Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2000. – № 412

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів машино- та приладобудування, матеріалознавства, інформатики, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що працюють над проблемами моделювання та оптимізації виробничих і технологічних процесів, яких цікавлять напрямки розвитку автоматизації виробництва, матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості у сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 136 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Теплова діагностика вальцьового парку борошномельного підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Ванкевич, П. І.
  Наведено результати досліджень режимів роботи вальцьових верстатів. Визначено параметри технічного стану вальцювального парку та обґрунтовано їх допустимі значення. Розроблено алгоритм теплової діагностики вальцьового парку борошномельного підприємства. Directed researches results of thermal workshop mills of machine-tools. Definite parameters of technical stat roller mills and substantiated their admissible senses. Developed algorithm of thermal diagnistics roller of park of factory mills.
 • Item
  Критеріальні рівняння граничної рівноваги для квазікрихких тіл в рамках деформаційного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Панько, І. Н.; Когут, М. С.; Панько, О. І.
  Одержано критеріальні рівняння граничної рівноваги для визначення силової і деформаційної тріщиностійкість, які залежать тільки від параметрів певної діаграми розтягу досліджуваного матеріалу. Показано, що деформаційна тріщиностійкість чутливіша до температури відпуску, ніж силова. Враховуючи обґрунтованість, простоту і ефективність отриманих результатів, вони можуть бути рекомендовані для визначення тріщиностійкість конструкційних матеріалів. Criterial equations of limit equilibrium for evaluation of the force and deformation crack growth resistance, which depend only on the parameters of full tensile test diagram of the tested material have been obtained. The deformation crack growth resistance is shown to be more sensitive to the annealing temperature effect than the force one. Considering the reliability, simplicity and effectiveness of the results obtaining, they are recommended to be used for assessment of structural materials crack growth resistance.
 • Item
  Оптимізація мікроструктури для підвищення опору контактному руйнуванню покращаних сталей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Кузін, О. А.; Беспалов, С. А.
  Показано зниження інтенсивності зношування сталей 40Х і 40ХН при зменшенні розмірів субзерен, густини зернограничних карбідів після гартування від високих температур. Розвиток різнозернистості, збільшення розмірів субзерен та виділення на границях карбідів після гартування і високого відпуску, а також окрихчуючої обробки сприяє зниженню зносостійкості покращуваних сталей. Decrease of wear severity of 40X and 40XH steels with decrease of subgrains size, density of grain-boundary carbides after hardening from high temperatures are showed. Development of variation in grain size, increase of subgrain size and precipitate carbides on boundary after hardening and high-temperature tempering and embrittlement is the cause of decrease of wear resistance of improvable steels.
 • Item
  Розрахунок параметрів просторовоїколивної системи вібраційної машини з багатокомпонентними коливаннями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Врублевський, І. Й.; Керницький, І. С.
  Розраховано параметри вібраційного транспортера-маніпулятора як двомасової коливної системи із шістьма ступенями вільності. Як пружні елементи використано плоскі решітчасті пружини. Отримано залежності для визначення жорсткостей пружної системи та власних частот коливань вібромашини. Parameters of two-mass vibratory conveyor-manipulator with six degrees of freedom were calculated. The elastic system consisted of flat grating springs. The stiffness of elastic system and own frequency of oscillations of vibratory machine were investigated.
 • Item
  Визначення власних частот згинних коливань металоконструкції навішувальної штанги причіпного обприскувача з трособлоковою системою складання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Вікович, І. А.
  Розглянуто згинні коливання у горизонтальній площині фермової металоконструкції навісної штанги причіпного обприскувача з трособлоковою системою складання та визначено її власні частоти за допомогою методу початкових параметрів. Crooked oscillations are shown in the horizontal plain of farms metallic construction of a hanging bar of a folding system and it is determined its own frequancy with the help of method of initial parametris.
 • Item
  Аналіз динаміки вібраційних машин об’ємної обробки деталей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Боровець, В. М.; Коломієць, В. О.; Гаврильченко, О. В.
  За допомогою рівнянь Лагранжа ІІ роду описано роботу вібраційної машини з обертовим пристроєм для об’ємної обробки деталей. Проведено аналіз роботи машини при зміні її параметрів за допомогою пакета програм МathCAD. In the given paper with the help of equations of the Lagrange ІІ of a kind the work of the vibrational machine with gyrating by accomodating for volumetric handling of detailses is circumscribed. The operational analysis of the machine for wants of modification it of parameters with the help of software package МathCAD is conducted.
 • Item
  Дослідження автоколивань свердла для глибокого свердління деталей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Брощак, І. І.
  Описано методику досліджень коливань свердла в процесі свердління глибоких отворів. Запропоновано аналітичні залежності, що дають змогу проводити теоретичний аналіз впливу окремих параметрів режиму різання, властивостей оброблюваного матеріалу та конструкції інструменту на вібростійкість свердла. In paper the technique of research of oscillations of a drill is circumscribed during drilling a deep hole. The analytical dependences are offered which allow to produce the theoretical analysis of influence of separate parameters of modes of cutting, properties of a worked stock and construction of the tool on vibrational stability of a drill.
