Геодинаміка. – 2013. – №2(15)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Геодинаміка” містить три розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика” і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених із зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Для спеціалістів – геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних галузях наук. У цьому номері журналу поряд з іншими публікуються статті за матеріалами доповідей на V Міжнародній науковій конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища” (Львів, 1–4 жовтня 2013 р., Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України).

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – 409 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів. – Текст українською, російською, англійською.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 130
 • Item
  К 75-летию выхода из печати первого учебника «Краткий курс прикладной геофизики» : судьбы книги и ее автора академика Украины В. А. Сельского
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Седов, Б. М.
  В 1938 г. в CCCР был выпущен первый учебник по геофизике „Краткий курс прикладной геофизики” В. А. Сельского. Книга, несмотря на высокий научный уровень, не упоминается в последующих изданиях по геофизике. Ее нет в библиотеках, она не известна и геофизикам. Нет ее и в списке трудов, перечисленных в некрологе академика Украины В. А. Сельского. Забвение учебника, не определенность авторства инициировали данное исследование. Установлено, что судьба В. А. Сельского, арестованного в разгар „большого террора НКВД против Главнефти”, оказалась счастливой, в отличие от его учебника, тираж которого был уничтожен, поэтому он забыт и неизвестен: habent sua fata libelli. У 1938 р. в СРСР було надруковано перший підручник з геофізики „Короткий курс прикладної геофізики” В. О. Сельського. Підручник, незважаючи на високий науковий рівень, не згадується у наступних виданнях, що присвячені геофізиці. Його немає в бібліотеках, він не відомий геофізикам. Немає підручника і в переліку праць, що наведені в некролозі академіка України В. О. Сельського. Забуття підручника, невизначеність автора спонукали дане дослідження. Встановлено, що доля В. О. Сельського, заарештованого у розпал „великого терору НКВС проти Головнафти”, виявилася щасливою, на відміну від його підручника, наклад якого було знищено, що і спричинило його забуття та невідомість: habent sua fata libelli. In 1938, first geophysical manual „A brief course of applied geophysics” was published in the USSR. V. A. Selskiy was indicated as the author. Despite a high scientific level of its contents the book was never referred to in later geophysical publications. It can’t be found in libraries and is not known to geophysicists. The book was not even mentioned in the V. A. Selskiy’s obituary, which contained a list of his publications. The book’s oblivion and the ambiguity regarding its author induced the current investigation. It has been found out that a later fate of V. A. Selskiy, who was arrested during a full swing of a „terror of NKVD against Glavneft”, turned out more fortunate as that of his book: he became later a Ukrainian Academician whereas all printed copies of the book were destroyed so that it is lost and known to nobody: habent sua fata libelli.
 • Item
  Павло Аполлонович Тутковський – один із засновників Української Академії Наук та засновник Науково-дослідного інституту геології (До 95-річчя Національної академії наук України)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лівенцева, А. А.; Федорів, Р. Ф.
  Павло Тутковський – загальновизнаний і авторитетний класик української та світової геології, в доробку якого налічується понад 1350 наукових праць [Панченко В., Яковлєва В., 2013], що охоплюють найширше коло питань загальної та четвертинної геології, гідрогеології, петрографії, біостратиграфії, а також географії, картографії, вивчення мінеральних ресурсів, розвитку музейної справи та розбудови української науки. Описані основні моменти діяльності Павла Аполлоновича Тутковського. пов’язані зі заснуванням Української академії наук. Павло Тутковский – общепризнанный и авторитетный классик украинской и мировой геологии, опубликовал свыше 1350 научных работ, которые охватывают широкий круг вопросов общей и четвертичной геологии, гидрогеологии, петрографии, биостратиграфии, а также географии, картографии. Описаны основные моменты деятельности Павла Аполлоновича Тутковского, связанные с основанием Украинской академии наук. Pavlo Tutkovsky is a universally recognized and authoritative classic of the Ukrainian and world geology. He has published over 1350 scientific works, covering a wide range of the problems of general and quarternary geology, hydrogeology, petrography, biostratigrafication, as well as of geography, and cartography. The main aspects of activity of Pavlo Tutkovsky, connected with founding of the Ukrainian Academy of Sciences, are described.
