Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – Випуск 69

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – Випуск 69. – 168 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Зміст до збірника «Вимірювальна техніка та метрологія» Випуск 69
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника «Вимірювальна техніка та метрологія» Випуск 69
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Метрологічна надійність засобів вимірювальної техніки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Віткін, Л.; Ігнаткін, В.
  Запропоновано ймовірнісну, експоненційну, "дискретно-безперервну" модель визначення метрологічної надійності ЗВТ, яка дає змогу встановлювати оптимальні міжперевірні й міжремонтні інтервали та інші метрологічні параметри. Предложено имоверностную, экспоненционную, “дискретно-непрерывную” модель определения метрологической надежности СВТ, которая позволяет устанавливать оптимальные междуповерочные и междуремонтные интервалы и другие метрологические параметры. It has been proposed conceivable, expotencial, discreet and continuous model for definition of metrological accuracy of measurement technology means, which allows to mount optimal recalibration and between overhaul intervals and other metrological parameters.
 • Item
  Класифікація фасованих питних вод
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Байцар, Р.; Круглова, О.
  На підставі аналізу міжнародного нормативного забезпечення запропоновано державну класифікацію фасованих питних вод На основе анализа международного нормативного обеспечения предложена государственная классификация фасованных питьевых вод. After analyses of international normative documents bottled drinking water classification are proposed
 • Item
  Нормативне забезпечення надійності та екологічності товарів випробувальних лабораторій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Луців, Н.
  Запропоновано методику реалізації оптимальних процедур для нормативного забезпечення надійності та екологічності товарів стаціонарної гідрохімічної лабораторії, які використовуються для екологічних досліджень. Визначено елементи кваліметричної моделі, що дасть змогу здійснювати кількісний надійний аналіз якості товарів випробувальних лабораторій з використанням функціонала якості. Предложена методика реализации оптимальных процедур для нормативного обеспечения надежности и экологичности товаров стационарной гидрохимической лаборатории, которые используются для экологических исследований. Определены элементы квалиметрической модели, которая позволит осуществлять количественный надежный анализ качества товаров испытательных лабораторий с использованием функционала качества. The method of realization of optimum procedures is offered for the normative providing of reliability and ecofriendlyness of commodities of stationary hydrochemical laboratory, which are use for ecological researches. The elements of model for measure quality, that to allow to carry out the quantitative reliable analysis of quality of commodities of proof-of-concept laboratories with the use functional of quality, it is set.
 • Item
  Моделювання системи обслуговування у повносервісних закладах ресторанного господарства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Столярчук, П.; Юзевич, В.; Сусол, Н.
  Розглянуто практичну реалізацію моделювання системи обслуговування у повносервісних закладах ресторанного господарства, яке демонструє раціональний підхід до забезпечення сервісу високого рівня за допомогою вираження концептуальних ознак спеціалізації закладів. Рассмотрена практическая реализация моделирования системы обслуживания в полносервисных заведениях ресторанного хозяйства, которое демонстрирует рациональный подход к обеспечению сервиса высокого уровня посредством выражения концептуальных признаков специализации полносервисного заведения. Practical realization of service system modeling in complex-service establishments of restaurant economy is under consideration. Mentioned modeling demonstrates the rational approach towards the providing of high quality service with the help of expressing conceptual sings and the signs of complex-service establishment specialization.
 • Item
  Забезпечення довіри споживача до результатів оцінювання якісного рівня продукції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бойко, Т.
  Виконано аналіз складових, які впливають на точність визначення якісного рівня продукції та вірогідність отриманої оцінки. Показано, що основною характеристикою якості такої оцінки є її вірогідність. Выполнен анализ составляющих, которые влияют на точность определения качественного уровня продукции и достоверность полученной оценки. Показано, что достоверность – основная характеристика качества такой оценки. Analysis of the components, which affect the precision of a production qualitative level as well as the reliability of the gained estimation, is made. It is shown that the main quality characteristic of this estimation is its reliability.
