Проблеми економіки та управління. – 2018. – №897

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”. Серед економічних проблем чільне місце посідають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, виконання актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори звертають увагу на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу у сучасних умовах господарювання. Усі матеріали будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 897, випуск 2. – 100 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
3
16
20
32
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
39
49
57
65
77
86
92
98
99
100

Content


1
PROBLEMY EKONOMIKY
3
16
20
32
PROBLEMY UPRAVLINNIA
39
49
57
65
77
86
92
98
99
100

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Перспективи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Новаківський, І. І.; Грибик, І. І.; Смолінська, Н. В.; Novakivskyi, I.; Grybyk, I.; Smolinska, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано основні закономірності розвитку інформаційного суспільства. Інтенсифікація процесів науково-технічної революції призвела до стрімкого зростання кількості технологічних процесів, видів виробленої продукції, товарів і послуг для населення, що призвело до збільшення обсягів і розмаїтості циркулюючої науковотехнічної інформації у суспільстві. В умовах ринкових трансформацій фактично усі організаційно-виробничі структури перебувають в режимі постійних змін, які зумовлені науково-технічним прогресом, зокрема у сфері удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто питання зростання обсягів інформації, знань, комунікацій, які є основними засадничими основами нового суспільного укладу. Розкрито особливості мережевого середовища, динаміки його розбудови. Проаналізовано динаміку посилення потужності інформаційно-комунікаційних технологій, а також вплив цих процесів на зростання виробничих потужностей виготовлення високотехнологічних пристроїв. Також наведено і проаналізовано сферу застосування графічних аналітичних методів аналізування процесів впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Item
  Планування соціально-економічних заходів з розвитку компетенцій працівників підприємств в умовах міжнародної економічної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лема, Г. В.; Олексів, І. Б.; Лісович, Т. Ю.; Lema, H.; Oleksiv, I.; Lisovych, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто ефективність оцінювання компетенцій працівників підприємств. На основі запропонованих заходів розвитку компетенцій працівників в умовах обмеженого ресурсного забезпечення побудовано економіко-математичну модель, яка передбачає вирішення різноманітних проблем з підвищення рівня розвитку компетенцій працівників, що, свою чергою, впливає на рівень ефективності інноваційної діяльності підприємств.
 • Item
  Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гальків, Л. І.; Галаз, Л. В.; Halkiv, L.; Halaz, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито результати дослідження сутності мотивації у новітніх наукових публікаціях. Виокремлено три ключові підходи до трактування мотивації: з позиції спонукання до діяльності, з позиції складової свідомості особистості; з позиції динамічного процесу. Подано авторське бачення мотивації, яке розглядається у контексті чинників, які вмотивовують людський потенціал до його капіталізації. Носії капіталізованого людського потенціалу розглядаються як зайняте на ринку праці населення. Доведено, що сільські поселення України є важливою складовою її стратегічних переваг. Досліджено специфіку мотивації капіталізації людського потенціалу сільських поселень. Виділено типові причини дисбалансу мотивації зайнятості на користь міських поселень. Вони пов’язані із бідністю, специфікою локальних ринків праці, станом соціальної інфраструктури села, рівнем трудової міграції, наявністю низькопродуктивної та відсутністю інноваційної зайнятості сільського населення. Окреслено проблеми низького інноваційного потенціалу сільських територій. Обґрунтовано дестимулятори мотивації ефективної зайнятості на сільськогосподарських підприємствах, серед яких істотне значення мають такі: непрозорі механізми формування цін на сільськогосподарську продукцію, чинна структура заробітної плати, ступінь залучення банківських кредитів тощо. Оцінено вплив стажу працівників, їх вік, умови праці, статусне становище у трудовому колективі, наявність соціально відповідальної діяльності на формування основи високої мотивації трудової діяльності.
