Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №722

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 722 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 416 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 81
 • Item
  Використання інструментарію амортизаційної політики в системі фінансового управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Трофимчук, В. Я.
  Розкрито суть механізму як складової системи управління, його структуру та головні компоненти у загальному управлінні амортизацією. The essence of the mechanism as a component of the management system, its structure and main components in the overall management of depreciation.
 • Item
  Вітчизняна та міжнародна практика запровадження єдиного соціального внеску
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Цогла, О. О.; Хом'як, Р. Л.
  Розкрито сутність єдиного соціального внеску, доцільність та переваги його впровадження в страхову систему України. Здійснено порівняння основних аспектів вітчизняного та міжнародного досвіду впровадження єдиного соціального внеску. The article essence of the single social tax, benefits and feasibility of its application to the insurance system in Ukraine. A comparison of the main aspects of domestic and international experience in the single social tax.
 • Item
  Бюджетування та облік витрат процесу геологорозвідування ільменітовмісної руди
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьмінська, К. І.
  Розглянуто погляди різних вчених щодо бюджетування та обліку виробничих витрат. Досліджено організаційно-методологічні аспекти бюджетування витрат на здійснення геологорозвідувальних робіт як одного з важливих виробничих процесів гірничо-збагачувальних підприємств. Враховуючи специфіку геологорозвідки, запропоновано методику їх обліку. This article will discuss the views of various scholars on the budgeting and accounting costs. Study of organizational and methodological aspects of budgeting the costs incurred for carrying out exploration as an important production processes of mining and processing enterprises. Given the specificity of exploration, the method of accounting.
 • Item
  Визначення рівня суттєвості в процесі аудиту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Саханевич, К. В.; Чубай, В. М.
  Досліджено зміст поняття «суттєвість» в аудиті, методи визначення її рівня, взаємозв’язок її кількісних і якісних характеристик. Визначено вплив суттєвих помилок на достовірність фінансової звітності та результати аудиторської перевірки. The content of the concept “materiality”, how to determine its level, the relationship of quantitative and qualitative characteristics. The influence of significant errors of the reliability of financial reporting and audit results.
 • Item
  Комплексна оцінка стратегії санації підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пєрєдєрієва, С. О.
  Розкрито суть методичних основ комплексної оцінки стратегії санації, яка проводиться в декілька етапів: визначення глибини кризи – рейтингова оцінка санаційного потенціалу; прогнозування можливості реалізації санації – оцінювання доцільності санації порівнянням величини внеску і фінансового потенціалу. Essence of methodical bases of complex estimation of strategy of readjustment which is conducted in a few stages is exposed: determination of depth of crisis is a rating estimation of readjustment potential; prognostication of marketability readjustment an estimation of expedience of readjustment by comparison of size of payment and financial potential.
 • Item
  Передумови та проблеми впровадження уніфікованої корпоративної системи обліку та звітності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Куцик, П. О.
  Розглянуто проблеми розроблення уніфікованих корпоративних систем обліку і звітності у холдингових компаніях. Досліджено ключові напрями реалізації уніфікованої системи обліку в системі управління бізнес-процесами фірми. In the article some problems of development of unified corporate accounting systems in holding companies is shown. Key ways of implementation of unified accounting system in business process management of the firm are investigated.
 • Item
  Інструментарій фінансового регулювання інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Яремко, І. Й.; Шквір, В. Д.
  Запропоновано концептуальні засади системи фінансових і неформалізованих показників та індикаторів як інструментарій фінансового оцінювання інновацій у комплексній методиці формування вартості власного капіталу машинобудівних підприємств національної економіки та рівня їх капіталізації. A conceptual framework of financial and unformalized indicators and indicators as tools of financial innovation in the overall evaluation method of forming an equity value of machinebuilding enterprises of national economy and their level of capitalization.
 • Item
  Обліково-інформаційне забезпечення формування системи контролю витрат підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ясінська, А. І.
