Автоматика, вимірювання та керування. – 2001. – №420

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2001. – № 420 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 139 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 420
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Динамічна модель функції перетворення пірометричних перетворювачів для іонно-плазмових установок в умовах впливу промислових завад
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Засименко, В. М.; Гоц, Н. Є.
  Нова концепція застосування пірометрів випромінювання для вимірювання температури в іонно-плазмових установках використовує експериментальний вибір спектрального діапазону і математичної моделі функції перетворення. New conceptions for using radiation pyrometers for temperature measurement in ion-plasma installations are based on: experimental investigation for selection of spectral range and mathematical model of function’s conversion processing.
 • Item
  Обмеження динамічними похибками цап діапазону робочих частот вимірювачів імітансу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Гаврилюк, М. О.; Старостенко, О. В.; Хома, В. В.
  Досліджено вплив динамічних похибок ЦАП на точність цифрового синтезу гармонічних сигналів. Наведено вирази для оцінки вимог до швидкодії цифроаналогових перетворювачів при формуванні тестової і компенсаційної напруг у засобах вимірювання імітансу. The influence of the DAC dynamic errors over accuracy of digital synthesis of harmonic signals is researched. The expressions for estimation of the requirements in speed of digital-to-analog converters are given during creation of test and compensating voltages in immittance measurement means.
 • Item
  Цифровий кусково-нелінійний гамма-коректор відеосигналу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Воробель, Р. А.
  Розглянуто принцип побудови цифрового кусково–нелінійного гамма- коректора відеосигналу для підвищення ефективності перетворення телевізійних зображень. The principle of the construction of digital piecewise–nonlinear gamma corrector of the video signal for the effectiveness transformation of the enhancement television images is considered.
 • Item
  Оцінка статичних метрологічних характеристик опосередкованих вимірювань
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Кухарчук, В. В.; Кучерук, В. Ю.; Поджаренко, В. О.
  Розглянуті питання оцінки статичних метрологічних характеристик опосередкованих вимірювань. Запропоновано як математичний апарат для дослідження статичних метрологічних характеристик використовувати розкладання функції в ряд Тейлора. Такий підхід дозволив одержати такі характеристики, як номінальна функція перетворення; абсолютна і відносна похибки нелінійності номінальної функції перетворення; мультиплікативна й адитивна похибки вимірювального перетворення. На основі запропонованого підходу проаналізовано метрологічні характеристики засобу вимірювання моменту інерції ротора електричної машини. The questions of evaluation of static metrological characteristics of non-direct measurements are considered in the article. As a mathematical apparatus for research of static metrological characteristics it was proposed to represent the function by Tailor’s series. Such approach allowed to get such characteristics as nominal convertion function, absolute and relativ non-linearity errors of nominal convertion function, multiplicative and additive errors of measuring converting. On the basis of proposed approach the analisys of metrological characteristics of measuring means of moment of rotor inertion of electrical machine was made.
 • Item
  Зміст до Вісника "Автоматика, вимірювання та керування" № 420
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001)
 • Item
  Моделювання джерела квадратурних сигналів на основі рівнянь ван-дер-поля з врахуванням інерційності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Наконечний, М. В.; Шишка, В. Б.
  Проаналізовано і досліджено математичну модель джерела квадратурних сигналів на основі рівнянь Ван-дер-Поля з врахуванням нелінійності. Визначено параметри моделі, при яких досягається максимальна швидкодія процесу встановлення амплітуд коливань і мінімальні нелінійні спотворення їх форми в стаціонарному режимі. Показано, що при певних співвідношеннях параметрів у моделі виникають релаксаційні коливання. Is parsed and is probed mathematical model of a radiant of quadrature signals on the basis of the equations Van-der-Polya from the registration of nonlinearity. Is defined parameter of model, for which the maximum speed of installation process of amplitude of oscillations and minimum nonlinear distortions of their shape in a stationary condition is reached. Is shown, that at the defined relations of parameters in model there are relaxation oscillations.
 • Item
  Комплекс для досліджень електрофізичних властивостей електродних матеріалів та градуювання і верифікації засобів термометрії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Озгович, А. І.; Скоропад, П. І.; Луцик, Я. Т.
  Описано створений комплекс для досліджень електрофізичних властивостей електродних матеріалів та градуювання і верифікації засобів термометрії. The created complex for researches of electrophysical properties of electrodes materials and also grading and verification of thermometric means is circumscribed.
 • Item
  Аналіз впливу крайового ефекту на точність вимірювання інтегральних характеристик електромережі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Бойко, Т. Г.; Ванько, В. М.; Столярчук, П. Г.