 • Item
  Журналу «Геолог України» – перші десять років
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лівенцева, А. А.; Федорів, Р. Ф.
  Журнал „Геолог України” є друкованим органом Всеукраїнської громадської організації Спілка геологів України. Відображає виробничі, наукові та інші творчі досягнення української та світової геологічної спільноти. Видавець – вищий навчальний заклад післядипломної освіти „Інститут Тутковського”. Журнал „Геолог Украины” является печатным органом Всеукраинской общественной организации Союз геологов Украины. Отображает производственные, научные и другие творческие достижения украинского и мирового геологического сообщества. Издатель – высшее учебное заведение последипломного обучения „Институт Тутковского”. Journal „Geologist of Ukraine” is the publication of all-Ukrainian public organization „The Union of geologists of Ukraine”. The journal reviews and presents productive, scientific and other creative achievements of the national and world geological community. The publisher is institute of postgraduate education „Tutkovsky Institute”.
 • Item
  Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лисак, Ю. Є.; Притулка, Г. Й.; Кучер, З. І.
  Проведено аналіз результатів промислово-геофізичних досліджень і даних літолого-петрофі- зичного вивчення керна. Розроблено комплекс петрофізичних і геофізичних показників порід літологічних пасток нижньокам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини. Зроблено висновок, що найкращі колекторські властивості притаманні русловим і баровим піщаним тілам, які представлені різнозернистими кварцовими пісковиками з карбонатно-глинистим і кварцово-глинисто-карбонатним цементом. Проведен анализ результатов промыслово-геофизических материалов и данных литолого-петрофизического исследования керна. Розработан комплекс петрофизических и геофизических показателей пород литологических ловушек нижнекаменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. Сделан вывод, что лучшие коллекторские свойства присущи русловым и баровым песчаным телам, представленным разнозернистыми кварцевыми песчаниками с карбонатно-глинистым и кварцево-глинисто-карбонатным цементом. Results of field geophysical investigations and data of litological-petrophysical studies of core samples have been analyzed. A complex of petrophysical and geophysical indicators of rocks of lithological traps in the Lower Carboniferous deposits of the Dnieper-Donets Depression has been developed. It was concluded that the best reservoir rock properties are characteristic for the channel and bar sand bodies, represented with anisomerous quartz sandstones with carbonated-clayed and quartz-clayed-сarbonated cement.
 • Item
  Геолого-петрофізичні критерії пошуків покладів вуглеводнів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Куровець, І. М.; Приходько, О. А.; Грицик, І. І.
  Розглянуто основні геолого-петрофізичні критерії пошуків вуглеводнів перспективних комплексів до яких віднесяться: типові геолого-петрофізичні розрізи, ємнісно-фільтраційні моделі, термобаричні параметри. Аналіз наведених нами критеріїв спрямований дати прогнозну оцінку перспектив нафтогазоносності певних територій нафтогазоносних провінцій, або окремих пошукових площ. Рассмотрены основные геолого-петрофизические критерии поисков углеволородов перспективных комплексов, к которым относятся: типичные геолого-петрофизические разрезы, емкостно-фильтрационные модели, термобарические параметры. Анализ изложенных нами критериев направлен на то, чтобы дать прогнозную оценку перспектив нефтегазоносности определенных территорий нефтегазоносных провинций или отдельных поисковых площадей. In this paper, we discuss basic geological-petrophysical criteria used in prospecting for hydrocarbon deposits at prospective complexes: typical geological-petrophysical sections, capacity-filtration models, thermobaric parameters. Analysis of those criteria is directed at producing the estimation of oil and gas in the parts of oil- and gas-bearing provinces or at the individual prospective sites.
 • Item
  Корреляционный анализ связи динамики солнечной плазмы и процесса генерации землетрясений
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Щербина, С. В.
