Юридичні науки. – 2014. – № 801

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 801 : Юридичні науки / головний редактор В. Л. Ортинський. – 240 с. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Принципи нормотворчості органів місцевого самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шаган, В. О.
  Розглядається система принципів нормотворчості, тобто сукупність логіко- юридичних зв’язків між основоположними засадами, що визначають спрямованість нормотворчої діяльності. На основі системи принципів нормотворчості виділяється система принципів нормотворчості органів місцевого самоврядування та притаманні їй особливості. Детально аналізується кожен принцип зокрема. Визначається їх значення для локальної нормотворчості у забезпеченні прав, свобод та інтересів громадян. Рассматривается система принципов нормотворчества – совокупности логико-юридических связей между основополагающими принципами, которые определяют направленность нормотворческой деятельности. На основе системы принципов нормотворчества выделяется система принципов нормотворчества органов местного самоуправления и присущие ей особенности. Подробно анализируется каждый принцип в частности. Определяется их значение для локального нормотворчества в обеспечение прав, свобод и интересов граждан. This article deals with the principles of the law-making system, set of logical and legal links between the fundamental principles that define the orientation of the rule-making. The principles system of rulemaking of city form of government and its specifics is defined on the system of rule-making. Every principle is analysed. The definition for their local rule-making powers, rights, freedoms and people’s interests are determined.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Юридичні науки» № 801
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Проблеми підготовки судових експертів у вищих навчальних закладах України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бараняк, В. М.
  Дослідження розглядає проблемні питання підготовки судових експертів у вищих навчальних закладах України. Проведено аналіз законодавства України у сфері судово- експертної діяльності та розглянуто практику підготовки експертних кадрів у деяких зарубіжних країнах. Исследование посвящено рассмотрению проблемных вопросов подготовки судебных экспертов у высших учебных заведениях Украины. Проведен анализ законодательства Украины в сфере судебно-экспертной деятельности и рассмотрена практика подготовки экспертных кадров в некоторых зарубежных странах. The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine are considered in the article. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made and practice of expert specialists in some foreign countries examined.
 • Item
  Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Баїк, О. І.
  У порівняльному аспекті використовуються нормативні акти, що регулюють застосування державних нагород в Україні, Російській Федерації, Республіці Білорусь та інших державах. Визначаються прогалини, що існують у законодавстві України щодо застосування державних нагород. Робиться висновок про необхідність адаптації зарубіжного законодавства про порядок застосування державних нагород у практику діяльності органів державної влади України. В сравнительном аспекте используются нормативные акты, регулирующие применение государственных наград в Украине, Российской Федерации, Республике Беларусь и других государствах. Обозначаются пробелы, существующие в законодательстве Украины относительно применения государственных наград. Делается вывод о необходимости адаптации зарубежного законодательства о порядке применения государственных наград в практику деятельности органов государственной власти Украины. The article deals with the comparison of normative acts that regulate the application of state awards in Ukraine, Russia, Belarus and other countries. Flaws of the Ukrainian legislation concerning the application of state awards are determined. Author makes a conclusion about the necessity of adaptation of foreign legislation that regulates the application of state awards into the practice of bodies of executive power of Ukraine.
 • Item
  Типологія особистості злочинця, який вчиняє викрадення у пасажирів на об’єктах залізничного транспорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Якимова, С. В.
  Досліджено методологічні аспекти типологізації особистості злочинця. Розроблено типологію особистості злочинця на залізничному транспорті за глибиною і стійкістю його антисуспільної корисливої спрямованості та характером взаємодії з пасажиром-жертвою викрадення. Наведено рекомендаціїщодо її подальшого практичного використання. Исследуются методологические аспекты типологизации личности преступника. Разработана типология личности преступника на железнодорожном транспорте за глубиной и стойкостью его корыстной антиобщественной направленности и характером взаимодействия с пассажиром-жертвой кражи. Приведены аргументы в пользу дальнейшего ее практического использования. In this paper the research methodological aspects of offender typologies. A typology of offender in rail transport in the depth and firmness of his selfish antisocial orientation and nature of the interaction with the passenger-victim of theft. The recommendations for further practical use.
 • Item
  Особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сорока, С. О.
