Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №3

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef (DOI)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (3). – 92 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 3)


1
5
17
25
37
42
49
55
64
71
83
89

Content (Vol. 79, No 3)


1
5
17
25
37
42
49
55
64
71
83
89

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Комплексна методика проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яковлев, М. Ю.; Аркушенко, П. Л.; Рижов, Є. В.; Yakovlev, M.; Arkushenko, P.; Ryzhov, Ye.; Національна академія Національної гвардії України; Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; National Academy of the National Guard of Ukraine; State Scientific and Testing Center of the Armed Forces of Ukraine; Hetman Petro Sahaidachniy National Army Academy
  Розкрито основні етапи комплексної методики проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку. Реалізація зазначених етапів комплексно дає змогу мінімізувати кількість вимірювальних параметрів та встановити раціональну послідовність їх вимірювання, що зменшить час встановлення технічного стану військової техніки зв’язку, а обґрунтування значення ймовірності правильної оцінки вимірюваного параметра допоможе вибирати дешевші засоби вимірювальної техніки військового призначення. Виконано експериментальне дослідження для підтвердження працездатності запропонованої комплексної методики на прикладі короткохвильової радіостанції Р-1150.
 • Item
  Історичні постаті у царині метрології Галичини – професор доктор Й. К. Лісґаніґ (1719–1799)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гапоненко, М. В.; Луцик, Я. Т.; Haponenko, M.; Lutsyk, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано життєвий шлях та професійну діяльність видатного вченого – професора, д-ра Йозефа Ксавера Лісґаніґа (1719–1799). Особливу увагу звернуто на виконані ним перші градусні вимірювання в Австрійській імперії, кадастрове картографування Галичини, Володимирії та Буковини та створення першої державної метрологічної служби в Галичині, а саме у Львові.
 • Item
  Normative and metrological providing of clinical-diagnostic laboratories
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Sydorko, I.; Baitsar, R.; State Enterprise «Lviv Scientific and Production Center for Standardization, Metrology and Certification»; Lviv Polytechnic National University
  Клініко-лабораторна діагностика (лабораторна медицина) є одним із найважливіших компонентів системи охорони здоров’я, яка надає медичну діагностичну допомогу пацієнтам щодо оцінки стану здоров’я, діагностики захворювань, моніторингу результатів лікування, подальшого прогнозування перебігу хвороби та якості життя, що має загальнодержавне значення для збереження та поліпшення здоров’я населення. Якість життя хворої людини в сучасній медицині розглядається як невід’ємна характеристика її стану, що складається із фізичних, психологічних та соціальних компонентів. У кожному з них міститься низка компонентів, наприклад, фізичні – симптоми захворювання, здатність виконувати фізичну роботу, здатність до самообслуговування; психологічний – тривога, депресія, ворожа поведінка; соціальна підтримка, робота, зв’язки з громадськістю тощо. Їх комплексне дослідження дає змогу визначити рівень якості життя та з’ясувати їхній вплив на неї. Клінічна лабораторна діагностика – особлива галузь медичного обслуговування. Результати лабораторного обстеження хворого складаються з приблизно 80% інформації, необхідної лікареві для підтвердження або встановлення діагнозу. Стратегія розвитку клінічної лабораторної діагностики повинна бути підпорядкована загальній концепції розвитку охорони здоров’я та її діагностичної доктрини. Йдеться про послідовне структурування високотехнологічного виробництва, яке передбачає клінічні та економічно обґрунтовані дії з відповідними організаторськими рішеннями, регулярне і матеріальне обладнання, уніфіковану документацію. Актуальною проблемою лабораторних досліджень є забезпечення точності їхніх результатів. У європейській практиці вже давно існують вимоги до метрологічної простежуваності калібраторів та контрольних матеріалів та метрологічного забезпечення лабораторного обладнання, а також методів дослідження. Основним завданням забезпечення метрологічної простежуваності є виробники обладнання, калібратори, контрольні матеріали.
 • Item
