Автоматика, вимірювання та керування. – 2015. – №821

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 821. – 147 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Проектування генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей за системно-теоретичним підходом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мандрона, М.; Максимович, В. М.; Костів, Ю. М.; Гарасимчук, О. І.
  Проаналізовано підходи до проектування генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей. За допомогою системно-теоретичного підходу спроектовано модифікований адитивний генератор Фібоначчі та наведено результати його дослідження, зокрема періоду повторення, статистичних характеристик, лінійної складності, об’єму ключової інформації (довжини ключа) і швидкодії. The approaches to designing the pseudorandom bit sequences generators are analyzed. By means of system-theoretical approach the modified additive Fibonacci’s generator is projected and results of it research are given, in particular: period of repetition, statistical characteristics, linear complication, volume of key information (key length) and swiftness.
 • Item
  Комунікаційне середовище інтелектуальних систем керування: багаторівневість та захист інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дудикевич, В. Б.; Крет, Т. Б.
  Розглянуто проблему забезпечення взаємозв’язку між окремими інтелектуальними системами, які здійснюють управління певним об’єктом (пристрій, система). Досліджено об’єднання інтелектуальних систем між собою, що вносить функціональну багаторівневість у середовище комунікації. Проаналізовано загрози, які можуть виникнути під час роботи, та методи запобігання цим загрозам. The problem of the relationship between individual intelligent systems that manage the particular entity (a device, system) has bee reviewed. Investigated associations of intellectual systems have been studied, which introduces functional multi-level in the environment of communication. Threats that may arise during the work and troubleshooting methods have been analyzed.
 • Item
  Деякі аспекти національної стратегії наукових досліджень та інновацій для інтелектуальної спеціалізації республіки Болгарії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кrachunov, Christo
  Наведено головні цілі і задачі Національної стратегії для інтелектуальної спеціалізації Республіки Болгарії в контексті стратегії Європа 2020 і Болгарія 2020. Показані основні принципи і правову основу розроблення Національної стратегії інтелектуальної спеціалізації, очікувані ефекти, результати і основну різницю на новий програмний період до 2020 р. порівняно з періодом 2007–2013 р. Report presents the main aims and objectives of the National Strategy for intelligent specialization of the Republic of Bulgaria in the context of strategies - Europe 2020 and Bulgaria 2020. Basic principles and legal basis of the developed National Strategy for intelligent specialization are presented, and the expected effects, results and main differencesin the new programming period until 2020 year compared with the period 2007 - 2013.
 • Item
  Оцінювання когерентності систем управління якістю вищої освіти та ідентифікація сфер поліпшення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кirov, Кiril; Кrachunov, Christo
  Розглянуто пропозиції для оцінювання стану систем управління якістю вищої освіти на підставі рівня зрілості процесів її створення та їх застосування для визначення сфер поліпшення. The paper considers the proposals for the evaluation of quality management systems of higher education on the basis of creation processes maturity level and their application to identify areas of improvement.
 • Item
  Christo Кrachunov, Krasimira Dimitrova. Культура якості – фактор сталого розвитку організацій шляхом застосування загального управління якістю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кrachunov, Christo; Dimitrova, Krasimira
  Одна з найбільших перешкод для організацій, що намагаються реалізувати комплексне управління якістю, є культурний бар’єр. Багато організацій докладають великих зусиль для реалізації загального управління якістю за участю співробітників у всіх аспектах планування, реалізації та забезпечення їх підготовки для того, щоб гарантувати, що вони мають необхідні кваліфікацію і навички. У багатьох випадках це призводить до організаційної інерції в цьому процесі. Щоб подолати цю інерцію, необхідно змінити культуру організації. Це дослідження фокусується на важливості культури якості в інтересах сталого розвитку організацій і проблем, пов’язаних з розвитком цієї культури. One of the biggest obstacles to organizations trying to implement total quality management is a cultural barrier. Many organizations make great efforts to implement total quality management with the participation of employees in all aspects of planning, implementation and providing their training in order to ensure that they have the needed qualifications and skills. In many cases, it leads to organizational inertia in this process. To overcome this inertia, it is necessary to change the culture of the organization. This study focuses on the importance of a quality culture for sustainable development of organizations and issues relating to the development of this culture.
 • Item
  Оцінювання спотворень модифікованих контейнерів у стеганографії з використанням технологій обробки цифрових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Журавель, І. М.