 • Item
  Аналіз та вибір оптимальних фінішних операцій технологічного процесу виготовлення довгомірних циліндричних деталей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Афтаназів, І. С.; Кусий, Я. М.
  Запропоновано класифікацію довгомірних деталей форми тіл обертання за категоріями жорсткості, проведено аналіз існуючих фінішних операцій технологічних процесів виготовлення довгомірних циліндричних деталей. Подано методику вибору оптимальної фінішної операції технологічного процесу виготовлення довгомірних циліндричних деталей. The classification of long-sized cylindrical details for the categories of rigidity is represented; the analysis of existing finishing technological operations of technological processes of manufacturing of long-sized cylindrical details is submitted. The selection of optimal finishing technological operation of technological process of manufacturing of long-sized cylindrical details is suggested.
 • Item
  Поверхневе лазерне гартування й навуглецювання титанового сплаву ВТ22
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Плешаков, Е. І.; Сенявський, Я.; Філіп, Р.; Миник, С. В.
  Досліджено вплив лазерного гартування й навуглецювання на мікро-структуру, твердість й тріщиноутворення в поверхневому шарі промислового титанового сплаву ВТ22. Обробку здійснювали шляхом оплавлення поверхні сплаву з графітовим покриттям чи без покриття лазерним променем імпульсної дії. Запропоновано оптимальні режими лазерного поверхневого зміцнення сплаву. The results of laser quenching and carburizing of commercial titanium alloy ВТ22 are described in this paper in terms of microstructure, surface hardness and cracking. This alloy, covered or not graphite powder was irradiated and superficially melted by means of a pulsed laser beam. The optimal parameters of laser treatment were chosen to produce surface layer without cracks and with maximum microhardness.
 • Item
  Експериментальне визначення нижчої власної частоти панелі тришарового антенного рефлектора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Завірохін, М. І.
  Наведено результати експериментального визначення нижчої власної частоти панелі тришарового антенного рефлектора з дискретним комірчастим заповнювачем. Заповнювач і зовнішні шари виготовлено з алюмінію. Показано зовнішній вигляд рефлектора, що кріпиться за основу на столі вібростенда через перехідник, котрий імітує посадочне місце антени. Викладено штатні навантаження і час випробування. Описано методику проведення експериментів. Подано аналіз результатів і висновки. The results of experiments by definition of the first own frequency of the panel design with discrete cellular filler are shown. The filler and the external layers are made of Al. On (fig. 1.) appearance design is given, that fastens at a basis on a table of stend through an adapter, that simulates a landing place of aerial, in the table 1 regular loadings and time of test are given. The technique of experiments is described. The duration analysis of results and conclusions.
 • Item
  Розрахунок нестаціонарних поперечних коливань бурових вишок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Харченко, Є. В.; Левринець, В. М.
  Розроблено математичну модель нестаціонарних поперечних коливань баштової бурової вишки зі змінними пружно-інерційними характеристиками по висоті. Вишка розглядається як складений брус, защемлений в основі та додатково закріплений пружними розтяжками. Механічна система включає елементи, що подаються на розрахунковій моделі у вигляді абсолютно твердих тіл. Аналіз динамічних процесів виконано на основі технічної теорії згину з використанням методу узагальнених переміщень. Develops a mathematical model of unstationary transversal oscillations of tower headgear with variable resiliently-inertial descriptions on height. A Tower considers as formed squared beam, fastened and in addition off fastened by resilient stretching. A Mechanical system includes the elements, that give on calculation model in appearance of absolutely solids. Analysis of dynamic processes is fulfilled on base of technical bend theory with use of method of generalized shifts.
 • Item
  Вплив мікроструктури на зносостійкість колісної сталі після плазмового зміцнення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Мещерякова, Т. М.; Лаушник, І. П.; Беспалов, С.А.; Кузін, М.О.
  Вивчено кількісні параметри мікроструктури, твердість і мікротвердість колісної сталі після плазмового зміцнення. Показано вплив величини зерна, різнозернистості на зносостійкість зон термічного впливу поверхні кочення з різним структурним станом. The quantitative structure parameters, hardness and microhardness of a van steel after surface hardening by plasma are studied. Grain size, variation in grain size influence on wear resistance of thermal effect zones of rolling surface with different structure state.
 • Item
  Розрахунок жорсткісних характеристик пружних втулково-пальцевих муфт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Харченко, Є. В.; Колесник, К. К.
  Викладено методику визначення кутової та лінійної (в напрямку паралельного зміщення осі однієї півмуфти щодо іншої) жорсткостей пружної втулково-пальцевої муфти. Розрахунок ґрунтується на аналізі напружено-деформованого стану кільця гумової втулки методом скінченних елементів з використанням обчислювальної системи COSMOS/M. Наведено результати визначення жорсткісних характеристик типових конструкцій пристроїв. The methods of definition ngular and linear (in a direction of parallel displacement by one half-clutch to another) of stiffs the elastic bush-finger clutch is considered. The calculation is based on the analisis stressed state of a ring of the rubber bush by a method of finite elements with application of settlement system COSMOS/M. The results of definition of the characteristics of stiff of typical constructions of mechanismes are induced.
