Інформаційні системи та мережі. – 2010. – №673

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп'ютерної та математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 673 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 395 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи Dspace
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Андрухів, А. І.; Тарасов, Д. О.
  The article discussed the main points of the introduction of electronic archive of publications in scientific and technical library-based software platform Dspace.Розглянуто основні моменти впровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на основі програмної платформи Dspace.
 • Item
  Науковий напрям та навчальна дисципліна “Математична лінґвістика”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Щербина, Ю. М.; Шестакевич, Т. В.; Висоцька, В. А.
  This article deals with the preconditions of the appearance and main principles of the mathematical linguistics and different points of view on its subject were analyzed. The program of corresponding educational course was proposed. The context of the program has been revealed.Розглянуто передумови виникнення та основні положення математичної лінгвістики, проаналізовано різні погляди на її предмет. Запропоновано програму відповідного навчального курсу та розкрито її зміст.
 • Item
  Моделювання оцінних суджень у дописах учасників веб-форумів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тимовчак-Максимець, О. Ю.
  This paper deals with the notion and structure of opinionated phrase. The model of an opinionated phrase as a part of forum member post as well as the scheme of identifying and analyzing opinionated phrases in WWW social environment are suggested.Розглянуто поняття і структуру оцінного висловлювання і запропоновано модель оцінного висловлювання як частини допису учасника форуму та схему виявлення й аналізу оцінних суджень у соціальних мережах WWW.
 • Item
  Класифікація та аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тарасов, Д. О.; Мельник, А. С.; Голобородько, М. М.
  The article deals with the criteria of stenographic means; gives the review of steganographic algorithms; contains analyses of free software steganography. Сформовано критерії стеганографічних засобів; здійснено загальний огляд стеганографічних алгоритмів; виконано аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії.
 • Item
  Комп’ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів веб-спільнот
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пелещишин, А. М.; Федушко, С. С.
  This article considers current problem of investigation and development of authentication of the given Web-forum member’s personal data. Methods of gender and age differences of Web-forum member’s messages are investigated.Розглянута актуальна проблема дослідження та розроблення методів перевірки достовірності наданих особистих даних користувачів веб-форуму. Досліджено методи гендерних та вікових відмінностей мови написання повідомлень користувачів веб-форуму.
 • Item
  Модифікація контенту для ефективного позиціонування форуму в середовищі World Wide Web
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пелещишин, А. М.; Слобода, К. О.
  In this article the basic elements of forum content are classified. Their analysis is conducted; the ways of their modification are suggested. The stages of forum semantic field creation are described. The analysis of the forum position in the WWW after the practical application of proposed methods is conducted. The dynamics of the visitors’ number change and conversions from the search engines is shown.Класифіковано основні елементи контенту форуму, здійснено їх аналіз та запропоновано способи їх модифікації, а також визначено поняття семантичного ядра форуму та описано етапи його створення. Здійснено аналіз позицій форуму в середовищі WWW після практичного застосування запропонованих методів: наведено динаміку зміни кількості відвідувачів та кількості переходів з пошукових систем.
 • Item
  Комп’ютерні засоби освітніх процесів для людей з вадами зору. Аналітичний огляд
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лозицький, О. А.; Пасічник, В. В.
  The problems of computer information providing of blind and visually impaired people is examined in this article. The main world developments and researches are shown in this article. This paper describes a few projects aimed to design virtual educative applications specifically for the visually impaired people. DAISY books can be enriched with different media content like images, diagrams and equalizations.Розглянуто проблематику стану комп’ютерного інформаційного забезпечення людей з вадами зору, наводиться аналіз світових розроблень та досліджень за такою тематикою. Описано різні проекти, націлені на створення віртуальних навчальних середовищ, пристосованих для людей з вадами зору та незрячих. У сучасних електронних навчальних підручниках може використовуватись контент з вставками рисунків, діаграм, формул тощо.
 • Item
  Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Литвин, В. В.
  In the paper the automation of ontology development on the basis of textual resources analysis is considered. Ontology development starts from a basic ontology which predefines the subject area under research. The algorithm of such ontology is developed.Розглянуто автоматизацію побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм розвитку такої онтології.
 • Item
  Розроблення Wordnet-подібного словника української мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кульчицький, І. М.; Романюк, А. Б.; Харів, Х. Б.
  The research analyzes arrangement of nouns in the Princeton WordNet, namely, the top concepts and key hierarchies;. establishes a selection of nouns constituting the core lexicon of the Ukrainian language; organizes the selected nouns into a hierarchical structure by means of semantic and lexical relations; implements the relations between nouns to build a WordNetlike dictionary containing core concepts.Проаналізовано організацію іменників у словнику WordNet, виділення сукупності іменників, що становлять основу лексичної бази даних української мови, упорядкування цих іменників на основі лексичних і семантичних зв’язків з утворенням ієрархічних структур, реалізація наявних зв’язків та побудова WordNet-подібного словника для частини іменників сформованої сукупності.
 • Item
  Методи зіставлення статистичних характеристик при формуванні вибірок у лінгвістиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Заяць, В. М.; Заяць, М. М.
