Юридичні науки. – 2015. – № 813

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 813. – 380 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Зміст до Вісника " Юридичні науки " № 813
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Правовий аналіз внесених на розгляд Верховної Ради України змін до Конституції України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ковальчук, О. Б.
  Дослідження розглядає питання реформування Конституції України, проект закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)”, внесеного Президентом України до Верховної Ради України у 2014 році, правового аналізу його основних положень та вироблення відповідних пропозицій щодо впровадження запропонованих змін. Исследование посвящено вопросам реформирования Конституции Украины, рассмотрению проекта закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления)”, внесенного Президентом Украины в Верховный Совет Украины в 2014 году, правового анализа его основных положений и выработки соответствующих предложений относительно внедрения предложенных изменений. Research is sanctified to the questions of reformation of Constitution of Ukraine, consideration of project of Law of Ukraine “About making alteration in Constitution of Ukraine (in relation to plenary powers of public and local self-government authorities)”, brought in by President of Ukraine in Supreme soviet of Ukraine in 2014, to the legal analysis him substantive provisions and to making of corresponding suggestions in relation to introduction of offer changes.
 • Item
  Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ковальчук, В. Б.; Богів, Я. С.
  Здійснено аналіз історії становлення та розвитку ідеї народного суверенітету в українській правовій думці. Вказано на те, що доктрина народного суверенітету в Україні, яка була сформована у кінці ХІХ – першій чверті ХХ ст., хоча і випливала з європейської традиції права, однак містила деякі особливі ознаки, які були характерні для народів, позбавлених національної незалежності та державності. Осуществлен анализ истории становления и развития идеи народного суверенитета в украинской правовой мысли. Указано на то, что доктрина народного суверенитета в Украине, которая была сформирована в конце XIX – первой четверти ХХ в., хотя и принимала свои истоки из европейской традиции права, однако содержала некоторые особые черты, которые были характерны для народов, лишенных национальной независимости и государственности. The analysis of the history of formation and development of the idea of people’s sovereignty in Ukrainian legal thought was performed. It was mentioned that the doctrine of sovereignty of the people in Ukraine which had been formulated at the end of the 19th century – in the first quarter of the 20th century, despite of coming from European legal tradition included some particular features which were typical for the peoples deprived of national independence and sovereignty.
 • Item
  Проблеми впровадження міжнародних стандартів у сферу прав військовополонених
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Жаровська, І. М.
  Розглянуто правові аспекти прав військовополонених. Закцентовано увагу на міжнародних стандартах у сфері поводження з цією категорією осіб. Визначено суб’єктів, які мають право на отримання статусу військовополонених. Вказано на необхідність удосконалення відповідальності за порушення прав військовополонених. Рассматрено правовые аспекты прав военнопленных. Акцентируется внимание на международных стандартах в сфере обращения с этой категорией лиц. Определены субъекты, имеющие право на получение статуса военнопленных. Указывается на необходимость усовершенствования ответственности за нарушение прав военнопленных. The article examines the legal aspects of the rights of prisoners of war. The attention to international standards in the treatment of this category of persons. Defined entities are entitled to POW status. Highlights the need to improve accountability for violations of human prisoners.
 • Item
  Спори про поширення відомостей у мережі Інтернет: суперечності судової практики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тарнавська, М. І.
  Аналізується актуальна судова практика Європейського Суду з прав людини, Європейського Суду Правосуддя, вітчизняних судів з приводу поширення відомостей у мережі Інтернет. Констатується певна відмінність у підходах цих судів до вирішення спорів вказаної категорії. Підкреслюється, що позиція вітчизняних вищих судових інстанцій щодо можливості притягнення до відповідальності власника сайту за розміщені на ньому коментарі загалом, відповідає правовим позиціям Європейського Суду з прав людини. Анализируется судебная практика Европейского Суда по правам человека, Европейского Суда Правосудия, отечественных судов по поводу распространения информации в сети Интернет. Констатируются некоторые отличия в подходах этих судебных инстанций к решению споров этой категории. Подчеркивается, что позиция отечественных высших судебных инстанций по поводу возможности привлечение к ответственности владельца сайта за размещенные на нем комментарии в целом, отвечает правовым позициям Европейского Суда по правам человека. The relevant jurisprudence European Court of Human Rights, European Court of Justice and domestic courts on the dissemination of information on the Internet is analyzed in the article. Certain differences in approach of the courts to resolve disputes of this category is noted. It is emphasized that the position of the higher courts about the possibility of liability of the owner for the site posted comments on it generally meets the legal position of the European Court of Human Rights.
