Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Випуск 75

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 75. – 139 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Дослідження впливу нетемпературних чинників на вимірювання температури об’єкта методом комбінаційного розсіювання світла
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кривенчук, Юрій; Сегеда, Олег; Микитин, Ігор; Ковальчук, Дмитро
  Досліджено залежність похибки вимірювання температури методом комбінаційного розсіювання світла від відстані між досліджуваним об’єктом та приймачем відбитого випромінювання, а також від інтенсивності фонового випромінювання. Проведено исследование зависимости погрешности измерения температуры методом комбинационного рассеяния света от расстояния между исследуемым объектом и приемником отраженного излучения, а также от интенсивности фонового излучения. In the article research of temperature dependence error of measurement by Raman on the distance between the investigated object and the receiver of the reflected radiation, and the intensity of the background radiation.
 • Item
  Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Брао, Ірина
  Здійснено порівняльну характеристику контактних та безконтактних засобів вимірювання температури з метою оцінки доцільності подальшого розвитку галузі безконтактної термометрії. Для виявлення основних чинників, що призводять до зниження точності засобів пірометрії, здійснено аналітичний огляд основних методів та засобів безконтактного вимірювання температури. Проведена сравнительная характеристика контактных и бесконтактных средств измерения температуры для оценки целесообразности дальнейшего развития отрасли бесконтактной термометрии. Для определения основных факторов, приводящих к снижению точности средств пирометрии, осуществлен аналитический обзор основных методов и средств бесконтактного измерения температуры. Comparative characteristics of contact and non-contact temperature measurement devices to assess the feasibility of further development of the field of of noncontact thermometry was performed. To identify the main factors leading to reduced accuracy of pyrometry, analytical overview of the main methods and tools for non-contact temperature measurement was made.
 • Item
  Формулювання засад для розроблення методики оцінювання якості медичних послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чабан, Олеся; Бойко, Оксана
  Нагальним завданням сьогодення є реформування системи охорони здоров’я в Україні з якісною медичною допомогою. Вимоги до якості медичної допомоги та послуг бажано встановлювати єдиними для всієї спільноти світу. У статті проаналізовано нормативні вимоги щодо оцінювання якості медичних послуг і запропоновано методику оцінки якості послуг кваліметричними методами. Реформирование системы здравоохранения в Украине сегодня является актуальной задачей. Требования к качеству медицинской помощи и услуг желательно устанавливать едиными для всего сообщества мира. В статье проанализированы нормативные требования к оценке качества медицинских услуг и предложена методика оценки качества услуг квалиметрическими методами. The urgent task of present time is reformation of the health protection system in Ukraine with quality medical care. Requirements to quality of medical care and services should be set for all association of the world. In the article the analysis of normative requirements is conducted in relation to the evaluation of quality of medical services. The methodology of estimation the services quality by quality metering metods is offered.
 • Item
  Метод визначення похибки термоелектричних перетворювачів на місці експлуатації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кочан, Орест
  Запропоновано метод періодичної метрологічної перевірки на місці експлуатації головної термопари термоелектричного перетворювача (ТП) з керованим профілем температурного поля без його демонтажу та без участі взірцевого ТП або будь-якого іншого взірцевого давача температури. Під час проведення первинної метрологічної перевірки такого ТП з використанням ТП першого / третього рівня робочої схеми метрологічної перевірки проведено оцінку похибки періодичної метрологічної перевірки, яка показала, що остання не перевищуватиме 1 / 1,2 °С. Предложен метод периодической поверки на месте эксплуатации главной термопары термоэлектрического преобразователя (ТП) с управляемым профилем температурного поля без его демонтажа и без участия образцового ТП или любого другого образцового температурного сенсора. При проведении первичной поверки такого ТП с использованием ТП первого / третьего уровня рабочей поверочной схемы проведена оценка погрешности периодической поверки, которая показала, что она не превышает 1 / 1,2 °С. The method of periodic verification in operation condition of the main thermocouple of thermocouple based sensor with controlled profile of temperature field (TBS with CPTP) is proposed in this paper. This periodic verification can be done without dismantling out of sensor from operation place as well as without any working standards. The reference thermocouples of either 1-st or 3-rd level of hierarchy scheme can be used for verification of TBS with CPTP right after produce. Evaluation of self verification error in this case has shown value of error at either 1ºC or 1.2 ºC respectively.
