Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – Том 4, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Том 4, № 1. – 196 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління"

Зміст (том 4, № 1)


1
11
22
34
43
54
63
72
83
93
101
109
119
125
135
142
151
159
167
174
188
195

Content (Vol. 4, No 1)


1
11
22
34
43
54
63
72
83
93
101
109
119
125
135
142
151
159
167
174
188
195

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Формування експортно-імпортних відносин на ринку овочів та фруктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Рожко, Н. Я.; Rozhko, N.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя; Ternopil Ivan Puliui National Technical University
  Узагальнено наявні теоретико-методологічні положення та формування комплексу концептуальних засад щодо становлення державної політики забезпечення розвитку аграрного сектора шляхом перегляду політики експорту овочів та фруктів в умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції. Здійснивши SWOT-аналіз, визначено внутрішні та зовнішні переваги аграрних підприємств. Запропоновано стратегічні напрями подальшого розвитку експортної політики овочів та фруктів. Впровадження цифрових технологій сприятиме не лише популяризації продукції вітчизняних аграрних підприємств але й сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності на внутрішньому ринку. Визначено місце та роль експортно-кредитних агентств та зазначено, що саме вони сприятимуть вирішенню вагомої частки проблем.
 • Item
  Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Шадурська, Б. О.; Петрович, Й. М.; Prokopyshyn-Rashkevych, L.; Shadurska, B.; Petrovych, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито зміст поняття “туризм” та подано класифікацію різновидів туризму. Проаналізовано туристичні потоки та індекс туристичної конкурентоспроможності України. Наведено низку суспільно-важливих функцій та завдань туристичної діяльності. Розглянуто найпривабливіші напрями розвитку сучасного туризму. Зазначено основні перешкоди щодо розвитку туристичного бізнесу в Україні та запропоновано перспективні напрями їх вирішення.
 • Item
  Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Мірошник, Р. О.; Прокоп'єва, У. О.; Miroshnyk, R.; Prokopieva, U.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслено соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проаналізовано статичні показники діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців. На основі проаналізованих праць та досліджень авторами виділено та сформовано п’ять груп проблем, з якими зіштовхується малий та середній бізнес. До цих проблем належать: започаткування діяльності суб’єктів господарювання; фінансування та пошук кредитних коштів; реалізація товарів, послуг та робіт; економічна, політична та суспільна ситуації в Україні; настання форс-мажорних обставин. Розглянуто стан підтримки малого і середнього бізнесу з боку вітчизняного уряду. Запропоновані шляхи подолання негативних факторів та чинників для малого та середнього бізнесу на перспективу.
 • Item
  Характеристика інноваційної діяльності як передумови технологічної модернізації економіки України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Лихолат, С. М.; Рудковський, О. В.; Шушкова, Ю. В.; Люльчак, З. С.; Lykholat, S.; Rudkovsky, O.; Shushkova, Yu.; Lyulchak, Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Львівський національний університет ім. І. Франка; Lviv Polytechnic National University; Taras Shevchenko National University of Kyiv; Ivan Franko National University of Lviv
  Метою статті є узагальнення головних характеристик розвитку науково-дослідної, інноваційної та інноваційно-технологічної діяльності в Україні, визначення напрямів державної політики усунення недоліків інноваційної діяльності. Охарактеризовано показники інноваційної діяльності у промисловості України, впровадження інновацій промисловими підприємствами, структурних характеристик розвитку інноваційної діяльності за галузями вітчизняної промисловості. Надано характеристику показників витрат промислових підприємств на інноваційно-технологічну діяльність. Оцінено обсяги та динаміку реалізації інноваційної продукції в економіці України. Охарактеризовано структуру інноваційно активних підприємств за секторами підприємництва: малого, середнього, великого. Представлено результати аналізування ресурсозабезпеченості інноваційно-технологічної діяльності в Україні у руслі його позитивних та негативних аспектів за складовими: передумови, обсяги, ефективність. Зроблено висновок, що органам державного управління в Україні потрібно реалізувати активнішу політику, орієнтовану на підвищення рівня мотивації економічних агентів до здійснення інноваційно-технологічної діяльності та впровадження її результатів у господарську практику, покращення кадрового та фінансового забезпечення підприємств і організацій, які виконують наукові та науково-дослідні роботи, посилення їх співробітництва з підприємствами базових видів економічної діяльності.
