Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2006. – № 561

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету «Львівська політехніка» та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 561 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 71 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Задавач-стабілізатор витрати газу-носія для хроматографа
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ділай, І. В.; Теплюх, З. М.
  Описаний високоточний автоматичний задавач-стабілізатор витрати газу-носія із заданою дискретністю зміни витрати у вибраному діапазоні, а також наведені залежності для моделювання та розрахунку дросельних елементів задавача. In the article the high-precision automatic setter-stabilizer of gas-carrier flow rate for chromatograph with adjusted discontinuity of flow rate change in selected range is described, and the dependences for simulation and calculation of throttle elements are presented.
 • Item
  Пристрій для визначення витрати моногідрату
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Вашкурак, Ю. З.; Кулик, М. П.
  Розглянуто методику визначення витрати моногідрату безпосередньо в технологічному процесі, а також деякі схемні вирішення цієї проблеми. In this paper we described method of monohydrate flow rate measurement directly in technological process.
 • Item
  Структура та алгоритми розрахунку і проектування витратомірів змінного перепаду тиску на базі комплексу стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Пістун, Є. П.; Лесовой, Л. В.; Марковський, Д. І.; Карпенко, А. П.
  Викладено структуру та основні алгоритми системи автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску на базі нового комплексу міждержавних стандартів. Розглянуто варіанти розрахунку таких витратомірів. The structure and main algorithms of new differential pressure flowmeters calculating and designing automated system on basis of new interstate standards set are defined in this article. Possible ways of such flowmeters calculation are indicated here.
 • Item
  Вимірювання реологічних параметрів степеневих та бінгамівських рідин за допомогою гідродинамічних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Крих, Г. Б.
  Розглянута вимірювальна схема і математична модель гідродинамічного перетворювача реологічних параметрів неньютонівських рідин. Запропонована спрощена методика оброблення вихідних сигналів перетворювача, яка з достатньою для практичних вимірювань точністю дає змогу оцінити параметри степеневих та бінгамівських рідин. A measuring circuit and mathematical model of hydrodynamic transducer of rheological parameters of non-Newtonian fluids is considered in the article. Proposed simplified method of treatment of output signals of transducer, which allows with sufficient practical accuracy to estimate the parameters of power law and Bingham plastic fluids.
 • Item
  Аналіз статистичних характеристик мікропроцесорних дозиметричних пристроїв з розширеним динамічним діапазоном
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Дудикевич, В. Б.; Максимович, В. М.; Смук, Р. Т.; Сторонський, Ю. Б.
  Досліджені статистичні характеристики дозиметрів з детекторами, що мають мертвий час непродовжуючого типу, в яких використовується мікропроцесорне оброблення вимірювальної інформації. Дослідження здійснювали за допомогою імітаційної моделі, в основі якої є генератор псевдовипадкової імпульсної послідовності. The statistical characteristics of dosimeters with detectors, that has nonprolonging dead time type and used microprocessor transformation of measurement information are investigated. The investigation was realized with the help of imitating model witch is based on pseudorandom pulse consequent generator.
 • Item
  Аудит вузлів обліку природного газу з метою підвищення їх точності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Матіко, Ф. Д.; Федоришин, Р. М.
  Визначені основні засади виконання аудиту систем обліку природного газу на основі методу змінного перепаду тиску. Вказано можливості підвищення точності систем обліку природного газу за результатами аудиту діючої системи обліку. The principles of performing audit of natural gas accounting systems based on pressure differential method of measurement are defined in the paper. The possibilities of accuracy improvement in natural gas accounting systems are presented on the basis of results of audit of an operating accounting system.
 • Item
  Вплив додатків полімерів на гідравлічний опір діафрагм
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Орел, В. І.; Чернюк, В. В.
  Додатки полімерів, зменшуючи турбулентне тертя, змінюють втрати тиску на витратомірних діафрагмах, чим вносять похибку в їхні покази. Polymer additions, reducing turbulent friction, change the losses of pressure on orifices for measurement of the flow rate, than bring in an error in their readings.
 • Item
  Формування методичних засад для вибору способу оброблення води, призначеної для споживання людиною
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Походило, Є. В.; Гонсьор, О. Й.
  Наведено порівняльну характеристику методів оброблення води, що використовуються для забезпечення належної якості питної води, здійснено аналіз нової еколого-гігієнічної класифікації якості поверхневих вод – джерел питного водопостачання і на основі цього запропоновано розроблення методики для вибору способу очищення води, призначеної для споживання людиною. In this article is pointed comparative description of methods of water treatment, which are used for providing of the proper quality of drinking water, the analysis of a new ecological and hygienic classification of quality of surface waters – sources of drinkable water-supply is done, and on the basis of it development of method is offered for the choice of drinking water treatment method.
 • Item
  Залежність температурного режиму SPLIT-кондиціонерів від їх продуктивності за повітрям на випарнику і конденсаторі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Лабай, В. Й.; Омельчук, О. В.
  Описано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин, які використовують в місцевих автономних кондиціонерах. Визначено температурний режим split-кондиціонера фірми “Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт для стандартних умов і показана його залежність від продуктивності кондиціонера за повітрям на випарнику і конденсаторі. Встановлені оптимальні витрати повітря на випарнику і конденсаторі кондиціонера. In this article it was described the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines, that are used in the local autonomous air conditioners. It was defined the temperature regime for the “split” air conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W and shown the dependence of it from the conditioner air flow for the evaporator and the condenser. It was allocated the optimal conditioner air flow for the evaporator and the condenser.
 • Item
  Опірні і витратні характеристики вільного перетікання повітряного потоку через отвір торця циліндричного трубопроводу в необмежений простір
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Жуковський, С.; Довбуш, О.
  Проаналізовані аналітично і визначені наближені числові величини опірних і витратних характеристик вільного перетікання повітряного потоку через вільний отвір трубопроводу в необмежений простір. In the article analysed analytically and definite close numeral values of resistance and expenses descriptions of free air flow of current through the free air jet in unlimited space.
 • Item
  Загальне випиральне вентилювання приміщень з тепло- і газовиділеннями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Жуковський, С.; Щербатюк, Б.; Довбуш, О.
  Проаналізовано ефективність використання повітророзподільників для забезпечення випирального вентилювання приміщень з тепло- і газовиділеннями. The efficiency of the use of air distributors for providing displacement ventilation of apartments with heat and gas receipt are analysed in this article.
 • Item
  Алгоритмізація та програмування розрахунку горизонтального парогенератора для імітаційної моделі енергоблока АЕС з ВВЕР-1000
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Потаніна, Т. В.; Єфімов, О. В.; Меньшикова, О. Д.; Гаркуша, Т. А.
  Розглянуто модель розрахунку горизонтального парогенератора як складової частини єдиної імітаційної моделі енергоблока АЕС з ВВЕР-1000. Подані логіко-структурна блок-схема математичної моделі та узагальнений ітераційний алгоритм розрахунку агрегату. Описана програма, що реалізує алгоритм розрахунку. The model of horizontal steam generator calculation as component of uniform imitating model of NPP with VVER-1000 power unit is considered in this article. The logic-structural block diagram of mathematical model and the generalized iterative algorithm of steam generator calculation are submitted. The program realizing algorithm of calculation is described.
 • Item
  Зміст до Вісника "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація" № 561
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація" № 561
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)