  Запропоновано метод оцінювання спотворень на зображеннях контейнерів у стеганографії. Перевагою цього способу в те, що для підвищення точності оцінювання візуальних спотворень модифікованих контейнерів використано закони зорового сприйняття людини. The paper presents the method for estimating the distortion of images of containers in steganography. The advantage of this method is that human visual perception laws are used to improve the correct assessment of visual distortions of the modified containers.
 • Item
  Еволюційна модель оптимізації динамічних характеристик автоматичного потенціометра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Павельчак, А. Г.; Самотий, В. В.; Баклан, Ю. В.
  Розглянуто параметричну оптимізацію для потенціометричної слідкувальної системи з використанням генетичного алгоритму. Отримано якісні характеристики перехідного процесу системи керування. Parametric optimization of potentiometric tracking system was considered. Optimization was conducted using Genetic Algorithm. Qualitative characteristics of the transition process of control system were obtained.
 • Item
  Актуальні проблеми та перспективи розвитку косметичної галузі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Байцар, Р. І.; Кордіяка, Ю. М.
  Проаналізовано особливості обігу косметичної продукції на вітчизняному ринку та проблему боротьби із фальсифікованими товарами. Досліджено стан нормативної бази з якості та безпеки косметичних засобів і перспективи її гармонізації відповідно до вимог європейського законодавства. The features of circulation of cosmetic products in the domestic market and the problem of combating counterfeit goods have been anlyzed. The current state regulations on quality and safety of cosmetic products and its prospects for harmonization in accordance with European legislation has been studied.
 • Item
  Логарифмічні АЦП із накопиченням заряду. Сучасний стан і перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Антонів, У. С.; Мичуда, З. Р.
  Запропоновано класифікацію, проведено порівняльний аналіз властивостей і вказано перспективи розвитку логарифмічних АЦП із накопиченням заряду. The classifications are offered, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of logarithmic ADC development based on accumulation of a charge are presented.
 • Item
  Засіб оперативного контролю концентрації спирту у водно-спиртових розчинах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Походило, Є. В.; Юзва, В. З.
  Проаналізовано варіанти побудови засобів безконтактного вимірювання концентрації спирту у водно-спиртових розчинах. Запропоновано вимірювальний засіб, що забезпечує інваріантність результату вимірювання до впливу параметрів трубопроводу чи скляної тари, на яких розміщено ємнісний сенсор. Variants of the means of contactless measurement of the spirit concentration in a waterspirit solutions are analyzed. The measuring tool that provides invariance of the measurement result to the influence of parameters of the pipeline or glass container, on which a capacitive sensor is placed, is offered.
 • Item
  Оптимізація пошуку базових малохвильових функцій з використанням генетичного алгоритму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лагун, І. І.; Наконечний, Р. А.
  Запропоновано використання генетичного алгоритму для пошуку оптимальних базових малохвильових функцій у процесі очищення сигналів від шуму. Для реалізації генетичного алгоритму використана фітнес-функцію у вигляді мінімального середньо-квадратичного відхилення. Наведено результати досліджень очищення сигналу від шуму на основі вибраних оптимальних параметрів базових функцій для тестових сигналів пакета Matlab. The genetic algorithm has been used to select the optimal wavelet basis functions which lead to effective denoising of signals. The mean square error (MSE) was used as fitness function for the implementation of genetic algorithm. The results of researches show efficient denoising for test signals of package Matlab based on selected optimal parameters.
 • Item
  Швидке обчислення функції y=1/x з використанням магічної константи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мороз, Л. В.; Гринчишин, А.
  Подано математичний опис перетворень при швидкому обчисленні обернено- пропорційної залежності з використанням магічної константи для чисел типу float та визначення оптимальних значень зміщень для адитивної корекції з метою зменшення відносних похибок обчислень. Mathematical description of transformations is given at a fast computation reciprocal with the use of magic constant for the numbers of type of float and determination of optimum values of biases for a additive correction with the purpose of decreasing of relative errors of computation.
 • Item
  Модель системи: однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дзелендзяк, У. Ю.; Самотий, В. В.; Павельчак, А. Г.
  Наведено математичну модель системи: однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних режимів її роботи. Mathematical model of the system: the single-phase bisemiperiodic rectifier with two valves - motor of direct-current with independent excitation is shown and method for transient analysis of it operational modes is suggested.