 • Item
  Аналітичний огляд процедур та методів метрологічної перевірки програмного забезпечення засобів вимірювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Олеськів, Ольга; Кунець, Ігор; Микитин, Ігор
  Проведено аналітичний огляд відомих методів та процедур метрологічної перевірки програмного забезпечення засобів вимірювань. Проаналізовано переваги та недоліки цих методів і доцільність їх використання. Проведен аналитический обзор известных методов и процедур метрологической проверки программного обеспечения средств измерений. Проанализированы преимущества и недостатки этих методов и целесообразность их использования. An analytical review of the known methods and procedures of metrological verification of measuring instruments software is carried out. The advantages and disadvantages of these methods and the appropriateness of their use are analysed.
 • Item
  Побудова шкал віртуальних вимірювальних приладів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Озгович, Андрій; Ліхновський, Ігор; Тищенко, Олена; Кузій, Андрій
  Узагальнено характеристики шкал вимірювальних приладів, розроблено методику розрахунку параметрів та побудови універсальних шкал віртуальних приладів з урахуванням сучасних вимог та можливостей програмного забезпечення. Обобщены характеристики шкал измерительных приборов, разработана методика расчета параметров и построения универсальных шкал виртуальных приборов с учетом современных требований и возможностей программного обеспечения. Summary of characteristics of scale measuring devices, developed the method of calculation parameters and construction of universal scales of virtual appliances including modern requirements and capabilities of the software.
 • Item
  Статистичні методи в управлінні якістю виробничих процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Демчук, Леся; Байцар, Роман
  Проведено теоретичний аналіз статистичних методів в управлінні якістю виробничих процесів. Вказано на їх переваги, особливості та специфічні вимоги. Обгрунтовано доцільність та важливість застосування статистичних методів на вітчизняних підприємствах. Проведен теоретический анализ статистических методов в управлении качеством производственных процессов. Указаны их преимущества, особенности и специфические требования. Обоснована целесообразность и важность применения статистических методов на отечественных предприятиях. Was performed the theoretical analysis of statistical methods in quality control of production processes. There were pointed out the benefits, particularities and specific requirements. Were given grounds for appropriateness and importance application of statistical methods in domestic enterprises.
 • Item
  Ризики, що супроводжують господарську діяльність, – сутність, класифікація і підходи до оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бойко, Тарас; Рябкова, Тетяна
  Проаналізовано суть терміна «ризик» та суміжних понять, запропоновано їх однозначне трактування для потреб зарахування суб’єктів господарювання до груп ризику, які враховуватимуть ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності. Запропоновано класифікацію ризиків, які можуть супроводжувати господарську діяльність, з метою відповідної градації суб’єктів господарювання і продукції, що вони випускають, за рівнями ризику. Проанализирована суть термина «риск» и смежных понятий, предложена их однозначная трактовка для потребностей отнесения субъектов ведения хозяйства к группам риска, которые будут учитывать вероятность возникновения негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности. Предложена классификация рисков, которые могут сопровождать хозяйственную деятельность, с целью соответствующей градации субъектов ведения хозяйства и продукции, что ими выпускается, за уровнями риска. The content of the term “risk” and appropriate adjacent notions are analyzed, their unambiguous interpretation for the needs of reference the economy subjects to the risk groups which would include the probability of negative issues of economy activity is proposed. The criteria of dividing and classifying economy-related risks for the gradation of economy subjects and manufactured production according to the risk levels are developed.
 • Item
  Оптимізація методики контролю якості сонячних колекторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Столярчук, Петро; Микийчук, Богдан; Яцук, Василь; Шпак, Оксана
  Наведено методику контролю якості для сонячних колекторів, яка дасть змогу оптимізувати показники якості сонячних колекторів та встановити ефективність їх роботи за коефіцієнтом корисної дії, що виражений як комплексний показник якості. Приведено методику контроля качества для солнечных коллекторов, которая позволит оптимизировать показатели качества солнечных коллекторов и установить эффективность их работы по коэффициенту полезного действия, который выражен как комплексный показатель качества. The method of quality control for solar collectors, which will optimize the parameters of quality solar collectors and establish the effectiveness of their work efficiency, which is expressed as a comprehensive indicator of quality.