  Для изучения 11-тилетней динамики Солнца, как внешнего процесса, оказывающего влияние на динамику тектонических плит планеты Земля, было проведено достаточно много исследований, основанных именно на такой большой временной длительности этого периода. Но, как известно, периодичность реализации разрушений тектонических плит может иметь и другие временные параметры, которые могут быть короче или длиннее, чем 11 или 22 года. В данной работе представлен корреляционный анализ допустимо минимального короткопериодного временного интервала процессов реализации землетрясений и динамики солнечной плазмы. Для вивчення 11-тирічної динаміки Сонця, як зовнішнього процесу, що виявляє вплив на динаміку тектонічних плит планети Земля було проведено досить багато досліджень, заснованих саме на такій великій часовій тривалості цього періоду. Але, як відомо, періодичність реалізації руйнувань тектонічних плит може мати й інші часові параметри, які можуть коротші або довші, ніж 11 або 22 років. У даній роботі представлений кореляційний аналіз допустимо мінімального короткоперіодного тимчасового інтервалу процесів реалізації землетрусів і динаміки сонячної плазми. To study the 11-year Sun dynamics as an external process that influences the dynamics of the tectonic plates of the planet Earth held a lot of studies based on such a large time duration of this period. But as is known, the frequency of the destruction of tectonic plates may have other timing parameters that may be shorter or longer than 11 or 22. This paper presents a correlation analysis of short-period permissible minimum time interval of the earthquake processes and dynamics of the solar plasma.
 • Item
  Методика и результаты сейсмических исследований МОВЗ в Онежском рудном районе (Балтийский щит)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаров, Н. В.; Исанина, Э. В.; Дрогицкая, Г. М.
  В настоящей работе изложена методика и результаты статистической обработки данных обменных волн землетрясений в Онежском рудном районе. Показана связь сейсмических параметров с особенностями геологического строения отдельных блоков земной коры. Установлено, что месторождения пространственно связаны с наличием повышенной мощности андерплейтингового слоя, где, вероятно, проходила в палеопротерозое главная дифференциация мантийных магматических расплавов с отделением флюидных и рудных фаз. Она создавала благоприятные условия для последующего внедрения обогащенных металлами магматических расплавов в верхние уровни коры. У даній роботі викладено методику та результати статистичної обробки даних обмінних хвиль землетрусів в Онезькому рудному районі. Показано зв’язок сейсмічних параметрів з особливостями геологічної будови окремих блоків земної кори. Встановлено, що родовища просторово пов’язані з наявністю підвищеної потужності андерплейтінгового шару, де, ймовірно, проходила в палеопротерозої головна диференціація мантійних магматичних розплавів з відділенням флюїдних і рудних фаз. Вона створювала сприятливі умови для подальшого впровадження збагачених металами магматичних розплавів в верхні рівні кори. In the following work the methodology and results of statistical processing of the earthquake converted waves in the Onega ore district are represented. Seismic parameters are shown to be related to the geological structure of individual crustal blocks. The deposits have been found to be spatially related to the elevated thickness of the underplating layer, where the main differentiation of mantle magmatic melts, which resulted in the separation of fluid and ore phases, probably occurred in the Palaeoproterozoic. It created favorable conditions for the subsequent intrusion of metal-enriched magmatic melts into upper crustal levels.
 • Item
  Геофизическая обсерватория «Петрозаводск»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаров, Н. В.
