Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2015. – № 822

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30593

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 822. – 107 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 17
 • Thumbnail Image
  Item
  Визначення надійності захисної арматури з врахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стефанович, Т. О.; Щербовських, С. В.
  Запропоновано модель надійності захисної арматури для посудини, яка працює під тиском. Особливість моделі полягає у тому, що вона враховує вплив на надійність системи перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами. Для визначення характеристик надійності застосовано динамічне дерево відмов та марковську модель. This paper is devoted to the solving task of property prediction on the basis of analogical inference. The reliability model of safety valves for pressure vessel is proposed. The feature of model is that it is considered load-sharing effect between safety valves. To determine the reliability characteristics dynamic fault tree and Markov model are used.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика оцінки зносостійкості трибосполучень залежно від тривалості експлуатації олив
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дмитриченко, М. Ф.; Білякович, О. М.; Савчук, А. М.; Міланенко, О. А.; Туриця, Ю. О.
  Результати комплексних досліджень за означеною методикою сприятимуть оптимізації терміну раціонального використання та підбору елементів досліджуваних трибосистем. The results of comprehensive research on the designated procedure will contribute to the optimization of the management and selection of elements studied tribosystems.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Яким, Р. С.; Сліпчук, А. М.
  Встановлено, що за умов забезпечення наявною технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання „зубок–шарошка” у селективних групах. Favorable conditions are created under false carbide teeth for grouping selective groups of dimensions of holes and teeth if the conditions existing technology to ensure normal distribution of sizes of holes in the crown cutters. The proposed method allows to determine the optimal parameters tensions in the design of connection "tooth-rolling cutter" in selective groups.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічний процес виготовлення пористих проникних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гулієва, Н. М.
  Запропоновано новий технологічний процес виготовлення пористих проникних матеріалів, в який входить метод сухого радіально-ізостатичного пресування та самопоширювального високотемпературного синтезу. Для покращення технологічних параметрів модернізовано конструкцію реактора. Розроблені пористі проникні матеріали задовольняють вимоги державних стандартів у галузі водопостачання, а також у харчовій та промисловій галузях. Випробувана ресурсоощадна технологія впроваджена на підприємствах КП “Луцькводоканал”, ПАТ “СКФ – Україна” м. Луцька, яка передбачає виготовлення композитів сапоніт – титан для очищення питної води централізованого та децентралізованого водопостачання. The new technological process of manufacturing porous permeable material that includes a method of dry radial isostatic pressing and self-propagating high-temperature synthesis. To improve the technical parameters of modernized reactor design. Developed porous permeable materials meet the requirements of state standards in water supply, as well as in the food and industrial sector. Proven resource technology implemented in enterprises РE “Lutskvodokanal” PK “SKF – Ukraine” m. Lutsk, which provides manufacturing composites saponitе – titanium potable water for centralized and decentralized water supply.
 • Thumbnail Image
  Item
  Перспективи використання методу атомно-силової мікроскопії для дослідження стану та фізико-механічних характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бондаренко, М. О.; Бондаренко, Ю. Ю.; Антонюк, В. С.
  Доведена доцільність використання методу атомно-силової мікроскопії під час дослідження стану та характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування. Розглянуто основні напрямки досліджень топограми та фізико-механічних характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування та встановлені обмеження і недоліки у використанні методу атомно-силової мікроскопії під час дослідження окремих властивостей поверхонь виробів. This paper is the well-proven expediency of the use of method of atomic-force microscopy is at research of the state and superficial descriptions of surfaces of wares of precision engineer. Basic directions of researches of topogram, physics and mechanics descriptions of surfaces of wares of precision engineer and set limitations and defects are considered in using of its method for research of separate properties of surfaces of wares.
 • Thumbnail Image
  Item
  Termite high-speed steels
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Zhiguts, Yu.; Lazar, V.; Talabirchuk, V.
  У результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу інструментальних швидкорізальних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних швидкорізальних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок швидкорізальних сталей Р18л, Р12л, Р9л, Р6М3л, Р9К5л, Р10К5Ф5л механічні та технологічні властивості, а саме теплостійкість, відносна шліфовність, період стійкості під час точіння залежно від швидкості різання та виявлено вплив зерна сплаву на його властивості. The possibility of synthesis of instrumental high-speed steel by metallothermy is set as a result of theoretical and experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure and phase composition of the thermite highspeed steel was found. The mechanical and technological properties such as heat resistance, relative sanding, period of stability in turning depending on the cutting speed and impact of grain alloy's properties synthesized analogues of industrial steel grades “Р18л”, “Р12л”, “Р9л”, “Р6М3л”, “Р9К5л”, “Р18л”, “10К5Ф5” are investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження залишкових напружень та деформацій методом ультразвукової акустичної тензометрії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ступницький, В. В.; Долиняк, Я. В.
  Наведено результати експериментальних досліджень залишкових напружень та деформацій за допомогою методу ультразвукової акустичної тензометрії. Проаналізовано вплив режимів різання на формування залишкових напружень та деформацій під час механічного оброблення деталі лезовим інструментом. The results of experimental studies of residual stresses and deformations by the method of ultrasonic acoustic strain gauges. The influence of the cutting, the formation of residual load and deformations during machining tool parts.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив зміни амплітудо-частотних характеристик сипкого середовища на процес вібраційної сепарації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стоцько, З. А.; Ребот, Д. П.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.
  Побудовано математичну модель руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора, за умови, що швидкість руху частинок вздовж сита є сталою, а їхні фізико-механічні характеристики змінні. Досліджено вплив кінематичного збурення та швидкості руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора на інтенсивність вібраційної сепарації. The mathematical model of loose environment’s motion along a sieve of the vibrating separator is built in the article. In this case the rate of loose environment is constant, and physical – mechanical properties are variable. The influence of kinematic perturbation and speed of loose environment along a sieve of vibrating separator on the separation process intensity is investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення та обґрунтування параметрів віброплити з дебалансним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ланець, О. C.; Ланець, О. В.; Гурський, В. М.; Шпак, Я. В.; Тіхоміров, А. І.
  Розкрито передумови та етапи створення вібраційної плити з дебалансним приводом. Описано конструкцію віброплити та наведено розрахунок її параметрів, що забезпечують необхідні режими роботи. The article covers the background and stages of a vibrating flag with a eccentric mass drive. We describe its design and results of the calculation of parameters that provide the necessary modes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Корендій, В. М.; Кузьо, І. В.; Вергелес, В. В.
  Розглянуто різні конструкції інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Виведено розрахункові формули для визначення окремих геометричних та інерційних параметрів запропонованих механізмів. Реалізовано відповідні принципові схеми механізмів та розглянуто можливості їх спрощення. Different constructions of inertial mechanisms of blades folding of horizontal-axis wind turbines are considered in the article. Their structural analysis is held and analytical dependencies for calculation kinematical parameters of the mechanisms are presented. Based on the kinematical analysis data the influence of different geometrical parameters on changing of blades position angle and displacement of regulation sliders is investigated. The features of calculation of construction parameters of inertial mechanisms of blades folding of horizontalaxis wind turbines are analyzed. Calculation formulas for defining some geometrical and inertial parameters of proposed mechanisms are presented. Corresponding principal diagrams of the mechanisms are built and some possibilities of their simplifying are considered.