Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – Випуск 70. – 216 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Зміст до збірника «Вимірювальна техніка та метрологія» Випуск 70
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника «Вимірювальна техніка та метрологія» Випуск 70
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Системи визначення рівня якості продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Мотало, Василь; Мотало, Андрій
  Розглянуто основні проблеми методології кваліметричних вимірювань. Описано і проаналізовано основні методи оцінювання якості продукції та перспективи їх розвитку. Розроблена структура системи визначення рівня якості продукції з використанням віртуальної міри якості. Рассмотрены основные проблемы квалиметрических измерений. Описаны и проанализированы основные методы оценивания качества продукции и перспективы их развития. Разработана структура системы определения уровня качества продукции с использованием виртуальной меры качества. In the article the most important problem of qualimetrical measurements are considered. The basic method of product quality evaluation and prospect of their development are described and analyzed. The structure of the system of determination of product quality level with using of virtual quality measure is created.
 • Item
  Идентификация обьектов оптической термометрии по их тепловому излучению.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Жуков, Леонид; Богдан, Александр
  Розроблено фізичні основи ідентифікації спектральних розподілів коефіцієнта випромінювання об’єктів оптичної температури за їхнім власним тепловим випромінюванням. Ідентифікація дає змогу виключити методичні похибки оптичної термометрії, що зумовлені невідомими значеннями та випадковими змінами коефіцієнтів випромінювання, а також може бути використана в спеціальних, зокрема в аерокосмічних, дослідженнях віддалених об’єктів. Разработаны физические основы идентификации спектральных распределений излучательной способности обьектов оптической термометрии по их собственному тепловому излучению. Идентификация позваляэт исключить методические погрешностей оптической термометрии, обусловлены неызвестными значениями и случайными изменениями излучательной способности, а также может быть использована в специальных, в том числе аэрокосмических, исследованиях удаленных обьектов. The authors have developed physical bases for identification of the emissivity spectral distribution of the optical thermometry objects by their thermal radiation. The identification allows to exclude the emissivity of method in optical thermometry and also can be used for spectral, including aerospace, investigations of the remote object.
 • Item
  Оцінювання рівня якості продукції з використанням теорії нечітких множин.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Бойко, Оксана; Столярчук, Петро
  Запропоновано метод оцінювання якості продукції, який ґрунтується на використанні теорії нечітких множин. Предложено метод оценивания качества продукции, который основан на использовании теории нечитких множеств. Product quality-estimation method based on the use of fuzzy sets theory is proposed.
 • Item
  Застосування повороту координат для побудови нелiнійної регресії з урахуванням непевностi обох величин
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Дорожовець, Михайло
  Запропоновано i проаналізовано новий метод побудови нелiнійної регресiї, оснований на поворотi координат. У запрпонованому методi враховуються непевностi обох (вхiдної та вихiдної)величин. Тангенс кута повороту координат дорiвнює вiдношенню стандартної непевностi вхідної до стандартної непевностi вихідної величини. Параметри регресiї визначають у три етапи : 1 - поворот експериментальних даних на встановлений кут; 2 - застосування методу найменших квадратiв до розрахунку параметрiв регресiї; 3 - визначення параметрiв регресiї для первинної системи координат зворотним поворотом координат. Предложено и исследовано новый метод построения нелинейной регрессии основанный на вращении координат. В предложенном методе учитываются неопределенности обоих (входной и выходной)величин. Тангенс угла вращения координат равняется отношению стандартной неопределенности входной к стандартной неопределенности выходной величины. Параметры регрессии определяют в три этапа: 1- вращении экспериментальных данных на определенный угол; 2 - использование метода наименьших квадратов для расчета параметров регрессии; 3 - определение параметров регрессии для первичной системы координат путем обратного вращения координат. In the paper the new method of constructing the nonlinear regression based on rotation of coordinates is proposed and analyzed. In proposed method the uncertainties of both (input and output)quantities are considered. The tangent of rotation angle is equal to the ratio of input to output value uncertainties. Parameters of this regression are determined after three steps: 1 - rotation experimental points on the determined angle; 2 - using the least squares method to the calculation of regression parameters; 3 - determination regression described in original coordinates using inverse rotation.
 • Item
  Елементи методології вимірювання гідробіологічних характеристик водних систем.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Луців, Наталія; Юзевич, Володимир
  Запропоновано рекомендації щодо вимірювання гідробіологічних характеристик в озерах на основі серії міжнародних стандартів ISO 14000, ISO/IEC 17052 з урахуванням математичної моделі оцінки параметрів водного режиму. Предложены рекомендации относительно измерений гидробиологических характеристик в озерах на основы серии международных стандартов ISO 14000, ISO/IEC 17052 з учетом математической модели оценки параметров водного режима. Recommendation concerning measurement of hydrobiological characteristics in laces on the basic of a series of international standards ISO 14000, ISO/IEC 17052 in view of mathematical model of an estimation of parameters of water modes are offered.
