Держава та армія. – 2004. – №502

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основна увага приділяється проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 502 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 148 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 502
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 502
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Кадрова політика радянського режиму в Західних областях України після завершення Другої світової війни (1945–1953 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гулай, В. В.
  На основі аналізу архівних матеріалів та історіографії зроблено спробу характеристики кадрової політики радянського режиму в Західних областях України після закінчення Другої світової війни. Спрямована на форсовану інтеграцію регіону у радянську політичну систему, вона передбачала опору насамперед на "перевірених" роками сталінського виховання партійних, радянських та господарських кадрів зі східних областей УРСР та інших республік СРСР. Відсутність достатньої кількості прибулих кадрів та необхідність формування серед місцевого українського населення соціальної бази тоталітарного режиму сприяла поступовому зростанню кількості місцевих "висуванців", особливо на другорядних посадах. In the article on the basis of archival materials and the current historiography an attempt is made to characterize the Soviet regime human resource policy in the Western regions of Ukraine after the Second World War. This policy was directed at the forced integration of these regions into the Soviet political system, first of all counting on the use of party, government and economic leaders from the Eastern regions of URSR and other republics of USSR, wto had been "verified" by years of Stalinist rule. The absence of a sufficient number of non-local employees and the necessite to create a social base for totalitarian regime amond local inhabitants led to the increasing employment of local “candidates”, especially in minors posts.
 • Item
  Лібералізація суспільно-політичного життя в Українській РСР середини 1950-х – початку 1960-х років та її вплив на розвиток національно-патріотичного руху
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Виздрик, В. С.; Стасюк, І. М.
  Проаналізовано вплив політичного курсу радянського керівництва на розвиток українського національно-патріотичного руху в УРСР в перше післясталінське десятиліття. The impact of political course soviet leadership to the development of Ukrainian national patriotic movement in the USSR on the first post stalin years is analised.
 • Item
  До 160-річчя Львівської політехніки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Жук, О. К.
  Висвітлюється австрійський період історії Національного університету "Львівська політехніка" від заснування, становлення та його функціонування до 1918 року. The article is dedicated to the obscure aspects of history of National University "Lvivska politechnika" in 1844–1918 years.
 • Item
  Аналіз історичного досвіду військового будівництва Франції у контексті створення професійної армії України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Лойко, О. М.
  Розглянуто особливості військового будівництва Французької Республіки на шляху створення професійних збройних сил протягом останніх десятиліть XX століття. The article considers features of military construction of French Republic on the way of creating professional armed forces during the last decades of XX century.
 • Item
  Західноукраїнське село у вирі радянської кампанії пацифікації (1944–1947 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Польова, З. Є.
  Розглянуто вплив гострої військово-політичної конфронтації між структурами радянської карально-репресивної системи та українським націоналістичним підпіллям на життєдіяльність сільських спільнот Західної України. Завдяки творчому застосуванню концепції війни на виснаження, сформульваної М. Амстутцем, висвітлено особливості впливу радянської кампанії пацифікації, зокрема систематичних операцій карального та превентивного терору та контрзаходів з боку українського націоналістичного підпілля на умови життя селянства Західної України. У роботі проаналізовано моделі поведінки західноукраїнського селянства в умовах радянської кампанії пацифікації та насадження самополіційної організації завдяки запровадженню категорій колабораціонізму, пасивності та опору. Applying Amstutz’s concept of the war of attrition to the exploration of an acute militaru confrontation between the Soviets and the OUN-UPA, the scholar argues that the large-scale conflict meant the inevitable deep involvement of rural communities in the whirlpool of the war. The author demonstrates how Soviet pacification campaign, namely the operations of punitive and preventive terror, and the set of counter-measures conducted by Ukrainian nationalistic insurgency affected the life of rural communities. She presents the complexity of civilians’ choices in terms of collaboration, accommodation, and resistance.
 • Item
  Проблеми вивчення української військової історії у 20–50-х рр. XX століття
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Папікян, А. Л.
  Досліджено історіографію щодо теми української військової історії 20–50-х рр. XX століття. На фоні хронологічного узагальнення проведена оцінка якості праць, показано їх позитивні боки та окремі недоліки. Article investigated the historiography of the Ukrainian military history 20th–50th of the twentieth century. On a background of chronological generalization the quality of works is estimated, their positive sides and separate lacks are also shown.
 • Item
  Політика СРСР і Польщі в територіальних питаннях у 1943–1945 рр. Проблема кордонів Польщі – України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Ліпкан, А. Г.
  Досліджуються взаємовідносини Радянського Союзу і Польщі в контексті визначення кордонів. In the article the problems of relationships of the Soviet Union and Poland in a context of delimitation are probed.
 • Item
  Українсько-польське протистояння на Волині у 1942–1944 рр. в дослідженнях сучасних українських вчених
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Яким, С. С.
  Досліджуються історичні, військово-політичні, геостратегічні та соціальні причини українсько-польського збройного протистояння на Волині в 1942–1944 рр. Historical, military-political, geostrategic and social reasons of the Ukrainian-Polish arm opposition in Volyn' in 1942–1944s have been investigated.
 • Item
  Західна Україна на початку Другої світової війни: репресивно-винищувальна діяльність сталінського режиму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Барановська, Н. М.