 • Item
  Спільні та відмінні ознаки трудових договорів та суміжних цивільних договорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Паньонко, І. М.; Коваль, В. А.
  Проаналізовано особливості цивільних договорів, за допомогою укладення яких особа має можливість реалізувати свою здатність до праці. Визначено спільні та відмінні ознаки трудових та суміжних цивільних договорів. Проанализированы особенности гражданских договоров, посредством заключения которых лицо имеет возможность реализовать свою способность к труду. Определены общие и отличительные черты трудовых и смежных гражданских договоров. The features of civil contracts by entering which a person is able to sell their ability to work. Determined common features of employment contracts and related civil contracts.
 • Item
  Відображення біблійних норм у цивільному законодавстві України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пастернак, В. М.
  Висвітлено значення релігійних та правових норм у соціонормативному регулюванні суспільних відносин. Обґрунтовано особливості розвитку сучасної правової системи у контексті практичної значущості її християнських норм. Досліджено вплив біблійних норм на формування вітчизняних приватно-правових норм та проаналізовано їхню роль у формуванні громадянського суспільства та правової держави. Освещено значение религиозных и правовых норм в соционормативном регулировании общественных отношений. Обоснованы особенности развития современной правовой системы в контексте практической значимости ее христианских норм. Исследовано влияние библейских норм на формирование отечественных частно-правовых норм и проанализирована их роль в формировании гражданского общества и правового государства. The article highlights the importance of religious and legal norms in socially accepted regulation of social relations. It justifies features of the modern legal system development in the context of practical significance of its christian norms. The articles studies the influence of biblical norms on the formation of domestic private legal rules and analyzes their role in the formation of civil society and law-bound state.
 • Item
  Поняття, особливості та види договорів в агропромисловому комплексі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Марич, Х. М.
  Досліджено специфіку аграрно-правового договору та проаналізовано види договорів в агропромисловому комплексі України. Исследовано специфику аграрно-правового договора и проанализированы виды договоров в агропромышленном комплексе. The article studies the specific agro-law contract and analyses types of contracts in agricultural Ukraine.
 • Item
  Опіка (піклування) над дітьми як вид соціального піклування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дутко, А. О.
  Аналізується опіка (піклування) як вид соціального піклування. Стверджується, що опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розмежовано опіку та піклування у цивільному та сімейному праві. Зроблено висновок про необхідність узгодження норм різної галузевої належності. Анализируется опека и попечительство как межотраслевой институт. Утверждается, что опека (попечительство) является особой формой государственной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи по обеспечению их прав и интересов. Разграничено опеку и попечительство в гражданском и семейном праве. Делается вывод о необходимости согласования норм различной отраслевой принадлежности. The analysis of guardianship and custody as interdisciplinary institute. It is alleged that guardianship (custody) is a special form of state care for children left without parental care and adults who need help to ensure their rights and interests. The author distinguishes between guardianship in civil and family law. The conclusion about the need to harmonize regulations in various industrial branches.
 • Item
  Підстави щодо виникнення відносин з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Голенко, І. П.
