Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №885

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії “Радіоелектроніка та телекомунікації”, індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 885. – 172 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Content


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Скулиш, М. А.; Skulysh, M. A.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
  Запропоновано метод керування енергозбереженням у разі обслуговування абонентського навантаження групою обслуговуючих вузлів доступу до мережі, для забезпечення процесу обслуговування на заданому рівні якості в умовах багатоканального обслуговування, що враховує топологію розташування вузлів доступу та дає змогу перерозподіляти навантаження між станціями доступу до гетерогенного телекомунікаційного середовища, з урахуванням показників якості обслуговування кінцевого користувача та сумарних енергетичних витрат на обслуговування системи.
 • Item
  Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Захарченко, М. В.; Басов, В. Є.; Кочетков, О. В.; Голев, Д. В.; Криль, А. С.; Zakharchenko, N. V.; Basov, V. E.; Kochetkov, A. V.; Golev, D. V.; Kril, A. S.; Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; O. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
  Інформація стає найважливішим національним ресурсом, відмінною рисою якого є те, що він не тільки не зменшується, а навпаки, – збільшується (передусім у разі обміну даними), якісно удосконалюється й разом з тим сприяє найраціональнішому використанню усіх інших видів інформаційних ресурсів. Під час передачі дуже важливо в кожному кодовому слові упаковувати більшу кількість інформації, тобто збільшувати ентропію. У роботі запропоновано алгоритм синтезу кодових слів у двійковому каналі з ентропією, що перевищує в десятки разів тривалість сигнальної конструкції.
 • Item
  Method of multiplexing of timer signal structures based on OFDM technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корчинський, В. В.; Осадчук, К. О.; Кільдішев, В. Й.; Korchynski, V. V.; Osadchuk, E. A.; Kildishev, V. I.; ОНАЗ ім. Попова О. С.; ONAT named after A. S. Popova
  Розглянуто метод мультиплексування непозиційних таймерних сигнальних конструкцій на основі технології OFDM. В роботі подальший розвиток технології OFDM спрямовано на підвищення захищеності передаваних даних на основі непозиційних таймерних сигнальних конструкцій. Як джерела широкосмугових сигналів запропоно- вано використовувати таймерні сигнальні конструкції, що дає змогу підвищити структурну й інформаційну прихованість передавання порівняно з РЦК.
 • Item
  Дослідження ефективності використання мережі CDN
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кирик, М. І.; Плесканка, Н. М.; Плесканка, М. В.; Kyryk, M.; Pleskanka, N.; Pleskanka, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено імітаційне моделювання роботи кешуючих серверів мережі доставки контенту (CDN). Розглянуто основні методи балансування навантаження, які дають змогу раціонально розподілити навантаження між серверами мережі. Описано процес маршрутизації запитів кінцевих користувачів, який дає змогу вибрати оптимальний сервер для отримання контенту із максимально дозволеною якістю. Запропоновано використання систем моніторингу мережевих ресурсів та вузлів обслуговування, що дасть змогу якісно оцінювати стан роботи мережі та вчасно повідомляти про можливі неполадки. На основі отриманих результатів моделювання подано графічні залежності ефективності використання CDN, коефіцієнта попадання та часу відповіді від зміни розміру кешу. Отримані залежності демонструють важливу особливість, а саме те, що збільшення розміру кешу не завжди дає можливість ефективно використовувати CDN. Однак від розміру кешу безпосередньо залежатиме час відповіді сервера на запити кінцевих користувачів. Встановлено, що використання CDN істотно економить трафік, скорочує час відповіді сервера на отримання контенту і тим самим забезпечує надання послуг із задовільною якістю та оптимальним використанням мережевих ресурсів.
 • Item
  Розроблення програмного маршрутизатора з автоматичним розгортанням віртуальних вузлів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Климаш, М. М.; Романчук, В. І.; Поліщук, А. В.; Панченко, О. М.; Бешлей, М. І.; Klymash, M. M.; Romanchuk, V. I.; V Polishuk, A.; Panchenko, O. M.; Beshley, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано розгортання віртуальних маршрутизаторів відповідно до гнучкого розподілу віртуального часу доступу до процесора. Розроблено програмну модель марш- рутизатора з набором сучасних механізмів та алгоритмів обслуговування інформаційних потоків. На основі програмної моделі маршрутизатора розширено набір функціональних можливостей пристрою: додано режим розгортання віртуальних вузлів із можливістю гнучкого управління структурними параметрами. Досліджено якість обслуговування IPTV трафіку на основі розробленої моделі програмного маршрутизатора з можливістю розгортання віртуальних обслуговуючих пристроїв класового призначення.