 • Item
  Аналіз ринку фріланса в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Літорович, О. В.; Litorovych, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено основні тенденції розвитку ринку фрілансерів в Україні та в світі. Зокрема охарактеризовано веб-ресурси фрілансерів: Freelancehunt, Freelance, Weblancer та Kabanchik. Визначено основні позиції замовлень на веб-ресурсах, такі як програмування, копірайтинг, дизайн та переклад текстів. Також проаналізовано ринок фрілансерів та виявлено постійне зростання чисельності фрілансерів як в Україні, так і у всьому світі, що має позитивні наслідки, оскільки в державі зменшується рівень безробіття. Однак серед проблем залишається недосконалість законодавчої бази, що призводить до відсутності реєстрації та в подальшому – до несплати податків.
 • Item
  Особливості державного регулювання ІТ-сфери у вітчизняній економіці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Кундицький, О. О.; Сенишин, О. С.; Kundytskyj, O.; Senyshyn, O.; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Показано роль, значення і особливості ІT–сфери в сучасній ринковій економіці. Автори намагаються з’ясувати основні причини зростання галузі, а також виявити ті проблеми, які все ще гальмують її розвиток. Виокремлено проблеми, які призводять до сповільненого розвитку ІТ-сфери: несприятливий бізнес-клімат; применшення важливості галузі IT; відсутність якісної профільної освіти – українські вищі навчальні заклади все ще працюють за застарілою програмою викладання, тоді як працедавці вимагають від спеціалістів новітніх знань і навичок; нестача кваліфікованих кадрів тощо. Щодо перспектив подальшого вдосконалення державного регулювання ІТ-галузі, автором наголошено на сприйнятті пропозиції уряду щодо ініціювання створення Фонду IT–Creative. Основною метою діяльності фонду має стати розвиток і вдосконалення професійних навичок працівників галузі, що дасть змогу надалі забезпечити кадрами ІТ-галузь. Також визнано і безпосередню співпрацю між університетами та ІТ-компаніями як напрям державного регулювання в ІТ-галузі. Основним завданням уряду визначено розроблення чітких і зрозумілих правил гри щодо оподаткування в ІТ-галузі. Запро- поновано зменшити суму оподатковуваного прибутку встановленням процентного співвідношення від суми прибутку на витрати, пов’язані із підготовкою спеціалістів. Крім того, це додаткова вигода для університетів, які за нестачі бюджетного фінансування отримають нове джерело надходження коштів.
 • Item
  Статистико-соціологічний аналіз ставлення туристів до розвитку містичного туризму на Львівщині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Кулиняк, І. Я.; Бондаренко, Ю. Г.; Гвоздь, М. Я.; Kulyniak, I.; Bondarenko, Yu.; Gvozd, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано результати соціологічного опитування туристів з метою виявлення їхнього ставлення до можливостей і перспектив розвитку містичного туризму на Львівщині. За допомогою методів описової (дескриптивної) статистики зведено та проаналізовано відповіді респондентів. Сформовано профіль туриста Львівщини, який цікавиться містичним туризмом, аналізуючи взаємозв’язки між різними змінними за результатами соціологічного опитування з використанням методу біваріантного аналізу (χ2-тест Пірсона). За результатами дослідження виявлено, що респонденти з радістю б відвідували містичні місця (об’єкти) Львова та Львівщини, тому доцільно цей напрям надалі розвивати та розробляти нові туристичні програми.
