Інформаційні системи та мережі. – 2003. – №489

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – № 489 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 335 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Моделювання інформаційних систем з використанням CASE-засобів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Катренко, А. В.
  This article emphasizes the necessity of business modeling which is the mandatory step of development and implementation of an enterprise information system. The attributes of non-optimal business-processes are defined and the requirements to the business modeling toolkit are presented as well. It has been defined what the criterion of business model building correctness is. It is proposed to use business modeling environment built in IS what forms optimal conditions of single executives functioning within defined business process steps. It also provides variability of enterprise information system evolution. Обґрунтовано необхідність бізнес-моделювання як обов’язкового етапу розробки та впровадження інформаційної системи (ІС) підприємства, визначено ознаки неоптимальних бізнес-процесів, сформульовано вимоги до інструментарію бізнес-моделювання, критерій правильності побудови бізнес-моделі. Запропоновано вбудовування середовища бізнес-моделювання в ІС, що дозволяє отримати оптимальні умови функціонування окремих виконавців у межах визначених кроків бізнес-процесів та забезпечити варіантність розвитку ІС підприємства.
 • Item
  Компонента автоматизованого нарахування заробітної плати фінансових інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Жежнич, П. І.; Шаховська, Н. Б.; Сєров, Ю. О.
  The problems in automation of payment are described. The conceptual model of described system is designed. The payment algorithm is built. Проаналізовано проблеми, що виникають під час автоматизації нарахування заробітної плати. Побудовано інформаційну модель процесу автоматизованого нарахування заробітної плати. Розроблено алгоритм нарахування заробітної плати
 • Item
  Організація багатовимірного подання та аналізу інформації у реляційних базах даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кравець, Р. Б.
  Author has formalized multidimensional data representation using the theory of relational databases (RDB). Main multidimensional data representation concepts – dimension and data hypercube – are described mathematically. Operations with data hypercube for information analytical processing in RDB are considered in the paper. These operations are realized using relational algebra operations. Формалізовано багатовимірне подання даних з використанням апарата теорії реляційних баз даних (РБД). Математично описано основні поняття багатовимірного подання даних – вимір та гіперкуб даних. Введено операції над гіперкубами даних, які дозволяють аналітично опрацювати інформацію, що зберігається в РБД. Для реалізації багатовимірного підходу в РБД операції над гіперкубами даних виражені операціями реляційної алгебри.
 • Item
  Виділення часових інтервалів при формуванні календарних інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Вовчина, А. Я.
  In article approaches to division of a timebase into intervals structure of representation of time space in relational databases with formation optimum behind some attributes are considered. The primary goals of construction of time structures are allocated. The suggested campaign for definition of time dependences by division of time lines of values behind some criteria. Розглянуто підходи до поділу часової осі на інтервали з формуванням оптимальної за деякими ознаками структури подання часового універсуму в реляційних базах даних. Виділено основні задачі побудови часових структур. Запропоновано підхід для визначення часових залежностей шляхом розбиття часового ряду значень за певними критеріями.
 • Item
  Підхід до оцінки якості врахування часового фактора в інформаційних системах на основі реляційних баз даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Вовк, О. Б.; Вовчина, А. Я.
  Formal approaches to defining informational systems quality are considered in this article. Here a rating scale of correlation criteria with the general utility of the Informational Systems is offered. The evaluation of the metrics criteria facilities with the possibility to assign appropriate defining algorithms is determined. Consideration of the time parameter, general characteristic which is suggested for informational systems quality evaluation. The sample of this factor figure system realization by the example of the informational system in a museum establishment here is presented. Розглянуто формальні підходи до визначення характеристик якості інформаційних систем. Запропоновано шкалу оцінки кореляції критеріїв з загальною корисністю ІС. Визначено оцінку можливості задання метрик критеріїв з можли- вістю задання відповідних алгоритмів визначення. Запропоновано для оцінки якості інформаційної системи таку загальну характеристику, як врахування часового параметра. Наведено приклад реалізації системи показників цього фактора на прикладі інформаційної системи музейної установи.
 • Item
  Система опрацювання структури електронного підручника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Висоцька, В. А.
  The problems of e-teaching systems based on the Intranet technologies development are considereded in this paper. Розглядаються проблеми створення систем електронного навчання на основі застосування Intranet технологій.
 • Item
  Методи розпаралелювання випадкового пошуку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кравець, П. О.
  It is investigated efficiency of methods of consecutive and parallel random search for a solution of optimization problems in conditions of uncertainty. Досліджено ефективність методів послідовного та паралельного випадкового пошуку для розв’язування оптимізаційних задач в умовах невизначеності.
 • Item
  Особливості представлення графічної інформації в Інтернет
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кісь, Я. П.; Тарас, О. Я.
  The format of the graphics files and the specifics of there use for the web-systems are represented in this article. Розглянуто формати графічних файлів та особливості їх застосування для представлення графічної інформації у web-системах
 • Item
  Застосування методів навчання для розпізнавання спаму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Катренко, C. А.
  This paper is concerned with problems of email handling and presents a memory-based approach of spam mail filtering. Although a lot of messages an average user receives are kind of unsolicated mail and there is a tendency of growth of these emails, the problem of mails filtering is still to be solved. Existing filters are not good enough to block all spam messages. Since many messages are in languages different than English we have chosen German as a language to work on. An overview of existing spam filtering approaches is given as well. Розглянуто проблему опрацювання електронних повідомлень та запропоновано підхід машинного навчання для фільтрації небажаних повідомлень (спаму). Попри те, що багато з повідомлень, які отримує користувач, належать до категорії спаму та помітна тенденція зростання кількості таких повідомлень, ця проблема все ще не розв’язана. Існуючі фільтри недостатні для блокування усіх небажаних електронних повідомлень. Оскільки багато повідомлень написані різними мовами (і необов’язково англійською), обрано німецьку мову. Також подано огляд існуючих підходів фільтрації спаму.
