Автоматика, вимірювання та керування. – 2002. – №445

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2002. – № 445 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 183 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Числовий розрахунок методом дробово-раціональних наближень роботи кварцового генератора гармонійних коливань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Нечай, О. М.
  Моделюється робота кварцового автогенератора гармонійних коливань на біполярному транзисторі. Запис моделі подано у вигляді диференціальних рівнянь, складених за законами Кірхгофа. Труднощі у розв’язанні таких рівнянь пов’язані з їх великою жорсткістю. Існуючі явні методи не могли розв’язувати таких задач і їх розв’язок розпадався, тому вдались до припущень, лінійних замін та неявних перебудов моделі. The work of the quartz free-running oscillator harmonic hesitations in the electric circuit with bipolar transistor is modelated. The record of the model is represented in the form of differential equations governed by Kirghoff’s law. The complexities in the solution of such equalities are connected with their stiff. The existing methods couldn’t solve such tasks and their solution was destroyed. So it was supposed to use the line substitution and rebuilding of the model. The new fraction-rational method for the solution of the stiff differential equations can reproduce on the example of this model the meaning of the unknown physical values with the high preciseness.
 • Item
  Інтерполюючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Католик, Б. О.; Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.
  Запропоновано новий принцип побудови логарифмічних АЦП, що базується на перерозподілі та накопиченні заряду у комутованих конденсаторах, і розглянуто особливості його реалізації. In a paper the new principle of construction of logarithmic ADC, based on redistribution and accumulation of a charge in commuted condensers is offered, and the singularities of its realization are considered.
 • Item
  Зменшення похибки перетворення число-імпульсних помножувачів частоти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Отенко, В. І.; Пархуць, Л. Т.; Стрілецький, З. М.
  Запропоновано алгоритм підвищення точності число-імпульсного помножувача частоти; також наведено структуру число-імпульсного частоти з покращаними метрологічними характеристиками, що реалізує запропонований алгоритм. In this paper the algorithm of increase of accuracy of binary rate multipliers is proposed; the structure of binary rate multiplier with improved metrological characteristics based on this algorithm is also given.
 • Item
  Вимірювання параметрів двокомпонентних комплексних опорів методом зміщення системи координат по складових опору і провідності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Грибок, М. І.
  Досліджена можливість вимірювання RLC-параметрів двокомпонентних комплексних опорів у діапазоні частот методом зміщення системи координат по складових опору. The two-elements complex resistance RLC - parameters in a range of frequencies by the coordinates system displacement method on the resistance components opportunity is investigated.
 • Item
  Метод визначення випромінювальної здатності реальних об’єктів під час сканування їх температурного поля
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Гоц, Н. Є.; Засименко, В. М.; Гриневич, Б. Ю.
  Описано спосіб визначення випромінювальної здатності та радіаційної температури об’єктів під час сканування їх температурного поля на основі розв’язання системи рівнянь, складеної при ріізному розташуванні об’єктів вимірювання,фону та екрана. In the article the way of definition of emittance and radiation temperature of objects is described during scanning of their temperature field on the basis of the solution of a set of equations objects, compounded at different arrangement, of objects measurement, background and screen.
 • Item
  Способи керування асинхронним двофазним двигуном
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Наконечний, Ю. М.
  Розглянуто способи керування швидкістю асинхронних двофазних двигунів та виконано їх порівняльний аналіз. Methods of speed control of asynchronous two-phase engine and conduct of their comparative analysis.
 • Item
  Дослідження фізичної термоелектричної неоднорідності термоелектродів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Бубела, Т. З.
  Подано результати дослідження фізичної термоелектричної неоднорідності термоелектродних матеріалів. Розглянуто вплив пластичної деформації на зміну термоелектрорушійної сили зразків та їх електричних характеристик. In the article the findings of investigation of developments of a physical thermoelectric nonhomogenious of thermoelectrod materials to a strand is submitted. Influencing plastic deformation on change of thermoelectric power is reviewed is model and on change of their electrical characteristics.
 • Item
  Статистичні закономірності змін з часом аварійності на дорогах та геомагнітної активності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Сопільник, Л. І.; Сумарук, Т. П.
  Розглянуто закономірний зв’язок кількісних показників аварійності на дорогах та геомагнітної активності на автошляхах Львівської області. In the article the objective connection of quantity indicators of an accident rate on roads that of geomagnetic activity is esteemed, is concrete on motorways of the Lvov area.
 • Item
  Компресія цифрових відеосигналів за допомогою малохвильового перетворення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Кіренко, І. О.
  Описано принципи компресії цифрових відеосигналів за допомогою малохвильового перетворення. Досліджено методи компенсації руху в малохвильових відеокодерах. The principles of the digital video compression using wavelets transform are presented in the paper. The approaches to implementation of the motion compensation have been studied.
 • Item
  Корекція енергетичної характеристики напівпровідникових детекторів у дозиметричних пристроях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Лопачак, О. М.; Максимович, В. М.
  Розглянуто принцип роботи пристрою для вимірювання потужності і експозиційної дози радіаційного випромінювання, що забезпечує можливість апаратурної корекції енергетичних характеристик широкого класу напівпровідникових детекторів. Наведено структурну схему і приклад підбору коректуючих кодів. The work principle of device for measuring the radiation exposure dose rate, that make possible instrument correction of different semiconductor sensor characteristics, is considered. The structure scheme and the example of corrected code choose are presented.
 • Item
  Нанесення самоподібних цифрових підписів на основі малохвильового перетворення сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Наконечний, А. Й.
