Юридичні науки. – 2019. – Випуск 21

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 21. – 268 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
10
18
26
34
42
50
55
63
70
77
84
89
99
105
112
122
130
136
142
147
154
161
170
176
182
190
197
204
210
215
223
230
236
244
254
264

Content


1
4
10
18
26
34
42
50
55
63
70
77
84
89
99
105
112
122
130
136
142
147
154
161
170
176
182
190
197
204
210
215
223
230
236
244
254
264

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Кучеренко, Н. В.; Kucherenko, N. V.; Кучеренко, Н. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті визначено домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві. Акцентовано на тому, що університет повинен не лише продукувати певні ідеї, розвивати ті чи інші тенденції у науці, а, передусім, сприяти поступовому суспільному розвитку, повною мірою забезпечувати запити і потреби сучасної людини.Подолання традиційного сформованого масово-репродуктивного характеру розвитку вищої освіти полягає у виведенні її на особистісний рівень. Значну роль у цьому процесі відіграють законодавчі ініціативи про вищу освіту, покликані не лише формалізувати її основні положення, а й кардинально вплинути на її подальше становлення і європейський поступ. Основною домінантою виступає інновація – цілеспрямований пошук ідеї з метою розв’язання суперечностей, її освоєння відбувається шляхом апробації в формі освітнього (навчального) експерименту або пілотного впровадження. Інновації в університетській освіті є закономірним явищем, динамічним за характером і розвивальним за результатами, їх запровадження дозволяє вирішити суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій освіті.
 • Item
  Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Т. З.; Голинська, М. І.; Harasymiv, T. Z.; Golinskaya, M. I.; Гарасымив, Т. З.; Голинская, М. И.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський торговельно-економічний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv Trade and Economic University
  Досліджено особливості поняття поведінки, сутнісний зміст якої на сучасному етапі трансформації суспільства розкривається через такі категорії і поняття, як «людина», «соціум», «діяльність», «суспільні» і «виробничі відносини», «суспільне життя», «особистість» тощо. Поведінку розглянуто як сукупність послідовних учинків або систему дій людини, як практичну, реальну або реалізовану дію, яка, найперше, є різновидом поведінки, осмисленим комплексом учинків. Доведено, що свідома, цілеспрямовано сформована активна поведінка людини як діяльність – запорука ефективних, доцільних змін життєдіяльності сучасного українського суспільства.
 • Item
  Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Т. З.; Harasymiv, T. Z.; Гарасымив, Т. З.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наявність сьогодні в правовому дискурсі значної кількості наукових підходів щодо визначення предмету права соціального забезпечення є невиправданою, оскільки неможливо визначати універсальний критерій для відмежування цієї галузі права від збіжних галузей права. На нашу думку, відносини, які складають предмет права соціального забезпечення в основній своїй кількості мають матеріальний характер, а також і не матеріальний, хоча і дотичний до матеріального, адже всі відносини пов’язані з розподілом благ. По своїй суті вони є майновими відносинами і виникають, як правило, в тих випадках, коли наступає соціальний випадок, що тягне за собою матеріальні наслідки. Ми пропонуємо наступне визначення предмету права соціального забезпечення: це сукупність (система) відносин, що торкаються сприяння життєдіяльної активності індивіда, підтримки людини після настання несприятливих обставин, а також надання державою належної допомоги та створення відповідних пільг.
 • Item
  Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бочуляк, Н. І.; Bochlylyak, N. I.; Бочуляк, Н. И.; Адвокатське об’єднання «Бочуляк і партнери»; Lawyers’ union «Bochuliak and partners»
  Принципи адвокатури мають незаперечне значення для характеристики функціональних та організаційних основ адвокатури, адже вони виступають основоположними засадами, що визначають сутність адвокатури та адвокатської діяльності. Принципи адвокатури дають змогу дослідити функціональні та організаційні основи адвокатури через закріплену у законодавстві систему ідей, кожна з яких відображає якесь окремо визначене начало, а у сукупності характеризує увесь інститут адвокатури. Очевидно, що принципи організації та принципи діяльності адвокатури є виокремленими групами з більш загального поняття, їх існування є своєрідним наслідком класифікації цього більш загального поняття, яке охоплює і першу, і другу групу принципів. Саме таку загальну групу принципів, яка б характеризувала основні засади побудови, діяльності адвокатури як правової інституції, цілком обґрунтовано, на нашу думку, можна було б назвати принципами адвокатури України.
 • Item
  Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бараняк, В. М.; Несімко, О. Д.; Baranyak, V. M.; Nesimko, O. D.; Бараняк, В. М.; Несимко, О. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Адвокатура, в повному розумінні слова, визначає собою правозаступництво чи правову допомогу, яку правознавці надають особам, які мають в цьому потребу. Адвокатура − надзвичайно важливий інструмент демократії, бо за своєю суттю вона є організацією професійних адвокатів та виконує таку суспільну функцію, як захист основних прав особи. Захист прав людини є головним призначенням адвокатури.
