Юридичні науки. – 2014. – № 801

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26439

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 801 : Юридичні науки / головний редактор В. Л. Ортинський. – 240 с. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 41
 • Thumbnail Image
  Item
  Принципи нормотворчості органів місцевого самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шаган, В. О.
  Розглядається система принципів нормотворчості, тобто сукупність логіко- юридичних зв’язків між основоположними засадами, що визначають спрямованість нормотворчої діяльності. На основі системи принципів нормотворчості виділяється система принципів нормотворчості органів місцевого самоврядування та притаманні їй особливості. Детально аналізується кожен принцип зокрема. Визначається їх значення для локальної нормотворчості у забезпеченні прав, свобод та інтересів громадян. Рассматривается система принципов нормотворчества – совокупности логико-юридических связей между основополагающими принципами, которые определяют направленность нормотворческой деятельности. На основе системы принципов нормотворчества выделяется система принципов нормотворчества органов местного самоуправления и присущие ей особенности. Подробно анализируется каждый принцип в частности. Определяется их значение для локального нормотворчества в обеспечение прав, свобод и интересов граждан. This article deals with the principles of the law-making system, set of logical and legal links between the fundamental principles that define the orientation of the rule-making. The principles system of rulemaking of city form of government and its specifics is defined on the system of rule-making. Every principle is analysed. The definition for their local rule-making powers, rights, freedoms and people’s interests are determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника «Юридичні науки» № 801
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми підготовки судових експертів у вищих навчальних закладах України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бараняк, В. М.
  Дослідження розглядає проблемні питання підготовки судових експертів у вищих навчальних закладах України. Проведено аналіз законодавства України у сфері судово- експертної діяльності та розглянуто практику підготовки експертних кадрів у деяких зарубіжних країнах. Исследование посвящено рассмотрению проблемных вопросов подготовки судебных экспертов у высших учебных заведениях Украины. Проведен анализ законодательства Украины в сфере судебно-экспертной деятельности и рассмотрена практика подготовки экспертных кадров в некоторых зарубежных странах. The problems of preparing forensic experts at higher educational establishments of Ukraine are considered in the article. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made and practice of expert specialists in some foreign countries examined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Баїк, О. І.
  У порівняльному аспекті використовуються нормативні акти, що регулюють застосування державних нагород в Україні, Російській Федерації, Республіці Білорусь та інших державах. Визначаються прогалини, що існують у законодавстві України щодо застосування державних нагород. Робиться висновок про необхідність адаптації зарубіжного законодавства про порядок застосування державних нагород у практику діяльності органів державної влади України. В сравнительном аспекте используются нормативные акты, регулирующие применение государственных наград в Украине, Российской Федерации, Республике Беларусь и других государствах. Обозначаются пробелы, существующие в законодательстве Украины относительно применения государственных наград. Делается вывод о необходимости адаптации зарубежного законодательства о порядке применения государственных наград в практику деятельности органов государственной власти Украины. The article deals with the comparison of normative acts that regulate the application of state awards in Ukraine, Russia, Belarus and other countries. Flaws of the Ukrainian legislation concerning the application of state awards are determined. Author makes a conclusion about the necessity of adaptation of foreign legislation that regulates the application of state awards into the practice of bodies of executive power of Ukraine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Типологія особистості злочинця, який вчиняє викрадення у пасажирів на об’єктах залізничного транспорту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Якимова, С. В.
  Досліджено методологічні аспекти типологізації особистості злочинця. Розроблено типологію особистості злочинця на залізничному транспорті за глибиною і стійкістю його антисуспільної корисливої спрямованості та характером взаємодії з пасажиром-жертвою викрадення. Наведено рекомендаціїщодо її подальшого практичного використання. Исследуются методологические аспекты типологизации личности преступника. Разработана типология личности преступника на железнодорожном транспорте за глубиной и стойкостью его корыстной антиобщественной направленности и характером взаимодействия с пассажиром-жертвой кражи. Приведены аргументы в пользу дальнейшего ее практического использования. In this paper the research methodological aspects of offender typologies. A typology of offender in rail transport in the depth and firmness of his selfish antisocial orientation and nature of the interaction with the passenger-victim of theft. The recommendations for further practical use.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сорока, С. О.
