Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2005. – № 535

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних і експеримент- тальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 535 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 128 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
3
9
14
18
22
26
31
36
39
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ, МІЦНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ
45
49
55
58
63
68
77
81
89
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ
95
104
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНІ І ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
110
113
119
126

Content


1
MODELIUVANNIA TA OPTYMIZATSIIA VYROBNYCHYKH PROTSESIV
3
9
14
18
22
26
31
36
39
PRYKLADNI PROBLEMY DYNAMIKY, MITSNOSTI TA OPTYMIZATSIIA PROMYSLOVOHO USTATKUVANNIA
45
49
55
58
63
68
77
81
89
NOVI MATERIALY I TEKHNOLOHII
95
104
KONTROL YAKOSTI, INFORMATSIINI I VYMIRIUVALNI SYSTEMY
110
113
119
126

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Дослідження автоколивань свердла для глибокого свердління деталей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Свізінський, В. П.; Ступницький, В. В.; Пелех, Я. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано методику досліджень коливань свердла під час свердління глибоких отворів. Запропоновано аналітичні залежності, що уможливлюють проводити теоретичний аналіз впливу окремих параметрів режиму різання, властивостей оброблюваного матеріалу та конструкції інструменту на вібростійкість свердла.
 • Item
  Оптимізація параметрів технологічного процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Назар, І. Б.; Палаш, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено експериментальні дослідження втомної міцності та жорсткості зварних з’єднань відновлених дисків сошників зернових сівалок. На основі отриманих результатів оптимізовано параметри технологічного процесу відновлення робочого зовнішнього діаметра дисків сошників шляхом ресурсоощадних технологій.
 • Item
  Оптимізація конструкції прорізної компенсаційної муфти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Новіцький, Я. М.; Ступницький, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання структурно-параметричної оптимізації нової конструкції пружної компенсаційної муфти, особливостей її експлуатації, переваги і недоліки. Основну увагу приділено питанням дослідження напружено-деформованого стану муфти та її тепловому розрахунку.
 • Item
  Математична модель руху транспортної машини з пружно-зчленованими елементами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вікович, І. А.; Черевко, Ю. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Записано математичну модель руху транспортного засобу з послідовно пружно- зчленованими елементами.
 • Item
  Оптимізація технології контактного точкового зварювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Большаков, М. В.; Лукіна, Г. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано математичні моделі контактного точкового зварювання і наближений метод розрахунку параметрів режиму зварювання сталі 20 за критерієм мінімізації розкиду розмірів ядра.
 • Item
  Дозування сипких продуктів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Боровець, В. М.; Беспалов, А. Л.; Шенбор, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему розширення технологічних можливостей пакувального обладнання шляхом використання дозуючих пристроїв з можливістю регулювання об’ємів мірних ємностей в широких діапазонах
 • Item
  Експериментальне підтвердження критеріїв оптимізації екстракції та розчинення в полі гравітаційних або відцентрових сил
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Білонога, Ю. Л.; Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького
  Показано зв’язок критеріїв оптимізації гравітаційної та відцентрової екстракції (В, Вц) з оптимальним критерієм Вебера. Подано експериментальний матеріал з інтенсивності екстракції різних фракцій подрібнених частинок чаю у воді за температури 70 °С в полі гравітаційних та відцентрових сил, що підтверджує розрахунки за допомогою критеріїв оптимізації.
 • Item
  Зміст до “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Дослідження закону зміни струму та зусилля на електромагніті резонансної вібромашини при живленні її від джерела широтно-імпульсно модульованої (ШІМ) напруги
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Таянов, С. А.; Чубик, Р. В.; Сенів, С. Б.
  Проаналізовано закон зміни струму та зусилля на електромагніті резонансної вібраційної машини при живленні її за допомогою широтно-імпульсно модульованої синусоїди. Показано доцільність застосування ШІМ [3] синусоїди із частотою, в 2 рази меншою, ніж резонансна частота машини.
 • Item
  Вплив процесів згоряння-розширення робочих газів на утворення вібраційних імпульсів від перекладки поршня дизельного двигуна
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Оліскевич, М. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз перекладки поршня дизельного двигуна внутрішнього згоряння. Враховано зміну сили тиску газів за різного характеру процесу розширення робочих газів. Побудовано рівняння, які описують рух поршня, та імітаційну модель в режимі реального часу. Отримано траєкторії руху різних точок поршня залежно від швидкісного режиму двигуна, а також залежно від режиму згоряння-розширення робочої суміші. Дано рекомендації щодо підвищення вірогідності вібродіагностування циліндро-поршневої групи і можливості автоматичного керування процесом згоряння в дизелі.