 • Item
  Інноваційне наповнення організації виробничої діяльності промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Петрович, Й. М.; Савоніна, Н. С.; Petrovych, Yo.; Savonina, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено можливості інноваційного наповнення організування виробничої діяльності промислових підприємств, серед яких: дбайливе виробництво, теорія обмежень та інші заходи. Показано сферу та межі застосування показника загальної ефективності обладнання. Розглянуто взаємозв’язок між показником загальної ефективності обладнання та енергоефективністю виробництва. Охарактеризовано види втрат у виробничому процесі, показано, як ці втрати впливають на рівень та ефективність споживання енергії. Доведено, що адекватне управління устаткуванням дає змогу знизити енергетичні витрати та сприяє впровадженню врівноважених управлінських рішень
 • Item
  Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Просович, О. П.; Боцман, Ю. С.; Prosovych, O.; Botsman, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено актуальність використання сучасних інструментів цифрового маркетингу, а саме: маркетплейсу. Дано характеристику поняттю “маркетплейс”, виділено його типи, основні особливості і переваги застосування. Висвітлення його основних переваг, недоліків та особливостей застосування для розвитку електронного бізнесу. Для цього доцільно оцінити сучасний стан розвитку інтернет-платформ на вітчизняному ринку та визначити їх можливості у перспективі. Маркетплейс є типом веб-платформи електронної комерції, яка допомагає продавцям та потенційним покупцям знаходити один одного в Інтернеті, а потім взаємодіяти. Така модель однаково актуальна і для продавців товарів, і для тих, хто пропонує послуги. Наведено класифікацію лідерів цифрового маркетингу на вітчизняному ринку за чотирма категоріями: інтернетмагазини, прайс-агрегатори, маркетплейси і класифайди. Маркетплейс створюється для великої кількості постачальників і споживачів. Учасники можуть взаємодіяти на рівних (коли обидві сторони – приватні особи або представники бізнесу). Оцінено сучасний стан та перспективи розвитку маркетплейсу та його лідерів в Україні. Маркетплейс – двостороння торгова площадка, що в рази ускладнює аналітику, тому потрібно розуміти, які показники вважати для сегмента продавців, а які для користувачів, крім того, постійно врівноважувати між собою попит і пропозицію.
 • Item
  Диференціація основних складових електронного бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дзюбіна, А. В.; Дзюбіна, К. О.; Копець, Г. Р.; Dzyubina, A.; Dzyubina, K.; Kopets, G.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості тлумачення поняття “електронний бізнес”. Досліджено співвідношення понять “електронна комерція” та “електронний бізнес”. Виявлено основні складові електронного бізнесу. Обґрунтована доцільність використання спеціальних підходів до управління кожною зі складових електронного бізнесу
 • Item
  Обґрунтування тарифів за зберігання нафти: методичні аспекти розрахунку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Карий, О. І.; Лісовська, Л. С.; Karyy, O.; Lisovska, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано чинну систему стандартизації України, окреслено здійснені напрями її реформування та визначено перспективи удосконалення системи стандартизації. Зазначені перспективи вказують на необхідність врахування нових вимог інноваційного розвитку економіки країни та виникнення нових галузей економіки, зниження технічних бар’єрів під час виходу на світові ринки в зонах високих технологій. Окремо досліджено стан розвитку системи стандартизації у нафтогазовому комплексі України. В Україні нафтогазовий комплекс представлений підприємствами з видобування, перероблення, транспортування газу та нафти. Найефективніше та найрезультативніше працює галузь транспортування газу, значний виробничий потенціал мають сфери переробки та зберігання газу, а видобуток нафти є найменш прибутковим. Здійснено порівняльний розрахунок тарифу за зберігання нафти відповідно до існуючого та запропонованого підходу та зроблено висновки щодо завищення оплати за зберігання нафти на сучасному ринку нафти і нафтопродуктів.
