Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №704

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 180 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Теорія і практика функціонування та розвитку кадрового потенціалу підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Волошин, О. П.
  Обґрунтування і введення в науковий обіг поняття “компенсаційні механізми відтворення кадрового потенціалу”; визначення складових механізму компенсації впливу чинників, що змінюють кадровий потенціал підприємства, дадуть змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до проблеми аналізування та оцінювання ефективного використання трудових ресурсів та кадрового потенціалу. The discourse and the introduction of the scientific circulation of the compensatory mechanisms concept of human resources reproduction; the identifying of the impact mechanism components of compensation actuator factors that modify human resources potential will enable businesses to clarify the basic general scientific approach to the analysis problem and the evaluation of the effective usage of human resources and personnel.
 • Item
  Еволюційний розвиток організацій-організмів: типологія та особливості їхньої адаптації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Грибик, І. І.; Смолінська, Н. В.; Гавран, В. Я.
  Виявлено спробу поєднати еволюційний розвиток, типологію живих організмів та відповідно суб’єктів ринкових відносин – організацій. Проведено паралелі у розвитку та деградації організацій та організмів. Подано низку принципів, що формують основу адаптації організацій до змінних умов середовища. In the given article the authors attempt to connect evolutional development and typology of living organisms and accordingly subjects of market relations – organizations. Parallels in the development and degradation of organizations and organisms are conducted. The row of principles that form basis of organizations adaptation to the variable conditions of environment is given.
 • Item
  Вплив маркетингових чинників на формування конкурентоспроможності промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Князик, Ю. М.; Лебідь, Т. В.
  Наведено рівні управління конкурентоспроможністю підприємства. Розглянуто основні маркетингові фактори впливу на формування конкурентоспроможності продукції, торгової марки та підприємств загалом. Досліджено можливі конкурентні переваги. Обґрунтовано важливість розвитку потенціалу конкурентоспроможності для промислових підприємств. In the article the even managements of enterprise are resulted a competitiveness. The basic marketings factors of influence are considered on forming of competitiveness of products, trade mark and enterprises, on the whole. Competitive edges are investigational possible. Grounded importance of development of potential of competitiveness for industrial enterprises.
 • Item
  Вплив економічної кризи на розвиток підприємств малого бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мадрига, Г. М.
  Розглянуто основні питання розвитку підприємництва в Україні у кризовий та посткризовий період, виявлено переваги та недоліки малого бізнесу в період економічних перетворень, проаналізовано умови для ефективного розвитку малого бізнесу. The article examines the main issues of business in Ukraine during crisis and post-crisis period, advantages and disadvantages of small businesses have been found in the period of economic transformation, the conditions for effective development of a small business have been analyzed.
 • Item
  Креативність як складова ефективного управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мала, Н. Т.
  Проаналізовано підходи до визначення поняття “креативність”; відображено процес розроблення креативної ідеї, розглянуто креативний процес у вигляді чотирьох фаз циклу: рецесія, депресія, пожвавлення, пік. In the article the meaning of the word “creativity” is considered and analyzed. The process of developing creative idea is revealed, creative process is considered to be a cycle consisting of four phases: recession, depression, prosperity and recovery.
 • Item
  Формування науково-технічної бази на промисловому підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чучмарьова, С. Ю.
  Піднято проблему формування науково-технічної бази на промисловому підприємстві. Велику увагу приділено поняттям “інновація” і “інноваційний процес”. За організаційно-правовим статусом виділено три типи наукових організацій, а також поділено українську науку на п’ять секторів. The article considered issues of scientific and technical basis for industrial enterprise. Much attention is paid to distinguishing the “innovation” and “innovative process.” For organizational and legal status, defined three types of scientific organizations and the Ukrainian science is divided into five sectors.
 • Item
  Теоретичні аспекти управління фінансами виробничо-господарських структур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бондарчук, М. К.; Кобилецька, О. І.