 • Item
  Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі «російської» міграції часу імперських Росії та СРСР)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Терлюк, І. Я.; Терлюк, О. І.; Terlyuk, I. Ya.; Terlyuk, O. I.; Терлюк, И. Я.; Терлюк, А. И.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено історичні аспекти міграційних процесів в Україну, зокрема особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів на прикладі «російської» міграції періоду імперських Росії та СРСР. Доведено, що росіяни в Україні як етнос склався в результаті міграційних процесів. Простежено тенденції зростання чисельності, напрями розселення, а також особливості соціально-правового статусу українських росіян. З’ясовано місце російського населення в етнічній структурі українських земель. Показано взаємозалежність між політичним фактором (держава) й політико-правовим статусом росіян в Україні, їхнім впливом на соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток країни.
 • Item
  Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Добош, З. А.; Dobosh, Z. A.; Добош, З. А.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті на основі ґрунтовного аналізу Конституції США (1787 р.), Судового акту1789 р., значної низки наукової літератури з’ясовано історико-правові аспекти конституційно-правового статусу судової влади в США. Досліджено порядок призначення (обрання) суддів у США. Виявлено переваги організації судової системи США, призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання. За результатами проведеного дослідження доведено, що Судовий акт 1789 р. не лише встановив організацію федеральної судової системи, а й сприяв так званому «поєднанню» з нею штатів. Федеральні суди та суди штатів розглядали справи, керуючись безпосередньо положеннями федеральних законів і законів штатів. Суди штатів не обмежувалися у праві призначати покарання, на відміну від районних судів. Недоліком Судового акту 1789 р. було те, що він передбачав функціонування окружних судів у складі суддів Верховного Суду США, що призводило до постійного відкладення засідань Верховного Суду через відсутність кворуму та самовідводи його суддів, які, будучи у складі окружних судів, ухвалювали чи переглядали оскаржувані рішення.
 • Item
  Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Богів, Я. С.; Bohiv, Y. S.; Богив, Я. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті з’ясовано природу представницької демократії як форми реалізації народного суверенітету. Проаналізовано взаємозв’язок народного суверенітету та представницької демократії. Обґрунтовано необхідність використання розширеного підходу до кола суб’єктів народного представництва. Досліджено нормативні, політичні та соціальні вимоги щодо процедури обрання представників народу та порядку здійснення ними своїх повноважень у контексті реалізації народного суверенітету.
 • Item
  Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Сибірна, Р. І.; Гап’як, С. С.; Sybirna, R.; Gapyak, S.; Сибирная, Р. И.; Гапьяк, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів, порядок виявлення співробітниками правоохоронних органів та медичними працівниками у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, характеристику та зіставлення даних процесуальних дій. Встановлено, що стан сп’яніння незалежно від його ступеня не звільняє особу від кримінальної відповідальності. Така позиція закону має принципово важливе значення для профілактики і запобігання ДТП, які вчиняються у стані сп’яніння. Запропоновано доповнити «Інструкцію про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів» нормативним визначенням поняття«сп’яніння».
 • Item
  Санітарно-гігієнічна експертиза як спосіб профілактики харчових отруєнь
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Сибірний, А.; Зарічна, О.; Сибірна, Р.; Sybirnyy, A.; Zarichna, O.; Sybirna, R.; Сибирный, А.; Зарична, О.; Сибирная, Р.; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv National Medical University them Danila Galitsky; Lviv Polytechnic National University
  Санітрно-гігієнічна експертиза продуктів харчування та продовольчої сировини є вагомим засобом профілактики харчових отруєнь серед населення України. В основі показників їхньої безпечності лежать допустимі рівні вмісту небезпечних для здоров’я і життя речовин хімічного та біологічного походження. Санітарно-гігієнічні заходи потребують подальшого удосконалення на законодавчому рівні.
 • Item
  Наслідки злочинності як складова предмету кримінології: стан наукової розробки питання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Медицький, І.; Medytskyi, I.; Медицкий, И.; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Precarpathian National University V. Stefanyk
  Наслідки злочинності як частина предмету наукового пізнання потребують свого комплексно-системного вивчення, і у якості важливої складової кримінологічної теорії, і у якості інформаційного базису для розробки обґрунтованої та раціональної політики держави у сфері боротьби зі злочинністю. У теоретичному плані актуальними є дослідження питань методології та методик обрахунку різноманітних проявів злочинності у житті людини, суспільства, держави; їх класифікації; розробки дієвих механізмів мінімізації впливу, компенсації причиненої шкоди та ін. На практиці це буде сприяти підвищенню ефективності діяльності органів кримінальної юстиції, більш чіткому уявленню влади про рівень тих ресурсів, необхідних та достатніх для зниження активності злочинних практик в Україні.
