Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №576

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/33828

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми інформаційного (обліково-аналітичного) забезпечення менеджменту підприємства, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 483 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 88
 • Thumbnail Image
  Item
  Systemy i technologie informatyczne narzеdziem zarzаdzania w hotelarstwie i turystyce
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Ruszkowski Jacek, M.; Rende Zofia, A.
  Розглянуто інформаційні технологічні системи забезпечення готельної і туристичної діяльності. Reviewed information and technologyc system of hotel and touristic activity maintenance.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ocena efektywnosci gospodarowania z wykorzys taniem analitycznej funkcji produkcji
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Koziol, L.; Koziol, W.; Zych, W.
  Розкрито основні аспекти моделювання процесу виробництва та оцінено ефективність господарської діяльності з використанням методів аналізу. Elucidated main aspects of production process modellinq and evaluated household activity efficiency with the use of analysis methods.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості реалізації стадій створення інформаційної системи обліку в умовах використання базових проектних рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Цікало, Є. І.; Проць, А. Г.
  Розкрито специфіку створення інформаційної системи обліку на базі готових програмних продуктів. This article is to consider the specification of informational accounting system development on the basis of available software products.
 • Thumbnail Image
  Item
  Факторний аналіз формування забезпечень майбутніх витрат підприємствами України з використанням методів рангової кореляції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Терещенко, В. С.
  Виявлено та систематизовано фактори, які негативно впливають на рівень активності господарюючих суб’єктів України при формуванні забезпечень майбутніх витрат і платежів, визначено ступінь негативного впливу кожного з них з використанням методів рангової кореляції. The article contains the list of factors, which make a negative impact on the activity level of Ukrainian enterprises in provision for future costs and payments forming process. In article it was made the strength measuring of negative influence for every factor using range correlation methods.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційні технології в обліково-аналітичному забезпеченні стійкого розвитку інфраструктурних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Савельєва, Т. М.; Чаргазія, Т. З.
  Надано спрощену методологію розрахунку економії часу та коштів через ефективне управління інформаційними потоками в разі використання сучасних інформаційних технологій в обліково-аналітичній діяльності підприємства. Визначено, в який спосіб ефективне управління інформаційними потоками за грамотного використання сучасних технологій дає змогу підвищити ефективність роботи підприємства. The simplified methodology of calculation of economy of saving in time and saving of experience by means of efficient control by information streams at the use of modern information technologies in registration-analytical activity of the enterprise is given. It is determined how efficient control by information streams at competent use of modern technologies allows to increase an overall enterprise efficiency.
 • Thumbnail Image
  Item
  Електронна звітність як одна з умов успішного функціонування податкової системи України: досвід розвинутих Європейських країн
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Римарська, Н. І.; Римарська, Р. Ю.
  Розглянуто необхідність впровадження та ведення системи електронної звітності в Україні відповідно до досвіду країн Європейського Союзу. Проаналізовано за допомогою емпіричного та порівняльного методів процес ведення системи електронної звітності платниками податків крізь призму директив Європейської Комісії. Результати аналізу узагальнено до переліку пропозицій та рекомендацій з метою їх врахування під час практичного переходу на систему електронної звітності в Україні. This article considers a necessity of a putting into operation the system of the electronic filing in Ukraine according to EU-country’s experience. The putting into operation the system of the electronic filing was analyzed in compliance with directions of the European Commission using empirical and comparative methods of analysis. Executed analysis was generalized and transferred into a list of proposals and recommendations for using, when the system of the electronic filing will be brought into mass operation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості автоматизованого формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Прохар, Н. В.
  Розглянуто особливості автоматизованого формування фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах рослинницького напряму та розроблено пропо¬зиції для його вдосконалення. At the article was features of the automated forming of financial results are considered on agricultural enterprises and suggestions are developed for his perfection.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційне забезпечення проведення аудиту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Полякова, Л. М.; Демків, Н. І.
  Розглянуто і уточнено поняття інформаційного забезпечення щодо здійснення аудиту. На підставі проаналізованих літературних джерел запропонована класифікація інформаційної бази відповідно до мети, завдання та її важливості. Наведені ознаки класифікації та види інформації значно полегшують виконання перевірок і складання аудиторських висновків. The conception of information for audit conduction was overviewed and detailed in the article. The classification of information base concerning to it’s goals, tasks and importance was given on the basement of analyzed literature. Overviewed characteristics of classification and types of information make audit checks and audit conclusions much easier.