Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – Випуск 46

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розробки новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковцями багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 46. – 168 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Використання автоматизованого програмного комплексу DEFORM для дослідження температурних та деформаційних параметрів під час різання металів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ступницький, В. В.; Магерус, Б. Р.
  Розглядаються проблеми створення скінченно-елементних моделей, які симулюють робочі процеси механічної обробки. Наведена характеристика фізичної моделі процесу різання як найскладнішого виду механічної обробки, подано короткі теоретичні відомості про метод скінченних елементів та описання програм комп’ютерного аналізу CAE; наведено приклади моделей токарної обробки. Problems of finite-element modeling that simulate the cutting processes is examined in the article. The brought description over of physical model of cutting process as the most difficult type of machining, short theoretical information is given about the method of finite-elements and description of the computer analysis programs (CAE); examples of models of lathe treatment are given.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи когенераційних машин за рахунок удосконалення системи запалення двигуна внутрішнього згоряння
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Білявський, М. Л.; Кузьо, І. В.; Шоловій, Ю. П.
  Розглянуто один із варіантів удосконалення системи запалення двигуна внутрішнього згоряння з метою підвищення ефективності роботи когенераційних машин. Для підтвердження наукової та практичної цінності запропонованого технічного рішення проведені комплексні експериментальні дослідження. Considered one of variants improvement of the system of lighting of combustion engine with the purpose of increase of efficiency of work cogeneration machines. For confirmation of scientific and practical value of the offered technical solution complex experimental studies are undertaken.
 • Item
  Моделювання процесу різання в автоматизованій системі інженерного аналізу DEFORM 2D
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ступницький, В. В.
  Наведено реологічну модель різання в системі DEFORM 2D. Проаналізований напружено-деформований стан у зоні стружкоутворення. Встановлені силові та деформаційні поля у зоні пластичних деформацій заготовки. In the article a reological model over of cutting in the system DEFORM 2D is desribed. The analysed tensely-deformed state in the zone of shaving’s formation. The power and deformation fields are set in the zone of flowages of purveyance.
 • Item
  Забезпечення технологічної гнучкості операцій зубонарізання в автоматизованому виробництві циліндричних зубчастих коліс підвищеної навантажувальної здатності із застосуванням процесу радіально-колового профілювання зубців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Литвиняк, Я. М.
  Проведено моделювання операції нарізання евольвентних зубчастих коліс дисковими фрезами під час інтегрованого застосування процесів радіально-колового зубонарізання дисковою фрезою та копіювання за безперевного ділення. Процес дає змогу підвищити продуктивність та досягнути необхідної точності профілю зубців колеса. The design of cutting operations of gear-wheels involutes is conducted. In cylinder wheels, cuttings of indents carry out a disk milling cutter. The new process of copying will be realized the continuous rotation of purveyance of wheel is provided in which.
 • Item
  Застосування виразу принципу невизначеності у квантово-механічній формі Ґейзенберга для аналізу стійкості мехатронних систем автоматичного управління робототехнічних комплексів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Човнюк, Ю. В.; Почка, К. І.
  Проведено аналіз стійкості мехатронних систем автоматичного управління робототехнічними комплексами на основі квантово-механічної форми Ґейзенберга, у якій сформульований принцип невизначеності. Отримані кількісні оцінки тривалості перехідного процесу та смуги частот для послідовного з’єднання будь-якого числа (n) однакових інерційних ланцюгів робота й для коливного ланцюга 2-го порядку комплексів (роботів/маніпуляторів). The mechatronic systems’ stability analysis on automatic control of robotic systems based on the Heisenberg quantum mechanical form has been performed, within the scope of which the principle of uncertainty has been formulated. Quantitative estimations of the transient process’s duration and of the band of frequencies for the series connection of ( n ) random number of the robot’s identical relaxation circuits and for the oscillation circuit of the second order’s systems (robots/manipulators) have been obtained.
 • Item
  Вдосконалення методів планування оптимальних згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Запропоновано і обґрунтовано спосіб (алгоритм) планування згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, який ґрунтується на поліномах сьомого степеня за часовою координатою ( t) й уможливлює уникати ефектів “биття” вказаних траєкторій (процесу руху). The method (algorithm)of planning of the smoothed motion paths as for construction/industrial robots (manipulators) in the space of rims variable has been proposed and substantiated which is based on the polynoms of the seventh degree in the ( t ) temporal coordinate and allows to evade “beating” effects of the indicated trajectories (of the course of movement).
