Фізико-математичні науки. – 2012. – №740

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 740 : Фізико-математичні науки / відповідальний редактор П. І. Каленюк. – 112 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
5
11
13
19
25
34
38
41
45
49
61
65
79
91
100
105
111

Content


1
3
5
11
13
19
25
34
38
41
45
49
61
65
79
91
100
105
111

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Інтегральне зображення парно-додатно визначених функцій, заданих у прямокутнику
  (Видавництво Львівської політехніки) Лопотко, О. В.; Lopotko, O. V.; Лопотко, О. В.; Національний лісотехнічний університет України; National Univesity Forest of Lviv; Национальный лесотехнический университет Украины
  Одержано інтегральне зображення додатно визначених функцій двох змінних, для яких ядро К (х; у) = = ^[к(хі — уі,Х2 — У2) + к(хі + уі,Х2 — У2)] додатно визначено, де к (хі, Х2) (хі Є (—211; 21 і), Х2 Є (—2І2 ;2і2)) - парне по кожній змінній, якщо фіксована друга, функція.
 • Item
  Задача без початкових умов для півлінійних еволюційних рівнянь, що вироджуються в початковий момент часу
  (Видавництво Львівської політехніки) Бокало, М. М.; Bokalo, M. M.; Бокало, М. М.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv; Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  Досліджено існування та єдиність розв’язків задачі без початкових умов для абстрактних півлінійних еволюційних рівнянь з операторами, які є інфінітезімальними генераторами сильно неперервних півгруп на банахових просторах. Розглянуті рівняння сильно вироджуються в початковий момент часу.
 • Item
  Задача з інтегральними умовами за часом для факторизованого параболічного оператора зі змінними коефіцієнтами
  (Видавництво Львівської політехніки) Кузь, А. М.; Kuz, A. M.; Кузь, А. М.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Ya.Pidstryhach Institute of applied problems of mechanics and mathematics NAS of Ukraine; Институт прикладных проблем механики и математики им. Я. С. Пидстрыгача НАН Украины
  Досліджено задачу з умовами, які є лінійною комбінацією багатоточкових та інтегральних умов за часовою змінною, для факторизованого параболічного за Петровським оператора зі змінними за часом коефіцієнтами у класі функцій, майже періодичних за просторовими змінними. Знайдено критерій єдиності та достатні умови існування розв’язку вказаної задачі у різних функціональних просторах. Для вирішення проблеми малих знаменників використано метричний підхід
 • Item
  Граничні значення аналітичних, обмежених у кільцях функцій
  (Видавництво Львівської політехніки) Кшановський, І. П.; Kshanovskyy, I. P.; Кшановский, И. П.; Національний університет “Львівська політехніка”; National University “Lvivska Politechnika”; Национальный университет “Львивська политехника”
  Доведено, що для аналітичної, обмеженої за модулем, функції в кільці існують радіальні граничні значення майже скрізь на межі кільця та отримано зображення функції через ці граничні значення.
 • Item
  Формула для логарифмічної похідної мероморфної в кільці функції
  (Видавництво Львівської політехніки) Веселовська, О. В.; Кшановський, І. П.; Veselovska, O. V.; Kshanovskyy, I. P.; Веселовска, О. В.; Кшановский, И. П.; Національний університет “Львівська політехніка”; National University “Lvivska Politechnika”; Национальный университет “Львивська политехника”
  Отримано формулу для логарифмічної похідної функцій, мероморфних у симетричному кільці.
 • Item
  Stable range of general 5-rings
  (Видавництво Львівської політехніки) Гаталевич, А. І.; Кучма, М. І.; Gatalevych, A. I.; Kuchma, M. I.; Гаталевич, А. И.; Кучма, М. И.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний університет “Львівська політехніка”; Ivan Franko National University of Lviv; National Universiry “Lvivska Politechnika”; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Национальный университет “Львивська политехника”
  Введене поняття узагальненого В-кільця як кільця стабільного рангу 2. Установлені умови, коли узагальнене В-кільце є кільцем стабільного рангу 1 і кільцем елементарних дільників.
