Юридичні науки. – 2019. – Випуск 21

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47591

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 21. – 268 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
10
18
26
34
42
50
55
63
70
77
84
89
99
105
112
122
130
136
142
147
154
161
170
176
182
190
197
204
210
215
223
230
236
244
254
264

Content


1
4
10
18
26
34
42
50
55
63
70
77
84
89
99
105
112
122
130
136
142
147
154
161
170
176
182
190
197
204
210
215
223
230
236
244
254
264

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 38
 • Thumbnail Image
  Item
  Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Кучеренко, Н. В.; Kucherenko, N. V.; Кучеренко, Н. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті визначено домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві. Акцентовано на тому, що університет повинен не лише продукувати певні ідеї, розвивати ті чи інші тенденції у науці, а, передусім, сприяти поступовому суспільному розвитку, повною мірою забезпечувати запити і потреби сучасної людини.Подолання традиційного сформованого масово-репродуктивного характеру розвитку вищої освіти полягає у виведенні її на особистісний рівень. Значну роль у цьому процесі відіграють законодавчі ініціативи про вищу освіту, покликані не лише формалізувати її основні положення, а й кардинально вплинути на її подальше становлення і європейський поступ. Основною домінантою виступає інновація – цілеспрямований пошук ідеї з метою розв’язання суперечностей, її освоєння відбувається шляхом апробації в формі освітнього (навчального) експерименту або пілотного впровадження. Інновації в університетській освіті є закономірним явищем, динамічним за характером і розвивальним за результатами, їх запровадження дозволяє вирішити суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій освіті.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Т. З.; Голинська, М. І.; Harasymiv, T. Z.; Golinskaya, M. I.; Гарасымив, Т. З.; Голинская, М. И.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський торговельно-економічний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv Trade and Economic University
  Досліджено особливості поняття поведінки, сутнісний зміст якої на сучасному етапі трансформації суспільства розкривається через такі категорії і поняття, як «людина», «соціум», «діяльність», «суспільні» і «виробничі відносини», «суспільне життя», «особистість» тощо. Поведінку розглянуто як сукупність послідовних учинків або систему дій людини, як практичну, реальну або реалізовану дію, яка, найперше, є різновидом поведінки, осмисленим комплексом учинків. Доведено, що свідома, цілеспрямовано сформована активна поведінка людини як діяльність – запорука ефективних, доцільних змін життєдіяльності сучасного українського суспільства.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Гарасимів, Т. З.; Harasymiv, T. Z.; Гарасымив, Т. З.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наявність сьогодні в правовому дискурсі значної кількості наукових підходів щодо визначення предмету права соціального забезпечення є невиправданою, оскільки неможливо визначати універсальний критерій для відмежування цієї галузі права від збіжних галузей права. На нашу думку, відносини, які складають предмет права соціального забезпечення в основній своїй кількості мають матеріальний характер, а також і не матеріальний, хоча і дотичний до матеріального, адже всі відносини пов’язані з розподілом благ. По своїй суті вони є майновими відносинами і виникають, як правило, в тих випадках, коли наступає соціальний випадок, що тягне за собою матеріальні наслідки. Ми пропонуємо наступне визначення предмету права соціального забезпечення: це сукупність (система) відносин, що торкаються сприяння життєдіяльної активності індивіда, підтримки людини після настання несприятливих обставин, а також надання державою належної допомоги та створення відповідних пільг.
 • Thumbnail Image
  Item
  Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бочуляк, Н. І.; Bochlylyak, N. I.; Бочуляк, Н. И.; Адвокатське об’єднання «Бочуляк і партнери»; Lawyers’ union «Bochuliak and partners»
