Автоматика, вимірювання та керування. – 2000. – №389

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2000. – № 389 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 172 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Сучасні охоронні системи теленагляду
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мокренко, П. В.; Кременецький, В. М.; Акініна, О. В.
  Наведено огляд охоронних систем теленагляду та їх складових, показано напрямки подальшого розвитку і надано рекомендації для замовника. The given article deals with the security CCTV systems and its parts. The ways of its further development are also described there. The customer can find the recommendations for choosing and buying the production.
 • Item
  Автогенераторні схеми напівпровідникових резонансних сенсорів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Боднар, Р. В.
  Розглянуто основні способи зменшення похибок зчитування та кодування досліджуваних сигналів у перетворювачі. Запропоновано перетворювач з сумарною похибкою зчитування та кодування не більше ніж 0,1%. The paper considers the main technicues of reading and quantisation erroes elimination of the investiqated signals. The convertors with reading and qualisation errors less’ then 0,1% are proposed.
 • Item
  Перетворювач “опір-напруга” з комутаційним інвертуванням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Грибок, М. І.; Романюк, С. Г.
  Описується принципова схема та метрологічні характеристики перетворювача “опір-напруга” з комутаційним інвертуванням. The resistance-voltage transducer with inverse commutation metrological characteristics are described in this paper.
 • Item
  Способи зменшення похибок зчитування та кодування в АЦП на основі запам'ятовуючих електронно-променевих трубок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Боднар, Р. В.
  Розглянуто основні способи зменшення похибок зчитування та кодування досліджуваних сигналів у перетворювачі. Запропоновано перетворювач з сумарною похибкою зчитування та кодування не більше ніж 0,1%. The paper considers the main technicues of reading and quantisation erroes elimination of the investiqated signals. The convertors with reading and qualisation errors less’ then 0,1% are proposed.
 • Item
  Синтез алгоритмів диференціювання гармонічних сигналів інтеграторами та інтегрування диференціаторами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Тимощук, П. В.
  Синтезовано алгоритми фільтрів, призначених для виконання операції диференціювання на основі інтеграторів та операції інтегрування на базі диференціаторів при обробці гармонічних сигналів. Для цього будуються аналогові макромоделі у вигляді рівнянь, що містять дії, їх похідні, інтеграли та реакції фільтрів. Потім здійснюється перехід від рівнянь в аналоговій формі до дискретних рівнянь. За побудованими макромоделями на базі диференціаторів, інтеграторів, функціональних перетворювачів та ланок затримки реалізуються відповідні функціональні схеми. The filters algorithms intended for the realization of differentiation operation on the integrators base and integration operation on the diferentiation base at the garmonic signals treatment has been synthesized. For this object the analogue macromodels in the eguations form with influences, their derivatives, integrals and filters reactions are constructed. Then the conversion from the analogue form eguation to discrete equation are carried out. By the constructed macromodels on the differentiators, integrators, functional converters and delayunits the corresponding function diagrams are realized.
 • Item
  Система автоматичної компенсації невимірюваної складової геомагнітного поля та її похибки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мокренко, П. В.; Іваниця, О. І.; Лазорпк, М. П.; Пугач, Ю. М.
  Розглянуто питання побудови і алгоритм роботи системи автоматичної компенсації невимірюваної складової геомагнітного поля. Отримано аналітичні вирази для розрахунку її основних параметрів. The questions of construction and opération algorithm of the system of automatic compensation of geomagnetic field non-measuring component are considered. The analytic expressions for calculating main system parameters are obtained.
 • Item
  Логарифмічний аналого-цифровий перетворювач з накопиченням заряду
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Матецька, Л. А.; Мичуда, Р. З.
  Запропоновано новий принцип побудови логарифмічних АЦП, що базується на накопиченні заряду у комутованих конденсаторах, і розглянуто особливості його реалізації. In a paper the new principle of a construction logarithmic ADC, based on accumulation of a charge in commuted condensers is offered, and the singularities it of a realization are considered.