  Досліджено правові питання виникнення відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом. На основі аналізу судової практики та цивілістики закцентовано увагу на проблемніших аспектах цієї галузі та зроблено відповідні пропозиції щодо удосконалення законодавства, спрямованого на регулювання відносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Исследованы правовые вопросы в области возникновения отношений, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом. На основе анализа судебной практики и цивилистики акцентируется внимание на наиболее проблемных аспектах этой отрасли и предлагаются соответствующие предложения в законодательстве, направленные на регулирование отношений, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом. Study of relations regarding carriage of passengers by road is becoming more important due to development of the modern democratic society. Proper provision of the legal rights and obligations of their participants in practice depends on sound legal regulation of grounds for origin of any relations. Therefore the studied relations do not constitute an exception.
 • Item
  Поняття юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бек, У. П.
  Досліджуються особливості правового регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства з охорони праці, що є одним з основних інститутів трудового законодавства. Досліджуються концептуальні підходи щодо розуміння і трактування терміна “юридична відповідальність” у різних його проявах. Наголошується, що воно може розглядатися як в соціальному, так і в юридичному аспектах. Особливу увагу звернуто на дослідження юридичної відповідальності у сфері забезпечення безпечних умов праці, як правової категорії. Зроблено висновок, що її необхідно розглядати як обов’язок правопорушника перенести передбачені законом невигідні, негативні наслідки своєї дії чи бездіяльності. Исследуются особенности правового регулирования юридической ответственности за нарушение законодательства по охране труда, которое является одним из основных институтов трудового законодательства. Исследуются концептуальные подходы к пониманию и трактовке термина “юридическая ответственность” в различных его проявлениях. Отмечается, что оно может рассматриваться как в социальном, так и в юридическом аспектах. Особое внимание посвящено анализу юридической ответственности в сфере обеспечения безопасных условий труда, как правовой категории. Сделан вывод, что её необходимо рассматривать, как обязанность правонарушителя перенести предусмотренные законом невыгодные, негативные последствия своего действия или бездействия. The article deals with the peculiarities of legal regulation of legal liability for violation of legislation on health, which is one of the main institutions of labor legislation. We study in particular conceptual approaches to understanding and interpretation of the term “legal liability” in its various manifestations. It is noted that it can be seen as a social as well as legal aspects. Particular attention is devoted to the research of legal responsibility in ensuring safe working conditions, as a legal category. It was concluded that it must be regarded as a duty required by law to transfer the offender unfavorable negative consequences of their actions or omissions.
 • Item
  Принципи правового регулювання протидії тероризму в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Остапенко, О. І.
  Розглядаються принципи правового регулювання протидії тероризму, їх класифікація, ознаки та особливості. Пропонується авторське тлумачення принципів протидії тероризму. Рассматриваются принципы правового регулирования противодействия терроризму, их классификация, признаки и особенности. Предлагается авторское толкование принципов противодействия терроризму. The article deals with the principles of legal regulation of terrorism resistance, their classification, features and peculiarities. The author of the article proposes his interpretation of the principles of terrorism resistance.
 • Item
  Про систематизацію ознак неправомірної вигоди як предмета підкупу за Кримінальним кодексом України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Якимова, С. В
  Проведено системний аналіз законодавчої дефініції кримінально-правового поняття неправомірної вигоди. Звернено увагу на непослідовність викладу окремих положень цієї законодавчої дефініції у примітках до відповідних статей кримінально-правових норм. Запропоновано систематизацію ознак неправомірної вигоди за змістом, а також рівнем узагальнення. Обґрунтовано висновки про важливість системного підходу до тлумачення поняття неправомірної вигоди як предмета підкупу за кримінальним кодексом України. Произведен системный анализ признаков законодательной дефиниции уголовно-правового понятия неправомерной выгоды. Обращается внимание на непоследовательность изложения отдельных положений данной законодательной дефиниции в примечаниях к соответствующим статьям уголовно-правовых норм. Предложено систематизацию признаков неправомерной выгоды по содержанию, а также уровням обобщения. В выводах обосновано значимость системного подхода к толкованию понятия неправомерной выгоды как предмета подкупа за уголовным кодексом Украины. A systematic analysis of legislative definition of criminal law concept of illegal benefit is conducted in the article. Attention applies on the inconsistence of exposition of separate positions of this legislative definition in notes to the corresponding articles of criminal law norms. Systematization of signs of illegal benefit offers on maintenance, and also by the level of generalization. Conclusions are reasonable about importance of approach of the systems to interpretation of concept of illegal benefit as article of subornation after the criminal code of Ukraine.