 • Item
  Методика випробувань технологічних властивостей мастильно-охолоджувальних рідин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Яцюк, В. А.; Кук, А. М.
  Запропоновано методику визначення впливу мастильно-охолоджувальних рідин на стійкість металорізальних інструментів при механічному оброблянні деталей. In the article the technique of definition of efficiency of influence of cuttingcooling emulsion on stability metal-cutting tools is offered at machining of details.
 • Item
  Технологія виготовлення і відновлення деталей сільськогосподарських машин з використанням витих заготовок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Пилипець, М. І.
  Обґрунтовано необхідність застосування витих заготовок для виготовлення і відновлення деталей сільськогосподарських машин типу тіл обертання (зубчасті колеса, кільця і шайби, фланці тощо), а також робочих органів шнекових механізмів – спіралей шнеків. Зведено залежності для визначення силових параметрів виготовлення заготовок та приклади технологічних процесів виготовлення зубчастих коліс та фланців з витих заготовок. The necessity of applying of helical performs for fabrication and recovery of parts of ambulances for agriculture is justified. The formulas for definition of power arguments of fabrication of parts and examples of production process of parts are reduced.
 • Item
  Вплив зміни параметрів зварювання на напружений стан стиків трубопроводів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Дзюбик, А. Р.
  Запропоновано нову функцію для описання епюри залишкових пластичних деформацій у випадку ручного дугового зварювання. Проведено експериментальні дослідження. Доведено, що можна отримати суттєву зміну напруженого стану кільцевого зварного з’єднання регулюванням параметрів режиму зварювання у межах, які рекомендовані в літературі. Запропоновано оптимальні параметри режиму зварювання. It is proposed new function for the description епюры of residual plastic deformations in case of hand-operated arc welding. As a result of the carried out experimental researches is shown, that is possible to receive essential change of the intense condition of ring welded connection by regulation of parameters of a mode of welding in borders recommended in the literature. It is proposed optimum parameters of a mode of welding.
 • Item
  Дослідження нелінійної математичної моделі систем друкарських пар
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Дурняк, Б. В.; Тимченко, О. В.
  Обґрунтовано нестаціонарність і нелінійність математичної моделі систем друкарських пар. Вказано основні джерела нелінійностей, виявлено умови для переходу до квазістаціонарної і квазілінійної моделі. Досліджено динаміку таких систем з врахуванням збурень. Is demonstrated nonlinearity of a mathematical model printed nodes. Are indicated the basic sources of nonlinearities, condition of transferring to the quasistationary and quasilinear pattern are instituted. Dynamics of such systems with allowance for of exterior operatings is investigated.
 • Item
  Моделювання спектра гармонійних складових сили різання у процесах зубофрезерування в умовах обкочування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Грицай, І. Є.
  Зведено результати математичного моделювання гармонічних складових спектра сили різання зубофрезерування на основі подання навантаження на черв’ячну фрезу та виріб у вигляді просторового силового поля. Виведено залежності для розрахунку величини амплітуди та фазового зсуву складових сили та моменту різання зубцевої та кратної їй вищої частот, які є основними причинами циклічних похибок зубообробляння. Показано можливість зменшення сили різання, динамічних навантажень і пружних вимушених деформацій зубофрезерного верстата при використанні черв’ячної фрези з розділеним вихідним контуром порівняно із звичайною черв’ячною фрезою. Зведено результати експериментального дослідження пружних коливань, які підтверджують теоретичні положення. Outcomes of mathematical simulation of wave constituents of force at cutting of cylindrical cogwheels by a screw type hob are presented. The associations for account of amplitude, frequency of a modification and angle of phase shift of high-frequency component force of cutting are reduced. The possibility of an appreciable diminution of force of cutting, dynamic loads and forced elastic deformations of the machine tool, and also lowering of power of cutting is shown at use of screw type hobs with the new scheme of cutting. The outcomes of experimental researches confirming theoretical positions аre given below.
 • Item
  Використання геометричних засобів обробки параметрів процесів у хімічному машинобудуванні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Мартин, Є.; Панкевич, Б.; Волошкевич, П.
  Викладено розроблений спосіб графоаналітичного визначення областей параметрів процесу виробництва біологічних компонентів. Запропоновано формування аналітичних і графічних залежностей усіх параметрів процесу на основі експериментально знятих характеристик у фазовій площині. Показано можливість їх використання для оптимізації параметрів технологічного процесу у тривимірному фазовому просторі. The developed method of grapho-analytical determining paramerer scopes of biological components production process is presented. Formation of analytical and graphical dependencies of all the process parameters based on experimentally achieved characteristics in the phase plane is proposed. The possibility of these characteristics usage for optimizing technological process parameters in three-dimensional phase space is demonstrated.