 • Item
  Мікропроцесорна система температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Готра, Зенон; Барило, Григорій; Бойко, Оксана; Вістак, Марія; Матвіїв, Роман
  Розглянуто питання побудови мікропроцесорної системи температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили. Розроблено структурну схему, в якій реалізовано алгоритм температурних поправок до нормованих значень електрорушійної сили нормальних елементів. Здійснено моделювання роботи окремих функціональних вузлів та розрахунок параметрів основних елементів системи. Наведено результати експериментальних досліджень. Використання розробленої системи температурної стабілізації в груповій мірі Х489 дає змогу відтворювати одиницю електрорушійної сили з точністю ± 1 мкВ. Рассмотрены вопросы построения микропроцессорной системы температурной стабилизации групповой меры электродвижущей силы. Разработана структурная схема, в которой реализован алгоритм температурных поправок нормированных значений электродвижущей силы нормальных элементов. Проведено моделирование работы отдельных функциональных узлов и произведён расчет параметров основных элементов системы. Представлены результаты экспериментальных исследований. Использование разработанной системы температурной стабилизации в групповой мере Х489 позволяет воспроизводить единицу электродвижущей силы с точностью ± 1 мкВ. The problems of constructing microprocessor system of temperature stabilization of electromotive force group measures are under consideration. A structural scheme with the algorithm of temperature corrections to the regulated values of the electromotive force of Weston cells is developed. Modelling of separate functional units is made and the calculation of system main parameters is conducted. The results of experimental studies are represented . Usage of the developed system of temperature stabilization within the group measure H489 enables reproducing a unit of electromotive force with an accuracy of ± 1mkV .
 • Item
  Метрологічна атестація засобу вимірювання моменту інерції електромоторів на основі міжнародних стандартів з оцінювання точності вимірювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Васілевський, Олександр
  Запропоновано спосіб оцінювання точності вимірювань та міжперевірного інтервалу засобу вимірювання на основі міжнародних стадартів щодо представлення характеристик точності. Цей спосіб апробовано під час метрологічної атестації засобу вимірювання моменту інерції електромоторів. Предложен способ оценивания точности измерений и межповерочного интервала средства измерения на основе международных стадартов относительно представления характеристик точности. Этот способ апробировано во время метрологической аттестации средства измерения момента инерции электромоторов. We propose a method for estimating accuracy of measurements and recalibration interval means for measuring the based on international standard of representing characteristics of accuracy. This method is tested during metrological certification means for measuring the moment of inertia of electric motors.
 • Item
  Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кордіяка, Юлія; Міхалєва, Марина; Байцар, Роман
  Експериментально досліджено вплив твердості води на реологічні властивості піномийних косметичних засобів. Обґрунтовано необхідність перегляду їх нормативного складу на відповідність стандартним показникам. Экспериментально исследовано влияние жесткости воды на реологические свойства пеномоющих косметических средств. Обосновано необходимость пересмотра их нормативного состава на соответствие стандартным показателям. The effect of water hardness on sudsy cosmetics’ rheological characteristics was experimentally investigated. The necessity in revision of the sudsy cosmetics’ norm for agreement with standard measure was proved.
 • Item
  Делькометрія: стан та перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Івах, Роман; Стадник, Богдан; Домінюк, Тарас
  Розглянуто розділ такої галузі метрології, як діелькометрія, проаналізовано її фізичні підстави, а також сучасний стан та перспективи. Розглянуто коло питань застосування діелектричних вимірювань, оцінено їх переваги та недоліки, запропоновано шляхи розвитку діелькометрії. Статья посвящена разделу такой области метрологии, как диэлькометрия, проанализированы ее физические основания, а также современное состояние и перспективы. Рассмотрен круг вопросов применения диэлектрических измерений, оценено их преимущества и недостатки, предложены пути развития диэлькометрии. Section of this article is devoted to the field of metrology as dielectrometry analyzed its physical base, as well as the current state and prospects. We consider a range of issues the use of dielectric measurements, assessed their strengths and weaknesses, the ways of dielectrometry.