 • Item
  Клітково-діагонально паралельні факторизації матриць над областями головних ідеалів
  (Видавництво Львівської політехніки) Джалюк, Н. С.; Dzhaliuk, N. S.; Джалюк, Н. С.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NASU; Институт прикладных проблем механики и математики им. Я. С. Пидстрыгача НАН Украины
  Встановлено вигляд усіх з точністю до асоційовності клітково-діагонально паралельних факторизацій неособливих клітково-діагональних матриць над комутативними областями головних ідеалів. Вказано достатні умови, за яких кожна клітково-діагональна фактори- зація матриці є клітково-діагонально паралельною. Встановлено критерій однозначності з точністю до асоційовності таких факторизацій матриць.
 • Item
  Зміст до Вісника “Фізико-математичні науки”
  (Видавництво Львівської політехніки)
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки)
 • Item
  Електронні і магнітні властивості алмазу з домішками перехідних металів
  (Видавництво Львівської політехніки) Сиротюк, С. В.; Швед, В. М.; Syrotyuk, C. Y.; Shved, V. M.; Сиротюк, С. В.; Швед, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; National University “Lvivska Politechnika”; Национальный университет “Львивська политехника”
  Розраховано повні й парціальні щільності електронних станів алмазу, легованого перехідними 3 d елементами, з градієнтними поправками в функціоналі обмінно-кореляційної енергії, з урахуванням сильних локальних кореляцій Зй-електронів. Розрахунки виконані методом проекційних приєднаних хвиль. Виявлено, що алмаз з домішками заміщення Сг, Мп та Ni є магнітним напівпровідником.
 • Item
  Вплив одновісних та гідростатичного тисків на термодинамічні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4
  (Видавництво Львівської політехніки) Левицький, Р. Р.; Зачек, І. Р.; Вдович, А. С.; Levitsky, R. R.; Zachek, I. E.; Vdovych, A. C.; Левицкий, Р. Р.; Зачек, И. Р.; Вдович, А. С.; Інститут фізики конденсованих систем НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”; Institute of Applied Mathematics and Fundamental Sciences; National University “Lvivska Politechnika”; Институт физики конденсированных систем НАН Украины; Национальный университет “Львивська политехника”
  У межах модифікованої моделі протонного впорядкування квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв’язками типу CSH2PO4 з врахуванням лінійних за деформаціями єі і є5 внесків в енергію протонної системи в наближенні двочастинкового кластера розраховано і досліджено вплив гідростатичного та одновісних тисків на термодинамічні характеристики квазіодновимірних цих сегнетоелектриків . При належному виборі мікро-параметрів отримано добрий кількісний опис відповідних експериментальних даних для цих кристалів.
 • Item
  The short-range principle in the electron scattering theory in indium nitride
  (Видавництво Львівської політехніки) Малик, О. П.; Кеньо, Г. В.; Malyk, O. P.; Kenyo, G. V.; Малик, О. П.; Кеньо, Г. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; National University “Lvivska Politechnika”; Национальный университет “Львивська политехника”
  Розглянуто процеси розсіяння електронів на близькодіючому потенціалі, обумовленому взаємодією з полярними та неполярними оптичними фононами, п’єзоелектричними та акустичними фононами, полем статичної деформації, іонізованими та нейтральними домішками в зразку ІпМ зі структурою вюртциту та з концентрацією електронів ~ 6 х 1017см_3. Розраховано температурну залежність рухливості електронів в інтервалі 4.2 — 560 К.
 • Item
  Нестаціонарні процеси конвективно-дифузійного масопереносу у бінарних регулярних структурах
  (Видавництво Львівської політехніки) Гончарук, В. Є.; Дмитрук, В. А.; Чернуха, О. Ю.; Goncharuk, V. Y.; Dmytruk, V. A.; Chernukha, O. Y.; Гончарук, В. Е.; Дмнтрук, В. А.; Чернуха, О. Ю.; Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача, НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”; Centre of Mathematical Modelling of IAPMM of Ukrainian National Academy of Sciences; National University “Lviv Polytechnic”; Центр математического моделирования ИППММ им. Я. С. Пидстрыгача НАН Украины; Национальный университет “Львовская политехника”
  Досліджено нестаціонарні процеси масопереносу домішкової речовини у двофазних регулярних структурах з урахуванням періодичного характеру конвективних явищ. Запропоновано метод побудови точних аналітичних розв’язків такого типу контактно-крайових задач, який базується на використанні різних інтегральних перетворень окремо в контактуючих областях. Зв’язок між цими інтегральними перетвореннями знайдений з використанням неідеальних контактних умов, сформульованих на функцію концентрації. Отримано точний аналітичний розв’язок задачі нестаціонарної дифузії для двофазного шару регулярної структури з врахуванням конвективного переносу в одній з фаз. Знайдено та досліджено вирази для потоків домішкових частинок через міжфазну поверхню контакту тіла. Проведено числовий аналіз концентрації мігруючих частинок в структурних елементах тіла.