  Досліджено особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Запропоновано алгоритм дій на початковому етапі розслідування цього злочину. Исследованы особенности выявления и проведения следственных (розыскных) действий на начальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств. Предложен алгоритм действий на начальном этапе расследования этого преступления. In this article explores the features of detection and realization of investigative actions on the start-up period of investigation contraband smuggling of narcotics , psychotropic substances and falsification medicinal means .The algorithm of operating is offered on the start-up period of investigation of this crime.
 • Thumbnail Image
  Item
  Найзнаніші пенітенціарії світу: Халден Фенгсель (Норвегія)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Марисюк, К. Б.
  Проаналізовано характерні ознаки одного з найзнаніших пенітенціаріїв світу – виправної колонії Халден Фенгсель у місті Халден (Норвегія). Розглянуті питання, пов’язані з її виникненням, досліджено характерні ознаки режиму останньої. Велику увагу зосереджено на проблемах правового статусу засуджених, які відбувають покарання у цій виправній колонії. Анализируются характерные черты одного из наиболее известных пенитенциариев мира – исправительной колонии Халден Фенгсель г. Халден (Норвегия). Рассмотрены вопросы, связанные с ее возникновением, исследованы характерные черты режима последней. Отдельное внимание сосредоточено на проблемах правового статуса осужденных, которые отбывают наказание в этой исправительной колонии. The article is sanctified to the analysis of the personal touches of one of the most known penitentiaries of the world – penal colony Halden Fengsel of the City of Halden (Norway). The questions related to it’s origin are considered, the personal touches of the mode of the last are investigational. Separate attention concentrated on the problems of legal status of convicts that leave punishment for this penal colony.
 • Thumbnail Image
  Item
  До витоків формування теорії поліцейської держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Поліковський, М. Ф.; Петречко, З. І.
  Розкрито поняття та правову природу поліцейської держави, формування змісту поліцейської служби, характерні ознаки поліцейської держави, розглянуто проблеми теорії і практики поліцейської держави. Раскрыто понятие и правовую природу полицейского государства, формирование содержания полицейской службы, характерные черты полицейского государства, рассмотрены проблемы теории и практики полицейского государства. In the article deals with the concept and the legal nature of a police state, formation of the content of the police service, the characteristics of a police state, problems of the theory and practice of the police state.
 • Thumbnail Image
  Item
  Історико-правовий аспект дослідження проблеми кримінальної насильницької поведінки особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гумін, О. М.
  Проводиться аналіз поглядів науковців стосовно причин та умов розповсюдження різноманітних видів та форм кримінальної насильницької поведінки, подається власне бачення автора щодо досліджуваної проблеми. Проводится анализ взглядов научных работников относительно причин и условий распространения разнообразных видов и форм криминального насильственного поведения, подается собственное видение автора относительно исследуемой проблемы. In the article the analysis of looks of scientists is conducted in relation to reasons and terms of distribution of various kinds and forms of criminal violent behavior, ownvision of author is given in relation to the investigated problem.
 • Thumbnail Image
  Item
  Кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кушпіт, В. П.
  Досліджено кримінально-правову характеристику підкупу особи, яка надає публічні послуги. Визначено сутнісний зміст об’єктивних і суб’єктивних ознак відповідного складу злочину, що має значення для удосконалення практики застосування нових антикорупційних положень кримінального законодавства України. Виявлено неповноту імплементації базових положень міжнародних антикорупційних конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство, в частині визначення переліку кримінально-караних форм підкупу особи, яка надає публічні послуги. Исследовано уголовно-правовую характеристику подкупа личности, которая предоставляет публичные услуги. Определено содержание объективных и субъективных признаков соответствующего состава преступления, что имеет значение для усовершенствования практики применения новых антикоррупционных положений уголовного законодательства Украины. Выявлено неполноту имплементации базисных положений международных антикоррупционных конвенций в отечественное уголовное законодательство, в части определения перечня уголовно наказуемых форм подкупа личности, которая предоставляет публичные услуги. This article investigates criminal legal description of bribing a person who provides a public service. Definitely essential content objective and subjective attributes corresponding elements of the crime, which is important for improving the practice of the new anti-corruption provisions of the criminal laws of Ukraine. Revealed incomplete implementation of the basic provisions of international anti-corruption conventions in domestic criminal law , in terms of determining the list of penal forms of bribery of a person who provides public services.