Проблеми економіки та управління. – 2016. – №847

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць : присвячується 200-літтю Львівської політехніки / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 847. – 280 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Сучасні проблеми функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Процак, К. В.; Просович, О. П.
  Проаналізовано особливості діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Представлено статистичні дані щодо чисельності ОСББ за регіонами та в Україні загалом. Досліджено проблеми, з якими стикаються у своїй діяльності ОСББ, серед яких виокремлено законодавчі, економічні та організаційні. Під час дослідження виявлено, що найсуттєвішою проблемою є небажання мешканців брати на себе відповідальність за участь в утриманні власного житла. Зазначено: якщо мешканці не зможуть самоорганізуватись, то управляти будинком буде управляюча компанія. Наведено причини, через які ОСББ рідко наважуються на кредит. Найсуттєвішими з них є високі відсоткові ставки за кредитами, низька платоспроможність населення України, відсутній на законодавчому рівні механізм відшкодування пільг і субсидій за внесками на повернення кредиту малозабезпеченими мешканцями. Порівняно різні методи управління багатоквартирними будинками згідно з чинним законодавством. Проаналізовано переваги ОСББ порівняно з управителями та управляючими компаніями. Запропоновано розробити чіткіші механізми вирішення проблем утримання багатоквартирного житла, зокрема тих, які б стосувались зношеного та аварійного житлового фонду. The peculiarities of condominiums are analyzed in the article. The statistics on the number of condominiums in the regions and in Ukraine as a whole are presented. The problems in activity of condominiums are faced, which are divided into legal, economic and organizational. The study found that the unwillingness of residents to take responsibility for their participation in the maintenance of their own homes is the salient problem. It is indicated if the residents will not be able to organize themselves, the building management will carry out the management company. The reasons why condominiums rarely dare to credit are presented. The high interest rates on loans, low solvency of the population of Ukraine, there is no legislative mechanism for reimbursement of benefits and subsidies for contributions for repayment low-income residents are the most significant of these. Comparison of different methods of management of apartment buildings under the law is made. Advantages of condominiums to stewards and management companies are compared. A clearer mechanism for solve problems of maintenance of multi-housing, including worn and emergency housing is proposed to do.
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 847
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Функція бачення у стратегічному управлінні в умовах непередбачуваності і швидких змін зовнішнього середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яцура, В.; Бевз, Р.
  Наголошено на необхідності формування стратегічного спрямування організації на основі функції “бачення”, що розвиває стратегічне мислення в умовах непередбачуваності та швидких змін зовнішнього середовища. Проаналізовано різноманітні трактування бачення як управлінської категорії та функції стратегічного управління. Обґрунтовано, що основою формування бачення майбутнього є ключова ідея стратегічної орієнтованості організації. Доведено, що процесно-системний підхід дозволяє відкрити “чорну скриньку” бачення образу майбутнього компанії, наповнити її відповідним змістом, дослідити різноманітність взаємних зв’язків системи і її процесів, підвищити об’єктивність і достовірність бачення як функції управління. It is emphasized the need to develop the strategic direction of the organization based tool “vision” by the author that develops strategic thinking in terms of unpredictable and fast changing environment. Various interpretations of vision as category management and strategic management functions are analyzed. The basis for the formation of vision is the key ideas of the strategic orientation of the organization are defined. It is proved that the process-system approach allows opening the “black box” image of the future vision of the company, fill it with relevant content, explore a variety of mutual relations system and its processes, increase the objectivity and reliability of vision as a function of management.
 • Item
  Методологічні аспекти оцінювання промислового потенціалу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Станасюк, Н. С.
  Узагальнено методологічні підходи до оцінювання економічного потенціалу та визначено їх базисну основу. Запропоновано використання функціонального підходу до оцінювання промислового потенціалу. Розглянуто методи оцінювання потенціалу, здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів комплексного оцінювання промислового потенціалу. In the article methodological approaches to evaluating the economic potential are generalized. The whole set of approaches are divided into two groups: static approach, which is based on state of the potential, its system connections, and dynamic approach, which is based on consideration of the potential change processes (formation, use, development). The interconnection between economic potential and selected methodological approach to its assessment is established. On the basis of the the definition of the base of each approach resource, factor and structural approaches to the evaluation of industrial potential are identified. The application of functional approach to comprehensive assessment of industrial potential is offered. Characteristic features of this approach are: potential is determined by the interaction of components, each component has its own functionality, realization of each function requires a particular set of resources. Potential assessment methods are considered, their classification is conducted. Expediency of application economic and mathematical methods for the evaluation of industrial potential are grounded.