  Проаналізовано похибку вимірювання, зумовлену крайовим ефектом в методі цифрового оброблення миттєвих значень, при визначенні інтегральних характеристик сигналів електричної мережі. Запропоновано шляхи підвищення точності перетворення завдяки оптимізації параметрів дискретизації вхідних сигналів та вибору ефективної структури однокристальної мікро-ЕОМ. The writers conduct the analysis of a measuring error conditioned by an edge effect in a method of digital processing of instantaneous values, at definition of the integral characteristics of signals of an electrical network. The path of increase of accuracy of transformation is offered by optimization of sampling parameters of input signals and selection of effective frame of a single-chip micro-computer.
 • Item
  Інформаційна система, побудована на основі теорії реляційних баз даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Бартман, Я.; Кватер, Т.; Тварог, Б.
  Запропоновано інформаційну систему, побудовану на основі реляційної теорії баз даних. Подано опис проекту системи розпізнавання умов звернень. Розглянута система знайшла практичне застосування. The information system built on the basis of the theory of related data base is proposed in this paper. The project description of system of finding of calling conditions is proposed. The given system has the practical utilization.
 • Item
  Визначення коефіцієнтів важливості при комплексній оцінці якості за номінальними і гранично допустимими значеннями показників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Куць, В. Р.; Столярчук, П. Г.
  Показано, що за певних умов коефіцієнти важливості можуть бути визначені за номінальними і гранично допустимими значеннями одиничних показників якості. Under certain conditions, the authors prov, the weight factors can be determined from the rated and extreme permissible values of individual quality indices.
 • Item
  Компенсаційний метод побудови цифрових омметрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Яцук, В. О.
  Запропоновано компенсаційний метод побудови цифрових омметрів на основі кодо-керованих мір з комутаційним інвертуванням тестової напруги. Проаналізовано метрологічні властивості багатодіапазонного цифрового омметра з автоматичною корекцією похибок. The compensation method of digital ohmmeter design which based on the codecontrol measure was proposed in this paper. The function transducer analysis of wideband ohmmeter with automation error correction was made too at this paper.
 • Item
  Методична похибка вимірювання шумовим термометром
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Микитин, І. П.; Стадник, Б. І
  Отримано залежність методичної похибки від часу перетворення, робочої частотної смуги шумового термометра та відношення рівнів корисного сигналу до неінформативного. Both the metodic error versus transformation time and versus the noise thermometer frequency band or versus the useful to uninformatic signals ration functions are received.
 • Item
  Перетворювач середньоквадратичних значень на основі симетричного логарифматора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Грибок, М. І.; Савенко, С. А.
  Наведено теоретичні положення, основні математичні співвідношення та схемну реалізацію перетворювача середньоквадратичних значень на основі симетричного логарифматора. The main mathematical rules and circuit realizing of RMS values transducer based on symetric logarythmer are discribed in the paper.
 • Item
  Систематизація принципів побудови частотних аналізаторів імітансу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Проців, Р. О.
  Проведено порівняльний аналіз придатності існуючих методів побудови вимірювачів імітансу в широкому частотному діапазоні. The comparative analysis of availability of existing methods of immitance meters construction in a wide frequency range is carried out.
 • Item
  Перетворювачі параметрів імітансних сенсорів в напругу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Походило, Є. В.
  Розглядаються варіанти побудови вимірювальних перетворювачів параметрів імітансних сенсорів в напругу, які поєднують операції порівняння та зрівноваження. It is consldering a variants of maring a measuring trandusers of impedans sensors parameters in voltage which connect a comparisonand counterbalance operations.
 • Item
  Аналоговий рідкокристалічний індикатор для вимірювання напруги
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Готра, О. З.; Стадник, Б. І.; Яворський, Б. М.
  Наведено результати розробки аналогових рідкокристалічних індикаторів та експериментальних досліджень. The results of elaboration of analog liquid crystal displays and experimental investigations are given.
 • Item
  Зменшення часового дрейфу контактних електродів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Сопрунюк, П. М.; Юзевич, В. М.; Підгірняк, Я. Є.
  Описується метод і засоби покращання параметрів морських електродів, зокрема їх часового дрейфу. Ефект досягають завдяки організації вимірювання квазіпостійного поля на змінному струмі. The article deal with the method of imprоvement sea electrode. The result is gane with aid of the alternative current meassuring of the quasiconstant field.
 • Item
  Теорема про еквівалентність лінійних електростатичних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Мичуда, З. Р.
  Запропоновано нову теорему електростатики. The new teorem of the electrostatic is proposed in this paper.
 • Item
  Шляхи зниження флуктуаційного порогу чутливості вимірювачів слабких сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001) Скрипник, Ю. О.; Яненко, О. П.
  Розглянуті вимірювачі слабких сигналів на основі модуляційних радіометричних систем (МРС). Показана структурно-алгоритмічна можливість зниження флуктуаційного порогу МРС без зниження швидкодії системи. The devices for measurement of weak signals based on modulation radiometric systems (MRS) were considered. Structural-algorithmic possibility of decreasing of the MRS fluctuation threshold without decreasing the system’s speed of operation was shown.