 • Item
  Сучасні аспекти управління виробничим потенціалом промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Петрович, Й. М.; Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Petrovych, Y.; Prokopyshyn-Rashkevych, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено теоретичні аспекти виробничого потенціалу промислового підприємства. Зокрема з’ясовано відповідні проблемні питання, які стосуються змістового наповнення поняття “виробничий потенціал промислового підприємства (ВППП)”. На основі вивчення і узагальнення досліджень, які проведені науковцями протягом останніх років, зроблено спробу подати авторське визначення виробничого потенціалу промисловго підприємства. Увага акцентується на тому, що особливості управління виробничим потенціалом повинні бути пов’язаними із новим типом інноваційних виробничих відносин в умовах прискореного науково-технічного прогресу.
 • Item
  Changing the paradigm of the innovation process on the basis of interaction
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Лісовська, Л. С.; Юринець, О. В.; Шеремета, Б. О.; Lisovska, L.; Yurynets, O.; Sheremeta, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено термінологію теоретичної інноватики та уточнено зміст поняття інноваційного процесу. Автори дослідили зміст поняття інноваційної діяльності та інноваційного процесу у законодавстві України та наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, виявили значні суперечності між ними та невідповідність сучасним реаліям. На підставі аналізування і виконаних досліджень автори запропонували власне вузьке та розширене трактування інноваційного процесу на засадах пріоритетності складової взаємодії. Інноваційні процеси можна здійснювати за різними моделями, яких у сучасній теорії інноватики нараховують сім: лінійна (технологічного поштовху), лінійна (ринкового витягування), лінійна із зворотними зв’язками взаємодії, інтегрована, мережева; модель відкритих інновацій; модель розширених інноваційних мереж. Автори дослідили еволюцію цих моделей, виділили ключові характеристики їх здійснення, переваги та недоліки реалізації. Авторами зроблено висновок, що підходи до розуміння та вимог до інноваційного процесу змінюються залежно від динаміки факторів ринку, економічного оточення суб’єктів інновацій: змінюються завдання, цілі, коло учасників. Тому ефективність інноваційного процесу визначається показниками налагодження взаємодії між етапами та учасниками інновацій, переважно інформаційною ефективністю процесу, показниками налагодження комунікацій через інноваційну мережу.
 • Item
  Evaluating crypto portfolio performance
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Кондрат, І. Ю.; Ярошевич, Н. Б.; Ливдар, М. В.; Драла, Р. І.; Kondrat, I.; Yaroshevych, N.; Lyvdar, M.; Drala, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Криптовалюта привертає багато уваги академічної спільноти, портфельних інвесторів, державних регуляторів та широкої громадськості. Ще не до кінця зрозуміло, чи це тип цифрового фінансового активу, чи нова форма грошей. Правовий статус криптовалюти суттєво відрізняється в різних країнах і є невизначеним в Україні. Метою статті є визначення характерних ознак криптовалюти та її правового статусу в Україні, формування оптимальних портфелів з криптовалют із різними дохідністю та ризиком, оцінка їх ефективності, вивчення можливостей диверсифікації портфеля за допомогою криптовалют у новій фінансовій реальності. Ринок криптовалют має три ключових відмінності від ринку традиційних фінансових активів: високий ризик у зв’язку з мінливістю дохідності, неясність фундаментальної цінності криптовалюти, інвестори неінституційні. Визначено ключові характеристики криптовалюти: виключно цифрова форма; децентралізація; відсутність підтримки державних органів влади; анонімність; незворотність трансакцій; незначний інфляційний ризик; глобальність і швидкість трансакцій; відсутність посередника. Незважаючи на поінформованість державних регуляторних органів про можливості й загрози, яких можна очікувати