  Фактори інерційності рідинних мікротермометрів з тонкими капілярами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мельник, Х. Л.; Melnyk, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Рідинні мікро- і нанотермометри виготовляють на основі капілярів, заповнених рідиною. Важливими є вид рідини (вода, спирт, ртуть тощо), кут нахилу термометра і відповідно, капіляра, його внутрішній діаметр. Нині потреба у мікро- і нанотермометрах з невисокою інерційністю і відповідно з малим діаметром капіляра зростає, а інформації щодо їх інерційності, необхідної, зокрема, для медицини стає недостатньо. Час їх теплової інерції достатньо малий, оскільки теплова рівновага термометра і контрольованого об’єкта встановлюється надзвичайно швидко. Проте насправді переміщення рідини в капілярі термометра, що визначає відлік значення температури, внаслідок зміни термодинамічних умов під час вимірювання не є настільки швидким, щоб задовольнити метрологів. Досвід вивчення спонтанного проникнення рідин у пористі мікро- і наноканали природних структур обмежується переважно працями, що фіксують істотність впливу початкових умов на швидкість проникнення. У роботі розглянуто особливості заповнення капілярів різних внутрішніх діаметрів за різних кутів нахилу, що дає змогу опрацьовувати питання технології виготовлення та використання вказаних термометрів, і отже, прогнозувати тривалість встановлення показів мікро- і нанотермометрів з термочутливою рідиною під час вимірювання, не обмежуючись розглядом лише теплових процесів. Для цього скористались законом Жюрена та рівняннями Вашборна й Босанке. На швидкість заповнення капіляра впливають в’язкість рідини, поверхневий натяг, довжина заповненої частини капіляра та його радіус. Оскільки в’язкість рідини незначно збільшується із підвищенням тиску й експоненційно зменшується із підвищенням температури, то вона обернено пропорційна до швидкості проникнення або переміщення меніска стовпчика термометра. Ми проаналізували вплив зазначених чинників на метрологічні параметри мікро- і нанотермометрів, що сприяє їх ефективнішому виготовленню та використанню.
 • Item
  Прогнозування температури потоків води та повітря із використанням нейронної мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Микитин, І. П.; Лопатко, О. О.; Mykytyn, I.; Lopatko, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено результати дослідження залежності похибки прогнозування температури потоку води та повітря від кількості входів нейронної мережі та перевірки навченої нейронної мережі на експериментальних даних. Наведено формулу температурного перехідного процесу та описано створення тестових послідовностей для навчання нейронних мереж. Подано малюнки та опис устав, за допомогою яких виконано вимірювання значень температурного перехідного процесу. Описано результати проведених експериментальних досліджень.
 • Item
  Сенсор різницевої температури на основі інтегруючого сигнального перетворювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бойко, Оксана Василівна; Голяка, Р. Л.; Готра, З. Ю.; Boyko, O.; Holyaka, R.; Hotra, Z.; Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького; Національний університет “Львівська політехніка”; Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено розроблення сигнальних перетворювачів високочутливих сенсорів різницевої температури. Первинними перетворювачами таких сенсорів є схемні каскади на біполярних транзисторах. З метою розширення функціональних можливостей та підвищення роздільної здатності вимірювання різниці температур у сигнальному перетворювачі використано схему інтегратора. Проведені експериментальні дослідження підтверджують високу ефективність використання аналогового інтегратора в сенсорах різницевої температури, сигнальні перетворювачі яких поєднують високу точність та часову роздільну здатність вимірювання.
 • Item
  Комп’ютерний моніторинг вітропотенціалу: концептуальний підхід, система відбору параметрів вітрового потоку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дудикевич, Б. В.; Микитин, Г. В.; Опірський, І. Р.; Пащук, О. В.; Dudykevych, V.; Mykytyn, H.; Opirskyy, I.; Pashuk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Медцентр Святої Параскеви; Lviv Polytechnic National University; Medical Center of Saint Paraskeva
  Висвітлено системне бачення контролю параметрів вітрового потоку, яке на основі концептуального підходу до створення комп’ютерного моніторингу параметрів вітру та системи реєстрації даних дає змогу відображати отримані результати в режимі реального часу, що забезпечує достовірність інформації та прискорює прийняття рішень щодо розгортання вітроенергетичних станцій (ВЕС) та вибору типу вітротурбінних генераторів (ВТГ). Запропоновано концептуальний підхід до створення комп’ютерного моніторингу параметрів вітрового потоку на основі інформаційної програми моніторингу сили вітру та методології оцінювання зареєстрованого вітропотенціалу. Розроблено комп’ютерну систему реєстрації вітрового потоку, що забезпечує можливість здійснювати відбір, обробку та передавання даних про параметри вітру та оцінювати вітропотенціал і приймати управлінські рішення щодо встановлення ВЕС та вибору типу ВТГ.