  Досліджено особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Запропоновано алгоритм дій на початковому етапі розслідування цього злочину. Исследованы особенности выявления и проведения следственных (розыскных) действий на начальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств. Предложен алгоритм действий на начальном этапе расследования этого преступления. In this article explores the features of detection and realization of investigative actions on the start-up period of investigation contraband smuggling of narcotics , psychotropic substances and falsification medicinal means .The algorithm of operating is offered on the start-up period of investigation of this crime.
 • Item
  Найзнаніші пенітенціарії світу: Халден Фенгсель (Норвегія)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Марисюк, К. Б.
  Проаналізовано характерні ознаки одного з найзнаніших пенітенціаріїв світу – виправної колонії Халден Фенгсель у місті Халден (Норвегія). Розглянуті питання, пов’язані з її виникненням, досліджено характерні ознаки режиму останньої. Велику увагу зосереджено на проблемах правового статусу засуджених, які відбувають покарання у цій виправній колонії. Анализируются характерные черты одного из наиболее известных пенитенциариев мира – исправительной колонии Халден Фенгсель г. Халден (Норвегия). Рассмотрены вопросы, связанные с ее возникновением, исследованы характерные черты режима последней. Отдельное внимание сосредоточено на проблемах правового статуса осужденных, которые отбывают наказание в этой исправительной колонии. The article is sanctified to the analysis of the personal touches of one of the most known penitentiaries of the world – penal colony Halden Fengsel of the City of Halden (Norway). The questions related to it’s origin are considered, the personal touches of the mode of the last are investigational. Separate attention concentrated on the problems of legal status of convicts that leave punishment for this penal colony.
 • Item
  До витоків формування теорії поліцейської держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Поліковський, М. Ф.; Петречко, З. І.
  Розкрито поняття та правову природу поліцейської держави, формування змісту поліцейської служби, характерні ознаки поліцейської держави, розглянуто проблеми теорії і практики поліцейської держави. Раскрыто понятие и правовую природу полицейского государства, формирование содержания полицейской службы, характерные черты полицейского государства, рассмотрены проблемы теории и практики полицейского государства. In the article deals with the concept and the legal nature of a police state, formation of the content of the police service, the characteristics of a police state, problems of the theory and practice of the police state.
 • Item
  Історико-правовий аспект дослідження проблеми кримінальної насильницької поведінки особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гумін, О. М.
  Проводиться аналіз поглядів науковців стосовно причин та умов розповсюдження різноманітних видів та форм кримінальної насильницької поведінки, подається власне бачення автора щодо досліджуваної проблеми. Проводится анализ взглядов научных работников относительно причин и условий распространения разнообразных видов и форм криминального насильственного поведения, подается собственное видение автора относительно исследуемой проблемы. In the article the analysis of looks of scientists is conducted in relation to reasons and terms of distribution of various kinds and forms of criminal violent behavior, ownvision of author is given in relation to the investigated problem.
 • Item
  Кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кушпіт, В. П.
  Досліджено кримінально-правову характеристику підкупу особи, яка надає публічні послуги. Визначено сутнісний зміст об’єктивних і суб’єктивних ознак відповідного складу злочину, що має значення для удосконалення практики застосування нових антикорупційних положень кримінального законодавства України. Виявлено неповноту імплементації базових положень міжнародних антикорупційних конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство, в частині визначення переліку кримінально-караних форм підкупу особи, яка надає публічні послуги. Исследовано уголовно-правовую характеристику подкупа личности, которая предоставляет публичные услуги. Определено содержание объективных и субъективных признаков соответствующего состава преступления, что имеет значение для усовершенствования практики применения новых антикоррупционных положений уголовного законодательства Украины. Выявлено неполноту имплементации базисных положений международных антикоррупционных конвенций в отечественное уголовное законодательство, в части определения перечня уголовно наказуемых форм подкупа личности, которая предоставляет публичные услуги. This article investigates criminal legal description of bribing a person who provides a public service. Definitely essential content objective and subjective attributes corresponding elements of the crime, which is important for improving the practice of the new anti-corruption provisions of the criminal laws of Ukraine. Revealed incomplete implementation of the basic provisions of international anti-corruption conventions in domestic criminal law , in terms of determining the list of penal forms of bribery of a person who provides public services.