 • Item
  Алгоритмічне забезпечення роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження динамічних мікрооб’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шклярський, В. І.; Матієшин, Ю. М.; Баланюк, Ю. В.; Мінзюк, В. В.; Shkliarskyi, V. I.; Matiieshyn, Y. M.; Balanyuk, Y. V.; Minziuk, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено питання, які стосуються алгоритмічного забезпечення роботи телеві- зійного сканувального оптичного мікроскопа (ТСОМ) під час дослідження та визна- чення різних параметрів і характеристик одиничних та групових динамічних мікро- об’єктів (МО) різних розмірів та форм. Наведено блок-схеми відповідних алгоритмів роботи мікроскопа, які забезпечують універсальність та високу точність вимірювань.
 • Item
  Пристрій для дослідження впливу наднизькочастотного поля на біологічні об’єкти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шклярський, В. І.; Грицай, В. С.; Смаркутський, Т. Р.; Shkliarskyi, V. I.; Hrycay, V. S.; Smarkutskyi, T. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання створення пристрою для формування електричного та магнітного наднизькочастотного (ННЧ) поля випромінювання, який використовувати- меться для дослідження впливу цього поля на живі біологічні об’єкти. Розроблено структурну схему такого пристрою, визначено його основні технічні параметри, розглянуто питання побудови його окремих вузлів.
 • Item
  Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Волочій, Б. Ю.; Якубенко, В. М.; Змисний, М. М.; Volochiy, B.; Yakubenko, V.; Zmysnyi, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано технічне рішення відмовостійкої радіоелектронної системи відповідаль- ного призначення з апаратно-програмною реалізацією, яке формується на етапі системотехнічного проектування у вигляді відмовостійкої системи з мажоритарною структурою типу {3 із 5}. Для подальшої реалізації цього технічного рішення необхідно розв’язати задачу надійнісного структурно-параметричного синтезу. Це можна зробити, визначивши і порівнявши показники надійності всіх доцільних варіантів реалізації запропонованої відмовостійкої системи. Для кожного доцільного варіанта реалізації відмовостійкої системи необхідна надійнісна модель високого ступеня адекватності. Побудова цих надійнісних моделей можлива з використанням методу, в основу якого покладено структурно-автоматну модель відмовостійкої системи. Розроблення структурно-автоматної моделі можна виконати на основі опорного графа станів. У статті наведено розроблений опорний граф станів відмовостійкої системи з мажоритарною структурою типу {3 із 5}.
 • Item
  Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решіток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Пелішок, В. О.; Чернихівський, Є. М.; Pelishok, V.; Chernykhivskyy, Ye.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано моделювання лінійних антенних решіток, що забезпечують сканування напряму головної пелюстки в одній з площин. Показано, що у разі зміни напрямку випромінювання суттєво змінюється значення коефіцієнта спрямованої дії антени. Розглянуто причини виникнення вказаного недоліку та запропоновано способи його усунення, захищені запропонованими патентами.
 • Item
  Підсилення електромагнітного поля періодичними структурами для застосування у раманівській спектроскопії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петровська, Г. А.; Яремчук, І. Я.; Мурвай, І. М.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.; Petrovska, H. A.; Yaremchuk, I. Ya.; Murvai, I. M.; Fitio, V. M.; Bobitski, Ya. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено періодичні структури на основі прямокутних дифракційних металевих (срібло) ґраток на діелектричній (полікарбонат) та металевій (срібло) підкладках для їх застосування як SERS-підкладок. Оптимізовано геометричні параметри ґраток для різних довжин хвиль збуджуючого випромінювання. Для оптимізованих структур з заданими параметрами і на різних довжинах хвилі збудження розраховано розподіл концентрації електромагнітного поля та коефіцієнт підсилення методом скінченних елементів.
 • Item
  Синтез та фотодинамічні властивості колоїдних розчинів срібла
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Булавінець, Т.; Яремчук, І. Я.; Бобицький, Я. В.; Bulavinets, T.; Yaremchuk, I.; Bobitski, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати дослідження впливу електромагнітного випромінювання на зміну геометричної форми сферичних наночастинок срібла, отриманих методом фотостимульованого відновлення іонів срібла із сольового розчину (AgNO3). Показано, що використання світлових потоків є ефективним способом модифікації геометричних параметрів отриманих наночастинок завдяки їхній властивості поглинати випроміню- вання певної довжини хвилі. Це дає змогу зміщувати робочий діапазон довжин хвиль до довгохвильовішої області спектра.