 • Item
  Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Методи і засоби вимірювання та комп’ютерного опрацювання біосигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Хома, Ю. В.; Стадник, Б. І.; Микийчук, М. М.; Фріш, С.; Khoma, Y.; Stadnyk, B.; Mykyychuk, M.; Frish, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; SoftServe Inc.; Lviv Polytechnic National University; SoftServe Inc.
  Проаналізовано можливості уніфікації структури комп’ютерної вимірювальної системи, орієнтованої на вирішення поширених завдань біоінформатики, на основі застосування обчислювальних потужностей сучасних комп’ютерних засобів, методів цифрового оброблення сигналів і алгоритмів машинного навчання. Виділено три групи методів формування біосигналів і наведено їх класифікацію. Охарактеризовано фактори, які ускладнюють опрацювання біосигналів, і показано перспективність застосування методів машинного навчання для визначення біомедичних показників.
 • Item
  Можливість виявлення потенційно ненадійних елементів електроніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Колодій, З. О.; Крук, О. Г.; Kolodiy, Z.; Kruk, O.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати комп’ютерного моделювання власного шуму елемента електроніки (ЕЕ) для різних моделей його внутрішньої структури. Наведено результати експериментальних досліджень власного шуму ЕЕ в діапазоні низьких частот, які підтверджують результати комп’ютерного моделювання, а саме: вищий рівень шуму в діапазоні низьких частот мають ті ЕЕ, у внутрішній структурі яких більше дефектів. Наведено аналітичний вираз енергетичного спектра власного шуму ЕЕ, у якому параметр τ залежить від особливостей внутрішньої структури ЕЕ. Показано, що виявлення потенційно ненадійних елементів можна здійснювати або за рівнем їхнього власного шуму в діапазоні низьких частот, або за значенням параметра τ.
 • Item
  Забезпечення метрологічної надійності в розпорошених вимірювальних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яцук, В. О.; Бубела, І. З.; Микийчук, М. М.; Походило, Є. В.; Yatsuk, V.; Bubela, T.; Mykyychuk, M.; Pokhodylo, Ye.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У сучасній вимірювальній техніці кіберфізичні системи як розпорошені інтелектуальні системи на основі мереж фізичних та обчислювальних компонентів, які взаємодіють, забезпечують нові функціональні можливості щодо покращення якості процесів вимірювань. Для забезпечення ефективності вимірювань у розпорошених інформаційно-вимірювальних пристроях запропоновано використовувати переносні кодокеровані міри-імітатори. Застосування таких переносних кодокерованих мір дає змогу практично впроваджувати системи керування вимірюваннями, які забезпечують придатність методів вимірювання та вимірювального обладнання до використання за призначенням та заданий рівень ризиків отримання невірогідних результатів вимірювання. Показано також, що оперативне контролювання параметрів вимірювальних каналів дає змогу забезпечити метрологічну надійність розпорошених кіберфізичних систем, оскільки традиційні підходи в цьому випадку фактично не можна використовувати. Показано, що побудова калібраторів пасивних величин пов’язана із істотним впливом параметрів комутаційних елементів. Зазначено, що використання принципу імітації дає можливість водночас підвищити дискретність, точність і надійність та розширити функціональні можливості багатозначних мір електричного опору та імпедансу. Запропоновано реалізовувати чотиризатискачеві міри електричного опору в низькоомному (сильнострумовому та низьковольтному) діапазоні відтворення з корекцією похибок його вимірювання методом зміни напряму струму. В середньоомному піддіапазоні розглянуто способи побудови чотирипровідних імітаторів опору із інваріантністю до впливу адитивних зміщень схеми та уніфікацією із калібраторами напруги постійного струму. У високоомній області запропоновано трипровідні кодокеровані міри провідності із використанням високовольтного подільника напруги, що робить їх придатними для мікроелектронного виконання. Запропоновано та проаналізовано кодокеровані міри адмітансу для оперативного контролювання вимірювачів імпедансу. Аналіз похибок показав, що метрологічні властивості мір-імітаторів імітансу практично визначатимуться лише параметрами зразкових мір опору, ємності та індуктивності. Розроблені та проаналізовані структури кодокерованих мір електричного опору та комплексної провідності можуть бути реалізовані в мікроелектронному виконанні в базисі програмованих систем на чипі. Наголошено на можливості практичної реалізації універсального переносного калібратора напруги, електричного опору постійному струму та імпедансу з автоматичною корекцією похибок.
 • Item
  Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)