 • Item
  Обґрунтування на основі хвильової теорії руху деяких особливостей динамічних процесів у поздовжньо-рухомих гнучких елементах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хитряк, О. І.; Сокіл, М. Б.
  Досліджуються динамічні процеси у двовимірних поздовжньо-рухомих гнучких елементах. Описано фізичну модель. На її основі побудовано математичну. Вона складається із диференціального рівняння із частинними похідними, що містить мішану похідну по лінійній і часовій змінних, та однорідних крайових умов. Для вивчення лінійних аналогів систем використовується основна ідея хвильової теорії руху, яка дала можливість описати динамічний процес у вигляді накладання двох хвиль із однаковими частотами та різними довжинами. На основі отриманих аналітичних залежностей пояснено виникнення явища самозахоплення. We study dynamic processes in two-dimensional longitudinal motion of flexible elements. For this purpose, it is described a physical model. On its basis the mathematical is constructed. It consists of a differential equation with partial derivatives containing mixed derivative by linear and temporal variables and homogeneous boundary conditions. To study the linear analogue systems it is used the basic idea of the wave theory of motion, which made it possible to describe the dynamic process as the superposition of two waves with identical frequencies and different lengths. Based on the analytical dependence it is explained the phenomena of squatters.
 • Item
  Вплив нестаціонарних процесів на довговічність відкритої зубчастої передачі будівельного підіймального пристрою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Харченко, Є. В.; Носов, Ю. Є.
  зубців привідної шестерні. Спектр динамічних навантажень, що діє на шестерню, враховує нестаціонарні режими пуску і зупинки та усталені режими роботи підіймального пристрою. Досліджено вплив нестаціонарних процесів, маси транспортованого вантажу та геометричних параметрів зубчастої передачі на її ресурс. There is performed elements durability estimation of the building lifting device for the example of drive gear teeth. The dynamic loads spectrum considers the nonstationary modes of drive start and stop and the established modes. There is investigated the influence of the nonstationary processes, the mass of the transported cargo and geometrical parameters of the gear on its resource.
 • Item
  Вплив змінної сили натягу та швидкості поздовжнього руху на стійкість коливань гусеничного обводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сокіл, М. Б.; Чаган Ю. А.
  Запропоновано методику визначення впливу змінної сили натягу, швидкості поздовжнього руху та згинної жорсткості на динамічний процес та його стійкість у верхній вітці гусеничного обводу, яка побудована з використанням методу Бубнова–Гальоркіна у поєднанні із методом Ван дер Поля. Отримано аналітичні співвідношення, що описують основні параметри коливань гусеничного обводу за змінної в часі його сили натягу; проведено оцінку стійкості цих коливань. The offered method of determination of influence of variable force of natyagu, rate of longitudinal movement and bend inflexibility, is on a dynamic process and his firmness in the overhead branch of caterpillar obvodu. It is built on the use of method of Bubnova-Galerkina in combination with the method of the Van-der-field. Analytical correlations which describe the basic parameters of vibrations of caterpillar obvodu at a variable in time of his force of natyagu are got, the estimation of firmness of these vibrations is conducted.
 • Item
  Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сліпчук, А. М.
  Розглядаються нелінійні поперечні коливання одновимірних пружних систем (струна, нитка, дріт) під час перемотування з одного барабана на інший при цьому дріт, перекинутий через натяжний ролик, який допускає переміщення (вібрує). Отримано залежність амплітуди та частоти коливання дроту від кінетичних та фізико-механічних параметрів. Виведено рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження. The nonlinear transversal vibrations of the unidimensional resilient systems (string, filament) are examined, during rewinding from one to the drum on the second. Differential equalization which describes dynamic processes in noted unidimensional system is got; offered method of his research. It allows to get dependences for determination of influence physico-mathematical and kinematics descriptions of the system on amplitude of its vibrations.
 • Item
  Дослідження режиму із загостренням розв’язку задачі для одного нелінійного рівняння в реологічній моделі коливань Фойгта–Кельвіна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пукач, П. Я.
  Досліджено питання існування режиму із загостренням розв’язку змішаної задачі для нелінійного еволюційного рівняння п’ятого порядку, яке узагальнює одне відоме рівняння теорії коливань. Одержано достатні умови неіснування глобального за часовою змінною розв’язку. The paper deals with investigating of the blowup for a mixed problem for the fifth order nonlinear evolutional equation which generalizes some known equation of the vibrations theory. We obtain sufficient conditions of nonexistence of a global solution in time variable.