 • Item
  Контроль товщини плівки методом світлового перетину
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кодра, Ю. В.; Завербний, А. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано принципову схему пристрою керуючого контролю товщини плівок, що забезпечує підвищення їх якості шляхом усунення впливу на товщину плівки практично усіх зовнішніх збурюючих чинників - зміни в’язкості шлікеру, швидкості руху і товщини технологічної основи, рівня шлікеру у литтєвій лійці.
 • Item
  Властивості металів з пам’яттю форми на основі заліза та перспективи практичного застосування цих матеріалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Голиборода, І. М.; Кузьо, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджуються мікроструктурні процеси, які проходять у полікристалічних матеріалах з пам’яттю форми під час оборотних мартенситних перетворень; розглядаються фізико-механічні властивості цих матеріалів.
 • Item
  Аналіз технологій викінчувального оброблення відповідальних різевих деталей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Афтаназів, І. С.; Кук, А. М.; Кусий, Я. М.; Вівчарик, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено літературний огляд сучасного стану технологій викінчувального оброблення відповідальних деталей машин із різевими поверхнями. Розроблено комплексну класифікацію різевих виробів та методів їх викінчувального оброблення, проведено аналіз існуючих оздоблювально-викінчувальних технологій виготовлення відповідальних деталей машин із різевими поверхнями. Запропоновано структурну схему розроблення технології виготовлення виробів із виконавчими різевими поверхнями, застосування якої із використанням прикладного програмного забезпечення значно полегшує технологічну підготовку виробництва.
 • Item
  Оптимізація процесу шовного контактного зварювання паливних баків вантажного автотранспорту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Білобородченко, В. І.; Білобородченко, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто результати оптимізації вибору матеріалу та технологічного процесу шовного контактного зварювання паливних баків на базі аналізу їх модельних описів.
 • Item
  Визначення зведених моментів інерції поршневих насосів бурових установок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Харченко, Є. В.; Ковальчук, Р. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Одержано аналітичну залежність для визначення зведених моментів інерції кривошипно-повзунних механізмів поршневих насосів з різною кількістю циліндрів. Для прикладу наведено розрахунок зведеного моменту інерції двоциліндрового бурового насоса У8-6М. Подано графік зміни зведеного моменту інерції насоса залежно від кута повороту корінного вала.
 • Item
  Вплив збурень у точках закріплення на коливання рухомої одновимірної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сліпчук, А. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Отримано диференціальне рівняння, яке описує поперечні коливання в одно- вимірних нелінійно-пружних рухомих системах, при збурених крайових умовах. Використовуючи асимптотичний метод нелінійної механіки, аналітично досліджено вплив швидкості руху на її АЧХ.
 • Item
  Розробка та обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів кульокільцевого подрібнювана матеріалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Малащенко, В. О.; Коруняк, П. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний аграрний університет
  Запропоновано принципову схему кульокільцевого подрібнювача матеріалів. Досліджено рух робочих тіл з виведенням аналітичних залежностей між конструктивними і кінематичними параметрами подрібнювача.
 • Item
  Кручення як технологічний чинник зміцнення пружних деталей машин
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кукляк, М. Л.; Гаврилов, Г. В.; Махоркін, Є. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Узагальнено закономірності зміцнення деталей машин, які працюють в умовах циклічного навантаження крученням. Кручення як вид навантаження знаходить своє застосування як дієвий спосіб підвищення довговічності торсіонів шляхом холодного нагартовування в поєднанні з обкочуванням і деформаційним старінням.
 • Item
  Аналіз збурень руху пасової передачі, викликаних елементом гнучкого зв’язку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дейнека, Р. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено дослідження впливу геометричних похибок виготовлення елемента гнучкого зв’язку на нестабільність руху пасової передачі апарата магнітного запису. Наведено аналітичні залежності для адаптації параметрів збурення до числового експерименту. Дано рекомендації щодо зменшення коливань швидкості, викликаних гнучким елементом передачі.
 • Item
  Лінійний електромагнітний привід зворотно-поступального руху
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гащук, П. М.; Білозор, Р. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто принципи побудови циліндричних електромагнітних лінійних двигунів зворотно-поступального руху, що застосовуються як безпосередній вібропривід в техніці й медицині. Описано режими крокової роботи двигуна та штучного дроблення його кроку, наводиться приклад побудови електронної системи керування.