 • Item
  Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сорока, С. О.
  Досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів2. Проаналізовано, що предмет злочину належить встановлювати у кримінальному провадженні під час розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України. Підкреслено, що предмет доказування єдиний для усього кримінального процесу, крім того, він конкретизується під час провадження у конкретних справах. Исследованы обстоятельства, которые подлежат доказыванию в уголовном производстве при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств. Проанализировано, что предмет преступления относится к кругу обстоятельств, которые следует устанавливать в уголовном производстве при расследовании преступления, предусмотренного ст. 305 УК Украины. Подчеркнуто, что предмет доказывания единственный для всего уголовного процесса, кроме того, он конкретизируется при производстве конкретных дел. The article is devoted to the analysis of the evidences to be proved in criminal proceedings at the time of drug trafficking investigation, psychotropic substances its analogues and precursors or falsified medicine. Besides, it is determined that the subject of a crime lies within the scope of evidences that must be proved in drug trafficking investigation, envisaged in article 305 of the criminal code of Ukraine. It is admitted that the subject of proof is common for the whole criminal procedure, moreover, it is specified while investigating in every concrete case.
 • Item
  Проблеми виявлення злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ромців, О. І.
  Досліджено особливості виявлення злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розслідування та розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів. Исследовано особенности выявления преступлений в сфере служебной деятельности в условиях препятствования процессу расследования и раскрытия данных противоправных действий со стороны заинтересованных субъектов. The article investigates characteristics of malfeasance detection in terms of obstructing the process of investigation and disclosure of illegal acts on the part of stakeholders.
 • Item
  Активний і пасивний підкуп службової особи юридичної особи публічного права за кримінальним законодавством України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кушпіт, В. П.
  Проведено системний кримінально-правий аналіз активних і пасивних форм підкупу службової особи – юридичної особи публічного права. Обґрунтовано положення про непослідовність і безсистемність викладу окремих форм підкупу службової особи юридичної особи публічного права у диспозиціях відповідних кримінально-правових норм. Наголошено на неповноті імплементації у кримінальне законодавство України стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією щодо вимагання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи публічного права. Произведен системный уголовно-правовой анализ активных и пассивных форм подкупа должностного лица юридического лица публичного права. Обосновано положение о непоследовательности и бессистемности изложения отдельных форм подкупа должностного лица юридического лица публичного права в соответствующих диспозициях уголовно-правовых норм. Акцентируется на неполноте имплементации в уголовное законодательство Украины стандартов Уголовной конвенции против коррупции касательно вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица публичного права. The criminally-right analysis of the systems of active and passive forms of subornation of official face of legal entity of public law is conducted in the article. Position is reasonable about an inconsistence and unsystematic of exposition of separate forms of subornation of official face of legal entity of public law in dispositions of corresponding criminal law norms. It is marked on incompleteness of implementation in the criminal legislation of Ukraine of standards of Criminal convention about a fight against a corruption in relation to the shakedown of illegal benefit by the official face of legal entity of public law.
 • Item
  Проблеми реформування органів внутрішніх справ України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лесько, Н. В.; Шабелько, Н.
  Розглядаються основні напрями реформування органів внутрішніх справ, аналізуються шляхи вирішення проблемних питань, що можуть виникнути в процесі реалізації реформи. Визначено можливості запозичення Україною зарубіжного досвіду з урахуванням національних особливостей країни. Рассматриваются основные направления реформирования органов внутренних дел, анализируются пути решения проблемных вопросов, которые могут возникнуть в процессе реализации реформы. Определены возможности заимствования Украины зарубежного опыта с учетом национальных особенностей страны. The article deals with the main issues in a process of bodies of internal affairs reform, besides, the ways to solve troublesome questions that may arise while reform implementation are analyzed. Also, the possibility of foreign experience reception with the account of national particularities is designated.