 • Item
  Проектування нейроконтролерів для керування нелінійними об’єктами другого порядку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Наконечний, Маркіян; Гірняк, Юрій; Івахів, Орест; Репетило, Тарас
  Розглянуто способи синтезування нейронних контролерів, що використовуються для керування нелінійними динамічними об’єктами, проаналізовано проблеми формування навчальних послідовностей, ефективність моделей, а саме: тривалість навчання, швидкодію, порівняння точності відтворення потрібних вихідних сигналів. Рассмотрены способы синтезирования нейронных контролеров, используемых для управления нелинейными динамическими объектами. Обсуждаются проблемы формирования обучающих последовательностей, эффективность моделей, а именно: длительность обучения, быстродействие, сравнение точности воспроизведения соответствующих выходных сигналов. Some issues concerning the neural networks application in automatic control of non-linear objects are presented in this paper. Several teaching sequences configuration creation, and their efficiency, i.e. the reaction time duration, processing rate and precision comparison are discussed.
 • Item
  Контроль роботи автоматизованого обладнання за акустичними сигналами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стадник, Богдан; Озгович, Андрій; Тищенко, Олена
  Пропонується спосіб контролю процесу виробництва за акустичними сигналами, які виникають під час роботи технологічного обладнання та розглядаються перспективи подальшого створення системи автоматизованого контролю виробництва. Проаналізовано засоби програмного середовища LabVIEW для роботи з акустичними сигналами. Описано створений віртуальний пристрій, який дає змогу записувати, зберігати, відтворювати, порівнювати звукові сигнали, а також оцінювати рівень та спектральний склад цих сигналів, представлена структура та інтерфейс користувача віртуального приладу. Предлагается способ контроля процесса производства по акустическим сигналам, которые возникают при работе технологического оборудования и рассматриваются перспективы дальнейшего создания системы автоматизированного контроля производства. Проводится анализ средств программной среды LabVIEW для работы с акустическими сигналами. Описан созданый виртуальный прибор, позволяющий записывать, хранить, воспроизводить, сравнивать сигналы, а также оценивать уровень и спектральный состав этих сигналов, представлена структура и интерфейс виртуального прибора. A method of controlling the production process the acoustic signals that arise when working process equipment and perspectives of further creation of automated production control. The analysis tools LabVIEW programming environment for working with acoustic signals. Described created a virtual device that allows you to record, store, display, compare audio signals as well as to assess the level and spectral composition of the signals provided structure and user interface of the virtual appliance.
 • Item
  Засоби відображення вимірювальної інформації у середовищі програмування QT CREATOR
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Озгович, Андрій; Тищенко, Олена; Домінюк, Тарас
  Пропонується загальний огляд засобів, необхідних для створення інтерфейсу користувача віртуального вимірювального приладу, описано створення засобів відображення вимірювальної інформації як власних елементів управління в інтегрованому середовищі розроблення Qt Creator. Подано опис розроблених елементів відображення інформації та наведено фрагменти програм. Предлагается общий обзор средств, которые необходимы для создания интерфейса виртуального измерительного прибора, описано создание средств отображения измерительной информации как собственных элементов управления в интегрированной среде разработки Qt Creator. Представлено описание разработанных элементов отображения информации и приведены фрагменты программ. A general overview of tools that are needed to create the user interface of the virtual meter, described the creation of display measurement information as their own controls, an integrated development environment Qt Creator. The description of the developed elements display are pieces of information and applications.
 • Item
  Дослідження термометричного матеріалу Ті1-xYxNiSn
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ромака, Володимир; Стадник, Юрій; Корж, Роман; Ромака, Любов; Крайовський, Володимир
  Досліджено енергетичні, електрокінетичні та магнітні характеристики термометричного матеріалу Ti1-xYxNiSn у діапазонах: T = 80 ¸ 400 K, Y 9,5 1019 NA » × см-3 ( x = 0,005 )÷1,9×1021 см-3 ( x = 0,10 ) і напруженості магнітного поля H £ 10 кГс. Показано, що характеристики матеріалу Ti1-xYxNiSn чутливі до зміни температури і він може бути основою для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів. Исследованы энергетические, электрокинетические и магнитные характеристики термометрического материала Ti1-xYxNiSn в диапазонах: T = 80 ¸ 400 K, Y 9,5 1019 NA » × см-3 ( x = 0,005 ) ÷ 1,9×1021 см3 ( x = 0,10 ) и напряженности магнитного поля H £ 10 кГс. Показано, что характеристики материала Ti1-xYxNiSn чувствительны к изменению температуры и он может быть основой для изготовления чувствительных элементов термопреобразователей. The electron energy state, magnetic and transport characteristics of of thermometric materials Ti1-xYxNiSn were investigated in the T = 80 ¸ 400 K temperature range and at charge carriers concentration from Y 9,5 1019 NA » × сm-3 ( x = 0,005 )÷1,9×1021 сm-3 ( x = 0,10 ) and H £ 10 kGs. The material Ti1-xYxNiSn is sensitive to the temperature change and could be used as the basis for the sensitive thermoelectric devices.
