Архітектура. – 2011. – №716

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт профеcорсько-викладацького складу Національного університету “Львівська політехніка”, а також інших вищих закладів освіти. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 716 : Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 340 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Від редакіційної колегії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Від наукового редактора випуску
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Завершальні компоненти забудови міст Галичини ХI–XIIІ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрик, В. М.
  У статті подано основнi результати аналізу архітектурно-композиційного вирішення дахів та завершень споруд у найзначніших ранньосередньовічних містах Галицької землі. Встановлена важлива роль завершуючих компонентів у формуванні архітектурного образу середньовічного міста Галичини та його сприйняття у ландшафті. In the article are submitted the results of basic analysis of architectural and composition solution of roofs and the upper parts of most important buildings in the early medieval towns of Halych Land. Some important role of upper components in the formation an architectural image of the medieval towns of Halychyna and their perception in the landscape are identified.
 • Item
  Образ “першої столиці”: проблеми збереження історичного середовища Харкова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Смоленська, С. О.
  Розглянено проблему невиявленості в сучасному образі Харкова найбурхливішого періоду його еволюції в статусі першої столиці УРСР. This article explores an important period of evolution when Kharkiv was the capital of soviet Ukraine, reflecting on sad demise of that spirit together with a loss of the architectural authenticity in the modern image of the city.
 • Item
  Techniki reflektometryczne TDR w pomiarach podciągania kapilarnego murów z kazimierskiej opoki
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Bаrnat-Hunek, D.; Suchorab, Z.
  У статті подано дослідження моніторингу фізичних параметрів вапняної опоки з регіону Казімєжа Дольного у Польщі. Використано рефлексометричні техніки ТДР (Time Domain Reflectometry) як один з методів дослідження вологості. Дослідженням охоплено камені з замку в Яновці над Віслою, мури якого найкраще демонструють прогресуючу корозію, що залежить від зовнішнього впливу та віку мурів, а також камінь з каменоломні в Казімєжі Дольному. Дослідження порозиметричні вапняної опоки з південного та північного фасадів замку в Яновці та каменоломні в Казімєжі показали відмінність у змінах структури каменю. Ця відмінність спричинюється різним збереженням опоки в процесах капілярного підтягування вологи і розчинів солей. Висвітлено дослідницьку техніку ТДР як добру альтернативу до вимірювань міграції води в пористих будівельних матеріалах, а також інших водних параметрів, які характеризують цей матеріал. W referacie przedstawiono badania obejmujące monitoring parametrów fizycznych opoki wapnistej z regionu Kazimierza Dolnego. Wykorzystano między innymi techniki reflektometryczne TDR (Time Domain Reflectometry) jako jedno z badań wilgotnościowych. Badaniom poddano kamień z Zamku w Janowcu nad Wisłą, którego mury najlepiej odzwierciedlają postępującą korozję zależną od ekspozycji zewnętrznej i wieku murów oraz kamień z kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Badania porozymetryczne opoki wapnistej z elewacji południowej i północnej Zamku w Janowcu oraz kamienia z kamieniołomu wykazały różnice w zakresie zmian struktury kamieni. Różnice te przyczyniają się do odmiennego zachowania opoki w procesach podciągania kapilarnego wody i roztworów soli. W artykule przedstawiono technikę pomiarową TDR jako dobrą alternatywę do pomiarów transportu wody w porowatych materiałach budowlanych oraz innych parametrów wodnych charakteryzujących dany materiał.
 • Item
  Роль порушених територій у територіальному й архітектурно-планувальному розвитку, формуванні образу міст Донбасу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чемакіна, О. В.
  У Донбасі образ міста, його функціонально-планувальна та просторова структури визначаються наявністю промислових об’єктів і порушених територій. Цей фактор потрібно враховувати під час планування розвитку міст. The image of the cities is connected with industrial new and historical objects in Donbas region of Ukraine. This factor is very important in the citi planning.
 • Item
  Композиційно-просторова організація містечок Галичини, закладених у другій половині XVI–XVII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Топилко, С. І.
  У статті розглянено основні принципи композиційно-просторової організації малих міст та містечок Галичини в період pенесансу. The article is dedicated to the basic principles of compositional and space organization of towns and small towns of Galychyna in the period of Renaissance.
 • Item
  Генеза верху та його значення для будівельного мистецтва України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тарас, Я. М.
  На основі археологічного матеріалу та етимологічного аналізу термінів: курінь, колиба, колимага, комора, клуня, кліть тощо установлено, що в основі українського будівництва лежало дерев’яне склепінне перекриття у вигляді накоту, намету, яке стало провідною темою розроблення на їхній основі різноманітних форм верхів, визначило необхідність мати досконалий інтер’єр та його повну відповідність з екстер’єром; зумовило власний розвиток українського сакрального будівництва, який не має прямих аналогів у будівельному мистецтві Європи та світу. On the basis of archaeological material and etymologic analysis of terms: kurin, kolyba (cabin), barn, drying barn, cage et al set, that Ukrainian building the wooden roof ceiling was underlaid special form, will sweep together, what became the leading theme of development on their basis of various forms of tops, defined a necessity to have a perfect interior and him complete accordance with an exterior; stipulated own development of Ukrainian sacral building, which does not have direct analogues in a build art of Europe and world.