від функціонування криптовалюти, її правовий статус дуже істотно відрізняється у різних країнах: абсолютна заборона (Непал, Пакистан, В'єтнам та ін.); нейтральний статус (більшість країн світу), необхідність реєстрації та ліцензування операцій з криптовалютою (Італія, Австралія та Японія та ін.), дозвіл використовувати криптовалюту як законний платіжний засіб (острів Мен, Мексика). Центральні банки наполегливо підкреслюють відмінність криптовалют, які не підтри- муються жодним офіційним органом, від законних платіжних засобів та фінансових активів, усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує інвесторам у криптовалюту через її спекулятивний характер. Ураховуючи, що криптовалюти потенційно можуть використовуватися для фінансування незаконних операцій, ухилення від сплати податків тощо, то розроблення і впровадження нормативних актів, які регулюють її функціонування, зараз на часі. У законопроекті запропоновано розглядати криптоактив як вид віртуального активу у формі токену, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайнових прав власника криптоактиву. Тому криптовалюту можна розглядати як актив, придатний для портфельного інвестування. Для обгрунтування доцільності інвестицій у криптовалюти неінституціональними інвесторами були побудовані оптимальні портфелі, використовуючи моделі Марковіца та Квазі–Шарпа. Розрахунки показали, що портфелі криптовалют, виконані на основі моделі Марковіца, дозволяють підвищити інвестиційну прибутковість, але недостатньо диверсифіковані. Велику кількість диверсифікованих портфелів із різними дохідністю та ризиком було отримано за допо- могою моделі Квазі–Шарпа. Для оцінювання ефективності одержаних портфелів з криптовалют їх порівняно в динаміці, а також з базовим портфелем, який складається з десяти криптовалют із найвищою капіталізацією на ринку в рівних частках. Встановлено, що криптовалютам притаманний слабкий кореляційний зв’язок із традиційними фінансовими інструментами, тому їх доцільно включати до портфеля цінних паперів з метою його диверсифікації.
 • Item
  Особливості вибору напрямку стратегічного розвитку диверсифікованого підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Залуцька, Х. Я.; Козик, В. В.; Сизон, М.-О. І.; Zalutska, Kh.; Kozyk, V.; Syzon, M.-O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано удосконалити процес формування стратегічного напрямку розвитку диверсифікованого підприємства включенням до його структури етапу, який передбачає визначення необхідності і певного рівня інтеграційних можливостей дивер- сифікованого підприємства із сторонніми суб’єктами господарювання. Окреслено варіанти можливого об’єднання диверсифікованих підприємств із сторонніми суб’єктами господарювання залежно від отриманих значень їхніх інтеграційних можливостей. Виділено критерії й ознаки вибору диверсифікованими підприємствами одного із запропонованих варіантів інтеграційного напрямку розвитку (безінтеграційний, часткової інтеграції, повної інтеграції).
 • Item
  Adaptation of circular economy principles to waste management in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Горбаль, Н. І.; Адамів, М. Є.; Чумак, А. С.; Horbal, N. I.; Adamiv, M. Ye.; Chumak, A. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Доведено, що неефективне управління відходами в Україні, що є, зокрема, наслідком існуючої лінійної моделі економіки, створює значні ризики для навколишнього середовища і населення. Це актуалізує імплементацію моделі циркулярної економіки, яка передбачає енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання і виробництво, за прикладом ЄС, що є глобальним лідером із її впровадження. Україні в умовах євроінтеграції запропоновано скористатись вже напрацьованою в ЄС методикою, чітким алгоритмом імплементації циркулярної економіки, а також успішними прикладами міжнародних компаній. При цьому критичними визнано роль держави, чітку стратегію впровадження циркулярних принципів (в Україні вже втілюються окремі законодавчі ініціативи) та кардинальну зміну суспільних цінностей.