 • Item
  Управління персоналом промислових підприємств з іноземними інвестиціями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Семін, І. Є.
  Розглянуто особливості кадрового забезпечення промислових підприємств, здійснено поділ вітчизняних підприємств з іноземним капіталом на групи залежно від мети інвестування, висвітлено характерні риси ділових культур України та Німеччини, розроблено механізм кадрового забезпечення промислових підприємств з іноземними інвестиціями. In the article the features of staffing industrial enterprises with foreign investments are considered, division of domestic enterprises with foreign capital into groups depending on the purpose of investment are made, the characteristics of business cultures of Ukraine and Germany are considered, the mechanism of staffing providing of the industrial enterprises with foreign investments is developed.
 • Item
  Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сажинець, С. Й.
  Обґрунтовано доцільність управління діяльністю підприємства з капітального інвестування на засадах автономності та комерціалізації. Запропоновано здійснювати системне управління доходами, витратами та фінансовими результатами цього виду діяльності відокремлено від операційної та інших видів діяльності підприємства. Визначено, що для досягнення цієї мети як найважливіший фінансовий інструмент слід використовувати бюджетування локальних та загальних інвестиційних проектів. Розроблено форми окремих видів бюджетів, наведено методику і приклади їх складання. In a highly competitive market enterprises, to increase production and sales, have to invest heavily in the development of stock capital. They make major construction, reconstruction, modernization, purchase and create their own noncurrent assets and other tangible and intangible fixed assets. Such activity of the company is referred to as the activity of capital investment. Its effective operation requires system management on the principles of autonomy and commercialization. In other words, investment activity should be carried out separately from other types of enterprise activity, produced objects of fixed assets are to be “sold” to the main (operating) activities of the company. In the described system of financial and economic relations leading role should belong to the management of investment project implementation on the basis of budgeting. This process involves budgeting of local investment projects for all objects of future fixed assets. Information on local budgets is subject for generalization to obtain consolidated budgets (by types and groups of non-current assets, business units, construction sites, ways of implementing investment works, sources of financing of capital investments, etc.). The main components of the budget, which will make up the value of investment projects, are to be direct and indirect expenses and profit. Direct budgetary expenses should be differentiated on the following: – Material expenses. Including materials, structures, machinery and industrial equipment, vehicles, tools, appliances, industrial and household equipment, transportation and procurement expenses and other material expenses; – Services. Their value should be directly included into the cost value of investment projects. It is advisable to allocate internal and external service contractors as a part of services; – Base and extra wages to the staff directly engaged in the works on creation of fixed assets; – Deductions for state compulsory social insurance; – Other direct expenses (for production of documents, business trips, etc.). Indirect expenses include: – General investment expenses of the units that perform the construction, manufacturing and improvement of fixed assets and other noncurrent assets; – General administrative expenses. They include the expenses on the maintenance of management system (deputy head of the company on the capital investment, the department of capital investment, etc.) and general administrative departments (warehouse, transport station, etc.), maintaining capital investment activities. Direct expenses should be calculated in accordance with the consumption of materials, contracts, orders and other documents. Indirect costs and profits are to be organized according to the established enterprise standards. Budgets of investment projects shall be used in planning the volume of capital investments, for accounting of actual investment expenses and monitoring the use of enterprise resources.
 • Item
  Психологічні аспекти адаптації персоналу організації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Процак, К. В.; Романів, Л. В.