 • Item
  Витоки західноєвропейського середньовічного монастирського саду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тарас, В. Я.
  У статті висвітлено походження та виникнення західноєвропейського середньовічного монастирського саду. On Origin of Western European medieval monastery gardens. The work presents the origin of Western European medieval monastery gardens are stopped up in the gardens of Egypt, Babylon, Ancient, Old Greece and Rome. The work describes the conception of monastery garden, its classification according to the style features, town-planning and landscapes location.
 • Item
  Монастирі в силуеті міст і сіл України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чень, Л. Я.
  Показано роль василіанських монастирських комплексів та ансамблів у формуванні силуету міст та сіл України. Проведено класифікацію вказаних монастирів за розташуванням щодо населеного пункту. The role of vasilianskikh of monasterial complexes and bands is rotined in forming of silhouette of cities and villages of Ukraine. Classification of the indicated monasteries is conducted on a location in relation to a settlement.
 • Item
  Вплив післявоєнного та нового будівництва на “п’ятий фасад” м. Рогатина
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ясінський, М. Р.
  У статті розглянено вплив післявоєнних та нових споруд на зміну та формування “п’ятого фасаду” м. Рогатина. The article shows the influence of post war and modern buildings on changing and forming of the Five’s facade of Rohatyn town.
 • Item
  Вдосконалення форми інвентаризації пам’яток архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стасюк, О. С.
  Розглянено проблеми інвентаризації пам’яток архітектури, вдосконалено новий варіант інвентарної картки пам’ятки архітектури, звернено увагу на те, як працює картка в частині інвентаризації дахів. The problems of historic building inventorying, the new form of the inventorying card and the ways of function of this card in the part of roofs inventorying are emphasis in the article.
 • Item
  Еволюція типів спортивних будівель та споруд, передумови виникнення і розвитку навчально-тренувальних баз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Соломатіна, А. В.
  Огляд історичного розвитку спортивних споруд від часу їхнього виникнення дав змогу виявити шість історичних типів спортивних комплексів та простежити за процесом оновлення типології з плином часу. Визначено передумови виникнення та розвитку навчально-тренувальних баз. Review of the historical development of sports facilities since their emergence has made it possible to identify six types of historical sports complexes and track the process for updating the typology over time. The conditions of occurrence and development of study and training bases are presented.
 • Item
  Пам’яткоохоронна та реставраційна діяльність у Львові від середини ХІХ століття до початку Другої світової війни (1939 року)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сприса, Т. В.
  Зроблено спробу хронологічного викладу основних фактів та подій, які є дотичними до пам’яткоохороної та реставраційної діяльності у м. Львові від середини ХІХ-го ст. до поч. Другої світової війни (1939 р.) Athor makes an attempt to set out in chronological order facts and events, which occure to herritage protection and consevatory activity in Lviv from the middle of 19th century till the beginning of the World War II (1939).
 • Item
  До питання регенерації ринкової площі Жидачева
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рибчинський, О. В.; Каплінська, М. В.
  Досліджено розвиток історико-архітектурного середовища ринкової площі Жидачева, висвітлено наявні та актуальні проблеми її регенерації. The autors’ve studied the development of the Zhydachiv Rynok square historical and architectural environment and also highlighted the real and urgent problems of its regeneration.
 • Item
  Моделі простору висотних орієнтирів центру Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рочняк, Ю. А.
  Простір рівня дахів центру Львова розглядається як тло для сприйняття висотних архітектурних орієнтирів. Створені топологічна і геометрична моделі цього простору є підставою композиції. Space-level roofs center of the city is considered as a background for the perception of high-rise architectural landmarks. Created topological and geometrical model of this space is the basis of composition.
 • Item
  Kronen & Кuppeln. Einige ansichten zur tradition Wiener dachränder und ecküberhöhungen
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Jager, С.
  На прикладі Відня розкрито питання генези та розвитку традиційних форм дахів в історичній забудові центральної частини міста. In the article on the example of city of Vienna the question of genesis and development of roof forms of historical buildings are presented. Central part of city is exposed.
 • Item
  Особливості використання художнього металу в композиції дахів Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Базилевич, В. В.
  Розглянуто історію формування та роль художнього металу дахів у місті та окремій споруді, а також проблему його збереження. The history of architectural metal forming and role of roofs in the city and the construction and the conservation problem, too, have been analyzed.