 • Item
  Універсальний вимірювач CLR-параметрів імітансних первинних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Походило, Є. В.
  Розглянуто структуру вимірювача параметрів імітансних первинних перетворювачів. Отримано аналітичні залежності вимірюваного параметра від параметрів вузлів вимірювача для паралельної та послідовної схем заміщення. The immitance transducer parameter measuring device structure is considered in this paper. As result, obtained the equivalent scheme measured parameter from units components analytical dependencies.
 • Item
  Пристрій для ділення, що працює у двох системах числення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Дудикевич В.Б., В. Б.; Баран, Р. Д.; Максимович, В. М.
  Розглянуто принцип роботи пристрою для ділення число-імпульсного коду на паралельний код, що може працювати у двійковій і двійково- десятковій системах числення. Досліджено похибки перетворення пристрою. The work principle of device for dividing number-pulse code by parallel code, which can work in binary or binary-decimal systems, is considered. Device converting errors are investigated.
 • Item
  Помножувачі ємності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Бойко, С. В.; Яцук, В. О.
  Розглянуто методи побудови помножувачів ємності. Запропоновано структуру, виведено функцію перетворення та проаналізовано похибки багатодіапазонної кодо-керованої активної міри ємності. Design methods of the active capacitance multiplyer is discussed in this paper. The new active capacitance multiplyer scheeme is proposed. The transformation function and error analysis of the code-control and multi-land active capacitance measure is made too.
 • Item
  Диференціальний вимірювач амплітуд системи обстеження корозійного стану магістральних трубопроводів з градієнтними вимірюваннями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Бучма, І. М.; Калинюк, Ю. П.
  Розглядається диференціальний вимірювач амплітуд (ДВА) синфазннх сигналів в діапазоні 5-30mV частотою 100Гц. ДВА характеризується низьким відносним порогом чутливості (не більш ніж 1-Ю"4), низьким дрейфом нуля, високою лінійністю характеристики вхід-вихід та малим впливом нелінійних спотворень. The differential measurer of amplitudes (DMA) of low signals in diapason 5- 30mV and frequency 100Gz are examined. DVA have a low relative threshold of sensitivity (no more 10"4), a low drift of zero, a high linearity input-output characteristic and a low influence nonlinear distortion.
 • Item
  Аналіз нестабільності робочих режимів вузлів первинного перетворення термосенсорних біполярних ІС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Готра, О. З.
  Проаналізовано нестабільність вихідних сигналів вузла первинного перетворення, визначальними факторами якої є зміна струмів базових кіл та модуляція колекторною напругою вхідної характеристики транзисторів. Показано, що при збільшенні напруги живлення вихідний струм стабілізатора lout може не лише зростати, але й, переходячи точку з нульовим приростом, спадати. Отже, даний режим може бути використаним при роботі перетворювачів з мінімальною залежністю сигналів від напруги живлення. The nonstability of output signals of unit of primary transduction the main factors of what are the base circuits current change and modulation of input characteristic of transistors by collector voltage is analized. It is shown that the output current of stabilizer Iout at supply voltage increase can not only increase but decrease transiting through the point with zero increment. Such regime can be used at operation of transducers with minimum dependence of signals on supply voltage.
 • Item
  Знаходження параметрів моделі теплового розширення вольфраму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Попов, Б. О.; Іскерка, І.
  Запропоновано машинний алгоритм знаходження параметрів найкращого чебишовського наближення за допомогою суми багаточлена і експоненти від х 1. Показано його застосування для знаходження параметрів моделі теплового розширення вольфраму. In the paper a computer algorithm for best Chebyshev approximation by sum of polynomial and exponential function from x1 evaluation is presented. Application of the designed algorithm for parameters of tungsten temperature extention mathematical model aquisition is illustrated.
 • Item
  Дослідження похибок цифрового синтезу гармонічних сигналів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Гаврилюк, М. О.; Старостенко, О. В.; Хома, В. В.