 • Item
  Методологія оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мотало, А.; Мотало, В.
  Розглянуто і проаналізовано методологію оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості, побудованої на основі базового профілю якості. Методологія ґрунтується на принципах кваліметрії з використанням зваженої евклідової моделі багатовимірного шкалювання. Рассмотрена и проанализирована методология оценивания качества и соответствия продукции с использованием виртуальной меры качества, построенной на основе базового профиля качества. Методология основана на принципах квалиметрии c использованием взвешенной эвклидовой модели многомерного шкалирования. In the article the methodology of evaluation for conformity and product quality with using of virtual quality measure, created on the basiс quality profile, is considered and analyzed. The methodology is based on qualimetry principles with using of weighted Euclidean model of multidimensional scaling.
 • Item
  Векторний метод оцінювання якості
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чабан, О.
  Запропоновано векторний метод оцінювання якості продукції та послуг за двома критеріями – вектором та фазою якості. Предложен векторный метод оценивания качества продукции и услуг по двум критериям – вектору и фазе качества. Vector method of production and service quality estimation through two criteria – a vector and a phase – is proposed.
 • Item
  Особливості вимірювального контролю динамічних імпульсних показників якості електроенергії в мережах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ванько, В.
  Описано три групи алгоритмів вимірювання динамічних імпульсних показників якості електроенергії для способу знаходження та контролю швидких імпульсних спотворень форми напруги мережі з використанням принципу комбінованої апаратно-програмної реалізації алгоритмів виявлення та відстежування досліджуваних сигналів. Наведено вирази для обчислення додаткових показників якості – миттєвої та усередненої швидкостей часової зміни напруги, а також охарактеризовано точності виявлення та вимірювання показників імпульсних спотворень напруги. Описано три группы алгоритмов измерения динамических импульсных показателей качества электроэнергии для способа обнаружения и контроля быстродействующих импульсных искажений формы напряжения сети с использованием принципа комбинированной аппаратно-программной реализации алгоритмов выявления и отслеживания исследуемых сигналов. Приведены выражения для вычисления дополнительных показателей качества – мгновенной и усредненной скоростей временного изменения напряжения, а также охарактеризовано точности обнаружения и измерения показателей импульсных искажений напряжения. It is described the three groups of electric energy quality dynamic impulse index measurement algorithms for the way of determination as well as the control of fast impulse corruptions of a network voltage form with the usage of the principle of combined apparatus program realization of investigated signal detection and tracing algorithms. The expressions for the calculation of additional quality indices – instantaneous and averaged speed of voltage time change are notified and as well the accuracies of voltage impulse corruption index detection and measurement are characterized.
 • Item
  Оцінювання якості управління вхідними поставками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Байцар, Р.; Гунькало, А.; Сопільник, Л.
  Розглядаються методи оцінювання якості постачальників, наводиться алгоритм визначення одиничних, комплексних та інтегрального показників оцінювання ефективності, результативності, гнучкості та стійкості вхідних поставок. Рассматриваются методы оценивания качества поставщиков, наводится алгоритм определения единичных, комплексных и интегральных показателей оценивания эффективности, результативности, гибкости и стойкости входных поставок. The methods of suppliers quality evaluation are considered, the determination algorithm of single, complex and integral evaluation indexes of efficiency, effectiveness, flexibility and firmness of entrance deliveries is pointed.
 • Item
  Сертифікація професійної компетентності персоналу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Байцар, Р.; Сколоздра, М.; Герасим, О.
  Проаналізовано сертифікацію персоналу як гарант компетентності фахівців і підтвердження їхнього професіоналізму. Проанализировано сертификацию персонала как гаранта компетентности специалистов и подтверждения их профессионализма. Certification of personnel is analysed as guarantor of competence of specialists, confirmation of their professionalism.