 • Item
  Ще раз про найзнаніші пенітенціарії світу: “Полярна Сова”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Марисюк, К. Б.
  Аналізуються характерні ознаки однієї з найсуворіших в’язниць світу – виправної колонії № 18 (с. Харп Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації), більш відомої, як “Полярна Сова”. Розглянуто питання, пов’язані з її виникненням, досліджено характерні ознаки режиму останньої. Окрему увагу зосереджено на проблемах правового статусу засуджених, які відбувають покарання у цій виправній колонії. Анализируются характерные черты одной из наиболее суровых тюрем мира – исправительной колонии №18 (с. Харп Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации), более известной как “Полярная Сова”. Рассмотрены вопросы, связанные с ее возникновением, исследованы характерные черты режима последней. Отдельное внимание сосредоточено на проблемах правового статуса осужденных, которые отбывают наказание в этой исправительной колонии. Penal colony #18 (old name –98/18) of the Ministry of the Federal system of implementation of punishments of Russian Federation on the Yamalo-Nenets autonomous district, more known after the unofficial name “Arctic Owl”, is one of five colonies of the special mode for maintenance of convict to life imprisonment in Russia. The mentioned colony is one of such type in Russia, located after the Arctic circle. In the investigated colony actually held out about 400 convict by the state on a middle in 2014. Chambers for maintenance of convict in the colony #18 divided into two types – for tendon and for single. The inhabited chambers show a soba an apartment by an area 14 sq.m. They have two berths made out of metallic corner, welded on to the wall and to the terminator. A tablet hat also is in a chamber is set thus, that it was possible to sit after him only sideways, manned by a bench breadthways a 10 cm. Water, stands and mounted mirrors, are not in chambers. Windows are stopped up by a brick, instead of them the left cracks by a size 30 to 90 cm. with two metallic terminators. Chambers are illuminated two bulbs by power 30 W, that are located in a niche above doors and after terminator. Batteries in chambers are rarely heated highe, than to 30 degrees, though on such conditions getting around it is impossible, as terminators are set in the distance one meter from batteries. Two terminators are set from the side of the door – one in the door, and second – in a meter from them. Single chambers that is yet used and as penalty insulator shave a size 1 to 3 m. There are no any shell, table and wall outlets in single chambers. An apartment is illuminated one bulb by power 60 W above doors and behind bars. There are no window, and his place is stopped up by a brick. Colony #18 is subdivision capable to function in autonomous behavior. The vital functions of establishment are provided by own objects: boiler room, diesel power-station, bakery, dining-room. In addition, there is an auto workshop on territory of colony, areas for the production of the macadam, joiner's, marble, lathe and sewing workshops, shoe workshop. Except that, on territory a pig farm, poultry factory, are built for convict of area of colonysettlement. Among the most known convict of the investigated attendance centre where serial killer О. Pichushkin, killer-militiaman D. Yewsiukow, chechenian field commander N. Kulayev, “Bielgorod’ pointer” S. Pomazun, and well-known businessman, co-founder of bank “Menatep” P. Lyebedev.
 • Item
  Роль насильства у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Наконечна, Л. А.
  Досліджується роль насильства у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України; встановлюється його місце серед обставин, що виключають злочинність діяння. Исследуется роль насилия в статьях Общей части Уголовного кодекса Украины; устанавливается его место среди обстоятельств, исключающих преступность деяния. The paper examines the role of violence in sections of the Criminal Code of Ukraine; established its place among the circumstances precluding criminality.
 • Item
  Розвиток катування на українських землях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Коваль, М. М.
  Досліджується історичний розвиток катування на українських землях та зв’язок з кримінально-процесуальним правом, а також значення катування за різними джерелами. Исследуется историческое развитие пытки на украинских землях и связь с уголовно-процессуальным правом, а также значение пытки по разным источникам. This paper examines the historical development of the Ukrainian lands torture and connection with the criminal procedure law, and the importance of torture by various sources.