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Дослідження завадостійкості комбінованих алгоритмів при перетворенні інформаційних характеристик періодичних сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Якушев, В. С.
  Research results about fast converting series stability and immunity during acquisition and transformations of periodic signals informational parameters are presented in this paper. Досліджується завадостійкість швидкозбіжних рядів при використанні для перетворення і виділення інформаційних параметрів періодичних сигналів.
 • Item
  Формальні моделі систем захисту інформації реляційних баз даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Тарасов, Д. О.
  This paper describes the formal models of relational databases information protection system. We propose new formal model of relational databases information protection system. Розглянуто формальні моделі систем захисту інформації реляційних баз даних та методи їх реалізації. Запропоновано нову формальну модель захисту інформації реляційної БД.
 • Item
  Огляд існуючих алгоритмів та моделей пошуку у Web
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Тарас, О. Я.
  The review of algoritmes and searching modes are represented in this artickle. Подано огляд алгоритмів та моделей пошуку, що застосовуються в пошукових системах.
 • Item
  Технології пошуку та видобування даних у WWW (аналіз проблеми)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Сєров, Ю. О.
  Тhis paper considers information in Web finding and Web mining technologies analyzing. In this paper information finding methods and problems of these methods are analyzed. Web mining technologies are described and web mining categorization is made. Perspective web mining technologies are studied especially structured query languages applied on the Web. Розглянуто актуальну проблему пошуку інформації у Веб та досліджень технології web mining. Аналізуються способи пошуку інформації та проблеми, які виникають. Описуються технології web mining, поділ web mining на категорії. Досліджуються перспективні напрямки технології web mining, зокрема технoлогії структурованих мов запитів до Веб.
 • Item
  Системний аналіз категорій ризику та невизначеності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Рішняк, І. В.
  The analysis of the concept of risk and indeterminacy is conducted. Objective and subjective component of risk are considered. The classification of indeterminacy as of the main source of risk and the qualitative determination of risk is offered. Проаналізовано поняття ризику та невизначеності. Розглядаються об’єктивні та суб’єктивні складові ризику. Приводиться класифікація невизначеності як основного джерела ризику. Пропонується якісне визначення ризику. Розглядаються фактори впливу на ризик.
 • Item
  Моделі задач прийняття рішень на сучасному підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Пелещишин, О. П.
  Described models of DSS for domestic industrial enterprise, which covers all main decision support problems. Розглянуто моделі СППР для сучасного виробничого підприємства, яка охоплює всі основні задачі з підтримки прийняття рішень.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз поведінки відвідувачів Web-сайтів (формальна модель)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Пелещишин, А. М.; Гулка, Т. Б.
  Web-site visitors behaviour intelligent analysis main concepts are formally defined. Examples of some tasks formalizations are described based on given definitions. Зроблено формальне визначення основних понять задачі інтелектуального аналізу поведінки відвідувачів веб-сайтів, наведено приклади формалізації ряду задач на основі поданих визначень.
 • Item
  Методи усунення невизначеностей у базах знань, побудованих на основі реляційного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Шаховська, Н. Б.
  The elimination indistinct algorithmes in knowledge bases, build on relation schema, are described. The efficient gathering of sufficient statistics for classification from knowledge bases are described. Запропоновано алгоритми усунення невизначеностей у базах знань, побудованих на основі реляційного підходу. Процес усунення невизначеностей інтерпретовано як класифікування об’єктів. Проаналізовано методи аналізу об’єктів з ієрархічною структурою.
 • Item
  Модель адаптивного синтезу мови в цифрових сигнальних процесорах на основі неперервних дробів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Чирун, Л. В.
  In this article adaptive model for speech synthesis on digital signal processor is described. Application of continued fractions in digital signal processor is proposed. Direct realization of continued fractions by multimesh structures is given. This procedure is used for the design of the zero-pole model of human vocal tract. Описано адаптивну модель синтезу голосових сигналів у цифровому сигнальному процесорі. Запропоновано застосування неперервних дробів у цифровому сигнальному процесорі. Наведено реалізацію неперервних дробів за допомогою багатокоміркових структур. Ця процедура використовується для реалізації моделі голосового апарата людини.
 • Item
  Імітаційне моделювання складних програмних систем на основі агрегатів з використанням системно-об’єктного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кулібаба, В. В.
  Use of the combined model and system-object approach will allow the researcher to combine process of development of object-oriented and imitating models, to examine process of construction of models as a single unit. Use of imitating modeling for development of program systems allows: to increase quality of developed system, to reduce time of development, to increase efficiency of work. In clause are given corrected determining rules of construction and functioning of imitating model, and also the criteria of an estimation of the created model are given. використання комбінованої моделі і системно-об’єктного підходу дозволить досліднику сполучити процес розробки об’єктно-орієнтованої та імітаційної моделей, розглядати процес побудови моделей як єдине ціле. Використання імітаційного моделювання для розробки складних програмних систем дозволяє: підвищити якість розроблювальної системи, скоротити час розробки, підвищити ефективність праці. Наведено правила побудови і функціонування імітаційної моделі складних програмних систем.