  24 января 2013г. на территории Ботанического сада Петрозаводского государственного уни- верситета (ПетрГУ) сотрудниками Института геологии КарНЦ РАН, Полярного геофизического института КНЦ РАН, Горно-Геологического факультета ПетрГУ открыта Геофизическая обсерватория. Основной целью обсерватории является проведение сейсмологических наблюдений на территории Республики Карелия; наблюдений вариаций и микропульсаций геомагнитного и геоэлектрического полей (МВС) в районе Петрозаводска, развертывание приемного пункта спутниковой томографии для контроля состояния верхней ионосферы, пункта спутниковой геодезической сети (GPS). 24 січня 2013 р. на території Ботанічного саду Петрозаводського державного університету (ПетрДУ) співробітниками Інституту геології КарНЦ РАН, Полярного геофізичного інституту КНЦ РАН, Гірничо-геологічного факультету ПетрГУ відкрита Геофізична обсерваторія. Основною її метою є проведення сейсмологічних спостережень на території Республіки Карелія; спостереження варіацій і мікропульсацій геомагнітного і геоелектричного полів (МВС) в районі Петрозаводська, розгортання приймального пункту супутникової томографії для контролю стану верхньої іоносфери, пункту супутникової геодезичної мережі (GPS). Januaru, 24, 2013 on the territory of Botanic Garden (Petrozavodsk State University – PetrSU) by means of stuff from Institute of Geology (Karelia Sci. Center RAS), Polar Geophysical Institute (KSC RAS), Mininggeological Dep. of PetrSU was founded The Geophysical Observatory. The main objects of Observatory are seismic observations in Karelia; observations of geomagnetic and geoelectric fields variation and micro pulsations near Petrozavodsk; foundation of satellite tomography receiving station for monitoring of upper ionosphere state and station of satellite geodetic network (GPS).
 • Item
  Обробка сейсмічних сигналів для характеристики сейсмічності України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чалий, О. О.
  В роботі проведене дослідження, яке пов’язане із вивченням землетрусів України за допомогою різних методів обробки сейсмограм. В работе проведено исследование, которое связано с изучением землетрясений Украины с помощью различных методов обработки сейсмограмм. Presented paper dials with the investigation which connected with the earthquakes study in Ukrainian area through various methods of seismograms compilation.
 • Item
  Геодинамічні та геофізичні ефекти у фізичних моделях взаємодій оболонок Землі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фурман, В. В.; Хом’як, М. М.
  Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифікації структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослідження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі (рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними явищами всередині континентів і океанів. Проанализированы перспективы создания новых физических моделей, которые описывают структуры Земли и их эволюцию, а также методических подходов относительно классификации структур и измерение параметров физических полей Земли. Указано, что исследования глубинного строения, состава и геодинамики литосферы континентов и океанов дает возможность выделить системы, связанные с глобальными процессами развития Земли (рифты, глубокие нескомпенсированные впадины, континенты, океаны) и региональными явлениями внутри континентов и океанов. Perspectives of the creating of the new physical models concerning the structure of the Earth, their evolution and methodology of the structure classification and parameter measuring of the Earth’s physical fields are analyzed. It is pointed out that investigation of the deep structure, composition and geodynamics of the continental and oceanic lithosphere gives the possibility to distinguish the system connected with global processes of Earth’s development (rifts, uncompensated deeps, continents, oceans).
 • Item
  Моделювання процесу термоконвективних коливань на межі кори та мантії Землі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фурман, В. В.
  Задача про тривимірний розподіл збурення температури в літосфері зводиться до розв’язування двовимірної задачі. Отримані в результаті проведених досліджень рівняння й алгоритми їхніх рішень дозволяють проводити чисельне моделювання розвинутої конвекції в умовах мантії Землі, досліджувати теплову взаємодію конвектуючої мантії з літосферою, відновлювати розподіл температури у верхній частині літосфери регіону. Задача о трехмерном распределении возмущения температуры в литосфере сводится к решению двумерной задачи. Полученные в результате проведенных исследований уравнения и алгоритмы их решений разрешают проводить численное моделирование развитой конвекции в условиях мантии Земли, исследовать тепловое взаимодействие конвектитующей мантии с литосферой, восстанавливать распределение температуры в верхней части литосферы региона. A task about three-dimensional distribution of indignation of temperature in a lithosphere is taken to the decision of two-dimensional task. The equalizations and algorithms of their decisions got as a result of undertaken studies let to conduct the numeral design of the developed convection in the conditions of mantle of Earth, to investigate the thermal cooperating of convective mantle with a lithosphere, to restore distribution of temperature in overhead part of lithosphere of region.
 • Item
  Структура осадочного чехла о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Французова, В. И.; Данилов, К. Б.