  Принципи адвокатури мають незаперечне значення для характеристики функціональних та організаційних основ адвокатури, адже вони виступають основоположними засадами, що визначають сутність адвокатури та адвокатської діяльності. Принципи адвокатури дають змогу дослідити функціональні та організаційні основи адвокатури через закріплену у законодавстві систему ідей, кожна з яких відображає якесь окремо визначене начало, а у сукупності характеризує увесь інститут адвокатури. Очевидно, що принципи організації та принципи діяльності адвокатури є виокремленими групами з більш загального поняття, їх існування є своєрідним наслідком класифікації цього більш загального поняття, яке охоплює і першу, і другу групу принципів. Саме таку загальну групу принципів, яка б характеризувала основні засади побудови, діяльності адвокатури як правової інституції, цілком обґрунтовано, на нашу думку, можна було б назвати принципами адвокатури України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Бараняк, В. М.; Несімко, О. Д.; Baranyak, V. M.; Nesimko, O. D.; Бараняк, В. М.; Несимко, О. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Адвокатура, в повному розумінні слова, визначає собою правозаступництво чи правову допомогу, яку правознавці надають особам, які мають в цьому потребу. Адвокатура − надзвичайно важливий інструмент демократії, бо за своєю суттю вона є організацією професійних адвокатів та виконує таку суспільну функцію, як захист основних прав особи. Захист прав людини є головним призначенням адвокатури.
 • Thumbnail Image
  Item
  Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі «російської» міграції часу імперських Росії та СРСР)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Терлюк, І. Я.; Терлюк, О. І.; Terlyuk, I. Ya.; Terlyuk, O. I.; Терлюк, И. Я.; Терлюк, А. И.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено історичні аспекти міграційних процесів в Україну, зокрема особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів на прикладі «російської» міграції періоду імперських Росії та СРСР. Доведено, що росіяни в Україні як етнос склався в результаті міграційних процесів. Простежено тенденції зростання чисельності, напрями розселення, а також особливості соціально-правового статусу українських росіян. З’ясовано місце російського населення в етнічній структурі українських земель. Показано взаємозалежність між політичним фактором (держава) й політико-правовим статусом росіян в Україні, їхнім впливом на соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток країни.
 • Thumbnail Image
  Item
  Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Добош, З. А.; Dobosh, Z. A.; Добош, З. А.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті на основі ґрунтовного аналізу Конституції США (1787 р.), Судового акту1789 р., значної низки наукової літератури з’ясовано історико-правові аспекти конституційно-правового статусу судової влади в США. Досліджено порядок призначення (обрання) суддів у США. Виявлено переваги організації судової системи США, призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання. За результатами проведеного дослідження доведено, що Судовий акт 1789 р. не лише встановив організацію федеральної судової системи, а й сприяв так званому «поєднанню» з нею штатів. Федеральні суди та суди штатів розглядали справи, керуючись безпосередньо положеннями федеральних законів і законів штатів. Суди штатів не обмежувалися у праві призначати покарання, на відміну від районних судів. Недоліком Судового акту 1789 р. було те, що він передбачав функціонування окружних судів у складі суддів Верховного Суду США, що призводило до постійного відкладення засідань Верховного Суду через відсутність кворуму та самовідводи його суддів, які, будучи у складі окружних судів, ухвалювали чи переглядали оскаржувані рішення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Богів, Я. С.; Bohiv, Y. S.; Богив, Я. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті з’ясовано природу представницької демократії як форми реалізації народного суверенітету. Проаналізовано взаємозв’язок народного суверенітету та представницької демократії. Обґрунтовано необхідність використання розширеного підходу до кола суб’єктів народного представництва. Досліджено нормативні, політичні та соціальні вимоги щодо процедури обрання представників народу та порядку здійснення ними своїх повноважень у контексті реалізації народного суверенітету.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-26) Сибірна, Р. І.; Гап’як, С. С.; Sybirna, R.; Gapyak, S.; Сибирная, Р. И.; Гапьяк, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів, порядок виявлення співробітниками правоохоронних органів та медичними працівниками у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, характеристику та зіставлення даних процесуальних дій. Встановлено, що стан сп’яніння незалежно від його ступеня не звільняє особу від кримінальної відповідальності. Така позиція закону має принципово важливе значення для профілактики і запобігання ДТП, які вчиняються у стані сп’яніння. Запропоновано доповнити «Інструкцію про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів» нормативним визначенням поняття«сп’яніння».