Проблеми економіки та управління. – 2003. – №484

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько- викладацького складу та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів. В першому розділі розглядаються актуальні проблеми економіки, зокрема ефективного використання виробничого, інноваційного та організаційного потенціалу нових господарських систем, значне місце відведене макроекономічному аналізу середовища підприємств, оцінюванню ефекту їхньої реструктуризаційної діяльності. У другому розділі серед проблем управління висвітлюються концептуальні засади організації підприємництва в просторі і часі, інтеграції маркетингу і логістики у формуванні товарної політики, особливості організації відчизняного бізнесу, державна підтримка інноваційних заходів та науково-технічних проектів, планування і регулювання інвестиційних процесів. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – № 484 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 415 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 62
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 484
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 484
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003)
 • Item
  Управління злиттям підприємств на засадах формування інтеграційних механізмів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Рудницька, О. М.; Шуляр, Р. В.; Шуляр, Н. В.
  У процесі злиття при здійсненні реструктуризації підприємств виникають проблеми організації та підпорядкування структурних підрозділів. Розглянуто актуальні питання побудови організаційних структур управління підприємствами та ролі менеджменту персоналу в управлінні злиттям підприємств. While enterprise reorganising and restructuring during the process of merging problems of organisation and subordination of structural divisions appear. In the article the problems of construction of enterprise organisational structure and the role of managerial staff in managing of enterprise merging are reviewed.
 • Item
  Стратегія управління витратами енергетичних підприємств у процесі технічного переоснащення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Римар, Т. М.
  Розглядається стратегія управління витратами енергетичних підприємств на основі технічного переоснащення теплових електростанцій. Пропонуються найбільш суттєві і економічно обґрунтовані напрями їх реконструкції і модернізації в західному регіоні України. Strategy of energetics tntrprisec energetion expenditures management wich based on the technology renovation of the thermal electrical stations are under consideration in this article. Also proposed most essential and economical ground ways of its recoustruction and modernization in the Western resion ohf Ukraine.
 • Item
  Організаційні аспекти мотивування управлінських працівників на вітчизняних підприємствах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Процик, І. С.; Передало, Х. С.
  Розглянуто процес мотивування управлінських працівників, перелічено фактори, які негативно впливають на даний процес та вказані організаційні дії, пов’язані з усуненням цих факторів; запропоновано процес визначення організаційних напрямків мотивування працівників вітчизняних підприємств. The process to motivations management workman are considered, the factors, which negative influence upon this process are enumerated, organizing actions, which connected with removing data factor are specified, process determinations of the organizing directions workman domestic enterprise are offered.
 • Item
  Дослідження проблем функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Олексів, І. Б.
  Розглядаються проблеми побудови схеми функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємства, а також даються рекомендації щодо більш ефективного виконання функції фінансового планування на підприємстві. In the paper the problems of elaborating the scheme of functioning financial recourses management system are described. In addition to that the recommendations concerning the more effective executing of financial planning function are given.
 • Item
  Аналіз організування збутової діяльності вітчизняних виробників кави
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Огерчук, Ю. В.
  Дано оцінку стану ринку кави в Україні та проаналізовано організування збутової діяльності українських підприємств-виробників кави. Детально проаналізовано організаційну структуру управління маркетинговою та збутовою діяльністю найбільшого виробника кави в Україні — СП “Галка Лтд”. Результати дослідження стануть вихідним етапом розробки моделі реструктуризації управління збутом для усіх виробників кави в Україні. In the article the evaluation of coffee market in Ukraine is provided, and organization of distribution activities of Ukrainian enterprises — coffee producers is analyzed. The organizational structure of marketing and distribution activities management of “Halka Ltd” Joint Venture, the largest coffee producer in Ukraine, is analyzed in detail. Research results will become a starting point in the development of a model of restructuring distribution management for all coffee producers in Ukraine.
 • Item
  Розвиток організаційних структур в європейському економічному просторі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мних, О. Б.
  Розглядаються тенденції організаційного розвитку підприємств в умовах розгортання бізнесу в європейському масштабі. Відображено вплив основних чинників, що визначають характер структурних змін та динаміку фінансових результатів господарювання. The tendencies of organizimg development of enterprises at business extension conditions in European spectrus are examined in a given article. The influence of basis factors, that determine structural changes character and dynamics of financial agricultural results, is shown.
 • Item
  Управлінські рішення сучасного менеджера та оцінка його діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мороз, Л. І.; Коцан, Б. Б.
  Розглядаються критерії оцінки управлінських рішень менеджера; кроки алгоритму та помилки в процесі їх прийняття, а також наведені результати соціально-психологічної оцінки діяльності керівника реального колективу. The estimation criterions of administrative manager decisions; algorithm steps and mistakes during their taking are considered and also the results of socially-psychological estimation of the leader activity of real collective are brought.
 • Item
  Особливості створення і функціонування ПФГ у різних країнах світу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Чубка, О. М.
  Розкрито основні тенденції розвитку промислово-фінансових груп у зарубіжних економічно розвинутих країнах, їх роль та місце в економіці США, Японії, Південній Кореї, проблеми створення та функціонування ПФГ у Білорусії та Україні. The article tells us about main trends of development of industrial-financial groups in economically developed countries, their role and place in economic of USA, Japan, North Korea, the problems of creation and functioning IFG in Belorussia and Ukraine.
 • Item
  Оцінка привабливості ринку в процесі формування бізнес-стратегії організації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кіндрацька, Г. І.