  Показано, что осадочный чехол о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа имеет гетерогенную структуру, сформировавшуюся в результате всплывания из литосферы суперплюма, выраженную перемежающимися низко- и высокоскоростными зонами, заполненными породами низкой и высокой плотности. In work it is shown that a sedimentary cover of the island Aleksandra's Earth of the archipelago of Franz Joseph Land has the heterogeneous structure. This structure is composed as a result of emerging from a lithosphere superplume, expressed by alternating low and high-speed zones which are filled by rocks of high and low density. Показано, что осадовий чохол о. Земля Олександри арх. Земля Франца-Йосифа має гетерогенну структуру, сформовану в результаті спливання з літосфери суперплюму, виражену перемежованими низько- та високошвидкісними зонами, заповненими породами низької та високої густини.
 • Item
  Особливості побудови моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Устенко, Є. В.; Петруняк, В. Д.
  Наводиться методика та результати побудови інтегральної швидкісної моделі у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини. Запропоновано алгоритм обробки та інтерпретації результатів вертикального сейсмічного профілювання для отримання кривих середніх, інтервальних та пластових швидкостей. На основі цих даних побудовано інтегральну швидкісну модель для найбільш перспективної ділянки Дніпровсько-Донецької западини. Отримані результати можуть бути використані при побудові об’ємних глибинних моделей родовищ вуглеводнів, для уточнення швидкісних залежностей на вже існуючих моделях. Приводится методика и результаты построения интегральной модели распространения скоростей сейсмических волн в центральной части Днепровско-Донецкой впадины. Предложено алгоритм обработки и интерпретации результатов вертикального сейсмического профилирования для построения кривых средних, вертикальных и пластовых скоростей. На основе этих данных построено интегральную модель распространения скоростей для наиболее перспективной части Днепровско-Донецкой впадины. Полученные результаты могут быть использованы при построении объемных глубинных моделей месторождений нефти и газа, для уточнения скоростных зависимостей в уже существующих моделях. In the paper, a method and results of integral modelling of velocity distribution of seismic waves are presented. A method for processing and interpretation of vertical seismic profiling data to estimate average, vertical and layer velocities is suggested. Based on these data, an integral model of velocity distribution for a most promising part of Dnieper-Donets basin was built. Results of the work can be used to build 3D depth models of oil and gas deposits, to refine time-depth relationships in the existing models.
 • Item
  Аналіз геотермічних параметрів на нафтогазових родовищах Дніпровсько-Донецької западини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Усенко, А. П.
  У роботі проведено порівняння залежності розподілу геотермічного градієнту від прояву гідрогеологічної інверсії й розташування покладів вуглеводнів. На прикладі Ярмолінцівського і Мачуського родовищ показано, що підвищення градієнту відбувається при перетині покрівлі покладу. Середній геотермічний градієнт над покладом складає 19-20°С/км в обох випадках. При проходженні покладу зростає до 30°С/км, там, де гідрогеологічна інверсія не є зареєстрованою (Ярмолінцівське газоконденсатне родовище) і до 40 – 70°С/км, на об’єктах, де гідрогеологічна інверсія є присутня (Мачуське газове родовище). В работе проведено сравнение зависимости распределения геотермического градиента от гидрогеологической инверсии и размещения залежей углеводородов. На примере Ярмолинцевского и Мачухского месторождений показано, что повышение градиента происходит при пересечении кровли залежи. Средний геотермический градиент над залежью составляет 19-20 °С/км в обоих случаях. При прохождении залежи возрастает до 30 °С/км, там, где гидрогеологическая инверсия не зарегистрирована (Ярмолинцевское газоконденсатное месторождение) и до 40-70 °С/км, на объектах, где гидрогеологическая инверсия присутствует (Мачухское газовое месторождение). The current work performs the comparison of distribution of geothermal gradient depending on the display of hydrogeological inversion and location of hydrocarbon deposits. On the example of Yarmolintsivske and Machuske fields is shown that the increase of the gradient takes place at the intersection of the roof of the deposit. The average geothermal gradient over deposit is set to 19-20 °C/km in both cases. With the passage of deposit it increases to 30°C/km, where the hydrogeological inversion is not registered (Yarmolintsivske gas condensate field) and 40 - 70 °C / km at the deposit where hydrogeological inversion is present (Machuske gas field).
