Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2006. – Випуск 67

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики. Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор П. М. Зазуляк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – Випуск 67. – 80 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Źródła błędów numerycznego modelu terenu pozyskanego metodami fotogrametrycznymi
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Paszotta, Zygmunt; Szumiło, Małgorzata
  Описано методи збору даних для побудови ЦМР на основі фотограмметричних технологій. Проаналізовано джерела похибок побудови ЦМР методами цифрової фотограмметрії. This paper describes briefly the generation of DTM by photogrammetric methods. The analysis of the reason of the existing errors in computing the ground coordinates in DTM is also made.
 • Item
  Застосування гвинтівкового артилерійського полігону для моделювання оперативного виявлення об’єктів під час проведення антитерористичних операцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Глотов, В. М.; Колєнніков, А. П.; Макаревич, В. Д.
  Пропонується методика використання модельного комплексу у складі макетного взірця цифрового стереофотограмметричного комплексу розвідки та гвинтівкового артилерійського полігону Львівського інституту Сухопутніх військ Національного університету “Львівська політехніка” для розв’язування задач розвідки і спостереження. Methodology of application of modeling complex as the part of pattern digital stereophotogrammttric complex of reconnaissance and rifle artillery polygon of Lviv Institute of Land forces for solution of reconnaissance and observation tasks is proposed.
 • Item
  Врахування вертикальної рефракції в нівелірних ходах за допомогою приладів зарядового зв’язку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Літинський, В. О.; Кіселик, О. В.; Літинський, С. В.
  Запропоновано методику врахування диференціальної нівелірної рефракції під час прокладання ходів з великими перевищеннями. Показано, що не для усіх висот візирного променя коливання зображень адекватно відображають аномальну частину вертикальної рефракції. Method of accounting of differential leveling refraction for lines with large elevations is presented in this paper. It is shown that images fluctuations could be used for adequate representing of abnormal part of vertical refraction not for every height of direction line.
 • Item
  Зміст до збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Випуск 67
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Геологічна інтерпретація сучасної динаміки Антарктичної тектонічної плити
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Третяк, К. Р.; Кульчицький, А. Я.; Голубінка, Ю. І.
  Подано методику визначення лінійних зміщень перманентних GPS-станцій, обумовлених тектонічними деформаціями. Застосовуючи цю методику, опрацьовано результати спостережень шести перманентних GPS-станцій, розташованих на території Антарктичної тектонічної плити, побудовано карт-схему векторів зміщень перманентних станцій, виконано геологічну інтерпретацію результатів досліджень. In article produced computational procedure of linear displacement of permanent GPS stations caused by tectonic deformations. Using this procedure computed observation results of six permanent GPS stations, situated on Antarctic tectonic plate, the map of vector displacement of permanent stations is constructed, executed geological interpretation of investigation results.
 • Item
  Застосування методу центральної станції під час створення другого взірцевого базису на Бережанському геодезичному полігоні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Колгунов, В. М.
  Описано застосування методу центральної станції під час створення лінійного базису на базовому центрі літніх навчальних практик студентів Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”. The second (new) standard basis has created on the Berezhany geodesic polygon – the base centre of the summer educational practice for the Geodetic institute students (National university “Lviv Polytechnic”). The basis lines are situated radially to the original point (the central basis station).
 • Item
  Універсальна електронна геодезична марка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Колос, А.-Ю. С.; Котик, З. О.
  Представлено універсальну електронну геодезичну марку, яка призначена для фіксації створів, визначення кутових зміщень і децентрувань, фіксування прямовисної і горизонтальної ліній в інженерно-геодезичних роботах з використанням лазерних приладів. Universal electronic geodesic marca intended for fixing of stvoriv, determination of angular displacements and where centring? Fixing of line of temple and horizontal line in engineering–geodesic works with the use of laser devices.
 • Item
  Верифікація газодинамічної теорії балістичного гравіметра
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Сидоренко, Г. С.
  Викладено план і наведено результати керованого фізичного експерименту щодо верифікації газодинамічної теорії балістичного гравіметра. Підтверджено можливість коригування результатів вимірювань прискорення сили ваги шляхом введення відповідних поправок, визначуваних експериментально. There is presented the method of physical experiment, which allows to confirm the correctness of developed gas-dynamic theory of ballistic gravimeter by means of physical result.
 • Item
  Комплексна реалізація методу встановлення обладнання в проектне положення з використанням сучасного та традиційного геодезичного обладнання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Антонюк, В.; Астафьєв, В.; Грек, В.; Клєпфер, Є.; Корольов, В.; Лобур, М.; Нікітченко, В.; Віват, А.; Савчук, С.; Шевченко, Т.
  Описано комплекс робіт із встановлення складної радіотехнічної системи в проектне положення через визначення координат опорних точок кріплення з міліметровою точністю. The complex of works on an establishment of radio engineering system in design position is described by definition of coordinates of reference points of strengthening with millimetric accuracy.
 • Item
  Знаходження оцінки для густини в центрі еліпсоїдальної планети
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Фис, М. М.; Согор, А. Р.; Котик, З. О.
  Встановлені межі значень густини в центрі планети, які дають змогу створювати об’єктивніші моделі розподілу густини планети. Values of density limits in the center of planets were found. This allows creating more objective models of planets density distribution.
 • Item
  Про науковий, навчальний та історичний розвиток найстарішої в Україні кафедри геодезії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2006) Лубенець, Л. С.; Мороз, О. І.
  Показано історичний розвиток за 135 років найстарішої в Україні кафедри геодезії. Historical development of chair of a geodesy for 135 years is described.
 • Item
  Сучасний стан водних ресурсів Львівської області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Сай, В. М.
  Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use of water fund.
 • Item
  Титульний аркуш до збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Випуск 67
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Моніторингові задачі для оцінки рекреаційних територій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Дорожинська, О. О.
  Наведено зміст компонент і задачі моніторингу рекреаційних територій, а також показано можливості аерокосмічних даних в оцінці просторових і часових змін на таких територіях. The paper describes components and tasks of monitoring of recreational territories; its also describes opportunities of aerial and satellite images in evaluation of dimensional changes caused by time on such territories.
 • Item
  Перспективи формування нових землекористувань на основі земельних часток (паїв)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Перович, Л. М.; Котик, З. О.; Панас, Р. М.
  Проаналізовано спробу утвердження власника з певним правом вільного вибору форми господарювання і формування багатоукладності. In article attempt is analyzed of claim of proprietor with definite free purchase option of form of menage and forming of bagatooucladnosti is done.
 • Item
  Перспективи та проблеми розвитку ринку земель в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Перович, Л. М.; Губар, Ю. П.
  Запропоновано шляхи реалізації цілей і напрямків розвитку ринку земель в Україні з розв’язуванням відповідних задач. In article are offered way to realization integer and directions of development market lands in Ukraine with decision of the problems.
 • Item
  Щодо умовних знаків для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 видання 2001 року
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Літинський, В. О.; Ващенко, В. І.; Кочан, І. М.
  Проаналізовано Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, виданих вперше українською мовою у 2001 році. Показано, що у цьому виданні невиправдано зменшена кількість умовних знаків порівняно з Умовними знаками 1989 року, а також допущено багато мовних помилок. Analysis of conventional signs for topographical plans with 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 scales that was firstly published in Ukrainian language at 2001 is made in this article. It is showed that in 2001 year edition quantity of conventional signs as compared to 1989 year edition was unjustly decreased and lots of philological mistakes were made.