  Розглянуто проблему адаптації нових працівників в організації, її мету та основні складові. Детальну увагу зосереджено на психологічній складовій адаптації. Розглянуто емоційний інтелект як основний чинник психологічної адаптації нових працівників. Узагальнено значення емоційного інтелекту для кар’єри працівника. Досліджено особливості взаємодії нових працівників з керівниками. Наведено основні стилі керівництва; ознаки, за якими можна визначити основні типи керівників, особливості їхнього мотивування, поведінку в конфліктних ситуаціях. Проаналізовано сумісності різних типів керівників з підлеглими. Наведено рекомендації, які дають змогу поліпшити психологічну адаптацію працівників на новому місці роботи. The problem of adaptation of new employees in the organization, its goals and main components are considered. Detailed attention is paid to the psychological component of adaptation. Emotional intelligence is considered as the main factor of psychological adjustment of new employees. Importance of emotional intelligence for employees’ career is generalized. The features of the interaction of new employees with managers are investigated. The basic style of leadership; characteristics, which can identify the main types of executives, their motivation, behaviour in conflict situations are described. Analysis of the compatibility of different types of managers with subordinates is made. The recommendations that allow you to improve the psychological adaptation of workers to a new job are given.
 • Item
  Реформування системи управління підприємством в умовах інформаційного суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Новаківський, І. І.
  Обґрунтовано концептуальні теоретико-методологічні і методико-прикладні засади розвитку організаційних структур системи управління підприємством в умовах інтенсивного зростання мережевого середовища інформаційного суспільства. Проведено ретроспективний аналіз засад розвитку системи управління підприємством. Виділено такі її складові, як організаційна структура управління, виробнича управлінська структура, структура центрів відповідальності, структурна оболонка бізнесу та інформаційна інфраструктура. Розкрито сутність їх комплексного розвитку. The paper develops the theoretical principles of building organizational structure of management. The reasons were analyse for the development of new organizational structures in conditions of mass of corporate networking businesses. Shown that the effective operation of the business in the conditions of intensive development network environment should draw the appropriate organizational structure of management. Particular attention was drawn to create branched horizontal communication and concentration professional capacity of enterprises in key units of its management system. To ensure sustainable development of enterprises need to update its harmonious multi-organizational structure. Organizational management structure is the basis for administrative relations in the enterprise. The production management system represents a process control device. Structure of responsibility centres provides professional management’s concentration in a narrow application areas of the enterprise. Structural shell acts as a business agent network to maximize the full market penetration. Information infrastructure acts as a catalyst for technology development and knowledge sharing. Formed the main directions of improvement of management methods in accordance with the development of management system. Principles of management enterprise need to agree with the dynamics of economic development in Ukraine. Such organizational transformation directed transformation of domestic enterprises in innovative advanced overtaking.
 • Item
  Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мірошник, Р. О.; Наливайко, У. О.
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту. Розглянуто стадії інноваційного проекту. Охарактеризовано джерела фінансування інноваційних проектів. Проаналізовано стан фінансування інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами. Охарактеризовано ризики, що виникають під час здійснення інноваційної діяльності. Наведено показники, що характеризують ефективність інноваційної діяльності. The paper studied the theoretical and practical aspects of the financial sphere in the process of innovation project. The characteristic of the term “innovation project”. Considered an innovative project stage and given them a description. This definition of the term “business plan”. Characterized sources of funding for innovative projects. The detailed analysis of internal and external sources of funding. An assessment of the financing innovation of domestic enterprises. The correlation between spending on innovation activities of enterprises. Indicated the necessity to support state enterprises involved in research and development. The primaries innovation funding domestic enterprises. Studied that a significant share in the funding take their own funds. Unstable political and economic situation in the country encourages foreign investors to invest in Ukraine. Foreign partners are afraid of incurring losses when investing. For the implementation and financing of innovative projects proposed performance evaluation. The net discounted income can get the final result of the innovation process. Internal rate of return to determine how much is effective or ineffective innovation project. The innovative design is effective if the figure larger than normal. Guidance principles of the system of financing innovative projects. The state financing innovation by domestic enterprises. The characteristic risks arising in innovation. Pointing indicators that characterize the effectiveness of innovation.
 • Item
  Polish employees. sex vs. employees’ engagementa comparative analysis based on research results
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Mendryk, I.