 • Item
  Improving receivables management of the enterprise in the context of new challenging market conditions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Гавран, В. Я.; Данилків, Х. П.; Гавран, М. І.; Havran, V. Ya.; Danylkiv, Kh. P.; Havran, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано способи та засоби удосконалення управління дебіторською заборгованістю на підприємствах. В складних ринкових умовах та нових викликів формування ефективної системи управління дебіторською заборгованістю безпосередньо впливає на стабільну та ефективну діяльність підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування не лише кількісного, але й якісного аналізу показників оцінки поточного стану дебіторської заборгованості з метою покращення фінансового стану і рівня платоспроможності підприємства. Запропоновано послідовність процесу аналізу дебіторської заборгованості, який складається із сукупності завдань та методів їх вирішення, згрупованих у п’ять етапів. Застосовуючи якісний метод АВС- та XYZ-аналізу, проведено групування послуг та товарів, за якими виникає дебіторська заборгованість ТОВ «Комунпостач» відповідно до основних клієнтів. Представлено матрицю об’єднаних результатів АВС- та XYZ-аналізу, де виокремлено дев’ять груп дебіторів, кожна з яких потребує розроблення своєї технології управління за показниками частки дебіторської заборгованості в загальній її сумі на підприємстві, а також точності прогнозування її динаміки. Результатом проведеного дослідження стало визначення основних заходів для ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємства, серед яких виокремлено: рейтингування кредитоспроможності клієнтів; визначення критеріїв та особливостей надання товарного кредиту, а також видів продукції чи запропонованих послуг, за якими найбільш імовірне виникнення заборгованості; планування заходів щодо оптимізації дебіторської заборгованості; встановлення взаємозалежності системи мотивації персоналу із розміром дебіторської заборгованості, а також досягнутими результатами; запровадження сучасних методів управління дебіторською заборгованістю, серед яких факторинг, страхування фінансових ризиків, використання оплати векселями тощо.
 • Item
  Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Гальків, Л. І.; Щука, Г. П.; Мазурек, Е.; Halkiv, L.; Shchuka, H.; Mazurek, E.; Національний університет “Львівська політехніка”; Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ; Економічний університет у Вроцлаві; Lviv Polytechnic National University; Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education; Wroclaw University of Economics
  Досліджено динаміку та структуру в’їзного потоку міжнародних туристів до Польщі та чинники, які зумовлюють його висхідну тенденцію. Розкрито передумови, які сприяли тому, що Польща завоювала свою нішу на європейському ринку оздоровчих і лікувальних послуг. Охарактеризовано джерела статистичної інформацій про медичний туризм Польщі. Розкрито проблеми якості та доступності офіційних статистичних даних щодо кількості споживачів послуг медичного туризму. Досліджено мотиви та структуру попиту на послуги медичного туризму в Польщі. Розкрито зміни та небезпеки, з якими стикається кадровий менеджмент виробників послуг медичного туризму. Узагальнено управлінську практику суб’єктів господарювання та суспільних інституцій Польщі, яка націлена на покращення використання медичного потенціалу країни у туристичній сфері.
 • Item
  Customer satisfaction and retailer image as drivers of customer loyalty: evidences from polish supermarkets
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Бєсок, Г.; Biesok, Grzegorz; Університет Бельско-Бяла; University of Bielsko-Biala
  Наведено результати досліджень лояльності клієнтів на ринку роздрібної торгівлі. Вивчається ступінь впливу задоволеності споживачів та іміджу підприємств роздрібної торгівлі на лояльність клієнтів. Використано первинні дані опитування, багатоелементні шкали та моделювання структурних рівнянь (SEM). Концептуальна модель, що використовується у дослідженні, поєднує 3 приховані змінні: імідж продавця, задоволеність клієнтів та лояльність клієнтів. Прихованим змінним відповідає набір проявлених змінних, що були отримані під час опитування. Опитували клієнтів супермаркетів на півдні Польщі. Анкети були поширені за допомогою методу снігової кулі. Загалом у вибірку входили 328 респонденти. Моделювання структурного рівняння підтвердило всі взаємозв’язки в моделі із високим рівнем значущості (p <= 0,001). Отже, модель є прийнятною. Дослідження показало, що імідж підприємств роздрібної торгівлі та задоволеність споживачів значно впливають на лояльність клієнтів. Важливим висновком є те, що задоволеність клієнтів має вдвічі більший вплив на лояльність, ніж імідж продавця. Отже, роздрібні торгівці повинні зосередити увагу на підвищенні задоволеності клієнтів, оскільки це головний чинник їх лояльності.