 • Item
  Формування системи соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних сил України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Папікян, А. Л.
  Досліджено процес впровадження соціального захисту військовослужбовців у Збройних силах України, систематизована наявна законодавча база щодо соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей, визначені та сформульовані основні принципи і напрямки майбутньої соціальної політики держави у Збройних силах України. Исследован процесс внедрения социальной защиты военнослужащих в Вооружённых силах Украины, систематизирована имеющаяся законодательная база в области социальной защиты военнослужащих и членов их семей, определены и сформулированы основные принципы и направления будущей социальной политики государства в Вооружённых силах Украины. The article investigates the realization of social protection of military men in Armed forces of Ukraine, systematizes existing legislative base concerning social protection of military men and members of their families, determines and formulates main principles and directions of a future social politics of the state in Armed forces of Ukraine.
 • Item
  Політико-правові проекти козацького середовища XVIII ст. щодо недопущення свавілля у політичному житті (до витоків українського конституціоналізму)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Терлюк, І. Я.
  Аналізуються правові норми, що стосуються обмеження повноважень гетьмана, кількох відомих козацьких політико-правових проектів, подаються як складові установок щодо орієнтації козацького середовища на конституціоналізм, і розглядаються такими, що викликані потребою недопущення свавілля у політичному житті козацької України XVIII ст. Анализируются правовые нормы, касающиеся ограничения полномочий гетмана, нескольких известных казацких политико-правовых проектов, подаются как составляющие установок по ориентации казацкой среды на конституционализм, и рассматриваются таковыми, что вызваны необходимостью недопущения произвола в политической жизни казацкой Украины XVIII в. The rules relating to the limitation of the powers of the Cossack hetman several prominent political and legal projects are presented as components of attitudes about orientations Cossack environment on constitutionalism, and are considered as caused by the need to prevent tyranny in the political life of the Cossack Ukraine XVIII century.
 • Item
  Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шпак, Ю. А.
  Досліджується поняття “стадії нормотворчого процесу”, різні наукові підходи до класифікації цих стадій, а також подано характеристику основних етапів муніципального нормотворчого процесу, серед яких: ініціювання та підготовка проекту нормативно-правового акта (НПА); попередній та офіційний розгляд проекту у місцевій раді; прийняття та офіційне оприлюднення нормативно-правового акта. Исследуется понятие “стадии нормотворческого процесса”, разные научные подходы относительно классификации этих стадий, а также характеристика основных этапов муниципального нормотворческого процесса, среди которых: инициирование и подготовка проекта нормативно-правового акта; предварительное и официальное рассмотрение проекта в местном совете; принятие и официальное обнародование нормативно-правового акта. A concept “the stages of normotvorchego process” is probed, different scientific approaches in relation to classification of these stages, and also description of the basic stages of municipal normotvorchego process, among which: initiator and preparation of project normatively legal act; previous and official consideration of project is in local advice; acceptance and official making public normatively legal act.
 • Item
  До питання рецепції візантійських норм як передумови зародження нотаріального законодавства України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Долинська, М. С.
  Дослідження розглядає рецепції візантійського законодавства цивільним законодавством Київської Русі. Здійснено аналіз візантійського права щодо регулювання нотаріальної діяльності. Розглядаються особливості укладення заповітів та письмових договорів за нормами Еклоги. Исследование посвящено рецепции византийского законодательства гражданским законодательством Киевской Руси. Осуществлен анализ византийского права по регулированию нотариальной деятельности. Рассматриваются особенности заключения заветов и письменных договоров по нормам Эклоги. Research is devoted to the reception of Byzantine law civil law of Kievan Rus. The author analyzes the Byzantine authority to regulate the activities of the notary. The article discusses the features of making covenants and written agreements on standards Eclogues.
 • Item
  Проблеми війни і миру у “філософії права” Г. В. Ф. Геґеля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ряшко, О. В.; Ряшко, В. І.