  The article deals with general problems of linguistic statistics from the point of view of general linguistics. The examples of methods application of statistical descriptions comparison are resulted. Досліджуються загальні положення лінгвістичної статистики для мовознавця. Наведено конкретні приклади застосування методів зіставлення статистичних характеристик.
 • Item
  Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Жежнич, П. І.
  This paper considers methods of SQL-scripts generation with XML-technologies that are crossplatform by DBMS.Розроблено методи генерування крос-платформних відносно СКБД SQL-сценаріїв за допомогою XML-технологій.
 • Item
  Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Думанський, Н. О.; Марковець, О. В.
  The article deals with peculiar features of request building agent for subject-based search engine. Mathematical model of agent is described and criteria for developing request building agent are suggested.Розглянуто особливості роботи агента побудови запиту для тематичної пошукової системи, описано математичну модель агента та запропоновано критерії створення агента побудови запиту.
 • Item
  Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Дронюк, І. М.; Назаркевич, М. А.; Коваленко, О. В.
  Software which make arrangement of text on the page is developed. The exact positioning of text blocks, adding pages, aligning of text are developed. The program is written on the platform .NET in the program C# language. A result of work of program is printed in the format of PostScript which changed into the format of PDF the last from which is a standard in publishing business.Розроблено програмне забезпечення, яке здійснює компонування тексту на сторінці. Здійснено точне позиціонування текстових блоків, додавання сторінок, вирівнювання тексту. Програма написана на платформі .NET мовою програмування С#. Результат роботи програми виводиться у форматі PostScript, який перетворюється на формат PDF, останній з яких є стандартом у видавничій справі.
 • Item
  Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.; Тиханський, С. М.
  The problem of articulations recognition on the face images is considered. Articulation recognition method that is based on the active shape model (ASM) is proposed. It was tested with the Ukrainian sign language video records and with the samples from the face database “BioID”.Розглянуто проблему розпізнавання артикуляції на зображенні обличчя. Пропонується метод розпізнавання артикуляції, оснований на методі активної моделі форми ASM. Метод протестований на відеозображеннях української жестової мови та на базі облич “BioID”.
 • Item
  Досвід упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Голощук, Р. О.; Паров’як, І. П.
  In this paper the experience of information and communications technology implementation in Publishing House of Lviv Polytechnic National University is worked out.Розглянуто досвід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки.
 • Item
  Метод вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Висоцька, В. А.; Гарасим, О. Р.
  In the paper a task of cryptographic information security algorithm choice optimization is solving for an electronic management in Ukraine by nonlinear criteria convolution on the basis of hierarchy analysis method taking into account such requirements as safety, speed, algorithm description. As a result it was defined an optimal cryptographic algorithm, which provides integrity and availability of information during functioning electronic management, users authentication and impossibility of fact information sending/receipt denial.Вирішується завдання оптимізації вибору алгоритму криптографічного захисту інформації для електронного урядування в Україні за допомогою нелінійної згортки критеріїв на основі методу аналізу ієрархій з урахуванням вимог: безпека, швидкість, характеристика алгоритму. В результаті визначено оптимальний криптоалгоритм, який забезпечує цілісність та доступність інформації під час функціонування електронного урядування, автентифікацію користувачів та неможливість заперечення факту відправлення/отримання інформації.
 • Item
  Підходи та алгоритми проектування гібридних сховищ даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Яцишин, А. Ю.
  This paper is devoted to the analysis of approaches and algorithms of the hybrid warehouse design. Generalized hybrid data warehouse is introduced.Проаналізовано відомі підходи та алгоритми до проектування гібридних сховищ даних. Запропоновано концепцію узагальненого гібридного сховища даних.
 • Item
  Інформаційна модель системи проведення тендерів великих проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чирун, Л. В.; Турок, Ю. Р.
  This paper is devoted to the creation of a system for tendering of large projects. Number of functions are determined that the system is designed to perform. Based on the tasks, I am emerging requirements for interface and functionality. The paper presents a decision tree model according to which system will provide advice. Special attention is given to describe the information model and data flow description.Розглядається задача створення інформаційної системи для проведення тендерів великих проектів. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. З урахуванням поставлених задач формуються вимоги до інтерфейсу та функціональності. У статті запропоновано модель дерева прийняття рішень, згідно з яким система надаватиме поради. Значну увагу приділено опису інформаційної моделі загалом та потокам даних.
 • Item
  Використання моделей для керування доступом до ресурсів інтелектуальної інформаційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Буров, Є. В.; Гульова, А. В.
  This paper deals with problems of the project portfolio management, main goals of portfolio management, targets and tools. Also this paper describes the main principles of portfolio management and their main using combinations, which are more preferred in portfolio management.Розглянута проблематика організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управ- ління портфелем проектів і найчастіше використовувані комбінації цих підходів.
 • Item
  Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Голощук, Р. О.; Довбуш, О. О.
  This work has considered a problem of distance education and involvement in her adaptive learning system. Also considered free and business systems of distance education.Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.