 • Item
  Дослідження термоелектричного матеріалу ZrNi(1-X)FeXSn
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ромака, В.; Стадник, Ю.; Горинь, А.; Лагун, А.
  Досліджені температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, магнетної сприйнятливості, а також енергетичні характеристики ZrNi(1-x)FexSn у діапазонах, Т = 80 ? 380 К, х = 0 ? 0,12. Встановлено температурні залежності термо-ЕРС термоелектричної пари мідь-ZrNi(1-x)FexSn. Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, магнитной восприимчивости, а также энергетические характеристики ZrNi(1-x)FexSn в диапазонах, Т = 80 ? 380 К, х = 0 ? 0,20. Определены температурные зависимости термо-ЭДС термоэлекрической пары медь-ZrNi(1-x)FexSn. The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower, magnetic susceptibility and also power descriptions of ZrNi(1-x)FexSn semiconductor in ranges, T = 80 ? 380 K and x = 0 ? 0,20, respectively were investigated. Dependence between thethermopower Cu-ZrNi(1-x)FexSn was experimentally ascertained.
 • Item
  Мікроелектромеханічні системи у сучасному приладобудуванні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гірняк, Ю.
  Аналізується стан мікросистемного приладобудування як перспективний напрям розвитку науки та техніки, подається описання основних вузлів мікроелектромеханічних систем з описанням конструктивних особливостей та галузей їхнього застосування. Також розглядається проблематика проектування та виготовлення мікросистемних приладів. Анализируется состояние микросистемного приборостроения как перспективное направление развития науки и техники, подается описание основных узлов микроэлектромеханических систем с описанием конструктивных особенностей и отраслей их применения. Рассмотрена проблематика проектирования и изготовления микросистемных приборов. The state of the microsystem technology as perspective direction of science and technique development is analyzed; description of the microelectromechanical systems basic parts and description of structural features and industries of their application are given. The design and production problems of the microsystem devices are discussed too.
 • Item
  Дросельний міст з нуль-індикатором перепаду тисків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ділай, І.; Теплюх, З.
  Для підвищення точності одержання рівнопорових дроселів досліджена чутливість зрівноваженої дросельної мостової схеми з нуль-індикатором перепаду тисків у вихідній діагоналі до зміни довжини прохідного каналу одного з капілярів схеми. Запропоновані методи оптимального підбору дроселів моста. С целью повышения точности получения дросселей с равными сопротивлениями исследована чувствительность уравновешенной дроссельной мостовой схемы с нуль-индикатором перепада давлений в выходной диагонали к изменению длины проходного канала одного из капилляров схемы. Предложены методы оптимального подбора дросселей моста. In the article the sensitivity of balanced throttling bridge circuit with pressure difference zero-indicator in the output diagonal to length change of straightway canal one pair of capillary circuit is investigated for increasing the precision gaining of equal resistance throttles. The methods of optimum fit bridge throttles are offered.
 • Item
  Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсора і його чутливості сумоюмногочлена та експоненти з нелінійним параметром
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Малачівський, П.
  Розглянуто задачу побудови неперервного й гладкого мінімаксного сплайн-наближення функцій сумою многочлена та експоненти з нелінійним параметром. Кожна ланка такого сплайна визначається як чебишовське наближення функції з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка. Запропоновано алгоритм побудови такого сплайн-наближення із заздалегідь заданою похибкою. Подано неперервну апроксимацію температурної характеристики й чутливості термодіодного сенсора. Виконано аналіз похибки цієї апроксимації, а також точності відтворення чутливості сенсора. Рассмотрена задача построения непрерывного и гладкого минимаксного сплайн-приближения функций суммой многочлена и экспоненты с нелинейным параметром. Каждое звено такого сплайна определяется как чебишевское приближение функции с эрмитовым интерполированием в крайних точках отрезка. Предложен алгоритм построения такого сплайн-приближения с предварительно заданной погрешностью. Подана непрерывная аппроксимация температурной характеристики и чувствительности термодиодного сенсора. Осуществлен анализ погрешности этой аппроксимации, а также точности восстановления чувствительности сенсора. It is considered the problem of construction of the continuous and smoothed minimax spline-approximation by sum of polynomial and exponential with nonlinear parameter. The algorithm for construction so approximation with an a priori given error, when all spline links are determined as Chebyshev approximation, is described. An examplary application of this approximation for the transfer-function of diode temperature sensor for cryogenic temperature range is given. The comparison of values of sensor sensitivity and values of the derivative of obtained spline function is done.
