Проблеми економіки та управління. – 2016. – №847

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34841

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць : присвячується 200-літтю Львівської політехніки / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 847. – 280 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 42
 • Thumbnail Image
  Item
  Сучасні проблеми функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Процак, К. В.; Просович, О. П.
  Проаналізовано особливості діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Представлено статистичні дані щодо чисельності ОСББ за регіонами та в Україні загалом. Досліджено проблеми, з якими стикаються у своїй діяльності ОСББ, серед яких виокремлено законодавчі, економічні та організаційні. Під час дослідження виявлено, що найсуттєвішою проблемою є небажання мешканців брати на себе відповідальність за участь в утриманні власного житла. Зазначено: якщо мешканці не зможуть самоорганізуватись, то управляти будинком буде управляюча компанія. Наведено причини, через які ОСББ рідко наважуються на кредит. Найсуттєвішими з них є високі відсоткові ставки за кредитами, низька платоспроможність населення України, відсутній на законодавчому рівні механізм відшкодування пільг і субсидій за внесками на повернення кредиту малозабезпеченими мешканцями. Порівняно різні методи управління багатоквартирними будинками згідно з чинним законодавством. Проаналізовано переваги ОСББ порівняно з управителями та управляючими компаніями. Запропоновано розробити чіткіші механізми вирішення проблем утримання багатоквартирного житла, зокрема тих, які б стосувались зношеного та аварійного житлового фонду. The peculiarities of condominiums are analyzed in the article. The statistics on the number of condominiums in the regions and in Ukraine as a whole are presented. The problems in activity of condominiums are faced, which are divided into legal, economic and organizational. The study found that the unwillingness of residents to take responsibility for their participation in the maintenance of their own homes is the salient problem. It is indicated if the residents will not be able to organize themselves, the building management will carry out the management company. The reasons why condominiums rarely dare to credit are presented. The high interest rates on loans, low solvency of the population of Ukraine, there is no legislative mechanism for reimbursement of benefits and subsidies for contributions for repayment low-income residents are the most significant of these. Comparison of different methods of management of apartment buildings under the law is made. Advantages of condominiums to stewards and management companies are compared. A clearer mechanism for solve problems of maintenance of multi-housing, including worn and emergency housing is proposed to do.
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 847
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 847
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Функція бачення у стратегічному управлінні в умовах непередбачуваності і швидких змін зовнішнього середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яцура, В.; Бевз, Р.
  Наголошено на необхідності формування стратегічного спрямування організації на основі функції “бачення”, що розвиває стратегічне мислення в умовах непередбачуваності та швидких змін зовнішнього середовища. Проаналізовано різноманітні трактування бачення як управлінської категорії та функції стратегічного управління. Обґрунтовано, що основою формування бачення майбутнього є ключова ідея стратегічної орієнтованості організації. Доведено, що процесно-системний підхід дозволяє відкрити “чорну скриньку” бачення образу майбутнього компанії, наповнити її відповідним змістом, дослідити різноманітність взаємних зв’язків системи і її процесів, підвищити об’єктивність і достовірність бачення як функції управління. It is emphasized the need to develop the strategic direction of the organization based tool “vision” by the author that develops strategic thinking in terms of unpredictable and fast changing environment. Various interpretations of vision as category management and strategic management functions are analyzed. The basis for the formation of vision is the key ideas of the strategic orientation of the organization are defined. It is proved that the process-system approach allows opening the “black box” image of the future vision of the company, fill it with relevant content, explore a variety of mutual relations system and its processes, increase the objectivity and reliability of vision as a function of management.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методологічні аспекти оцінювання промислового потенціалу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Станасюк, Н. С.