 • Item
  Динаміка системи регулювання потужності вітроколеса за рахунок зміни кута атаки лопатей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Корендій, В. М.; Кузьо, І. В.
  На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки з механізмом зміни кута атаки лопатей побудовано диференціальне рівняння їх обертального руху за дії аеродинамічних, інерційних і гравітаційних сил та моменту регулювання. Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку. The differential equation of blade rotational motion under the influence of aerodynamic, inertial and gravitational forces and regulation moment was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine with the mechanism of change of blades attack angle. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed.
 • Item
  Аналіз систем регулювання потужності вітроколіс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Корендій, В. М.
  Розглянуто найпоширеніші методи регулювання потужності та стабілізації кутової швидкості горизонтально-осьових вітроустановок. Вказано на їхні основні переваги і недоліки. Проаналізовано залежності потужності вітроустановки від швидкості набігаючого вітрового потоку під час використання кожної системи. The most widespread methods of power regulation and stabilization of the angular velocity of horizontal axis wind turbines are considered. Their basic advantages and faults are indicated. The dependencies of wind turbine power from the speed of accumulated wind flow at the exploitation of each system are analyzed.
 • Item
  Обґрунтування режимних параметрів очищення сирого гліцерину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Полєвода, Ю. А.
  Проведено експериментальні дослідження процесів відцентрового фільтрування, вібраційної сепарації та використання промислової моделі вібраційної машини для очищення сирого гліцерину. Отримано режимні параметри досліджуваного процесу, які виявились достатньо ефективними за умов інтенсифікації обробки за мінімізації енерговитрат. The experimental researches of such processes as centrifugal filtration, vibration separation using the industrial model of vibration machine for raw glycerin cleaning have been conducted. The regime parameters of investigated process have been achieved as a result that are effective under the conditions of treatment intensification and energy consumption.
 • Item
  Розробка вібраційного дезінтегратора для виробництва біологічно активних сумішей преміксів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Паламарчук, І. П.; Янович, В. П.
  Наведено дослідження і розглянуто технологію виробництва біологічно активних сумішей для преміксів. Розроблено перспективну технологічну схему вібраційного дезінтегратора, яка дає можливість поєднати операції дроблення, сепарації та змішування компонентів вітамінних препаратів. In the article the research and production technology is considered biologically active compounds for premixes. A promising flowsheet vibrating disintegrator, which makes it possible to combine the operations of crushing, separating and blending components vitamins.
 • Item
  Дискретно-континуальні системи ударно-вібраційного типу: моделювання та кінематично-силовий аналіз взаємодії робочого органа машини з оброблюваним середовищем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ловейкін, В. С.; Човнюк, Ю. В.; Почка, К. І.
  Проведений кінематично-силовий аналіз взаємодії робочого органа машин ударно-вібраційного типу з оброблюваним середовищем на основі фізико-механічних та математичних моделей дискретно-континуальних систем. The kinematic power analysis as to the machine working tool of the shock and vibration type interworking with the job surface based on the physical and mechanical and mathematical models of the discrete-continuum systems has been performed.
 • Item
  Встановлення конструктивно-силових параметрів та дослідження руху коливальних мас у вібраційній машині з аероінерційним збуренням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьо, І. В.; Ланець, О. В.; Шпак, Я. В.
  Наведено аналітичні залежності для встановлення інерційно-жорсткісних та силових параметрів механічної коливальної системи, що забезпечують робочі білярезонансні режими роботи вібраційної машини з аероінерційним збуренням. Складено математичну модель такої машини та проаналізовано рух її коливальних мас та маси дебалансу в перехідних та усталених режимах роботи.
 • Item
  Аналіз енергетичних перетворень у вібраційних системах з електромагнітним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гурський, В. М.; Ланець, О. С.
  На основі рівнянь Лагранжа–Максвелла складено узагальнену модель вібраційної системи з електромагнітним приводом, що описує її коливальні процеси. Встановлено енергетичні перетворення та закономірності розподілу енергій під час роботи вібраційної системи. The article describes the generalized model of the vibratory system with an electromagnetic drive which describes the oscillation processes and on the basis of equalizations of Lagrange-Maxwell. Power transformations and conformities to the law of distributing of energies are set during work of the vibratory system.