Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2020. – Випуск 92

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику опубліковані статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Входить до Переліку наукових фахових видань з технічних наук, який затвержений МОН України.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Випуск 92. – 72 с. : іл. : ill.

Геодезія, картографія і аерофотознімання

Зміст


1
5
15
24
37
45
55
68

Content


1
5
15
24
37
45
55
68

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  The Gis technologies products for increasing the tourist attractiveness of the destination (on the example of the Chernigiv region)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Лепетюк, В. Б.; Lepetiuk, V. B.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Мета цієї роботи – аналіз продуктів ГІС-технологій, покликаних підвищувати туристичну привабливість дестинації, дослідження можливостей ГІС-технологій при формуванні туристичного продукту. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності застосування інноваційних підходів до використання ГІС технологій при розробленні національних туристичних продуктів. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні статистичного методу обробки даних, картографічного методу дослідження з застосуванням ГІС та методу просторового аналізу. Також використані загальнонаукові, системний та інформаційний підходи. Результатами дослідження є аналіз існуючих продуктів ГІС-технологій та стану їхнього впровадження в туризмі, вивчення інтерактивних карт та геопорталів як інструментів для успішного рішення проблем в сучасній туристичній сфері. З’ясовано, що геопортали значно допомагають формуванню національної інфраструктури геопросторових даних. В публікації розглянуто два рівні впровадження ГІС: національний та регіональний, наведені яскраві приклади новостворених національних геопорталів та туристичних геопорталів регіонів України, інтерактивних карт туристів-аматорів. Детальніше розглянуто розвиток продуктів ГІС-технологій такої туристичної дестинації, як Чернігівська область, зокрема один з найбільш потужних в Україні за функціоналом Геопортал містобудівного кадастру Чернігівської області. З допомогою ГІС спроєкційовано тематичний тур Чернігівщиною. Наукова новизна даного дослідження полягає у виявленні особливостей використання картографічного методу дослідження в цілому та ГІС-технологій зокрема для вивчення туристичних ресурсів території, створення нових регіональних туристичних продуктів. Пропонується використовувати методику просторового аналізу при проєкціюванні туру. Практична значущість полягає у тому, що виявлені продукти ГІС-технологій можуть бути застосованими для створення картографічних творів, таких як: карта, серії карт, атлас, ЗD моделі, віртуальні тури, що допомагають детально вивчати туристичні об’єкти регіону, сприяють прийняттю управлінських рішень та подальшому розвитку та популяризації туризму. Створена в ході дослідження база даних може бути використана для формування інших видів туристичних продуктів. Запропонована методика використання просторового аналізу при проєкціюванні туру може бути корисною для розширення сфери використання ГІС-технологій.
 • Item
  Зміст до “Геодезія, картографія і аерофотознімання”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12)
 • Item
  Development of a methodics for improving the accuracy of determination of spatial coordinates of object points during air surveillance from a UAV
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Глотов, В.; Фис, М.; Пащетник, О.; Hlotov, V.; Fys, M.; Pashchetnyk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета. Розробити оптимальний алгоритм, завдяки якому вдасться підвищити точність визначення координат місцевості при застосуванні аерознімального процесу з допомогою безпілотного літального апарату (БПЛА). Методика. Виконується мінімізація функції побудованої на підставі умови колінеарності, що дає уточнення елементів зовнішнього орієнтування (ЕЗО) цифрових зображень, а це у свою чергу приводить до підвищення точності просторових координат точок об’єктів. Причому, запропонована функція – це сума квадратів різниць між вирахуваними та даними спостережень опорних точок на відповідних цифрових зображеннях. Послідовність реалізації запропонованого алгоритму полягає в тому, що урахування умови мінімуму цієї функції дає можливість отримати систему шести нелінійних рівнянь стосовно ЕЗО. Процес визначення ЕЗО виконується двома способами: в першому випадку функцію G мінімізуємо безпосередньо одним з чисельних методів, а в другому – одержуємо як розв’язок