  Узагальнено методологічні підходи до оцінювання економічного потенціалу та визначено їх базисну основу. Запропоновано використання функціонального підходу до оцінювання промислового потенціалу. Розглянуто методи оцінювання потенціалу, здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів комплексного оцінювання промислового потенціалу. In the article methodological approaches to evaluating the economic potential are generalized. The whole set of approaches are divided into two groups: static approach, which is based on state of the potential, its system connections, and dynamic approach, which is based on consideration of the potential change processes (formation, use, development). The interconnection between economic potential and selected methodological approach to its assessment is established. On the basis of the the definition of the base of each approach resource, factor and structural approaches to the evaluation of industrial potential are identified. The application of functional approach to comprehensive assessment of industrial potential is offered. Characteristic features of this approach are: potential is determined by the interaction of components, each component has its own functionality, realization of each function requires a particular set of resources. Potential assessment methods are considered, their classification is conducted. Expediency of application economic and mathematical methods for the evaluation of industrial potential are grounded.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління персоналом промислових підприємств з іноземними інвестиціями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Семін, І. Є.
  Розглянуто особливості кадрового забезпечення промислових підприємств, здійснено поділ вітчизняних підприємств з іноземним капіталом на групи залежно від мети інвестування, висвітлено характерні риси ділових культур України та Німеччини, розроблено механізм кадрового забезпечення промислових підприємств з іноземними інвестиціями. In the article the features of staffing industrial enterprises with foreign investments are considered, division of domestic enterprises with foreign capital into groups depending on the purpose of investment are made, the characteristics of business cultures of Ukraine and Germany are considered, the mechanism of staffing providing of the industrial enterprises with foreign investments is developed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сажинець, С. Й.
  Обґрунтовано доцільність управління діяльністю підприємства з капітального інвестування на засадах автономності та комерціалізації. Запропоновано здійснювати системне управління доходами, витратами та фінансовими результатами цього виду діяльності відокремлено від операційної та інших видів діяльності підприємства. Визначено, що для досягнення цієї мети як найважливіший фінансовий інструмент слід використовувати бюджетування локальних та загальних інвестиційних проектів. Розроблено форми окремих видів бюджетів, наведено методику і приклади їх складання. In a highly competitive market enterprises, to increase production and sales, have to invest heavily in the development of stock capital. They make major construction, reconstruction, modernization, purchase and create their own noncurrent assets and other tangible and intangible fixed assets. Such activity of the company is referred to as the activity of capital investment. Its effective operation requires system management on the principles of autonomy and commercialization. In other words, investment activity should be carried out separately from other types of enterprise activity, produced objects of fixed assets are to be “sold” to the main (operating) activities of the company. In the described system of financial and economic relations leading role should belong to the management of investment project implementation on the basis of budgeting. This process involves budgeting of local investment projects for all objects of future fixed assets. Information on local budgets is subject for generalization to obtain consolidated budgets (by types and groups of non-current assets, business units, construction sites, ways of implementing investment works, sources of financing of capital investments, etc.). The main components of the budget, which will make up the value of investment projects, are to be direct and indirect expenses and profit. Direct budgetary expenses should be differentiated on the following: – Material expenses. Including materials, structures, machinery and industrial equipment, vehicles, tools, appliances, industrial and household equipment, transportation and procurement expenses and other material expenses; – Services. Their value should be directly included into the cost value of investment projects. It is advisable to allocate internal and external service contractors as a part of services; – Base and extra wages to the staff directly engaged in the works on creation of fixed assets; – Deductions for state compulsory social insurance; – Other direct expenses (for production of documents, business trips, etc.). Indirect expenses include: – General investment expenses of the units that perform the construction, manufacturing and improvement of fixed assets and other noncurrent assets; – General administrative expenses. They include the expenses on the maintenance of management system (deputy head of the company on the capital investment, the department of capital investment, etc.) and general administrative departments (warehouse, transport station, etc.), maintaining capital investment activities. Direct expenses should be calculated in accordance with the consumption of materials, contracts, orders and other documents. Indirect costs and profits are to be organized according to the established enterprise standards. Budgets of investment projects shall be used in planning the volume of capital investments, for accounting of actual investment expenses and monitoring the use of enterprise resources.
 • Thumbnail Image
  Item
  Психологічні аспекти адаптації персоналу організації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Процак, К. В.; Романів, Л. В.