  Зроблено спробу проаналізувати суспільно-політичну ситуацію та масштаби сталінських репресій в період першої радянської окупації Західної України (вересень 1939 р. – червень 1941 р.). An attempt to analyze social and political situation and the scale of Stalin's repression in the period of the first soviet occupation in the Western Ukraine (from September 1939 till June 1941) was made.
 • Item
  Проблеми Закарпатської України в міжнародних відносинах періоду Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Макарчук, О. Г.
  Розглянуто маловідомі аспекти вирішення питання про державну приналежність Закарпатської України (1939–1945 рр.), зокрема таємні зусилля сталінської дипломатії. Розглянуті намагання україномовного населення словацької Пряшівщини возз'єднатись з Українською РСР (1945 р.). The article is dedicated to the obscure aspects of resolving the question as to the state affliation of the Transcarpathian Ukraine (1939–1945) in particular to the clandestine efforts of Stalin's dyplomacy. The attempts of the Ukrainian speaking population of the Slovac Priashivshchyna to unite with Ukrainian SSR (1945) are concidered as well.
 • Item
  Авіамоторна промисловість як складова військово-промислового комплексу: становлення і розвиток в Україні (1910–1941)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Харук, А. І.
  Досліджено розвиток конструкцій авіаційних двигунів та авіаційного моторобудування в Україні в період становлення цієї галузі. The development of designs of air engines and airmotor industry in Ukraine is investigated during creation of this branch.
 • Item
  З історії поїздки делегації народностей Поділля до Варшави у січні 1921 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гетьманчук, М. П.
  Досліджується українське питання радянсько-польських відносинах періоду укладення Ризького договору 1921 р. Проаналізовано причини поїздки до Варшави представників населення Поділля та їх спроби вплинути на полтику Польщі щодо більшовицької Росії. Показано ставлення населення Поділля до планів Польщі і більшовицької Росії розділити між собою українські землі. The article deala with the Ukrainian problem in Soviet-Polish relations in the period of Riga Agreemenr of 1921. The aim of the visit of the representatives of Podillia population to Warsaw and their attempts to influence the Polish policy regarding the bolsheviks' Russia were analized Attitude of the Podillia population to Polish and the bolsheviks' Russia plans in Riga to divide Ukrainian lands between them is shown.
 • Item
  Євген Коновалець на чолі УВО-ОУН
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гаврилів, І. О.
  Показано постать активного учасника Української революції 1917–1921 рр., полковника армії УНР, керівника національного руху Євгена Коновальця на тлі епохи визвольної боротьби за незалежну Українську державу. Розкрита позиція голови УВО-ОУН та його бачення вирішення української справи у міжвоєнний період. The political figure of J. Konovalets, an active participant of the Ukrainian revolution of 1917–1921 a colonel of UNR army, the leader of nationalist movement against the backround of liberation struggle for Ukrainian in dependent state has been shown. The position of UVO-OUN leader and his vision of Ukrainian perspective in the inter-war period has been relealed.
 • Item
  Українсько-польський союз у війні проти радянської Росії 1920 року
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Цубов, Л. В.
  Розглядається українське питання в політиці Другої Речі Посполитої в 1919–1920 рр., вплив Варшавського договору на польсько-українські відносини і події, пов’язані з радянсько-польською війною 1920 р. The paper deals whith the Ukrainian's question in the politics of the influence of the Warsaw Pact on the Polish-Ukrainian ralations and events related to the Soviet-Polish War in the 1920s has been anylysed.
 • Item
  Правові основи соціального захисту військовослужбовців Західноукраїнської Народної Республіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Стукаліна, Н. Т.
  Розглядаються проблеми соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, аналізуються нормативно-правові акти уряду Західноукраїнської Народної Республіки щодо соціально-економічного та правового захисту вояків Української Галицької Армії. It deals with the problems of servicemen and thair family's social protection; the state-normative acts of The People's West Ukrainian Republic government, concerning social-economical and rightful protection of the Ukrainian Galician Army servicemen.
 • Item
  Діяльність Українського партизансько-повстанського штабу в історіографії міжвоєнного періоду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Плазова, Т. І.
  Наведено історіографію 20–30-х рр. ХХ ст., що безпосередньо стосується військової діяльності Українського партизансько-повстанського штабу у 1921р., зокрема Другого зимового походу. In this given article the author considers the historiograpfic materiala of inter-war period which refer to the activities of Ukrainian Partizan-Insurgency Staff. The peculiarities of the 20-years period are in the fact that the written works concerning the problem include the reminiscences of the participants in the events and are mostly of subjective character.
 • Item
  До історії формування Українських Січових Стрільців на Наддніпрянщині у 1917 році
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Хома, І. Я.
  Розкривається процес становлення військової формації Українських Січових Стрільців галицького зразка на Наддніпрянщині в процесі відродження української держави 1917 р. The article describes whith the process of Ukrainian military formation Sitchovi Striltsi esteblishment of Halychiyan pattern in Dnipro region, during revival of Ukrainian state in 1917.
 • Item
  Початки українізації російської армії навесні 1917 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Зінкевич, Р. Д.
  Показано розгортання Українського національно-визвольного руху у війську та початки українізації російської армії навесні 1917 р. Ukrainian national liberation movement expansion and the Ukrainian language and spirit introdukction in the Russian Army in spring 1917 are shown.