  Розглянуто роль дослідження потенціалу ринку при визначенні стратегічної орієнтації організації. Проаналізовано трактування привабливості ринку та методи її оцінки. Запропоновано застосовувати методику багатомірного порівняльного аналізу для рейтингової оцінки рівня привабливості ринків чи їх сегментів, що сприятиме обґрунтованому вибору стратегічних зон господарювання та формування відповідної бізнес-стратегії організації. The role of a research of the market at definition of the strategy of corporation has considered. The concept of attractiveness of the market and methods of estimation is parsed. The procedure of the multivariate comparative analysis for definition of a level of attractiveness of the markets or their segments is offered. It allows to select strategic bands of managing and to shape business — strategy of corporation.
 • Item
  Формування інформаційного бази діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дмитрук, С. Г.
  Економічна інформація є важливим товаром у справжній ринковій економіці, тому йдеться про ознаки інформації з економічного погляду, інформаційні технології та основні операції з інформацією. Найвагомішим чинником розвитку української економіки є забезпечення інвесторів реальною економічною інформацією. The economic information is the very important commodity in the real marketing economy. The article deals of information’s features and the technologies, basic types of operations with the information. One of the most important facts in development Ukrainian economy is providing investors with real economic information.
 • Item
  Способи залучення коштів українськими акціонерними товариствами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Гуцуляк, О. Ю.
  Важливою складовою системи корпоративного управління є пріоритетність фінансування. Розглядаються можливі методи фінансування, їх недоліки і переваги як для акціонерного товариства, так і для позикодавців. Аналізуються методи захоплення кредиторами контролю над товариством та шляхи його уникнення. A priority of financing is the relevant component of corporate governance system. The eventual methods of financing, their disadvantages and advantages both for corporation, and for the lenders are considered. The methods of takeover by the creditors of a control above company and paths of its avoidance are analysed.
 • Item
  Етичні норми в підприємницькій діяльності зарубіжних фірм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Герасимчук, Н. А.
  Аналізуючи підприємницьку діяльність зарубіжних фірм, автор доходить висновку, що більшість з них налаштована на дотримання етичних норм. Це детерміноване не тільки рівнем цивілізованості ринкового господарювання, але і прагненням отримання зиску. Having analyzed the business activity of foreign companies the author came to the conclusion that the majority of foreign companies follow the ethic regulations. This is explained both as high standards of market economy as their desire of getting profits.
 • Item
  Збалансована карта показників як інструменти стратегічного управління в менеджменті туристичних територій України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Гайдук, А. Б.
  Розглянуто питання реалізації стратегій розвитку туристичних регіонів в Україні. Для підвищення ефективності туристичних стратегій пропонується сучасний та ефективний інструмент стратегічного менеджменту — збалансована карта показників (Balanced Scoreсard). Доводиться можливість адаптації збалансованої карти показників для її застосування у менеджменті туристичних територій. Досліджуються умови застосування даного методу на прикладі Карпатського регіону України. The article is devoted to the issues of implementation of tourist region development strategies in Ukraine. As a research approach to raise the effectiveness of tourist strategies implementation it is suggested to apply a modern and effective tool of strategic management, which is Balanced Scoreсard. In the article the possibility of adapting Balanced Scorecard for its application in tourist territory management is proved. Conditions for this method application on the basis of the Carpathian region of Ukraine are explored.
 • Item
  Формування інвестиційного механізму підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Просович, О. М.
  Запропоновано структуру інвестиційного механізму підприємства та розглянуто особливості його функціонування в сучасних умовах. Дано характеристику складовим елементам структури інвестиційного механізму підприємства, а саме: мотиваційним чинникам інвестування та необхідному забезпеченню інвестиційного процесу. Тhе structure of an enterprise investment mechanism is proposed and the particularities of its work in modern conditions are considered in the article. The structure components of an investment mechanism such as motives of investing and necessary providing of an investment process are characterized.
 • Item
  Удосконалення управліня туристично-рекреаційною сферою у регіоні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Копець, Г. Р.; Гавран, В. Я.
  Аналізуються недоліки і перспективи розвитку туристично-рекреаційної сфери та розглядаються шляхи вирішення проблем управління туристично- рекреаційною сферою. In this article the lacks and prospects of development tourism-recreation orb are analyzed and the ways of the decision of problems of management of development tourism-recreation orb are considered.
 • Item
  Управління витратами будівництва об’єктів реальних інвестицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Козик, В. В.; Тимячишин, І. Є.
  Досліджено об’єктивні взаємозв’язки між основними атрибутами проекту реальних інвестицій на етапі будівництва: час будівництва — витрати будівництва; час будівництва — ризик; ризик — витрати будівництва. Concept of construction cost management based on functional interconnections between real investment project’s attributes (cost, risk and duration) is the key idea of the article.
 • Item
  Основні чинники державного регулювання малого бізнесу в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Червона, О. Ю.
  Державна політика у сфері малого підприємництва створює макроекономічні умови розвитку малого бізнесу. Вона включає сукупність чинників державного впливу на малий бізнес. Ефективне використання цих чинників визначає шляхи досягнення ефективної взаємодії між підприємцями та державою, що сприяє удосконаленню регуляторної політики та розвитку підприємництва в Україні. State policy in area of small business creates the macroeconomics conditions for development of small business. It includes factors of state effect on small business. Using of this factors are necessary to offer the ways for better collaboration between the state and entrepreneurs.
 • Item
  Планування та організування маркетингового дослідження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дяк, М. Б.
  Подано рекомендації щодо оптимізації здійснення маркетингового дослідження, його планування та організування на прикладі вітчизняних підприємств-виробників ламп-фар, розроблені на основі результатів проведеного аналізу. Увага акцентується на умовах підвищення конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. The article includes the improvement recommendations of the marketing research process, its planning and organizing for the Ukrainian manufacturers of the sealed beam lamps. The perfection is based on the marketing analysis results. The overview of the competitiveness conditions for the companies is also a matter of great importance in this scientific work.