  The determination of employees’ engagement attracts significant interest on the part of both management theoreticians and practitioners. The present paper constitutes an attempt at the verification of differences in the level of work engagement and work commitment between men and women. In order to achieve the objective, a study encompassing 2076 employed (47,4% of whom consisted of women) was designed. Можливість визначення рівня заангажованості працівників викликає велике зацікавлення серед теоретиків і практиків управління. Зроблено спробу перевірити погляди щодо відмінностей на рівнях work engagement (участі у роботі) і work commitment (зобов'язань у роботі) між чоловіками і жінками. Для досягнення цієї мети було проведено дослідження, в якому взяли участь 2076 працівників (в тому числі 47,4% жінок).
 • Item
  Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Карий, О. І.; Панас, Я. В.
  Розглянуто основні фактори, що впливають на успішність реалізації краудсорсингових проектів. Ці фактори ідентифікуються на основі аналізування успішних прикладів реалізації краудсорсингових проектів для вирішення проблем місцевого розвитку в Україні. У межах дослідження узагальнено логіку краудсорсингових проектів та систематизовано інтернет-сервіси, які використовують механізм краудсорсингу. Особливий акцент зроблено на приклади місцевих ініціатив у формі краудсорсингу в м. Львові. The economic crisis in the country, the limited capacity to attract foreign capital actualize the need to find internal resources for investing development at all levels: from the state to a settlement and an individual enterprise. One way to find solutions to these problems using relatively free assistance is crowdsourcing. The article examines the main factors that influence the success of crowdsourcing projects locally. Identification of these factors is based on the analysis of successful examples of crowdsourcing projects for solving problems of local development in Ukraine. Within the framework of research In the study the logic crowdsourcing projects is generalized and Internet services that use the mechanismof crowdsourcing (services for finding solutions to various problems involving professionals, services for finding solutions to specialized problems; services for fundraising, social networks, boxes for proposals to improve the territory) are systematized. The special emphasis is done on the examples of local initiatives in the form of crowdsourcing in Lviv. Overview benefits of crowdsourcing in solving local problems is made. At the same time it is marked the challenges and threats related to crowdsourcing. The analysis of the realized crowdsourcing local development projects shows that for their realization organizers must clearly understand how to attract and retain volunteers during realization of the project, what volunteers can do and how to process the received offers. Further research problems requires The range of problems of motivating volunteers to regular participation in solving local problems by using crowdsourcing is required the further research.
 • Item
  Дослідження сутності та моделювання систем функціонування поворотних та утилізаційно-рециклінгових матеріальних потоків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дзюбіна, К. О.; Дзюбіна, А. В.
  Розглянуто особливості функціонування прямих та зворотних матеріальних потоків. Обґрунтовано доцільність впровадження в логістичну діяльність підприємства інструментів зворотної логістики з метою підвищення ефективності управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. До основних результатів впровадження концепції управління зворотними матеріальними потоками належать зростання вартості нематеріальних активів (бренду, іміджу), підвищення лояльності споживачів та удосконалення ефективності екологоорієнтованого управління. Здійснено типологізацію зворотних матеріальних потоків на основі виокремлення їх груп залежно від причини виникнення. Виявлено нові типи зворотних матеріальних потоків, а саме поворотні та утилізаційно-рециклінгові. Сформовано основні моделі функціонування зворотних матеріальних потоків у сучасних умовах господарювання. Виявлено особливості руху поворотних та утилізаційно-рециклінгових зворотних матеріальних потоків. Наведено модель функціонування поворотних зворотних матеріальних потоків, основним елементом якої є підприємство-сервісний центр (або структурний підрозділ з сервісного обслуговування виробника/посередника). Додатково подано модель функціонування утилізаційно-рециклінгових зворотних матеріальних потоків, основними відмінними структурними елементами якої є підприємство-пункт прийому відходів (поворотної тари) та підприємство-переробник відходів (поворотної тари). Окрему увагу приділено функціонуванню поворотних та утилізаційно-рециклінго матеріальних потоків у сферах “B2B” та “B2C”. Наведено можливості мінімізації підприємством фінансових витрат завдяки використанню “рекламного ефекту” та “парадоксу відновлення сервісу”. The article is dedicated to the features of return and recycling material flows functioning. The expediency of reverse logistics tools introduction into an enterprise logistics activity in order to improve management of industrial and economic activity of an enterprise is grounded. The main results of the reverse material flows management concept implementation are considered to be rising costs of intangible assets (brand image), customer’s loyalty increase and ecological management implementing. The innovative typology of reverse material flows is developed on the basis of their appearance nature. The new types of reverse material flows are revealed, namely return material flow and recycling material flow. The models of the reverse material flows in the current economic conditions are designed. The peculiarities of such types of reverse material flows as “return” and “recycling” are reviled. The model of return material flows is designed. The main element of this model is a special enterprise - service center (or a special structural department of the producer / dealer, trader, agent). The model of recycling material flows is given additionally. The main elements of this model are as follows: an enterprise, that collects waste (returnable containers etc.) point and an enterprise, that recycles waste (returnable containers etc.). Special attention is paid to the return and recycling material flows functioning in the “B2B” and “B2C” markets. An enterprise’s capabilities to minimize financial costs through the usage of “advertising effect” and “recovery service paradox” are selected and reviewed.
