Держава та армія. – 2008. – №634

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у шістнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск також містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 90-літтю Центральної Ради, що відбулась 19–20 травня 2007 р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 634 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 192 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 634
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 634
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Історичні витоки формування патріотизму особистості у Збройних силах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Романовський, Я. Я.
  Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the nation, as a result of awareness of national root, history, culture, its originality, features of mentality of the family, nation, their virtues and costs which determine a national ideal.
 • Item
  Правові аспекти співробітництва України з НАТО
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ліпкевич, С. Я.
  З’ясовано правові механізми співпраці України з НАТО через призму формування нової системи безпеки на Європейському континенті, розглянуто форми участі нашої країни в міжнародних заходах із забезпечення європейської безпеки. The article considers legal mechanisms of cooperation between Ukraine and the NATO through the prism of building a new security system on European continent. The article covers forms of our country’s participation in international events concerning provision of European security.
 • Item
  Історіографія розвитку військової справи у Галицько-Волинському князівстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кійко, В. І.
  Розглянуто стан вивчення фортифікації, озброєння та військової тактики Галицько-Волинської держави у післямонгольський час, виконаного із залученням письмових та археологічних джерел X–XIV ст. Article investigated the historiography of the medieval Ukrainian military history of the nineteen and twentieth century. On a background of chronological generalization the quality of works is estimated, their positive sides and separate lacks are also shown.
 • Item
  Інформаційно-психологічні операції у війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Черник, П. П.; Шумка, А. В.
  Аналізується досвід проведення інформаційно-психологічних операцій у збройних конфліктах та локальних війнах другої половин ХХ – початку ХХІ ст. Наголошується, що передові держави світу приділяють надзвичайно велику увагу розвитку форм та методів ведення інформаційно-психологічного протиборства у війнах сучасності. Вивчено досвід роботи відповідних українських структур під час воєнної кампанії “Свобода Іраку” 2003–2005 рр. The experience of information and psychological operations conduct in military conflicts and local wars in the second half of the XX-th – beginning of the XXI-st centuries is analyzed in this article. It is emphasized that the leading powers of the world pay extremely great attention to development of forms and methods of information and psychological confrontation in modern warfare. Experience gained by corresponding Ukrainian structures during “Iraq Freedom” 2003–2005 military campaign is studied in the article.
 • Item
  Воєнно-політичне співробітництво країн СНД на шляху пошуків гарантування національної безпеки (1991–1992 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лозинський, П. І.
  Проаналізовано процес становлення системи колективної безпеки країн Співдружності Незалежних Держав протягом 1991–1992 рр. Розкрито діяльність військово-політичного керівництва країн щодо збереження єдиного оборонного простору та створення об’єднаних Збройних сил СНД. The process of marking becoming system of collective security of countries of Commonwealth of Independent States over a period 1991–-1992 years is analyzed in the article. It is exposed activity of military-political guidance of countries is in relation to a maintenance unique defensive space and creation of the incorporated military powers of the CIS.
 • Item
  Миротворча діяльність України та ГУАМ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Радецький, В. Г.
  Розглянуто питання щодо можливої участі України в міжнародній миротворчій діяльності із забезпечення політичної та економічної безпеки в центральноазійському регіоні. Opening the main factors, what influences on complete of Ukrainian army by military men of professional service political and economical sequrity in Region of Central Asia.
 • Item
  З історії боротьби КДБ УРСР проти українського національно-патріотичного руху середини 50-х років – першої половини 1960-х рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Стасюк, І. М.
  З’ясовується значення архівних джерел для вивчення історії боротьби Комітету державної безпеки УРСР проти українського національно-патріотичного руху середини 1950-х – першої половини 1960-х років. The importance of archival documents to study history of fighting KGB USSR against Ukrainian national movement mid 1950’s – first half 1960’s are elucidated.
 • Item
  Розробка конструкторським бюро О. К. Антонова військових літаків спеціального призначення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Харук, А. І.
  Досліджено діяльність конструкторського бюро О. К. Антонова із створення спеціалізованих модифікацій військово-транспортних літаків у 50–80-х рр. ХХ ст., зокрема, літаків радіоелектронної боротьби і навчальних. The activity of O. K. Antonov’s Design Bureau in construction of specialized modifications of military transport airplanes in 50–80 years of XX century is investigated. Among them, the electronic warfare, training and other variants is investigated.
 • Item
  Міжнародне співробітництво України в галузі реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на сучасному етапі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Андрієнко, М. В.