  Визначено основні джерела похибок цифрового синтезу гармонічних сигналів. Досліджено вплив таких похибок на якість синтезованого сигналу та запропоновано шляхи його зменшення. Наведено вирази для оцінки вимог до швидкодії цифроаналогових перетворювачів. The basic sources of digital synthesis errors of harmonic signals are specified. The influence of these errors on the synthesized signals quality is investigated and the ways of their reduction are offered. The expressions for an estimation of the requirements to digital to analog converters speed are given.
 • Item
  Різницево-адаптивна система з фіксованою кількістю приростів та покадровою структурою сигналу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Івахів, О. В.; Шигера, І. Ю.
  Описано різницево-адаптивну систему. Отримано вирази для оцінки необхідної швидкості передавання інформації. The difference adaptive system is investigated in this paper. The data rate estimation expression for is found.
 • Item
  Вплив калібрування на точність первинних вимірювальних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Біщаник, Н. Ю.; Вітер, О. Ю.; Вітер, Ю. С.
  Запропоновано методику визначення точки шкали первинного вимірювального перетворювача, калібрування в якій забезпечує мінімальне значення похибки нелінійності. Отримано вирази для оцінки згаданої похибки. The methodic of determination of scale point of sensor is suggested. The minimum value of nonlinear error is provided by means of calibrating in this point. The terms for estimation of this error are obtained.
 • Item
  Джерело квадратурних синусоїдних сигналів на цифровій елементній базі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Наконечний, М. В.
  Розглянуто функціональну схему і проаналізовано роботу джерела квадратурних синусоїдних сигналів на цифровій елементній базі. It is regarded the functional sheme and it carried out the analysis work source of the quadrature sinusoid ideal signals on the digital elemental base.
 • Item
  Особливості застосування цифрової фільтрації при вимірюванні частоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Вітер, О. С.; Дорожовець, М. М.
  Розглянуто можливість застосування цифрової фільтрації для забезпечення швидкого усереднення показів цифрового частотоміра при наявності імпульсних завад. Наведено рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів фільтра залежно від рівня стрибка показів і динамічної похибки встановлення значення результату. The article considers possibility of digital filtration implementation for fast averaging of digital frequency meter measuring results in the presence of pulse impediments. The authors give recommendations for filter optimal parameters selection depending on the frequency burst level and dynamic error of measured results.
 • Item
  Ідентифікація внутрішніх параметрів обмоток електричних машин за допомогою теорії чутливості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Кучерук, В. Ю.; Поджаренко, A. B.; Селезньова, Р. В.
  Запропоновано метод ідентифікації внутрішніх параметрів обмоток електричних машин за допомогою теорії чутливості і проведено його дослідження. Метод дозволяє з малою похибкою ідентифікувати активний опір обмотки. Похибка ідентифікації ємності обмотки має більші значення. Це свідчить про доцільність ідентифікації ємності іншими методами ідентифікації, наприклад, методами інваріантного поглиблення або аналітичними методами. Знайдене значення ємності обмотки можна використати для початкового наближення під час ідентифікації іншими методами. The method of identification of electrical machines windings internal parameters with the sensitivity theories is offered and is conducted of its research. The method allows with a small error to identify an active resistance of a winding. The identification error of a winding capacity has higher significance. It specifies expediency of identification of a capacity by other identification methods, for example, methods of an invariant investment or analytical methods. For want of it the found significance of a winding capacity can be used for an initial value for want of identifications by other methods.
 • Item
  Програмно-апаратна реалізація процесорів цифрових систем з мінімізацією затримки обчислень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Стрепко, І. Т.; Тимченко, О. В.
  На основі різницевих методів обробки сигналів запропоновано алгоритми та структурні схеми процесорів цифрових систем реального часу з мінімізацією затримки обчислень. On the basis a differencely of methods processing of signals the algorithms and block diagrams of processors of digital systems of real time with minimization of a delay of calculations are developed.