  Розглядаються філософсько-політичні та правові ідеї великого німецького мислителя Г. В. Ф. Геґеля щодо ролі і місця війни як соціально-правового явища, її соціальних наслідків, а також проблеми миру та мирного співіснування держав і народів. Рассматриваются философско-политические та правовые идеи великого немецкого мыслителя Г. В. Ф. Гегеля относительно роли и места войны как социально-политического явления его социальных следствий, а также проблемы мира и мирного сосуществования государства и народов. The philosophical, political and legal ideas are examining by the German thinker G. V. F. Gegel about the role and place of war as social and political phenomen, social effects of war and also the problems of peace and peace peaceful coexistence of states and people.
 • Item
  Зміст до Вісника «Юридичні науки» № 801
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Наукознавча інтерпретація тероризму як деструктивного системно-соціального явища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Канцір, В. С.
  Розкрито феномен тероризму – одну з невирішених проблем, із якою людство увійшло у ХХІ ст. Тероризм у будь-яких його формах загрожує безпеці багатьох країн та їх громадян, тягне за собою надзвичайно істотні політичні, економічні втрати, справляє потужний психологічний вплив на великі маси людей, позбавляє життя десятків тисяч мирних жителів. Раскрыто феномена терроризма – одну из неразрешенных проблем, с которой человечество вошло в ХХІ столетие. Терроризм в любых своих проявлениях становит угрозу многим государствам и гражданам, тянет за собой очень существенные политические, экономические потери, психологически воздействует на значительные массы людей, лишает жизни десятки тысяч мирных жителей. This article is devoted to uncovering the phenomena of terrorism – one of the unsolved humane problems of XXI century. Terrorismin all its displaying is danger to different countries ant its population. Global terrorism is cause of important political and economical wastes. This phenomena influence by psychological affect to the population, takes many peoples own life.
 • Item
  Методологія вивчення та освоєння комунікативної культури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чорнобай, О. Л.
  Комунікативний поворот у сучасній філософії від суб’єктивності до інтерсуб’єктивності передбачає різні концептуальні підходи як до самої комунікації, так і до форм і засобів її відтворення, що стосується глибинних смисложиттєвих орієнтацій і має вільний характер. Тож конструктив світобачення у галузі комунікативної філософії полягає насамперед у тому, що юридичний раціоналізм вибудовується на удосконалених універсальних правах людини, юридичній легітимації влади, вільному обговоренні моральних і політичних альтернатив. Коммуникативный поворот в современной философии от субъективности к интерсуб’ективности предусматривает разные концептуальные подходы как к самой коммуникации, так и к формам и средствам ее воссоздания, которое касается глубинных смысложизненных ориентаций и имеет свободный характер. Поэтому конструктив миропонимания в отрасли коммуникативной философии заключается прежде всего в том, что юридический рационализм выстраивается на усовершенствованных универсальных правах человека, юридической легитимации власти, свободном обсуждении моральных и политических альтернатив. A communicative turn in modern philosophy from subjectivity to subjectivities envisages the different conceptual going both near communication and to the forms and facilities of her recreation that touches deep vital orientations and has free character. Therefore world view of attitude in industry of communicative philosophy consists foremost in that legal rationalism lines up on the improved universal human rights, legal legitimation of power, free discussion of moral and political alternatives.
 • Item
  Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Захаров, В. П.
  Досліджуються поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у теоретичному та правовому аспектах. Исследуются понятия легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем в теоретическом и правовом аспектах. The article concepts are investigated legalization (washing) of the profits got a criminal way in theoretical and legal aspects.
 • Item
  Причини та заходи щодо реформування правоохоронних органів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Паньонко, І. М.
  Аналізуються причин та заходи щодо реформування правоохоронних органів України, а також думки науковців щодо підходів до напрямів реформування. На основі цих думок запропоновано власне бачення необхідних заходів для переходу правоохоронних органів від каральних до справді охоронних для народу. Анализируются причины и мер по реформированию правоохранительных органов Украины, а также взгляды ученых относительно подходов к направлениям реформирования. На основе этих мыслей предложено собственное видение необходимых мер для перехода правоохранительных органов от карательных к действительно охраннительным для народа. This article analyzes the causes and measures to reform the law of Ukraine. Researchers analyzed opinions on approaches to areas of reform. Based on these opinions offered his own vision of the necessary steps to advance the law enforcement agencies of the secret to a truly security for the people.