системи рівнянь, що дає уточнені значення ЕЗО на підставі початкових наближень, отриманих безпосередньо з телеметрії БПЛА. Для контролю точності визначення ЕЗО застосовуються видозмінені умови мінімуму функції G в яких відсутні операції диференціювання. В результаті, отримаємо остаточні значення ЕЗО в момент знімання. Результати. Розроблений і апробований на макетних на реальних прикладах алгоритм, який дозволяє підвищити точність обчислення координат точок місцевості при застосуванні БПЛА для аерознімального процесу. Наукова новизна. Отримані формули, за допомогою яких підвищується точність створення топографічних матеріалів цифровим стереофотограмметричним методом. Практична значущість. Впровадження розробленого алгоритму дасть змогу суттєво підвищити точність опрацювання великомасштабних ортофотопланів та топографічних планів створених за матеріалами аерознімання з БПЛА.
 • Item
  Assessment of environmental conditions within the limit of the riparian water protection strips using the WEBGIS technology
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Грама, В.; Яковлєв, А.; Grama, Vasile; Iacovlev, Andrei; Технічний університет Молдови; Technical University of Moldova
  Метою цього дослідження є оцінка сучасних умов водозахисних смуг в їх ролі як ефективного буфера, що запобігає погіршенню стану водойм внаслідок ерозії та забруднення ґрунту. На основі цього дослідження розробляється план дій щодо поліпшення умов водоохоронних смуг для озер. Підхід був зосереджений на ідеї емпіричного дослідження (на основі спостережень та польових вимірювань) якості навколишнього середовища. Запропоновано інтегральний аналіз території охоронних смуг, процесів та явищ, що відбуваються на них, з метою отримання чіткого уявлення про стан навколишнього середовища. З метою адміністрування та забезпечення візуалізації та прозорості цього дослідження, був створений блог проекту на платформі " blogspot.com" з правильно налаштованими географічними моделями інтересів. Картографічні дані були опубліковані на Картах Google та інтегровані в блог. Таким чином, отримуючи доступ до блогу, вид на озеро, визначні місця, з необхідними атрибутами, отримуємо доступ із можливістю просторового аналізу. Попередні результати показують позитивні ефекти та високий інтерес зацікавлених сторін щодо технології WebGIS для оцінки екологічних умов водозахисних смуг вздовж водосховищ Костешті-Стінка. Наукова новизна полягає в оптимальному поєднанні програми blogspot на картах GOOGLE шляхом інтеграції просторових даних з різним програмним забезпеченням (QGIS, Mapinfo, ArcGIS) та геопросторовою базою даних PostGIS. Простота публікації, візуалізація та моніторинг.
 • Item
  The system model of topographic mapping in the national spatial data infrastructure in Ukraine
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020-03-12) Карпінський, Юрій; Лазоренко-Гевель, Надія; Karpinkyi, Yurii; Lazorenko-Hevel, Nadiia; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії”; Київський національний університет будівництва і архітектури; State Enterprise “Research Institute of Geodesy and Cartography”; Kyiv National University of Construction and Architecture
  В статті пропонується нова концепція розвитку топографічного картографування в Україні. Мета. Вона ґрунтується на впровадженні нової системної моделі, яка відповідає геоінформаційному підходу до топографічного картографування в умовах розвитку Національної Інфраструктури Геопросторових Даних (НІГД) та передбачає формування наборів геопросторових даних у вигляді баз даних та баз знань на основі існуючих стандартів і специфікацій: серії міжнародних стандартів ISO 19100 “Географічна інформація/Геоматика”, Відкритого геопросторового консорціуму (Open Geospatial Consortium – OGS), INSPIRE, національних стандартів України (ДСТУ), комплексу стандартів організації України (СОУ) “База топографічних даних”. Методи. Основою дослідження є аналіз можливостей застосування теорії баз даних і баз знань, міжнародних стандартів і специфікацій. Наукова новизна і практичне значення. Це забезпечує високий інтелектуальний рівень базових і тематичних геопросторових даних, який здатний забезпечувати геоінформаційний аналіз і моделювання в сучасних ГІС. Крім того впровадження інфраструктурного підходу в топографічне виробництво та створення і розвиток постійно діючої системи топографічного моніторингу забезпечить публікацію геопросторових даних в режимі реального часу практично одночасно зі змінами на місцевості, що гарантує підтримання в актуальному стані єдиної цифрової топографічної основи і відповідно наборів базових геопросторових даних для НІГД.