 • Item
  Опрацювання сигналів з використанням сучасних хмарних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Наконечний, А. Й.; Пазан, Р. Г.
  Описано структуру, особливості та принципи побудови хмарних обчислень на основі таких моделей, як: Saas – програмне забезпечення як послуга, Paas – платформа як послуга, Iaas – інфраструктура як послуга. Запропоновано опрацьовувати сигнали за допомогою малохвильового (вейвлет) перетворення на основі хмарних обчислень. The article describes the structure, characteristics and principles of cloud computing based models such as: Saas – Software as a Service, Paas - platform as a service, Iaas - infrastructure as a service. It was proposed to use processing of signals using wavelet transform based on cloud computing.
 • Item
  Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дудикевич, В. Б.; Максимович, В. М.; Микитин, Г. В.
  Розроблено парадигму та концепцію побудови багаторівневої комплексної системи безпеки (КСБ) кіберфізичних систем (КФС), яка орієнтована на розвиток концептуальних засад захищеної взаємодії рівнів та компонентів у просторі "конфіденційності - цілісність - автентичність" відповідно до етапів створення та функціональності реалізації КФС у предметних сферах.The paradigm and concept of cyber-physical systems (CPS) multilevel complex security system (CSS) were developed. They are focused on growth of conceptual principles of secured level interaction and components in the space “confidentiality – integrity – authenticity” according to phases of CPS creation and functional realization in subject spheres.
 • Item
  Розвиток систем дистанційного обліку електроенергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Влах-Вигриновська, Г. І.; Іванюк, О. О.
  Розглянуто особливості використання широкосмугової технології PLC для передавання даних електромережею. Запропоновано структурну схему вимірювального перетворювача електроенергії для автоматизованих систем дистанційного обліку електроенергії (АСДОЕ) із функціями контролю і управління споживанням кінцевих абонентів. Розглянуто питання реалізації каналів зв’язку для побудови систем АСДОЕ. In the article, the peculiarities of using broadband PLC technology to transmit data over the mains are analyzed. A block diagram of the transmitter of electricity for the automated systems of remote electricity metering (ASDOE) with functions of control and management of end user consumption is offered. The issue of communication channels implementation for the construction of ASDOE is addressed.
 • Item
  Способи компенсації “сортової невизначеності” декількометричних вологомірів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Голуб, К. Ю.; Заболотний, О. В.
  Проаналізовано способи компенсації “ сортової невизначеності” вимірювань діелькометричними вологомірами з використанням тестових методів. Для кожного способу перевірено розрахункові вирази на інваріантність до зміни початкової діелектричної проникності речовини із застосуванням повної формули Вінера. На підставі отриманих даних зроблено висновок про можливість компенсації “ сортової невизначеності” кожним із розглянутих способів та забезпечення збіжності отриманих результатів розрахунку вологості з дійсними значеннями. In the article, the analysis of methods of “uncertainty of substance type” compensation of measurements by capacitive moisture meters with the use of test methods is carried out. For each method, the check of calculated expressions on invariance to change of substance initial dielectric permeability with application of the full Winer’s formula is carried out. On the basis of the obtained data, the conclusion is drawn about the possibility of “uncertainty of substance type” compensation for each of the considered methods and ensuring of the convergence of received moisture calculation results with the real values.
 • Item
  Особливості мережі електроживлення як каналу витоку побічних випромінювань від електронно-обчислювальної техніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Прокофьєв, М. І.; Стеченко, В. М.
  Розглянуто особливості живлення обчислювальної техніки, які впливають на результати оцінювання захищеності інформації, яку вона обробляє. Зокрема пропонується поширити методику оцінювання захищеності за результатами порівняння рівнів виявленого тестового сигналу зі значенням нормованого шуму і щодо оцінювання захищеності від наведень інформативних сигналів у мережу електроживлення. Це особливо важливо для оцінювання захищеності едектронно-обчислювальної техніки у захищеному виконанні. The features of the power supply of computer technology that affect the results of the evaluation of information security it is processesd. In particular it is offered to expand the method for protection assessment to the results of comparing the detected test signal levels with standardized noise value and the evaluation results in the field of protection and guidance to the electric grid. This is especially important for the evaluation of DEM protection in the protected design.