiy’s concept of biosphere and noosphere is analyzed; essence of notions «noospheric intelligence» and «collective intelligence» is disclosed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Містичний універсум Хуаянь
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Стрелкова, Анастасія
 • Thumbnail Image
  Item
  Аспекти східного езотеризму: буття, свідомість, пізнання
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015) Шекера, Ярослава
  Висвітлюються окремі аспекти бачення буття індивіда і Всесвіту у східній філософії (даосизм, буддизм, Ошо); проводиться аналогія із західним принципом холічності С. Грофа. Тісний зв'язок буття і свідомості індивіда, а також буддійське уявлення про порожнечу свідомості показані у контексті давньокитайського «вчення про таємниче» (сюаньсюе) та власних міркувань. Даоська ідея Великого Повернення (дагуй) до первісної Єдності з Усесвітом (аналог нірвани у буддизмі) проілюстрована на прикладах із середньовічної китайської поезії. Some aspects of being the individual and the Universe in the Eastern philosophy (Taoism, Buddhism, Osho) have been reflected; the analogy with the Western principle of wholeness (S. Grof) has been drawn. The relationship of existence and individual’s consciousness, as well as the Buddhist idea of emptiness of the consciousness have been shown in the context of ancient Chinese "theory of the mysterious" (xuanxue) and the conclusions of the article’s author. Taoist idea of the Great Return (dagui) to the original Unity of the Universe (the analog of nirvana in Buddhism) has been illustrated by examples of medieval Chinese poetry.
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до "На шляху до синтезу філософії, науки та релігії" 2015 року
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2015)