Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Volume 2, number 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55898

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львівська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 2, number 1. – 135 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку

Зміст (том 2, № 1)


1
13
21
29
37
46
59
70
78
87
97
107
122
135

Content (Vol. 2, No 1)


1
13
21
29
37
46
59
70
78
87
97
107
122
135

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • Thumbnail Image
  Item
  Розвиток агропромисловості України в умовах євроінтеграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Горбаль, Н. І.; Микитин, О. З.; Михальков, М. О.; Horbal, N. I.; Mykytyn, O. Z.; Mykhalkov, M. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Аналізування стану бізнес-середовища України порівняно з іншими країнами (за рейтингом Doing Business 2020) засвідчило позитивні тенденції його розвитку. Проаналізовано державні ініціативи із розвитку середовища й інфраструктури та констатовано відсутність чіткої стратегії та достатньої підтримки однієї із найважливіших і найприбутковіших галузей українського бізнесу – агропромисловості, що за умов євроінтеграції формує підгрунтя для посилення експортного потенціалу країни. Проаналізовано результати торгівлі вітчизняною продукцією АПК за останні роки, констатовано критичність ЄС як торговельного партнера України. Наведено ключові виклики для українського АПК у 2020 р. і запропоновано два найкращих, на нашу думку, шляхи його розвитку: виробництво екопродукції, яка з кожним роком набуває все більшої популярності та є надзвичайно рентабельною, а також створення СТО для обслуговування сільськогосподарської техніки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості реформування системи технічного регулювання в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Бортнікова, М. Г.; Руда, М. В.; Петришин, Н. Я.; Bortnikova, M.; Ruda, M.; Petryshyn, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено результати дослідження системи технічного регулювання в Україні та окреслено найважливіші напрями її реформування. З огляду на перспективи зростання експорту української продукції на ринки ЄС охарактеризовано особливості гармонізації українських стандартів відповідно до європейських норм. Розглянуто основні складові системи технічного регулювання, зокрема: метрологію, стандартизацію та оцінку відповідності. Наведено переваги та можливості для України у результаті впровадження так званого “промислового безвізу” із Європейським Союзом.
 • Thumbnail Image
  Item
  Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Мельник, О. Г.; Смерека, Л. В.; Melnyk, O. G.; Smereka, L. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних дослідників на сутність процесу диверсифікації, охарактеризовано основні передумови використання диверсифікації та висвітлено характеристичні особливості видів зовнішньоекономічної диверсифікації підприємств. Виокремлено чинники, що впливають на вибір напрямів диверсифікації як одного із найдієвіших методів забезпечення поступального розвитку підприємства. Досліджено сучасний стан суб’єктів господарювання у межах вітчизняного килимового сектору легкої промисловості, динаміку експортно-імпортної діяльності. Розвинено класифікацію мотивів суб’єктів господарювання щодо диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності та розроблено комплексну модель диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Удосконалення системи управління якістю підприємств – виробників будівельних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Двуліт, З. П.; Ільницька, К. О.; Завербний, А. С.; Передало, Х. С.; Dvulit, Z. P.; K. O. Ilnytska.; Zaverbnyj, A. S.; Peredalo, K. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему необхідності запровадження та моніторингу системи управління якістю на прикладі галузі виробництва будівельних матеріалів. Проаналізовано ринок обсягів виробництва будівельних матеріалів у 2013–2018 рр., суб’єктів господарювання у галузі виготовлення виробів із цегли та підприємства у галузі будівельних матеріалів за 2010–2018 рр. Розвинено алгоритм виконання процесу контролювання засобів моніторингу та вимірювального устаткування.
 • Thumbnail Image
  Item
  Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної системи ємності підприємства та експортної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Жигало, О. Ю.; Zhyhalo, O. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Мисик, В. М.; Mysyk, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сформовано та досліджено концептуальну модель побудови і використання івентменеджменту в управлінні підприємством. Розкрито сутність складових елементів моделі, здійснено їх опис. Розроблена концептуальна модель побудови і використання івент-менеджменту в управлінні підприємством дає змогу суб’єктам івент-менеджменту та керівникам підприємств ідентифікувати необхідне ресурсне забезпечення, цілі, інструментарій, політику, правила, процедури, індикатори, критерії тощо для ефективнішої реалізації івент-заходів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування маркетингових рішень у системі управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Двуліт, З. П.; Левченко, О. В.; Деркач, Д. М.; Dvulit, Z. P.; Levchenko, O. V.; Derkach, D. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Державний університет інфраструктури та технологій; Lviv Polytechnic National University; State University of Infrastructure and Technologies