  Наведено результати аналізу об'єднань підприємств, що внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за галузями економіки. Досліджено сутність фінансових ресурсів як об’єкта управління фінансами суб’єктів господарювання, запропоновано визначення фінансових ресурсів ВГС та сформовано класифікацію об’єктів управління фінансами виробночо-господарської структури. The article presents the results of the analysis of the number of associations of enterprises included in the Unified State Register of enterprises and organizations of Ukraine, by sectors of the economy. The essence of the financial resources as the main object of the financial management of entities is investigated, the definitions of financial resources of IES are suggested and the classification of objects of financial management of industrial and economic structure is formed.
 • Item
  Управління інноваційними процесами на державному та регіональному рівнях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вермінська, О. М.
  Досліджено роль держави в управлінні інноваційним розвитком регіонів на сучасному етапі, систему та рівні державного управління інноваційною діяльністю в Україні, виявлено проблеми пасивності регіонів щодо впровадження інновацій та запропоновано шляхи удосконалення державної регіональної інноваційної політики. The role of the state in a management innovative development of regions on the modern stage, system and levels of state administration innovative activity is investigational in Ukraine, the problems of passivity of regions are educed in relation to introduction of innovations and the ways of improvement of public regional innovative policy are offered.
 • Item
  Теоретико-методологічні аспекти формування системи управлінського обліку на промислових підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Плотніченко, І. Б.; Акіншина, О. В.
  Досліджено основний зміст оперативного та стратегічного управлінського обліку як механізму підвищення ефективності діяльності підприємств. Визначено переваги та необхідність впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. Сформовано та розкрито етапи створення й функціонування (впровадження і розвитку) системи управлінського обліку на підприємстві. The article investigates the main content of operational and strategic management accounting as a mechanism for increasing the efficiency of enterprises. Advantages and necessity of introduction of management accounting in domestic enterprises . Formed and revealed stages of creation and functioning (the introduction and development) management accounting system in the enterprise.
 • Item
  Моделювання систем ефективного управління фінансовими потоками на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хома, І. Б.; Андрухів, Ю. В.
  Розглянуто основні підходи до формування систем ефективного управління фінансовими потоками на підприємстві як інструмента стратегічних досліджень і важливого елемента фінансового управління. The basic approaches to formation of systems of efficient control by financial streams at the enterprise as instrument of strategic researches and important element of a finance administration are considered in the article.
 • Item
  Інформаційні можливості уніграфічної і диграфічної систем позабалансового обліку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Білинська, Н. Є.
  Розглянуто історичні аспекти розвитку та основні ознаки простої та подвійної бухгалтерій; порядок записів господарських операцій на позабалансових рахунках підприємств, бюджетних організацій і банківських установ України. Досліджуються переваги і недоліки уніграфічної і диграфічної систем обліку та вплив кожної з них на якість і повноту інформації про об’єкти та факти позабалансової діяльності суб’єкта господарювання. The article considers the historical aspects of the development as well as the main features of simple and double accounting; the order of recording business transactions on the off-balance accounts of enterprises, budgetary organisations and banking institutions of Ukraine. The article also investigates the advantages and disadvantages of unigraphic and digraphic accounting systems and the impact of each of them on the quality and completeness of the information about the objects and facts of the entity off-balance activity.
 • Item
  Інноваційні аспекти розвитку економіки держави в умовах ринкової трансформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вовк, І. Р.
  Досліджено інноваційний розвиток економіки країни, розглянуто проблеми інноваційної діяльності держави та причини, які на неї впливають, для вирішення яких пропонується формування інноваційно-орієнтованої структури національної економіки, вдосконалення системи державної підтримки інноваційної діяльності та її регулювання. The article investigates the development of innovative economy, the problems of innovation activity state, and causes that affect it, for which proposed the formation of innovation-oriented structure of the national economy, improving state support for innovation and its regulation.