 • Item
  Вплив на результати спостереження гравітаційного поля зміни рівня грунтових вод та атмосферних умов на прикладі території Дашавського підземного сховища газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Трачук, А. Ю.; Петровський, О. П.
  Наведені результати аналізу впливу на виміряні значення гравітаційного поля атмосферних умов реєстрації та рівня ґрунтових вод при виконанні гравітаційного моніторингу за станом та експлуатацією Дашавського підземного сховища газу. Розглянуто модель та обчислено величини впливу зовнішніх умов на повторні гравіметричні виміри в порівнянні зі змінами, що відбуваються в гравітаційному полі в результаті циклічної роботи газосховища. Приведены результаты анализа влияния на измеренные значения гравитационного поля атмосферных условий регистрации и уровня грунтовых вод при выполнении гравитационного мониторинга за состоянием и эксплуатацией Дашавского подземного хранилища газа. Рассмотрена модель и рассчитаны величины влияния внешних условий на повторные гравиметрические измерения по сравнению с изменениями, происходящими в гравитационном поле в результате циклической работы газохранилища. Results of computing of correction for change of atmospheric conditions and changes on ground water level to gravitational field are presented due to providing of gravitational monitoring of condition and exploitation of Dashavian UGS. Magnitude of influence of external conditions to time-lapse gravimetric observations are evaluated compared to changes which are occurred in gravitational field as a result of cyclic operation of gas storage.
 • Item
  Вариации функций отклика на геомагнитных обсерваториях «Одесса» И «Изник» в 2011 году
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Терёшин, А. В.; Савченко, Т. С.; Бабак, В. И.
  Приводятся результаты обработки данных геомагнитных обсерваторий „Одесса” (Украина) и „Изник” (Турция) за 2011 год. Построены и проанализированы вектора индукции для широкого интервала периодов. С помощью синхронной обработки проведено сравнение горизонтального магнитного поля на украинской и турецкой обсерваториях. Осуществлена попытка поиска предвестников землетрясений, произошедших на территории Турции, с использованием данных украинской и турецкой станций. Показано результати обробки даних геомагнітних обсерваторій „Одеса” (Україна) та „Ізнік” (Туреччина) за 2011 рік. Побудовано та проаналізовано вектори індукції для широкого інтервалу періодів. За допомогою синхронної обробки проведено порівняння горизонтального магнітного поля на українській та турецькій обсерваторіях. Здійснено спробу пошуку провісників землетрусів, які відбулись на території Туреччини з використанням даних української та турецької станції. The results of the geomagnetic data processing for observatories „Odessa” (Ukraine) and „Iznik” (Turkey) for 2011 are presented. The induction vectors for a wide range of periods are constructed and analyzed. The horizontal magnetic tensor for „Iznik” station have been obtained by synchronous processing with "Odessa" base station. Have been made an attempt to find the earthquake precursors which have occurred in Turkey with using Ukrainian and Turkish geomagnetic observatory data.
 • Item
  Сравнительный анализ графического представления 3D моделей по данным магнитотеллурического зондирования
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Тарасов, В. Н.; Логвинов, И. М.; Литвинов, Д. А.
  Представлена новая программа (TAR3D) трехмерной визуализации данных, созданная в cреде MATLAB. На примере результатов двумерного моделирования данных магнитотеллурических зондирований Кировоградского рудного района показаны возможности программы. Проведено сопоставление с известными в мире подобными программами. Представлена нова програма (TAR3D) тривимірної візуалізації даних, що створена в середовищі MATLAB. На прикладі результатів двовимірного моделювання даних магнітотелуричних зондувань Кіровоградського рудного району показано можливості програми. Проведено співставлення з відомими у світі подібними програмами. A new three-dimensional data visualization program (TAR3D) was created by MATLAB environment. The features of the program have been shown on the example of two-dimentional magnetotelluric data modeling obtained in Kirovograd ore area. The comparison with the worldwide known world simular programs are carried out.
 • Item
  Динаміка вікових варіацій магнітного поля в полярних шапках Землі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сумарук, Ю. П.; Сумарук, Т. П.