  Розкрито характерні ознаки та особливості міжнародного співробітництва України в галузі реагування на надзвичайні ситуації техногеного та природного характеру на прикінці ХХ – початку ХХІ ст. Opening the main factors, what influences on complete of Ukrainian army by military men of professional service.
 • Item
  Головні напрями дослідження літопису Української революції доби Центральної Ради: студії військової еміграції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Фуртес, О. О.
  Проаналізовано наукові та аналітично-мемуарні праці української військової еміграції, присвячені проблемам українського державотворення у березні 1917 – квітні 1918 рр. Scientific and analytically-memoir labours of Ukrainian military emigration, devoted the problems of Ukrainian creation of the state in March 1917 – April 1918, are analysed in the article.
 • Item
  Мирон Тарнавський – військовий діяч
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Байло, А. Я.
  Аналізується військовий шлях Начального вождя УГА, генерала-четаря Мирона Тарнавського, його участь у визвольній боротьбі УСС та УГА за створення незалежної Української держави. The article analyzes the military way of Ukrainian Galician Army chief commander, general-chetar Myron Tarnavski his participation in the liberation straggle of Ukrainian Galician Army during the times of formation of the independent Ukrainian state.
 • Item
  Деякі аспекти бойового застосування бронеавтомобілів українськими арміями у 1917–1920 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Моргун, М. В.
  Розглянуто досвід бойового застосування бронеавтомобілів арміями Української Центральної Ради, Української держави та Директорії у 1917–1920 рр. Вивчено організацію бронеавтомобільних підрозділів. It is investigational experience of fighting using of armoured cars in army’s of Ukrainska Centralna Rada, Ukrainska Derzhava and Dyrektoriya in 1917–1920. The organization of armoured cars subsections are considered.
 • Item
  В боротьбі за державність та соборність: галицький політикум (травень–жовтень 1918 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мазур, О. Я.
  Зроблено спробу прослідкувати підходи українських і польських політичних партій, які орієнтувалися на Троїстий союз і Антанту, до визвольних змагань українців в умовах розпаду Австро-Угорської імперії. Antanta oriented Ukrainian and Poland parties aproaches to the Ukrainian liberation Uprises under conditions of the Austro-Hungerian Empire ruination are considered.
 • Item
  Окремий загін Січових Стрільців і Листопадовий зрив 1918 р. у Львові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Хома, І. Я.
  Досліджується становище Окремого загону Січових Стрільців напередодні Листопадового зриву у Львові. Аналізується проблема відмови стрілецького формування армії Української держави підтримати західноукраїнські військові сили в боях за Львів. The article describes status of before November’s revolt in Lviv. Together at the same time analilysis problem of refusal Sitchovi Striltsi formation Ukrainian army support Western Ukrainian military powers in struggle of the Lviv.
 • Item
  Досвід європейських країн під час входження у міжнародну систему колективної безпеки на шляху до вступу в НАТО
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Левик, Б. С.
  Наводяться історичні приклади вступу до НАТО багатьох європейських країн (Норвегії, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки, Польщі, Румунії) та вирішення ними власного питання з національної безпеки і оборони. The article covers historical cases describing a number of countries (Slovakia, Hungary, Czech Republic, Poland, Romania) acquiring NATO membership at the backqround of national security and defense problem solution.
 • Item
  Досвід створення Сполученими Штатами Америки системи протиракетної оборони країни протягом 90-х років ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Попович, О. І.
  Проаналізовано процес створення і розвитку системи протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки у 90-х роках минулого століття. Досліджено чинники, які впливали на нього, та реагування військово-політичного керівництва новітньої Росії на дії США. The process of the creation and development of the USA anti-missile defense’s system in the 90s of the last century is analyzed. The factors, which influence it and the reaction of the military and political leaders of the recent Russia on the actions of the USA, are researched.
 • Item
  Особливості морально-психологічного забезпечення військ (сил) в умовах реорганізації Збройних сил України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гозуватенко, Г. О.
  Проаналізовано розкриття головних чинників, що впливають на морально-психологічне забезпечення військ (сил) в умовах реорганізації Збройних сил України. Opening the main factors, what influences on moral and psychology consisting of military men in period of reorganization of Ukrainian army.
 • Item
  Реалізація завдань концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Артюх, В. М.; Толок, І. В.; Ващенко, Є. М.
  Висвітлено стан реалізації завдань Концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців, проаналізовано причини неякісної підготовки випускників до служби у військах та надаються рекомендації щодо покращання практичної складової військового навчання. Тhe article analyses the state of the realization of tasks of staff policy conception іп the military specialists training, the causes of the poor-quality training of graduates for military service are considered and the recommendations for the improvement of practical training are given.