  Розглянуто метод нанесення цифрових підписів для захисту зображень. Нанесення і виділення цифрового підпису виконується в малохвильовій області, що забезпечує велику роздільну здатність виділення. В запропонованому методі використовуються самоподібні цифрові підписи, які є стійкими до багатьох видів спотворень, таких, як фільтрування, компресія, масштабування і обрізання. This paper presents a watermarking method for protection of still images. Embedding and detection are performed in the wavelet domain allowing thus multiresolution detection. The self-similar watermarks are used in suggested method and they are robust against many kinds of distortions, such as filtering, compression, scaling and cropping.
 • Item
  Портативний автоматичний реограф
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Хома, В. В.; Совин, Я. Р.
  Проаналізовано проблемні питання апаратного забезпечення імпедансної плетизмографії. Запропоновано портативний автоматичний реограф, який задовольняє специфічні вимоги до цього класу приладів та дає змогу спростити визначення фізіологічних параметрів. Наведено функціональну схему та часові діаграми, які пояснюють роботу пристрою. Problems of the impedance pletysmograph instrument support are discussed. It is offered portable automatic reograph which satisfies specific requests to given a type of devices and allows to simplify process of definition of physiological parameters. The functional scheme and the time diagrams of this device operating are represented.
 • Item
  Якісна оцінка метрологічних характеристик температурних каналів індивідуальних теплолічильників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Засименко, В. М.; Яцук, В. О.
  Проаналізовано теплотехнічні аспекти побудови індивідуальних лічильників тепла в будівлях з багатоввідним теплопостачанням, запропоновані спрощені співвідношення для побудови їх температурних каналів та встановлені вимоги до технічних характеристик. The theoretical design aspects of personal heat meters for multi introduction heat supplied system are analysed in this paper. The simplified ratio for personal heat meters construction is offered too. Also it makes choice of temperature semiconducting converters for using in personal thermal meters and creates it mathematical model for measuring current modulation mode.
 • Item
  Компенсація впливу опорів ліній зв’язку в активних імітаторах опору з функцією передачі R1M
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Бойко, О. В.; Столярчук, П. Г.
  Проаналізовано вплив опорів ліній зв’язку в активних імітаторах з функцією передачі R􀀀 =R0(1 – μ) Запропоновано структури кодокерованих мір опору з компенсацією впливу з’єднувальних провідників. The influence of wire errors of active resistance calibrator with transformation function R􀀀 =R0(1 – μ) is analyzed. The circuits of code-control resistance measures with compensation influence of wire resistance are proposed.
 • Item
  Захист корпоративної системи підприємства: основні етапи та способі реалізації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Піскозуб, А. З.; Пархуць, Л. Т.
  Розглянуто основні етапи та способи реалізації захисту комп’ютерної системи підприємства, даються рекомендації з вибору необхідного програмного та програмно-апаратного забезпечення. In the given article there have been considered basic phases and security realization methods of computer system of a company and given recommendations how to choose the necessary software and hardware.
 • Item
  Порівняння середніх потужностей вимірювальних сигналів альтернативних багатоканальних засобів вимірювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Домінюк, Т. І.; Івахів, О. В.; Резнік, В. І.
  Досліджуються вимоги до середніх потужностей вимірювальних сигналів альтернативних багатоканальних засобів вимірювання – звичайних адаптивних та різницево-адаптивних, доведено ефективність останніх за цим критерієм. The measurement signals average powers both the usual adaptive and the difference-adaptive multichannel measuring instrumentation are compared and the second ones effectiveness is proved in this paper.
 • Item
  Аналіз радіаційної стабільності електрофізичних параметрів металевих аморфних стопів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Скоропад, П. І.; Яцишин, С. П.; Гамула, Р. П.
  Аналізується радіаційна стабільність термоелектродів з металевих аморфних стопів. Radiation stability of metallic amorphous alloys thermoelectrodes is investigated.
 • Item
  Тенденції розвитку туристичних послуг та особливості оцінки їх якості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Рогова, І. О.; Байцар, Р. І.
  Проаналізовано розвиток ринку туристичних послуг в Україні і регіоні. Особлива увага приділяється гірськолижній рекреації як найприбутковішому виду туристичної діяльності і оцінці якості послуг, пов’язаних з нею. The development of the market of tourist services in Ukraine, and region, in particular, is considered. Especial attention is given to a mountain-skiing recreation as to the most profitable kind of tourist activity and appreciation to the quality of services associated with it.
 • Item
  Вимірювання реактивної потужності на основі малохвильового перетворення сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Наконечний, Р. А.
  Розглянуто метод вимірювання реактивної потужності, який базується на малохвильовому перетворенні сигналів. Наведено результати моделювання вимірювання реактивної потужності і з малохвильовим перетворенням сигналів. The method of reactive power measurement using the wavelet transform have been presented in this article. Process simulation results of reactive power measurement with wavelet transform have been showen.
 • Item
  Алгоритм автоматизованого імітаційного моделювання структур число-імпульсних функціональних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Дудикевич, В. Б.; Лагун, А. Е.
  Наведено алгоритм автоматизованого імітаційного моделювання структур число-імпульсних функціональних перетворювачів, який дає змогу за системою диференціальних рівнянь Шеннона в автоматизованому режимі перевірити працездатність структури функціонального перетворювача та спрогнозувати метрологічні характеристики останнього. In the article the algorithm of the automated simulation modeling of pulsenumber functional converters frames is adduced. This algorithm allows behind a system of Shannon differential equations in the automated mode to test for serviceability frames of the functional converter and to forecast its metrology characteristics.