 • Item
  Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Воробець С. Й.; Кічор В. П.; Мищишин О. Л.
  Розглянуто методологічні підходи до створення системи цільового управління підприємством на основі формалізованого опису основних бізнес-процесів як системи дій для досягнення оперативних, тактичних і стратегічних цілей. Визначено ключові аспекти реалізації такої моделі, починаючи від формалізації місії підприємства з подальшою її деталізацією у вигляді системи збалансованих показників, формалізованого опису її ключових бізнес-процесів і закінчуючи системою контролінгу за процесом реалізації запланованих показників як на рівні підприємства загалом, так і у вигляді системи KPI-показників на рівні безпосередніх виконавців. To improve the effectiveness of the company is necessary as horizontal structuring of production activity (technology) and the structuring of functional management activities (function control). It is realized in the context of building a process model of the enterprise, which today widespread. In developing its business model, the company sells primarily targets such as implementation of information systems, the optimization of the company, the construction quality control system, risk management and more. The business model should enable the company to identify and provide mechanisms to improve processes. In the article the authors examine methodological approaches to create a system of targeted business management based on formalized description of key business processes as a system of actions to achieve the operational, tactical and strategic objectives. The key aspects of this model, from the formalization of the mission of the enterprise with its further detail in the form of a balanced scorecard, formalized description of key business processes and ending the system of controlling the process of implementing its performance at both the enterprise as a whole and in the form of systems KPI-level indicators immediate perpetrators. Implementing process model of the company, which specializes in the production of ice cream, the authors used the following classification processes: core processes, providing and development processes. According to this classification assigned to the basic processes of those are linked to the purchase of raw materials, production, promotion products on the market, selling products on the market, shipping them to customers, and also for individual businesses – after sales service. That basic processes form a chain of creating value for the end user. The group attributed the processes of providing processes related to accounting, legal support, IT service and several others. The group attributed the processes of processes aimed at improving the products (services), creating (support) brand new business, organizational systems, technology, knowledge and so on. Group management processes are processes related to the definition of the objectives of the company, planning, monitoring, analysis, decisionmaking. The main objective processes of the last two groups - improvement of business performance. Thus, the totality of the processes of the company creates a network of interconnected and interacting processes, which is the business model of the company. Implementing the business model of the company, is uniquely placed purpose of improving management processes. This includes the possibility of planning, standardization, creation of conditions predictability of the results of their implementation, algorithms, and ultimately their continuous improvement. Building an effective management system now provides for the establishment of an adequate information support. It is this problem is solved through the implementation of the initial data flow model using functional methods of DFD. To describe the logic of interaction information flows authors used notation IDEF3 (workflow diagramming). This modeling methodology used to graphically describe the motion information flows between processes and information processing facilities that are part of these processes. Methodological approaches to creating a system of targeted business management based on formalized description of key business processes and identified key aspects of this model will be used in further studies to determine the mechanism and process improvement software business model of the enterprise to effectively manage it.
 • Item
  Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Щербата, Т. С.
  Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення поняття партнерських відносин підприємства. Розглянуто поняття, завдання, сутність та особливості партнерських відносин. Виділено особливості співробітництва з вищим навчальним закладом (ВНЗ). Розвинуто класифікацію видів партнерських відносин та можливі структури взаємодії. Розглянуто переваги використання партнерських відносин з різними учасниками ринку. Наведено переваги розвитку партнерських відносин з ВНЗ для підприємства, що стосуються підготовки кадрів, інноваційного розвитку, маркетингових заходів та скороченню сукупних витрат. The main aim of this research work is to analyze theoretical approaches of definition of partnership relation of the enterprise and to underline the possibilities of cooperating with High Education Institutions. The main tasks, concepts, objectives and characteristic оf partnership relation оf enterprise are imposed. The classification of kinds of partnership relations depending on the goals is expanded. The goal of “High Education Institution – Enterprise” partnership are collaboration in studying process, research and development, development of innovative business, start-ups, science and technology parks, business incubators. The main opportunities of cooperation with High Education Institution for business are reducing costs, public relation, marketing development, competitive and educated staff preparation, innovation development.
 • Item
  Реформування податкової системи за новою економічною стратегією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шабайкович В. А.; Перепічка Є. В.
  Проаналізовано чинні податкові системи, які не відповідають потребам держави і спонукають до фінансових запозичень. Запропоновано нову економічну стратегію податкової системи, за якої вводиться податок – державна надбавка на реалізацію кінцевого виду продукції. Податки з виробників товарів, послуг ліквідуються. Наведено розрахунки, що підтверджують збільшення бюджетних надходжень більш як удвічі з урахуванням виходу економіки з тіні. The article analyzes the current tax system, they do not address the needs of the state and encourage financial loans. A new economic strategy of tax system in which the tax is introduced – State allowance for realization of the final product. Taxes on producers of goods and services liquidated . The calculations confirming the increase in revenue more than doubled NF based economy out of the shadows.
 • Item
  Економічні методи управління охороною праці на промисловому підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Цогла, О. О.
  Проаналізовано ситуацію з безпекою та умовами праці на більшості підприємств країни, розглянуто економічні втрати, спричинені недотриманням правил техніки безпеки на виробництві. Проаналізовано економічні методи управління охороною праці на промислових підприємствах у сучасних умовах. Розкрито фактори економічного впливу на роботодавця та найманих працівників щодо дотримання правил техніки безпеки на виробництві. Визначено пріоритетні напрямки соціально-економічного управління умовами та охороною праці в сучасних умовах. The article reviews the security situation and labor conditions in most enterprises in the country, considers the economic losses caused by non-compliance with safety regulations on the workplace. The analysis of economic methods of safety management on industrial enterprises in modern conditions was conducted. The factors of economic impact on employer and employees, as far as compliance with safety regulations in the workplace is concerned, were revealed. The priority areas of socio economic governance conditions and safety measures in the present situation were pointed out. Accidents and diseases at workplace, inadequate working conditions, not interested in the safety workplaces employers and employees negatively affect the economic efficiency of enterprises, as well as cause a decline in profitability and profit. That is why, economic methods of safety management in the industry become important in the current market conditions. Economic methods of safety management may be considered as a tool that allows the state, as guarantor of rights of employees, with the use of relevant laws and regulations, create such economic conditions for employers, so that it becomes profitable for them to direct funding for: the prevention of accidents and occupational diseases; creating favorable work conditions; modernization of assets that must take into account safety requirements; financial incentives for compliance with safety regulations in the workplace. The scientists have identified two tendencies of safety management economic methods usage. The essence of the first lies in usage of direct economic incentives that are based on direct and obvious economic benefit to person or groups of people to whom they are applied for the safety requirements compliance. Namely, different systems of incentives for workers, carried out in the enterprise; centralized system of incentives for business owners and labor groups by the state, regional authorities, Social Insurance Funds from industrial accidents, etc. The second group of economic methods of safety management is based not on the direct and obvious benefits, but on the fundamental features of the economic laws and indirect incentives. The characteristic feature for this group is that the very economic incentives are undistinguished and are usually applied through a chain of cause-effect relationships. Thus, the legal relation of expenditure on safety measures to the gross production, stimulates the financing needs of labor at the cost of production costs (decreases taxes). An important task of economic management conditions and labor protection in industrial enterprises is to ensure production safety and reduce injuries by decreasing the number of accidents, implementing the safe working methods, lessening the number of safety rules violations. The current period of Ukraine's economy requires unconventional approaches to creating the most suitable for people safety working conditions, and improving of the state of labor protection on the domestic enterprises. On average almost a third part of workers are working in the harmful and dangerous working conditions, that is why not only daily, but of an anticipatory nature effective measures to normalize conditions at the state level and at the level of the individual enterprises are unavoidable.