 • Item
  Оцінка методичної похибки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кочан, О.; Демків, Т.; Саченко, А.
  Запропонована методика оцінки методичної похибки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля, що викликана тепловим потоком, спрямованим до/від робочого кінця головної термопари. Ця методична похибка викликана відхиленням від номінальних реальних характеристик перетворення головної термопари та термопари системи керування профілем температурного поля. Її оцінка визначається як границя зміни температури робочого кінця головної термопари за стрибкоподібної зміни характеристик перетворення термопар. Предложено методику оценивания методической погрешности термоэлектрического преобразователя с управляемым профилем температурного поля, которая вызвана тепловым потоком,направленным к или от рабочего конца главной термопары.Эта методическая погрешность вызвана отклонением от номинальных реальных характеристик преобразования главной термопары и термопары системы управления профилем температурного поля.Ее оценка определяется как граница изменения температуры рабочего конца главной термопары при скачкообразном изменении характеристик преобразования термопар. The method of a methodical error evaluation for the thermocouple with a controlled temperature profile caused by a thermal flow to/from the hot junction of the thermocouple is presented in this paper. This methodical error is caused by a deviation of the real conversion characteristics of main thermocouple and thermocouples of a control system from their nominal conversion characteristics. Its evaluation is considered as a limit of temperature variation of the hot junction of main thermocouple in the condition of stepping changing of the conversion characteristic of thermocouples.
 • Item
  Спосіб вимірювання динамічного тиску у реальному масштабі часу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тихан, М.
  Пропонується спосіб вимірювання динамічного тиску, котрий дає змогу здійснювати вимірювання у реальному масштабі часу. Предлагается способ измерения динамического давления, позволяющий осуществить измерение в реальном масштабе времени. The method of dynamic pressure measurement which give a possibility measurement in real time has been proposed.
 • Item
  Елементи методології вимірювання гідрохімічних характеристик водних екосистем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Юзевич, В.; Сопрунюк, П.; Підгірняк, Я.
  Запропоновано рекомендації щодо вимірювання гідрохімічних характеристик в озерахШацького біорезервату на основі серії міжнародних стандартів ISO 14000, ISO/IEC 17025 з урахуванням математичної моделі оцінки параметрів гідрохімічного і водного режимів. Предложены рекомендации относительно измерений гидрохимических характеристик в озерахШацкого биорезервата на основе серии международных стандартов ISO 14000, ISO/IEC 17025 с учетом математической модели оценки параметров гидрохимического и водного режимов. Recommendations concerning measurement of hydrochemical characteristics in lakes of biological Shatsk reserve on the basis of a series of international standards ISO 14000, ISO/IEC 17025 in view of mathematical model of an estimation of parameters of hydrochemical and water modes are offered.
 • Item
  Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система на основі оеіп з підвищеною інформаційною ефективністю
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвин, І.
  Описано результати аналізу розробок i дослідження лазерної системи контролю профілю і розмірів об'єктів складної форми, в якій застосовано первинні перетворювачі оптичного випромінювання на основі інтегральних МНОП-n-р структур. Описаны результаты анализа разработок и исследования лазерной системы контроля профиля и размеров объектов сложной формы, в которой применены первичные преобразователи оптического излучения на основе интегральных МНОП-n-р структур. The developments and researches analysis results of profile and sizes laser control system for objects with complicated form are circumscribed in which light sensor on basis of integral MNOS-n-p structures used.