  Досліджено основні особливості обліково-інформаційного забезпечення формування системи контролю витрат підприємства. Визначено взаємозв’язок між попереднім, поточним і заключним видами контролю в системі управління витратами та основні класифікаційні ознаки контролю. Встановлено взаємозв’язок контролю з іншими функціями управління витратами та запропоновано алгоритм внутрішнього контролю витрат підприємства. The basic features of accounting and information forming the control system costs. Correlation between the previous, current and final type of control in the system of cost management and classification features basic controls. The connection control other functions of cost management and internal control algorithm costs.
 • Item
  Система маркетингово-рекламних комунікацій професійних учасників регіонального туристичного ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Куніцин, С. В.
  Розглянуто роль та значення маркетингово-рекламних комунікацій у забезпеченні конкурентоспроможності туристичного продукту. Визначено особливості організації та управління рекламно-комунікаційною діяльністю професійних учасників регіонального туристичного ринку. Запропоновано методичний підхід щодо формування системи маркетингово-рекламних комунікацій регіонального туристичного ринку. A role and value of marketing-advertising communications are considered in providing of competitiveness of tourist product. The features of organization and management of advertising-communicative activity of professional regional tourist market participants are defined. The methodical going is offered near forming of the system of marketing-advertising communications of regional tourist market.
 • Item
  Організування обліку виробничих потужностей промислових підприємств як важлива передумова управління їх розвитком і ефективним використанням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петрович, Й. М.
  Прискорення темпів розвитку економіки України, відродження власного виробництва продукції на засадах новітніх технологій та наповнення нею внутрішнього ринку зумовлює необхідність належного обліку наявних виробничих потужностей промислових підприємств і підвищення рівня їх використання. Acceleration of rates of development of economy of Ukraine, revival of own production of goods on principles of the newest technologies and filling by it internal market stipulates the necessity of the proper account of present production capacities of industrial enterprises and increase of level of their use.
 • Item
  Систематизація чинників формування новітньої концепції менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петришин, Н. Я.; Пшик-Ковальська, О. О.; Жежуха, В. Й.
  Розглянуто підходи до менеджменту, розкрито їх сутність. Систематизовано та охарактеризовано основні чинники формування процесно-структурованого менеджменту. Описано сутність процесно-структурованого підходу до менеджменту, його особливості та основні відмінності від відомих підходів. In the article approaches to management are considered, their essence is disclosed. The main factors behind the formation of process-structured management systematically and are characterized. The essence of process-structured approach to management, as well as its features and major differences from existing approaches are described.
 • Item
  Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України та порядок його організації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петрик, О. А.
  Розкрито суть та роль аудиту оподаткування в сучасних умовах господарювання підприємств в Україні; визначено його мету, завдання, функції, законодавче регулювання та порядок організації. Revealed the essence and role of the audit taxation in modern conditions of managing enterprises in Ukraine; defined its goal, objectives, functions, legislative regulation and procedure of the organization.
 • Item
  Аналіз соціальних витрат підприємства у системі забезпечення його кадрової безпеки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пацула, О. І.
  Розглянуто підходи до аналізу соціальних витрат підприємства, оцінки їх ефективності в контексті забезпечення кадрової безпеки підприємства. Автор вважає, що саме система матеріального і морального задоволення потреб працівників підприємства здатна зменшити ризики виникнення загроз кадровій безпеці. The article outlines the analysis of social charges of enterprise, estimation of their efficiency in the context of providing of skilled safety of enterprise. An author considers that exactly the system of financial and moral satisfaction of necessities of workers of enterprise is able to decrease the risks of origin of threats skilled safety.
 • Item
  Методологічні засади стратегічного планування інтелектуального капіталу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ліпич, О. А.
  Розглянуто стратегічне планування інтелектуального капіталу підприємства на основі процесу його формування і формалізації. Розкрито зміст та охарактеризовано елементний склад його етапів. Сonsidered strategic planning of the intellectual capital enterprise its based of the process formation and formalization intellectual capital enterprise. Content and characterized elemental composition of its stages.