 • Item
  Соціальний медіа маркетинг: сучасні тренди та перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Балик, У. О.; Колісник, М. В.; Balyk, U.; Kolisnyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Український католицький університет; Lviv Polytechnic National University; Ukrainian Catholic University
  Розкрито результати дослідження сутності соціальних мереж. Окремо вивчено стан розвитку соціальних мереж у світі загалом та в Україні зокрема. Проаналізовано потенційне охоплення рекламою у соціальних мережах. Розкрито особливості соціальної медіа-реклами. Представлено профіль рекламної аудиторії провідних соціальних мереж у розрізі вікових, гендерних та географічних ознак. Визначено ключові тренди та перспективи розвитку соціального медіа-маркетингу. Виявлено проблеми, з якими бояться стикнутися маркетологи у майбутньому, здійснюючи свою діяльність у соціальних мережах. Запропоновано напрями поліпшення роботи маркетологів у соціальних мережах.
 • Item
  Аналіз особливостей та сучасного стану тіньової економіки в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Уголькова, О. З.; Удимович, М. М.; Ugolkova, O.; Udymovych, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сутність поняття “тіньова економіка” та “тінізація”. Важливим аспектом роботи є аналіз сучасного стану тіньової економіки в Україні та його порівняння із країнами Європи. Виокремлено позитивні та негативні наслідки тінізації економіки та встановлено, що кількість та масштаб негативних суттєво перевищують позитивні наслідки. Виявлено, що корупція була і залишається однією з найбільших перешкод на шляху реформування економіки України. Запропоновано стратегічні пріоритети в боротьбі з тіньовою економікою.
 • Item
  Заощадження домогосподарств: схильність, пріоритети та фактори
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Шкварчук, Л. О.; Слав’юк, Р. А.; Сова, О. О.; Shkvarchuk, L.; Slav’yuk, R.; Sova, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти; Lviv Polytechnic National University; Volyn Institute of Postgraduate Teacher Education
  Наведено результати дослідження особливостей формування заощаджень домогосподарств в Україні. Порівняно схильність до заощаджень домогосподарств в Україні та країнах Східної Європи за критерієм норми заощаджень. Оцінено пріоритети у формах заощаджень. Обґрунтовано наявність загальної ідентичності заощаджувальної поведінки домогосподарств в Україні та країнах Східної Європи. Визначено основні ознаки домогосподарств, що заощаджують. Інтерпретовано види доходів, які є визначальними для нарощення заощаджень. Виявлено наявність сезонного коливання в обсягах заощаджень та рівнях дохідності депозитів домогосподарств.
 • Item
  Фінансовий еквівалент вартості життя: сучасні підходи до оцінювання в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-10) Шевчук, О. О.; Моторя, К. В.; Shevchuk, O.; Motoria, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано теоретичні та методологічні підходи до оцінювання фінансового еквіваленту вартості середньостатистичного життя (ФЕВЖ) з погляду можливостей їх застосування в Україні. Автори запропонували методику обчислення єдиного еквіваленту, яку можна використати для впровадження справедливих та обґрунтованих стандартів розрахунку компенсацій і матеріальної допомоги як з бюджетів усіх рівнів, так і з соціальних фондів та фондів страхових компаній, а також для стимулювання інвестицій у безпеку, розрахунку ефективності управлінських рішень з огляду на можливості запобігання втратам людського капіталу. Оцінений авторами за запропонованою методикою еквівалент ілюструє загальну оцінку якості життя людини в Україні станом на певну дату, оскільки показує, на яку суму відшкодування чи соціальних гарантій може бути спроможна держава в разі втрати життя громадянина залежно від своїх фінансових можливостей, які формуються внеском кожного громадянина в її економічний за вирахуванням інвестицій держави в людський капітал.