 • Item
  Управління інноваційною діяльністю як основа якісних зрушень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Колінко, Н. О.
  Розглянуто підходи науковців щодо визначення сутності понять “інновація”, “інноваційна діяльність”, “інноваційний менеджмент”, “управління інноваційною діяльністю”. Запропоновано схему управління інноваційною діяльністю. Проведене дослідження дає змогу поглиблено вивчити сутність управління інноваційною діяльністю, впровадження якої сприятиме збільшенню ефективності інновацій. In the article approaches of research workers are considered in relation to determination of essence of concepts “innovation”, “innovative activity”, “innovative management”, “management innovative activity”. The chart of management innovative activity is offered. The conducted research enables us it is deep to learn essence of management of introduction of which innovative activity will be instrumental in the increase of efficiency of innovations.
 • Item
  Актуарні розрахунки під час страхування від захворювань населення України
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Волошин, В. В.
  Запропоновано модель актуарних розрахунків під час страхування від захворювань, модель адаптована до умов України з врахуванням класифікації в Україні класів хвороб; розглянуто можливість страхування від захворювань для різних вікових категорій. An actuarial model of health insurance is proposed. This model is adapted to the conditions of Ukraine taking into account the classification of diseases in Ukraine. The possibility of health insurance for different age categories is discussed.
 • Item
  Обґрунтування доцільності створення спеціальності “урбаністика та просторова організація території”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хром’як, Й. Я.; Габрель, М. М.; Лисяк, Н. М.
  Обґрунтовано доцільність створення нової спеціальності з урбаністики та просторової організації територій. Проведене дослідження дало змогу зробити низку висновків щодо соціально-економічного розвитку територій і населених пунктів та стану підготовки фахівців у сфері містобудування, землекористування, регіональної економіки. In the article was grounded the feasibility of creating a new specialty in urban areas and spatial organization. The conducted research allowed us to make conclusions regarding the social and economic development of territories and settlements and the state of training in urban planning, land use, regional economy.
 • Item
  Створення кептивних страхових компаній як метод самострахування промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бідник, Н. Б.; Дзьоба, В. Б.
  Розглянуто основні аспекти формування системи страхового захисту на підприємстві, питання розвитку теорії й практики управління ризиком за допомогою страхування та самострахування, використання кептивних страхових компаній, визначення вигод та проблем, які отримує підприємство від створення кептивної страхової компанії. This article considers main aspects of building-up system of insurance protection at the company, issues of theory and practice development of risk management with aid of insurance and self-insurance, usage of captive insurance companies, assessment of advantages and problems that the company gains from creation of captive insurance company.
 • Item
  Проблеми формування ефективної моделі економічної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Козяк, В. Д.
  Проаналізовано причини невдач економічних реформ в Україні. Обґрунтована необхідність докорінної зміни структури національного виробництва. Досліджено характерні риси менталітету українців та його роль у формуванні нової моделі економічної системи в Україні. The reasons of the failure of the economic reforms in Ukraine have been analyzed. The necessity of the fundamental change of the national production structure has been proved. The characteristics of the Ukrainian mentality and its role in the formation of a new model of economic system in Ukraine is being investigated.
 • Item
  Чемпіонат Європи 2012 з футболу у м. Львові: соціально-економічний ефект від проведення. Регіональний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олексюк, Г. В.
  Здійснено оцінку наявних та очікуваних соціально-економічних наслідків від реалізації заходів щодо підготовки м. Львова до чемпіонату з футболу Євро-2012. З цією метою проведено аналіз стану реалізації проведення Євро-2012, обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності зазначених заходів з урахуванням реальних умов та наявної ситуації. In the article was analyzed an assessment of existing and expected socio-economic consequences of the implementation of measures on preparation of Lviv to the football championship Euro-2012. To this end, the analysis of the implementation of Euro 2012, the suggestions for improving these measures based on actual conditions and the current situation.