  В роботі досліджено вікові варіації геомагнітного поля в південній та північній полярних шапках Землі за весь період спостережень. Показано, що вікові варіації генеруються внутрішніми і зовнішніми джерелами. Зроблено припущення, що внутрішніми джерелами є струми на границі ядро-мантія, а також струми у тектоносфері, зовнішні – струми в магнітосфері та іоносфері. Величини вікових варіацій від зовнішніх джерел залежать від сонячної та геомагнітної активності та змінюються циклічно, від внутрішніх джерел – зменшуються. Исследовано вековые вариации геомагнитного поля в южной и северной полярной шапках Земли за все время наблюдений. Показано, что вековые вариации генерируются внутренними и внешними источниками. Сделано предположение, что внутренние источники это токи на границе ядро-мантия, а также в тектоносфере, а внешние – токи в магнитосфере и ионосфере. Величина вековых вариаций от внешних источников зависит от солнечной и геомагнитной активности изменяются циклично, а от внутренних источников – уменьшается. Secular variations (SV) of the geomagnetic field at the south and north polar caps are investigated for all observations times. It is shown that secular variations are generated by internal and external origins. It is supposed that internal origins are currents on the mantle – core border and also in tectonosphere and external origins – currents in the magnetosphere and ionosphere. Values SV from external origins depend on solar and geomagnetic activities and from internal origins are decreased.
 • Item
  Gravity and magnetic data inventory for investigation of the Black Sea region
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Srebrov, B.; Orlyuk, M.; Pashova, L.; Makarenko, I.; Marchenko, A.; Savchenko, A.
  The paper presents an inventory of the available gravity and geomagnetic data for studying geological structures and geodynamical processes in the Black Sea region. A short analysis of the compiled free-air gravity anomaly map from in situ data of the sea is performed. The geomagnetic data acquisition over the Bulgarian territory and western part of the Black sea is presented. Some new sources of the gravity and geomagnetic data from satellite missions are indicated. В статті наведено нові гравітаційні та магнітні дані для вивчення геологічних структур та геодинамічних процесів в регіоні Чорного моря. Проведено короткий аналіз створеної карти аномалій у вільному повітрі Чорного моря. Представлені геомагнітні дані території Болгарії та західної частини Чорного моря. Також наведені нові набори гравітаційних та геомагнітних даних, отриманих за допомогою супутникових місій. В статье приведены новые гравитационные и магнитные данные для изучения геологических структур и геодинамических процессов в регионе Черного моря. Проведен краткий анализ созданной карты аномалий в свободном воздухе Черного моря. Представленные геомагнитные данные территории Болгарии и западной части Черного моря. Также приведены новые наборы гравитационных и геомагнитных данных, полученных с помощью спутниковых миссий.
 • Item
  Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скакальська, Л. В.
  Пропонується розрахунок емпіричних співвідношень, які пов’язують об’ємний стиск, пористість та тиск у пористих породах довільного геологічного регіону. Проведено розрахунок кореляційних зв’язків та емпіричних залежностей між колекторськими властивостями і параметрами пружних хвиль, розрізнення сухих і флюїдонасичених порід на прикладі даних Залужанських свердловин. Проведено розрізнення флюїдів нафти і води за параметром густини. Побудовано алгоритм розрахунків. A calculation of the empirical relationships that link the volumetric compression, porosity and pressure in porous rocks of an arbitrary geological region is suggested. The calculation of correlations and empirical relationships between reservoir properties and parameters of elastic waves is conducted by the data of Zaluszany’s wells, which distinguish dry and oil-gas saturated rocks. A detection of oil and water by the density parameter is proposed. A unified algorithm for these calculations is built. Предлагается расчет эмпирических соотношений, связывающих объемное сжатие, пористость и давление в пористых породах произвольного геологического региона. Проведен расчет корреляционных связей и эмпирических зависимостей между коллекторскими свойствами и параметрами упругих волн, различение сухих и флюидонасыщенных пород на примере данных Залужанских скважин. Проведено различение флюидов нефти и воды по параметру плотности. Создано алгоритм расчетов.