  Висвітлено підходи до визначення сутності поняття “маркетинг”. Запропоновано процес розроблення та ухвалення маркетингових рішень на підприємстві. Сформовано послідовність оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Запропоновано інтегральний показник оцінювання рівня такої ефективності, що охоплює показники ефективності: збуту, заходів просування, товарної політики, цінової політики та інших маркетингових заходів. Систематизовано рівні ефективності маркетингової діяльності, їхні відповідні характеристики та заходи щодо їх підвищення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості мотивування працівників митних органів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Ганас, Л. М.; Дорош, О. І.; Білець, Л. В.; Hanas, L. M.; Dorosh, O. I.; Bilec, L. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Ґрунтовно проаналізовано інструменти мотивування працівників митниці, описано основні види матеріальних і нематеріальних стимулів, які застосовують щодо працівників митних органів, та порядок їх застосування. Визначено також інструменти демотивування як важливі складові управління персоналом та надано рекомендації щодо покращення системи мотивування задля підвищення мотивації митників і збільшення їхньої трудової активності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Thumbnail Image
  Item
  Prerequisites for the sustainable development of the ukrainian economy
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Харчук, В. Ю.; Зіміна, Є. С.; Kharchyk, V. Y.; Zimina, Y. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Питання гармонійного розвитку стали протягом кількох останніх десятиліть предметом гострих дискусій та обговорень, основну увагу в яких зосереджено на важливості формування політик, процедур та цілей для імплементації ініціатив такого розвитку. Останнє уможливлюється за умови наявності передумов та потенціалу на макрорівні. З огляду на зазначене, актуалізується потреба у дослідженні окресленої проблематики на вітчизняному просторі. Основна мета статті – виявлення основних передумов гармонійного розвитку української економіки на підставі аналізування макроекономічних індикаторів на кінець 2019 р. З метою досягнення поставленої цілі виокремлено такі завдання. По-перше, визначити й окреслити фактори, що сприяють розвитку української економіки чи стримують його. По-друге, використовуючи теорію Елкінгтона про існування трьох проєкцій гармонійного розвитку, проаналізувати макроекономічні показники національної економіки на кінець 2019 р. Основну увагу зосередимо, власне, на економічній та соціальній проєкціях гармонійного розвитку, оскільки, на думку авторів, саме макроіндикатори цих сфер найбільшою мірою свідчать про існування передумов для упровадження ініціатив такого розвитку. В роботі проаналізовано такі макроекономічні показники: валовий внутрішній продукт, розмір зовнішньої торгівлі, рівень інфляції, безробіття та корупції. Окремо досліджено соціальну складову, яка впливає на гармонійний розвиток економіки, а саме доступ до освіти та відповідно рівень освіченості населення. Крім цього, проаналізовано обсяги інвестицій в країну і найпривабливіші галузі для іноземних інвесторів. На основі аналізування динаміки зазначених показників на кінець 2019 р. узагальнено стверджуватимемо про наявність у вітчизняній економіці передумов забезпечення її гармонійному розвитку. По-третє, в статті визначено галузі, які можуть зробити найбільший внесок у розвиток української економіки. За результатами аналізування індикаторів стану та розвитку галузей економіки виокремлено три сфери бізнесу, які, на думку авторів, володіють найбільшим потенціалом для гармонійний розвитку, а саме: підприємства малого і середнього бізнесу, галузь інформаційних технологій та аграрний сектор. Саме окреслені види підприємницької діяльності можуть стати вихідними пунктами для якісної перебудови національної економіки, що в підсумку сприятиме гармонізації економічного, соціального аспектів та турботливому ставленню до навколишнього природного середовища. Результати проведеного дослідження будуть цікавими як для дослідників, так і для практиків, а саме для розуміння сучасних можливостей України щодо імплементації цілей, політики та стратегій забезпечення гармонійного розвитку та для поступу наукової дискусії на предмет трактування та упровадження концепції гармонійного розвитку на національному рівні.