Держава та армія. – 2008. – №634

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2118

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у шістнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск також містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 90-літтю Центральної Ради, що відбулась 19–20 травня 2007 р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 634 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 192 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 33
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 634
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 634
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Історичні витоки формування патріотизму особистості у Збройних силах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Романовський, Я. Я.
  Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the nation, as a result of awareness of national root, history, culture, its originality, features of mentality of the family, nation, their virtues and costs which determine a national ideal.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правові аспекти співробітництва України з НАТО
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ліпкевич, С. Я.
  З’ясовано правові механізми співпраці України з НАТО через призму формування нової системи безпеки на Європейському континенті, розглянуто форми участі нашої країни в міжнародних заходах із забезпечення європейської безпеки. The article considers legal mechanisms of cooperation between Ukraine and the NATO through the prism of building a new security system on European continent. The article covers forms of our country’s participation in international events concerning provision of European security.
 • Thumbnail Image
  Item
  Історіографія розвитку військової справи у Галицько-Волинському князівстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кійко, В. І.
  Розглянуто стан вивчення фортифікації, озброєння та військової тактики Галицько-Волинської держави у післямонгольський час, виконаного із залученням письмових та археологічних джерел X–XIV ст. Article investigated the historiography of the medieval Ukrainian military history of the nineteen and twentieth century. On a background of chronological generalization the quality of works is estimated, their positive sides and separate lacks are also shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційно-психологічні операції у війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Черник, П. П.; Шумка, А. В.
  Аналізується досвід проведення інформаційно-психологічних операцій у збройних конфліктах та локальних війнах другої половин ХХ – початку ХХІ ст. Наголошується, що передові держави світу приділяють надзвичайно велику увагу розвитку форм та методів ведення інформаційно-психологічного протиборства у війнах сучасності. Вивчено досвід роботи відповідних українських структур під час воєнної кампанії “Свобода Іраку” 2003–2005 рр. The experience of information and psychological operations conduct in military conflicts and local wars in the second half of the XX-th – beginning of the XXI-st centuries is analyzed in this article. It is emphasized that the leading powers of the world pay extremely great attention to development of forms and methods of information and psychological confrontation in modern warfare. Experience gained by corresponding Ukrainian structures during “Iraq Freedom” 2003–2005 military campaign is studied in the article.
 • Thumbnail Image
  Item
  Воєнно-політичне співробітництво країн СНД на шляху пошуків гарантування національної безпеки (1991–1992 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лозинський, П. І.
  Проаналізовано процес становлення системи колективної безпеки країн Співдружності Незалежних Держав протягом 1991–1992 рр. Розкрито діяльність військово-політичного керівництва країн щодо збереження єдиного оборонного простору та створення об’єднаних Збройних сил СНД. The process of marking becoming system of collective security of countries of Commonwealth of Independent States over a period 1991–-1992 years is analyzed in the article. It is exposed activity of military-political guidance of countries is in relation to a maintenance unique defensive space and creation of the incorporated military powers of the CIS.
 • Thumbnail Image
  Item
  Миротворча діяльність України та ГУАМ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Радецький, В. Г.
  Розглянуто питання щодо можливої участі України в міжнародній миротворчій діяльності із забезпечення політичної та економічної безпеки в центральноазійському регіоні. Opening the main factors, what influences on complete of Ukrainian army by military men of professional service political and economical sequrity in Region of Central Asia.
 • Thumbnail Image
  Item
  З історії боротьби КДБ УРСР проти українського національно-патріотичного руху середини 50-х років – першої половини 1960-х рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Стасюк, І. М.
  З’ясовується значення архівних джерел для вивчення історії боротьби Комітету державної безпеки УРСР проти українського національно-патріотичного руху середини 1950-х – першої половини 1960-х років. The importance of archival documents to study history of fighting KGB USSR against Ukrainian national movement mid 1950’s – first half 1960’s are elucidated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розробка конструкторським бюро О. К. Антонова військових літаків спеціального призначення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Харук, А. І.
  Досліджено діяльність конструкторського бюро О. К. Антонова із створення спеціалізованих модифікацій військово-транспортних літаків у 50–80-х рр. ХХ ст., зокрема, літаків радіоелектронної боротьби і навчальних. The activity of O. K. Antonov’s Design Bureau in construction of specialized modifications of military transport airplanes in 50–80 years of XX century is investigated. Among them, the electronic warfare, training and other variants is investigated.