 • Item
  Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бондаренко, Ю. Г.; Кулиняк, І. Я.; Bondarenko, Yu.; Kulyniak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі статистичних даних проаналізовано діяльність колективних засобів розміщення організацій рекреаційної сфери з поділом на дві групи: готелі та аналогічні засоби розміщення і спеціалізовані засоби розміщення. Виявлено ступінь розвитку рекреаційної галузі України за допомогою статистичного аналізу динаміки кількості КЗР за їх видами та чисельності розміщених у них осіб протягом 2014–2016 рр., проаналізовано рівень доходів від наданих послуг КЗР. Простежено залежність кількості розміщених осіб у готелях та в аналогічних засобах розміщення у 2016 р. від рівня наданого сервісу на основі додаткових структурних підрозділів КЗР за типами засобів та регіонами. Ранжування дало змогу вибрати області-лідери, згрупувавши їх воєдино, та області, які мають найбільшу кількість рекреаційних ресурсів для розвитку свого потенціалу та туристичної інфраструктури в регіоні. Проведений аналіз в Україні виявив незаповненість номерів КЗР і подекуди половину з можливого. Окреслено проблеми ефективного функціонування організацій рекреаційної сфери та визначено можливі напрями їх вирішення
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Процак, К. В.; Матвій, І. Є.; Protsak, K. V.; Matviy, I. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено підходи до формування знань, умінь та навичок керівників публічної сфери. Здійснено характеристику сучасних концепцій лідерства. Систематизовано ключові елементи лідерської компетенції держслужбовців. Розглянуто, що для сучасних лідерів публічної служби необхідні такі компетенції: професійні знання та знання законодавства, стратегічне бачення, антикризовий менеджмент, особисті якості (комунікабельність, вміння слухати, чесність та етичність, захоплення управлінням людськими ресурсами, сміливість йти на обґрунтований ризик та говорити правду керівництву, позитивність та відданість справі, аналітичні здібності, уміння мислити критично, креативність, гнучкість, амбітність, лідерство, стійкість до стресів, доброчесність), мотивація, зокрема самомотивація, знання організації, робота з командою та в команді, розвиток взаємовідносин. Розглянуто проблеми, які існують під час підготовки працівників публічної служби. Запропоновано інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням компетентнісного підходу. Обґрунтовано переваги застосування таких методів навчання публічних службовців фокус-групи, інтерв’ю перед камерою, тренінги, рольові ігри, спільні дискусії, міні-лекції
 • Item
  Процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах: іноземний досвід та українські реалії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гавран, В. Я.; Гавран, М. І.; Havran, V. Ya.; Havran, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах України та в окремих розвинених зарубіжних країнах. Процес комерціалізації дослідницьких продуктів у вищих навчальних закладах України розглядається як обґрунтований та необхідний спосіб збільшення їхнього фінансового потенціалу. Проаналізовано різні механізми та способи комерціалізації дослідницьких продуктів, що використовуються іноземними вищими навчальними закладами. Виокремлено певні проблеми процесу комерціалізації наукових розробок в Україні. Запропоновано перспективні шляхи адаптації іноземного досвіду щодо комерціалізації українських вищих навчальних закладів.
 • Item
  Титульна сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Розвиток компетентностей менеджера завдяки застосуванню коучингу в організаціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Демків, Я. В.; Блинда, Ю. Д.; Prokopyshyn-Rashkevych, L.; Demkiv, Y.; Blynda, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто різні підходи до трактування коучингу як стратегічного ресурсу підприємства. Визначено, що коучинг є основним інструментом особистісного та професійного розвитку, який спроможний забезпечити менеджерів знаннями та навичками як надихати своїх підлеглих на нові ініціативи. Обґрунтовано застосування зовнішнього коучингу, який сприяє розвитку компетентностей менеджера, його лідерських позицій, а також породжує внутрішній коучинг у компанії, який повинен спрямовуватись на команду працівників, на розвиток їхнього потенціалу та ефективного використання на благо організації.