 • Item
  Прогнозування характеристик термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ромака, Володимир; Стадник, Юрій; Ромака, Віталій; Корж, Роман; Крайовський, Володимир
  Проведено розрахунок електронної структури та кінетичних характеристик термометричного матеріалу Hf1-xLuxNiSn у діапазонах: T = 80 ¸ 400 K, Lu 1.9 1020 NA » × см-3 ( x = 0,01)÷1.9×1021 см-3 ( x = 0.10 ). Показано, що характеристики матеріалу Hf1-xLuxNiSn чутливі до зміни температури і він може бути основою для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів. Проведен расчет электронной структуры и кинетических характеристик термометрического материала Hf1-xLuxNiSn в диапазонах: T = 80 ¸ 400 K, Lu 1.9 1020 NA » × см-3 ( x = 0,01) ÷ 1.9×1021 см3 ( x = 0.10 ). Показано, что характеристики материала Hf1-xLuxNiSn чувствительны к изменению температуры и он может быть основой для изготовления чувствительных элементов термопреобразователей. The Hf1-xLuxNiSn thermometric material was characterized by the electronic structure calculations and electron transport characteristics in the range: T = 80 ¸ 400 K, Lu 1.9 1020 NA » × cm-3 ( x = 0.01)÷1.9×1021 cm-3 ( x = 0.10 ). The material is sensitive to the temperature change and could be used as the basis for the sensitive thermoelectric devices.
 • Item
  Метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП з ітераційним використанням багаторезисторного подільника напруги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кочан, Роман; Клим, Галина; Гоц, Наталія
  Розроблено метод формування тестових точок для визначення та корекції інтегральної нелінійності багатодіапазонних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Проведено дослідження впливу похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку корекції інтегральної нелінійності. Разработан метод формирования тестовых точек для определения и коррекции интегральной нелинейности многодиапазонных АЦП, который использует многорезисторный делитель напряжения с усреднением падений напряжения на всех резисторах делителя. Представлено результаты исследования влияния погрешности сопротивления резисторов многорезисторного делителя напряжения и шума АЦП на остаточную погрешность коррекции интегральной нелинейности. There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider.
 • Item
  Сенсор різницевої температури біомедичного диференційного сканувального калориметра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Готра, Зенон; Голяка, Роман; Бойко, Оксана; Вістак, Марія
  Розглянуто питання побудови сенсора різницевої температури диференціального сканувального калориметра. Первинний перетворювач ґрунтується на біполярних транзисторних структурах, що формують схему диференціального каскаду. Представлені результати модельних та експериментальних досліджень. Диференційний каскад сенсора температури реалізовано на n-p-n-транзисторах у мікрокорпусному конструктиві SOT23 з розмірами приблизно 1 × 2 × 3 мм. Роздільна здатність вимірювання різниці температур становить 0,001 °C. Переваги запропонованого сенсора – його мініатюрність, висока чутливість і лінійність функції перетворення. Рассмотрены вопросы построения сенсора разностной температуры дифференциального сканирующего калориметра. Первичный преобразователь базируется на биполярных транзисторных структурах, которые формируют схему дифференциального каскада. Представлены результаты модельных и экспериментальных исследований. Дифференциальный каскад сенсора температуры реализовано на n-p-n-транзисторах в микрокорпусах SOT23 с размерами приблизительно 1 × 2 × 3 мм. Разрешающая способность измерения разности температур – 0,001 °C. Преимуществами предложенного сенсора является его миниатюрность, высокая чувствительность и линейность функции преобразования. The different temperature sensor of a differential scanning calorimeter is developed. The primary transducer is based on bipolar transistor structures configured in differential stage circuit. Results of simulation and experimental investigation are described. The differential stage circuit of temperature sensor is composed on n-p-n-transistors in SOT23 microcases with dimensions about 1 × 2 × 3 mm. Resolution of differential temperature measurement is 0.001 °C. Advantages of the sensor are diminutiveness, high sensitivity and linearity of transduction function.