 • Item
  Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Фалович, В. А.
  В умовах політичної і економічної кризи, військового конфлікту, анексії частини території важливо активізувати експортно-імпортну політику в діяльності українських промислових підприємств. Досліджено стан процесу інтернаціоналізації промислових підприємств в умовах зміни ринків збуту. Виявлено, що особливості процесу інтернаціоналізації промислових підприємств в Україні пов’язані з економічною і політичною кризами, високим рівнем корупції в країні, невідповідністю систем стандартизації і метрології нормам ЄС, відсутністю досвіду ведення переговорів зі зарубіжними партнерами. Встановлено, що приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі розширює перспективи залучення українських виробників промислової продукції до міжнародних ланцюгів поставок. It is very important to activate export-import policy of the Ukrainian industrial enterprises activity in terms of political and economic crisis, war, annexation of part of territory. The state of the process of internationalization of industrial enterprises in the changing markets industry is investigated. It was found that the characteristics of the process of internationalization of industrial enterprises in Ukraine related to economic and political crises, high level of corruption, disparity of standardization and metrology with the EU norms, lack of experience negotiating with foreign partners. It was established that Ukraine’s accession to the WTO Agreement on Government Procurement expanding prospects of attracting Ukrainian industrial products in international supply chains.
 • Item
  Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2016) Уголькова, О. З.; Реверенда, Н. Ю.
  Розкрито поняття середнього класу та його роль для впровадження та розвитку краудфандингу. Автори проаналізували наявні визначення поняття середнього класу та його ключових характеристик. Проаналізовано вплив представників середнього класу на існування краудфандингових платформ. Цікавими є результати дослідження американського середнього класу та його особливостей. In current article, authors reveal the concept of the middle class and its role in the implementation and development of crowdfunding. The article aims to prove that the middle class is the social basis for the development of crowdfunding. The challenge lies in the definition of “middle class” and its elements and analysis of social society structure. The authors made an analysis of existing definitions of middle class and its key characteristics. Characteristics such as middle-class economic independence, awareness of its importance in public life, higher education and professional qualifications and political activity were argued. Also analyze of middle class in Ukraine was conducted, and its features and problematic aspects of research were identified. Author formulates following conclusion: there is a significant demand for microfinance in Ukraine, which can be secured using crowdfunding models of funds accumulation. Scientists agree that the existence of an active middle class in Ukraine – it is an exaggeration, because the characteristics of the Ukrainian middle class do not meet European and American perceptions of the middle class. Formation of the middle class is the basis for the development of civil society. Only in such circumstances, the development of crowdfunding becomes possible.
 • Item
  Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Угольков, Є. О.
  Розкрито різні значення поняття монетизації в різних галузях економіки. Проаналізовано наявні визначення поняття монетизації та її класифікацій, розроблених сучасними науковцями та практиками. Виведено власне визначення поняття монетизації та подано детальну класифікацію її видів. Зацікавлення викликають подані приклади для кожного виду монетизації та зразки монетизації типових інтернет-ресурсів. In this article author analyze main meaning of monetization in different sectors of economy. The analysis of existing definitions of monetization in macro and micro economy, budgeting and business have been made. Author made a literary research of scientific and practical approaches of websites monetization. He indicates different classifications of websites monetization that exists in current scientific and practical thoughts. Author gives his definition of monetization by summarizing its concept to the every action on website that can be transformed in the financial profit. Than the authors gave the classification of main monetization characteristics: period, type of action, payment form and individual. Sub classification of period includes momently, short-term and long-term monetization. Sub classification of action type includes products selling, services selling, information placement, selling of digital content, mediation. Sub classification of payment form includes cash, remittance, ecash, barter. Sub classification of individual that participates in monetization includes natural person and entity. Current classification helps to identify the main characteristics of analyzed website to improve their marketing and management policy, to increase the monetization effectiveness and the financial profit as a result.