 • Item
  Кореляційна функція та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень
  (Видавництво Львівської політехніки) Чапля, Є. Я.; Чернуха, О. Ю.; Білущак, Ю. І.; Chaplya, Y. Y.; Chernukha, O. Y.; Bilushchak, Y. I.; Чапля, Е. Я.; Чернуха, О. Ю.; Билущак, Ю. И.; Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача, НАН України; Інститут механіки і прикладної інформатики Університету Казиміра Великого; Centre of Mathematical Modelling of IAPMM of Ukrainian National Academy of Sciences; Institute of Mechanics and Applied, Computer Science of Kazimierz Wielki University; Центр математического моделирования ИППММ им. Я. С. Пидстрыгача НАН Украины; Институт механики и прикладной информатики Университета Казимира Великого
  Досліджено процеси дифузії домішкової речовини у двофазному шаруватому півпросторі з урахуванням випадкового розташування підшарів. Контактна задача за допомогою теорії узагальнених функцій зведена до задачі масопереносу в усій області тіла. Сформульовано еквівалентне інтегродиференціальне рівняння, розв’язок якого побудований у вигляді інтегрального ряду Неймана. Усереднення отриманого розв’язку проведено за ансамблем конфігурацій фаз з експоненціальною функцією розподілу включень. Визначено дисперсію поля концентрації частинок та двоточкову функцію кореляції (автокореляції) поля для процесу дифузії в шаруватому півпросторі з експоненціальним розподілом включень.
 • Item
  Точна триточкова різницева схема для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півпрямій
  (Видавництво Львівської політехніки) Паздрій, О. І.; Pazdriy, O. I.; Паздрий, О. И.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University; Национальный университет “Львивська политехника”
  Побудовано та обґрунтовано точну триточкову різницеву схему для чисельного розв'язування крайових задач на півпрямій для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку. За умов існування та єдиності розв'язку крайової задачі доведено існування та єдиність розв'язку точної триточкової різницевої схеми. Доведено збіжність методу послідовних наближень дія її розв'язування.
 • Item
  Ітераційний алгоритм з порядком збіжності 1,839... за узагальнених умов ліпшиця для поділених різниць
  (Видавництво Львівської політехніки) Шахно, С. М.; Shakhno, S. M.; Шахно, С. М.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv; Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  Досліджено збіжність методу з порядком збіжності 1,839... для розв’язування нелінійних операторних рівнянь у банахових просторах за узагальнених умов Ліпшиця для поділених різниць першого та другого порядку. Встановлено умови та швидкість збіжності цього методу, знайдено область єдиності розв’язку задачі.
 • Item
  Про достатні умови асимптотичної незміщеності слушних оцінок
  (Видавництво Львівської політехніки) Ружевич, Н. А.; Строчик, М. М.; Ruzhevych, N. A.; Strochyk, M. M.; Ружевич, Н. А.; Строчик, М. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; Национальный университет “Львивська политехника”
  Знайдено достатні умови асимптотичної незміщеності слушних оцінок в одновимірному і багатовимірному випадках. Показано, що хоча поняття асимптотичної незміщеності і слушності оцінок тісно зв’язані, але асимптотично незміщена оцінка необов’язково є слушною і навпаки — не кожна слушна оцінка є асимптотично незміщеною.
 • Item
  Інтегральне зображення пари мішаних парно-додатно визначених функцій двох змінних
  (Видавництво Львівської політехніки) Лопотко, О. В.; Lopotko, O. V.; Лопотко, О. В.; Національний лісотехнічний університет України; National Univesity Forest of Lviv; Национальный лесотехнический университет Украины
  Одержано інтегральне зображення нари мішаних нарню функцій двох змінних, для яких ядро 1 [кі (хі + +уі; Х2 — у2) + &2 (хі — у і; Х2 — у2)], (хі,уі € Я1 (і = 1, 2)) парно-додатно визначене.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Фізико-математичні науки"
  (Видавництво Львівської політехніки)