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система для оперативного екологічного моніторингу водного середовища
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Погребенник, Володимир; Романюк, Анатолій
  Запропоновано засади побудови інформаційно – вимірювальної системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища. Предложены принципы построения информационно-измерительной системы для оперативного экологического мониторинга водной среди. Principles of construction of informational-measuring system for operative ecological monitoring of the water environment are offered.
 • Item
  Підходи моделювання в оцінці якості фасованих вод
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Байцар, Роман; Круглова, Ольга
  Запропоновано алгоритм моделювання для методики комплексної оцінки якості фасованих вод. Предложено алгоритм меделирования для методики комплексной оценки качества фасованных вод. Modeling algorithm for the method of the water quality complex evaluation are proposed.
 • Item
  Спектральні методи у кваліметричних дослідженнях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Гриневич, Богдан; Бойко, Тарас; Приймачук, Ігор
  Розглянуто особливості застосування спектральних методів для виявлення характеристик властивостей об’єктів кваліметрії в різних частотних діапазонах електромагнітних хвиль. Рассмотрены особенности применения спектральных методов для выявления характеристик свойств обьектов квалиметрии в разных частотных диапазонох электромагнитных волн. Peculiarities of spectral method application aimed at detecting qualimetry object properties in the different frequency ranges of electro-magnetic waves are under consideration.
 • Item
  Моніторинг робочого стану термоелектричного матеріалу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Прохоренко, Сергій; Домінюк, Тарас
  Виконано теоретичний аналіз впливу неоднорідностей структури матеріалу на його термоелектричні властивості. Наведено результати експериментальних досліджень релаксації пластично напруженого хромелю. Сформульовано рекомендації щодо контролю граничного ступеня деформації у межах технології виготовлення хромелевих термоелектронів. Произведено теоритический анализ влияния структурной неоднородности материала на его термоэлектрические свойства. Представлены результаты экспериментальных исследований релаксации пластически деформированного хромеля. Сформулированы рекомендации касательно контроля граничной степени деформирования в пределах существующей технология хромелевых термоэлектродов. The theoretical analysis of influence of structural of material on its thermo-electronic properties is produced. The results of experimental researches of the plastic deformed chromel are presented. Consideration about control of deformation degree at the existent technology of chromel thrmocoupless manufacturing are formulated.
 • Item
  Проблеми створення механізму сертифікації та контролю сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Міхалєва, Марина; Кутенська, Оксана
  Проаналізовано сучасні стандарти харчової продукції в Україні, розглянуто основні недоліки нормування і напрями вдосконалення метрологічного забезпечення її оцінювання для системи швидкого реагування та виконано аналіз ризику. Проанализированы современные стандарты пищевой продукции в Украине рассмотрены основные недостатки нормирования и направления совершенствования метрологического обеспечения и оценки для системы быстрого реагирования и выполнен аналіз рынка. Analysis of modern food-production standards in Ukraine is conducted, the main norming disadvantages as well as the method of food evolution metrological supple improvement for a fest-response system and risk analysis are considered.
 • Item
  Системи раціонального обліку та розподілу теплової енергії в оселях – перспективний напрямок енергоощадності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Микийчук, Богдан
  Розглянуто автоматизовані системи індивідуального обліку спожитої теплової енергії та необхідність оцінювання якості її обліку. Рассмотрено автоматизирование системы индивидуального учета потребленной тепловой энергии и необходимость оценки качества ее учета. Advantages of automated systems implementation.
 • Item
  Перспективи застосування матеріалів для створення термоелектричних чутливих елементів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Коркішко, Микола
  Розглянуто властивості термоелектричних матеріалів, фактори впливу на термоелектричні властивості чутливих елементів, перспективи використання аморфних матеріалів у термометрії. Рассмотрены свойства термоэлектрических материалов, факторы влияния на термоэлектрические свойства чувствительных элементов, перспективы использования аморфных материалов в термометрии. Considered properties of thermo-electric materials, factors of influence on thermo-electric properties of pickoffs, prospects for the use of amorphous materials in thermometery.
 • Item
  Волоконно-оптичні перетворювачі на основі світловода типу кварц-гліцерин (Sio2 – C3H8O3)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Яремчук, Володимир; Кравчук, Наталія; Смішний, Сергій
  Виконано експериментальні дослідження залежності світлових втрат у волоконному світловоді типу кварц-гліцерин.(Sio2 – C3H8O3) від температури. Отримані результати дають змогу запропонувати конструкцію волоконно- оптичного перетворювача температури на основі цього світловода, в якому поєднуються одночасно два ефекти: об’ємне теплове розширення та зміна показника заломлення. Розглянуто питання узгодження волоконно-оптичних сенсорів з мікропроцесором. Проведены экспериментальные исследования зависимости световых потер в волоконном световоде типа кварц-глицерин (Sio2 – C3H8O3)от температуры. Полеченные результаты дают возможность педложить конструкцию волоконно-оптического преобразователя температуре на основе этого световода , в котором обьеденяются одновременно два эффекта: обьемноэ тепловое расширение и изменения показателя преломления. Рассмотрен вопрос согласования волоконно-оптических сенсоров с микропроцессором. Experimental researches abou dependence of light losses are conducted in fibre lightguide of type quartz- glycerin (Sio2 – C3H8O3) from of temperature. This result give enable to offer the construction of fibre-optical transformer of temperature on the basis of this lightguide, two effaces are combined in which simultaneously: by volume thermal expansion and change of index of refraction. The question of concordance of fibre optical sensors is considered with a microprocessor.
