Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №576

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми інформаційного (обліково-аналітичного) забезпечення менеджменту підприємства, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 483 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 88
 • Item
  Systemy i technologie informatyczne narzеdziem zarzаdzania w hotelarstwie i turystyce
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Ruszkowski Jacek, M.; Rende Zofia, A.
  Розглянуто інформаційні технологічні системи забезпечення готельної і туристичної діяльності. Reviewed information and technologyc system of hotel and touristic activity maintenance.
 • Item
  Ocena efektywnosci gospodarowania z wykorzys taniem analitycznej funkcji produkcji
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Koziol, L.; Koziol, W.; Zych, W.
  Розкрито основні аспекти моделювання процесу виробництва та оцінено ефективність господарської діяльності з використанням методів аналізу. Elucidated main aspects of production process modellinq and evaluated household activity efficiency with the use of analysis methods.
 • Item
  Особливості реалізації стадій створення інформаційної системи обліку в умовах використання базових проектних рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Цікало, Є. І.; Проць, А. Г.
  Розкрито специфіку створення інформаційної системи обліку на базі готових програмних продуктів. This article is to consider the specification of informational accounting system development on the basis of available software products.
 • Item
  Факторний аналіз формування забезпечень майбутніх витрат підприємствами України з використанням методів рангової кореляції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Терещенко, В. С.
  Виявлено та систематизовано фактори, які негативно впливають на рівень активності господарюючих суб’єктів України при формуванні забезпечень майбутніх витрат і платежів, визначено ступінь негативного впливу кожного з них з використанням методів рангової кореляції. The article contains the list of factors, which make a negative impact on the activity level of Ukrainian enterprises in provision for future costs and payments forming process. In article it was made the strength measuring of negative influence for every factor using range correlation methods.
 • Item
  Інформаційні технології в обліково-аналітичному забезпеченні стійкого розвитку інфраструктурних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Савельєва, Т. М.; Чаргазія, Т. З.
  Надано спрощену методологію розрахунку економії часу та коштів через ефективне управління інформаційними потоками в разі використання сучасних інформаційних технологій в обліково-аналітичній діяльності підприємства. Визначено, в який спосіб ефективне управління інформаційними потоками за грамотного використання сучасних технологій дає змогу підвищити ефективність роботи підприємства. The simplified methodology of calculation of economy of saving in time and saving of experience by means of efficient control by information streams at the use of modern information technologies in registration-analytical activity of the enterprise is given. It is determined how efficient control by information streams at competent use of modern technologies allows to increase an overall enterprise efficiency.
 • Item
  Електронна звітність як одна з умов успішного функціонування податкової системи України: досвід розвинутих Європейських країн
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Римарська, Н. І.; Римарська, Р. Ю.
  Розглянуто необхідність впровадження та ведення системи електронної звітності в Україні відповідно до досвіду країн Європейського Союзу. Проаналізовано за допомогою емпіричного та порівняльного методів процес ведення системи електронної звітності платниками податків крізь призму директив Європейської Комісії. Результати аналізу узагальнено до переліку пропозицій та рекомендацій з метою їх врахування під час практичного переходу на систему електронної звітності в Україні. This article considers a necessity of a putting into operation the system of the electronic filing in Ukraine according to EU-country’s experience. The putting into operation the system of the electronic filing was analyzed in compliance with directions of the European Commission using empirical and comparative methods of analysis. Executed analysis was generalized and transferred into a list of proposals and recommendations for using, when the system of the electronic filing will be brought into mass operation.
 • Item
  Особливості автоматизованого формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Прохар, Н. В.
  Розглянуто особливості автоматизованого формування фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах рослинницького напряму та розроблено пропо¬зиції для його вдосконалення. At the article was features of the automated forming of financial results are considered on agricultural enterprises and suggestions are developed for his perfection.
 • Item
  Інформаційне забезпечення проведення аудиту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Полякова, Л. М.; Демків, Н. І.
  Розглянуто і уточнено поняття інформаційного забезпечення щодо здійснення аудиту. На підставі проаналізованих літературних джерел запропонована класифікація інформаційної бази відповідно до мети, завдання та її важливості. Наведені ознаки класифікації та види інформації значно полегшують виконання перевірок і складання аудиторських висновків. The conception of information for audit conduction was overviewed and detailed in the article. The classification of information base concerning to it’s goals, tasks and importance was given on the basement of analyzed literature. Overviewed characteristics of classification and types of information make audit checks and audit conclusions much easier.
 • Item
  Особливості електронного обліку розрахунків з бюджетом за податками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Панченко, О. С.
  Здійснено сутнісний аналіз дефініції “електронний облік”. Виявлено неоднозначність трактування цієї категорії. Подано пропозиції автора щодо уточнення терміна “електронний облік” та виявлено особливості електронного обліку розрахунків з бюджетом за податками. The article is devoted to the intrinsic analysis of the definition “the electronic account”. Ambiguity of treatment of this category is revealed. Offers of the author concerning the specification of the term “the electronic account” are presented and features of the electronic account of calculations with the budget behind taxes are revealed.
 • Item
  Інформаційне забезпечення оцінювання кон’юнктури ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Ліпич, Л. Г.; Кощій, О. В.