  Розглянуто проблему адаптації нових працівників в організації, її мету та основні складові. Детальну увагу зосереджено на психологічній складовій адаптації. Розглянуто емоційний інтелект як основний чинник психологічної адаптації нових працівників. Узагальнено значення емоційного інтелекту для кар’єри працівника. Досліджено особливості взаємодії нових працівників з керівниками. Наведено основні стилі керівництва; ознаки, за якими можна визначити основні типи керівників, особливості їхнього мотивування, поведінку в конфліктних ситуаціях. Проаналізовано сумісності різних типів керівників з підлеглими. Наведено рекомендації, які дають змогу поліпшити психологічну адаптацію працівників на новому місці роботи. The problem of adaptation of new employees in the organization, its goals and main components are considered. Detailed attention is paid to the psychological component of adaptation. Emotional intelligence is considered as the main factor of psychological adjustment of new employees. Importance of emotional intelligence for employees’ career is generalized. The features of the interaction of new employees with managers are investigated. The basic style of leadership; characteristics, which can identify the main types of executives, their motivation, behaviour in conflict situations are described. Analysis of the compatibility of different types of managers with subordinates is made. The recommendations that allow you to improve the psychological adaptation of workers to a new job are given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реформування системи управління підприємством в умовах інформаційного суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Новаківський, І. І.
  Обґрунтовано концептуальні теоретико-методологічні і методико-прикладні засади розвитку організаційних структур системи управління підприємством в умовах інтенсивного зростання мережевого середовища інформаційного суспільства. Проведено ретроспективний аналіз засад розвитку системи управління підприємством. Виділено такі її складові, як організаційна структура управління, виробнича управлінська структура, структура центрів відповідальності, структурна оболонка бізнесу та інформаційна інфраструктура. Розкрито сутність їх комплексного розвитку. The paper develops the theoretical principles of building organizational structure of management. The reasons were analyse for the development of new organizational structures in conditions of mass of corporate networking businesses. Shown that the effective operation of the business in the conditions of intensive development network environment should draw the appropriate organizational structure of management. Particular attention was drawn to create branched horizontal communication and concentration professional capacity of enterprises in key units of its management system. To ensure sustainable development of enterprises need to update its harmonious multi-organizational structure. Organizational management structure is the basis for administrative relations in the enterprise. The production management system represents a process control device. Structure of responsibility centres provides professional management’s concentration in a narrow application areas of the enterprise. Structural shell acts as a business agent network to maximize the full market penetration. Information infrastructure acts as a catalyst for technology development and knowledge sharing. Formed the main directions of improvement of management methods in accordance with the development of management system. Principles of management enterprise need to agree with the dynamics of economic development in Ukraine. Such organizational transformation directed transformation of domestic enterprises in innovative advanced overtaking.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мірошник, Р. О.; Наливайко, У. О.
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту. Розглянуто стадії інноваційного проекту. Охарактеризовано джерела фінансування інноваційних проектів. Проаналізовано стан фінансування інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами. Охарактеризовано ризики, що виникають під час здійснення інноваційної діяльності. Наведено показники, що характеризують ефективність інноваційної діяльності. The paper studied the theoretical and practical aspects of the financial sphere in the process of innovation project. The characteristic of the term “innovation project”. Considered an innovative project stage and given them a description. This definition of the term “business plan”. Characterized sources of funding for innovative projects. The detailed analysis of internal and external sources of funding. An assessment of the financing innovation of domestic enterprises. The correlation between spending on innovation activities of enterprises. Indicated the necessity to support state enterprises involved in research and development. The primaries innovation funding domestic enterprises. Studied that a significant share in the funding take their own funds. Unstable political and economic situation in the country encourages foreign investors to invest in Ukraine. Foreign partners are afraid of incurring losses when investing. For the implementation and financing of innovative projects proposed performance evaluation. The net discounted income can get the final result of the innovation process. Internal rate of return to determine how much is effective or ineffective innovation project. The innovative design is effective if the figure larger than normal. Guidance principles of the system of financing innovative projects. The state financing innovation by domestic enterprises. The characteristic risks arising in innovation. Pointing indicators that characterize the effectiveness of innovation.