 • Item
  Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Плахтій, Назар; Походило, Євген
  Запропоновано концепцію ідентифікацію автомобільних бензинів, що забезпечує оперативність контролю. Сформовано вимоги до базових зразків та описано практичну реалізацію ідентифікації автомобільних бензинів. Предложена концепция идентификации автомобильных бензинов, что обеспечивает оперативность контроля. Сформированы требования к базовым образцам и описано практическую реализацию идентификации автомобильных бензинов. The conception of identification of car petrol is proposed. The very identification ensures the control drive. Demands of basic samples and condition of practical realization of car petrol identification are formed.
 • Item
  Шляхи автоматизації робочих місць з випробувань теплообчислювачів загальнобудинкових теплолічильників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Дяк, Роман; Яцук, Василь; Столярчук, Петро
  Проаналізовано шляхи автоматизації робочих місць з випробувань теплообчислювачів загальнобудинкових теплолічильників. Для імітації сигналів терморезистивних перетворювачів запропоновано використовувати чотиридротові імітатори електричного опору з потенціально-струмовим під’єднанням до пари вхідних клем тепло обчислювачів. Запропоновано та проаналізовано алгоритм та структуру з почерговим відтворенням його вихідних сигналів у різних каналах пристроями вибірки-зберігання. Проанализированы пути автоматизации рабочих мест для испытаний тепловычислителей общедомовых теплосчётчиков. Для имитации сигналов терморезистивных преобразователей предложено использовать четырёхпроводные имитаторы электрического сопротивления с потенциально-токовым подсоединения к паре входных клемм тепловычислителя. Предложены и проанализированы алгоритм и структура с поочерёдным воспроизведением имитатором различных значений электрического сопротивления и дальнейшим запоминанием его выходных сигналов в разных каналах устройствами выборки-запоминания. The automatization properties of working place for thermal calculators testing of collective thermal counters are analyzed in this paper. The four terminal electric resistance imitators with a potential and current connection to enter pair pins of thermal calculators are proposed. The algorithm and scheme of resistance imitator by turn various values of electric resistance and following recollection their output signals at each of both channels of random and hold units are proposed and analyzed in this paper too.
 • Item
  Дослiдження методiв вимiрювань електронних величин у томографії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Петровська, Iрина
  Проаналізовано різні методи вимірювань міжелектродних різниць потенціалів та обгрунтовано вибір рекунстройованої величини в електричній томографії. Проанализировано разные методы измерений межэлектродных разниц потенциалов и обосновано выбор реконстроированной величины в электрической томографии. In the article different methods of measurements of interelectrode differences of potentials are analysed and the choise of the reconstrcted size in an electric tomography is proved.
 • Item
  Результати досліджень та реалізації механізму прихованого збирання інформації з систем віртуальних приманок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тимошик, Назар; Тимошик, Роман
  Наведено результати досліджень та реалізації механізму інтроспекційного аналізу системи-приманки, який забезпечує стійкий ло виявлення та блокування моніторинг діяльності здовмисника в оперативній системі Linux.Детально розглянуто труднощі реалізації та особливості архітектурної реалізації. На основі реалізованого програмного забезпечення уможливлюється повний та ефективний подій у віртуалізованій ОС. Приведено результаты исследований и реализации механизма интроспекционного анализа системы-приманки, который обеспечивает стойкий к выявленню и блокированию мониторинг деятильности злоумышленника в операционной системы Linux. Детально россмотрены трудности реализации и особенности архитектурной реализации. На основании реализованного программного обеспечения стает возможным полный и эффективный контроль событий в виртоализированной ОС. The results of researches and realization of mrchanism of introspection analysis of the honeypot systems, whish provides proof to the exposure and blocking of activity of malefactor in the operating system of Linux,are resulted in the article. Difficulties of realization, and features of architectural realization areconsidere in detail. On the basis on the realized software complete and effective control of events become possible in vitrualized OS.
 • Item
  Використання законів Амдала та Густанфсона при оцінюванні показника прискорення в баготопроцесорних системах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Квурт, Леонід; Цигилик, Любомир
  Проаналізовано залежності продуктивності обчислювальних систем від кількості процесорів, здійснено порівняння значень показника прискорення відповідно до залежностей. Амдала та Густафсона, зроблено висновки щодо застосувань законів для різних типів обчислювальних систем. Проанализированы зависимости производительности вычислительных систем от количества процессоров, осуществлено сравнение значений показателя ускорения в соответствии с зависимостями Амдала и Густафсона, сделаны выводы относительно применения законов для разных типов вычеслительних систем. The analysis of efficiency dependences of the computer systems is conducted from the amount of processors are presented. Comparison of index acceleration accordance with Amdahl’s and Gustafson’s lows are carried out. For applications of laws are made conclusions, or the different types of the computing systems.