 • Item
  Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Канцір, В. С.; Марисюк, К. Б.; Kantsir, V. S.; Marysyuk, K. B.; Канцир, В. С.; Марисюк, К. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано окремі аспекти логічного мислення особи терориста, його соціально-психологічний портрет. Доведено, що мислення такого злочинця важко піддається однозначній інтерпретації, воно викривлене, однобічне, безальтернативне, підпорядковане одній меті – реалізувати терористичний акт. Емоційна складова займає в ньому більше місця, ніж будь-який логічний аналіз, моніторинг. Описано причини емоційної лабільності особи, легкості миттєвого переходу від одного емоційного стану до іншого – прямо протилежного, агресивного. Досліджено соціально-психологічні функції терористичної групи, мотиваційні платформи прагнення до членства у терористичній організації.
 • Item
  Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гузела, М. В.; Huzela, M. V.; Гузела, М. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена проблемі застосування поліграфних психофізіологічних перевірок у кримінальному проваджені. На основі аналізу іноземного досвіду проведення поліграфних психофізіологічних перевірок зроблено висновок про важливість досвіду низки держав для вирішення проблеми доказового значення психофізіологічних перевірок у кримінальному провадженні, а також для вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України.
 • Item
  Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (Ч. 1. Початковий етап першої п’ятирічки)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Макарчук, В. С.; Makarchuk, V. S.; Макарчук, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено нормативно-правові документи, що регулювали будівельну галузь Союзу РСР (промислове та житлове будівництво, інфраструктура, соціальне страхування будівельників, підвищення кваліфікації будівельних працівників тощо) на початковому етапі першої радянської п’ятирічки.
 • Item
  Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гевко, В.; Hevko, V.; Гевко, В.; а Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП; Institute of Law the name of Prince Volodymyr the Great MAUP
  Цю статтю присвячено аналізу правових норм чинного кримінального процесуального законодавства в частині досудового розслідування та здійснення кримінального процесуального доказування, а також слідчої практики. Необхідність такого аналізу викликана тим, що з моменту вступу в чинність нового Кримінального процесуального кодексу України практика досудового розслідування висвітлила низку проблемних питань, відповіді на які необхідно знайти через наукові підходи.
 • Item
  Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Римарчук, Р. М.; Римарчук, Г. С.; Rymarchuk, R. M.; Rimarchuk, G. S.; Римарчук, Р. М.; Римарчук, Г. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена огляду поняття принципу змагальності та доведення як розумного співвідношення змагального початку, рівності сторін і активності суду з метою забезпечення рівності доказових можливостей сторін, що має відповідати тенденціям до соціалізації функцій правосуддя.
 • Item
  Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Дутко, А. О.; Dutko, A. O.; Дутко, А. О.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті вказано на закономірне розширення сфери правового впливу на особисті немайнові відносини подружжя. Проаналізовано окремі особисті немайнові права подружжя: право на материнство, право на повагу до своєї індивідуальності, право на свободу та особисту недоторканність, репродуктивні права подружжя. Автор зазначає, що жодним нормативним актом неможливо створити вичерпний перелік особистих немайнових прав подружжя, проте певні особисті немайнові блага повинні бути врегульовані законодавчо, а тому пропонує зміни в окремі нормативні акти з метою захисту особистих немайнових прав подружжя.
 • Item
  Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Шаправський, Т.; Shapravskyi, T.; Шаправский, Т.; Міжрегіональна академія управління персоналом; Interregional Academy of Personnel Management
  Статтю присвячено питанням стану адміністративно-правового регулювання охорони земель у межах населених пунктів в Україні. Проаналізовано існуючу на сьогодні систему адміністративно-правового регулювання охорони і використання земель населених пунктів в Україні. Доведено, що об’єктом охорони земель в межах населених пунктів, є землі, які перебувають у межах території адміністративнотериторіальної одиниці – села, селища чи міста. Зазначений принцип відмежування муніципальних земель від державних існує в законодавстві. Разом з тим, залишаються проблеми щодо розмежування земель державної та комунальної власності.
 • Item
  Сучасний стан адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Чорненький, В.; Chornenki, V.; Чорненький, В.; Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом; Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great; Interregional Academy of Personnel Management
  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі, оскільки саме вона виступає однією із ключових складових усієї сукупності різноманітних господарств. Вона тісно пов’язана із розвитком усієї економічної політики тієї чи іншої держави, а тому заслуговує на державну та міжнародну підтримку не менше, ніж інші галузі.