 • Item
  Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шевчук, В. Р.
  Якщо управлінський облік ХХ ст. був спрямований лише на внутрішньогоспо- дарське управління, то стратегічний управлінський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, не тільки забезпечує потреби виробництва, маркетингу, досліджень та розробок, але й передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових цілей, використовує методи отримання інформації про вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час тощо з метою оптимізації стратегії розвитку підприємства. The management accounting in ХХ century was directed on the internal management. The strategic management accounting provides not only with necessary information for the production, the marketing, the research and the development but also offers the analyses of activity considering strategic goals, uses methods of obtaining the information about critical success factors: the quality, the innovation, the time est. for the enterprise development’s strategy optimization.
 • Item
  Маркетингові дослідження способів ідентифікації та обліку маркетингових витрат на вітчизняних підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чухрай, Н. І.; Мавріна, А. О.
  Виконано маркетингове дослідження ідентифікації витрат на маркетинг на базі 150 підприємств Львівщини. Результати маркетингового дослідження виявили низку проблем щодо ідентифікації та обліку маркетингових витрат на вітчизняних підприємствах. Окреслено перспективи подальших досліджень. This article explores the situation to identify the costs of marketing on domestic enterprises. Market research conducted on 150 enterprises in Lviv region. The results of market research revealed a number of major problems in identifying and accounting the marketing costs of domestic enterprises. The author prospects for further research.
 • Item
  Особливості формування системи управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства та її інформаційно-аналітичне забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Партин, Г. О.
  Розкрито особливості формування системи управлінського контролю за роботою персоналу, залежно від типу управління діяльністю працівників підприємства, та визначено основні складові його інформаційно-аналітичного забезпечення. In the article deals the features of forming of the administrative checking system which are exposed at work of personnel. A management of workers of enterprise activity and certainly basic constituents him informative-analitic providing are depending by author.
 • Item
  Концептуальні положення визначення сутності інжинірингових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьмін, О. Є.; Городиська, Н. А.
  На підставі проведених досліджень розвинуто сутність поняття «інжинірингове підприємство» з метою ідентифікації суб’єктів господарювання такого типу, розвитку етимологічно-семантичної складової теоретико-методологічної бази їхнього функціонування, розв’язання низки термінологічних проблем сфери інжинірингу, а також формування уніфікованого підґрунтя для розроблення методичних положень щодо управління такими підприємствами. In the article on the basis of the research the concept of «engineering company» is developed. This is done to identify the entities of this type, for the development of etymologicalsemantic component of the theoretical and methodological basis of their functioning, to address a number of terminological problem areas of engineering, as well as forming a unified framework for the development of methodological provisions for management of such enterprises.
 • Item
  Підходи до визначення поняття вартості підприємства та їх розвиток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Корягін, М. В.
  Виділено підходи до розуміння сутності поняття “вартість підприємства”. Обґрунтовано авторське розуміння цього поняття на основі врахування потреби розроблення облікового забезпечення системи управління вартістю підприємства. In the article approaches to understanding the concept of “enterprise’s value” is conducted. Copyright understanding of this concept is substantiated which based on consideration of the requirement accounting charge of the development management of “enterprise’s value”.
 • Item
  Балансові теорії: еволюційно-змістові та структурні аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пилипенко, Л. М.
  Розглянуто основоположні засади фундаментальних балансових теорій – статичної, динамічної, органічної та економетричної; проаналізовано їхню змістову конфігурацію і вплив на формат сучасного балансу. Відзначено недоліки балансу з позицій спроможності об’єктивно відображати майно і капітал підприємств, окреслено напрями його подальшого розвитку з урахуванням сучасних інформаційних потреб. Fundamental principles of fundamental balance theories (static, dynamic, organic and econometric) are considered; their semantic configuration and influence on the format of modern balance are analyzed. The defects of balance from positions of possibility objectively to represent property and capital of enterprises are noted; directions of its further development taking into account modern informational needs are shown.