  Розглянуто проблему підвищення ефективності збирання первинної інформації про кон’юнктуру ринку за допомогою дослідження потенційних респондентів, з’ясовано ставлення респондентів до опитувань, виявлено найкращі місця для опитування та методи контактів. In the article the problem of rise of efficiency of collection of primary information is considered about the state of affairs of market by research of potential respondentiv, attitude of respondentiv is found out toward questioning, the best places for canvassing and methods of contacts are exposed.
 • Item
  Комп’ютерний аналіз економіко-математичних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Кучма, М. І.; Гаталевич, А. І.
  Досліджено післяоптимізаційний процес економіко-математичної моделі за допомогою надбудови “Пошук розв’язку” для електронної таблиці EXCEL. Здійснено комп’ютерний аналіз моделей, що дає можливість отримувати широкий спектр динамічної інформації про визначений оптимальний план і стійкість тіньових цін. The postoptimizing process of economic and mathematical model with the help of sub¬program “Search for solution” of electronic table EXCEL has been researched. The computer analysis of models giving the opportunity to get a wide spectrum of dynamic information about the definite optima plan and stability of shadow price has been made.
 • Item
  Автоматизовані системи управління підприємством та їх вплив на організацію технології облікового процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Костяник, Н. В.
  Розглянуто сучасні автоматизовані системи управління, що за призначенням є інформаційно-управляючими системами та задовольняють стандарт MRPII -ERP, методологія яких спрямована на ефективне управління всіма ресурсами виробничого підприємства а також функціональні можливості, які можна реалізувати в інформаційній системі для потреб бухгалтерського обліку. The article is devoted to consideration of the modern automated control, that on purpose is the informative and managers systems and satisfy to the standard of MRPII -ERP systems, methodology of what promotes on the effective management by all resources of production enterprise and also consideration of functional possibilities which can be realized in the informative system for the necessities of record-keeping.
 • Item
  Комп’ютеризація обліку на підприємствах різних масштабів та галузей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Деньга, С. М.
  Виділені основні тенденції і перспективи у розвитку вітчизняного бухгалтерського програмного забезпечення, сформульовані рекомендації з комп’ютеризації обліку на підприємствах різних масштабів і галузей. The principal tendencies and outlooks in the development of the accounting computer programs were descriptioned in the article, were formulated the recommendations in the introduce of the computer-assisted accounting at the different scales and industries enterprises.
 • Item
  Інформаційні технології ефективного управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Денисенко, М. П.; Голубєва, Т. С.; Колос, І. В.
  Досліджено інформаційні технології управління підприємством в еволюційному розвитку та обґрунтовано показники оцінки ефективності інвестицій в інформаційні технології підприємства. The information technologies of the operation of business in their evolutionary development are investigated in this article, and also the parameters of an estimation of the investment efficiency to information technologies of the enterprise are proved.
 • Item
  Діагностика системи управління підприємством: аспекти централізації та децентралізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Герасимчук, В. Г.; Коростинська, Ю. О.
  Розроблено методику визначення рівня централізації та децентралізації організа¬ційної структури як складової діагностики системи управління підприємством. Наведено формули для розрахунку часткових критеріїв першого рівня та комплексного критерію оцінювання централізації (децентралізації). Розглянуто методику для визначення вагових коефіцієнтів критеріїв. Визначено внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на рівень централізації (децентралізації) управління підприємством. The methods of determination of centralization and decentralization ratio of organizational framework are elaborated. The formulas for calculation of centralization and decentralization ratio criteria are given. The methods of criteria coefficients determination are considered. The main factors which influence on centralization and decentralization of organization management are fixed.
 • Item
  Проблеми автоматизації обліку та їх вплив на фінансові результати
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Владімірова, Т. І.
  Наведено основні формулювання щодо необхідності та доцільності комп’юте¬ризації бухгалтерського обліку та фінансових результатів, зокрема, вибору програмного продукту. Сьогодні автоматизація є невід’ємним атрибутом діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта незалежно від форми власності, галузі та кількості працівників, а особливо бухгалтерського апарату. This article includes the main definitions about making the accounting information system; choose special accounting program and technical bases for it. It is very important to test the chosen program at concrete firm to know its technical characteristics and possibilities to install. Nowadays nearly all of economy sphere are automatically planed and it is difficult to imagine some of them without computer.
 • Item
  Система інформації в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю промислового підприємства: принципи створення, інформаційні сукупності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Валуєв, Ю. Б.
  Розглянуто управління зовнішньоекономічною діяльністю в його інформаційному значенні, визначено принципи системності, достовірності, своєчасності, відповідно до яких має створюватись система інформації, розроблено класифікацію, яка розкриває інформаційні сукупності в просторі і часі. The process of management of the external economic activity in his information meaning certain principles of systemetic, reliability, timeliness is considered, according to which the system of the information can be created developed classification, which opens information sets in space and time.
 • Item
  Інформаційні технології як об’єкт обліку та калькулювання собівартості їх впровадження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Бузак, Н. І.
  Розкрито методику обліку та калькулювання собівартості впровадження інформаційних технологій на торговельних підприємствах. Методику розглянуто в статті за такими напрямами: визначено номенклатура статей калькуляції, визначено об’єкти, методи і модель організації калькулювання собівартості інформаційних технологій. In the article the attention of a technique of the count and price’s costing of information technologies on trade enterprises is given. The technique of the price’s costing of information technologies is reviewed in the article behind such directions: the nomenclature of the articles of accounting is determined, the objects, methods and model of organization of the price’s costing of information technologies are determined.