 • Item
  Модернізація ферозондового магнітометра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бобало, Ю. Я.; Кіселичник, М. Д.; Мелень, М. В.; Павлов, Ф. Б.; Bobalo, Yu. Ya.; Kiselychnyk, M.; Melen, M.; Pavlov, F.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано розгортання віртуальних маршрутизаторів відповідно до гнучкого розподілу віртуального часу доступу до процесора. Розроблено програмну модель марш- рутизатора з набором сучасних механізмів та алгоритмів обслуговування інформаційних потоків. На основі програмної моделі маршрутизатора розширено набір функціональних можливостей пристрою: додано режим розгортання віртуальних вузлів із можливістю гнучкого управління структурними параметрами. Досліджено якість обслуговування IPTV трафіку на основі розробленої моделі програмного маршрутизатора з можливістю розгортання віртуальних обслуговуючих пристроїв класового призначення.
 • Item
  Термодеградаційні ефекти у товстоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu- та Co-збагачених складів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Клим, Г. І.; Klym, H. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено кінетичні залежності термоіндукованого дрейфу електричного опору в тов- стоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4 (Co-збагачений склад) та Сu0,8Ni0,1Co0,2Mn1,9O4 (Cu-збагачений склад). Виявлено ефект термічного “шоку”, який проявляється у різкому зростанні електричного опору елементів у першому циклі ізотермічної витримки за 170 оС з подальшим збереженням опору на встановленому рівні під час подальшого продовження деградаційного тесту в Cu-збагачених складах, а також ефект плавного зменшення опору під час термоекспонування у зразках Co-збагаченого складу. Встановлено, що електричні параметри елементів Cu-збагачених складів вдається істотно застабілізувати попередньою ізотермічною витримкою за порівняно низької температури.
 • Item
  Сенсори газів на наноструктурах: сучасний стан та перспективи досліджень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано основні досягнення у галузі розроблення газових сенсорів резис- тивного типу, зокрема, створення нових наноархітектур, які дають змогу істотно покра- щити робочі характеристики сенсорів. Показано, що використання у таких структурах середовищ на основі нанокристалів перовськитів дасть можливість в перспективі забез- печити переваги над сенсорами на традиційних напівпровідникових оксидах металів.
 • Item
  Підвищення ефективності нагнітання активного середовища хвилеводного лазера з розподіленим зворотним зв’язком
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бендзяк, А. В.; Фітьо, В. М.; Bendzyak, A. V.; Fitio, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розраховано модель хвилеводного лазера із розподіленим зворотним зв’язком за допомогою методу зв’язаних хвиль. Завдяки наявності у хвилеводі активного середовища та ґратки Брегга, за певних параметрів ґратки, можлива лазерна генерація. Це відбувається завдяки тому, що електромагнітна хвиля, яка падає на хвилеводний шар, дифрагує на гратці Брегга, стаючи хвилеводною модою. Оскільки проявляється ефект резонансу хвилеводної моди, відбувається лазерна генерація по нормалі до поверхні ґратки. Необхідною умовою лазерної генерації є оптимізація параметрів ґратки та кута падіння пучка нагнітання, що і здійснено у цій роботі.
 • Item
  Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирьовим перетворювачем з поверхні кристалів ніобату літію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Винник, Д. М.; Вороняк, Т. І.; Андрущак, А. С.; Vynnyk, D. M.; Voronyak, T. I.; Andrushchak, A. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-Mechanical institute of the NAS of Ukraine
  Розглянуто збудження об’ємних акустичних хвиль НВЧ діапазону зустрічно-штирьо- вим перетворювачем з ХY поверхні кристалів ніобату літію. Експериментальні дослідження здійснено на акустоелектронних лініях затримки, в яких зустрічно-штирьові перетворювачі використано під час збудження і приймання акустичних хвиль. Встанов- лено, що сповільнена на зустрічно-штирьовому перетворювачі електромагнітна хвиля збуджує об’ємну акустичну хвилю, структура якої містить набір просторових гармонік.
 • Item
  Детальний аналіз елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яремчук, І. Я.; Петровська, Г. А.; Фітьо, В. М.; Бобицький, Я. В.; Yaremchuk, I. Ya.; Petrovska, H. A.; Fitio, V. M.; Bobitski, Ya. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано числовий аналіз оптичних характеристик елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансу, залежно від його геометричних параметрів, джерела зовнішнього опромінення та показника заломлення навколишнього середовища. Отримано оптимальні геометричні параметри сенсорного елемента для досягнення максимальної чутливості сенсора. Виготовлено та досліджено макет сенсорного елемента. Між експериментальними та теоретичними результатами добра кореляція.
 • Item
  Особливості кінетики радіаційного дефектоутворення за умови формування комплексів дефектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бурий, О. А.; Убізський, С. Б.; Buryy, O.; Ubizskii, S. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі розв’язку системи диференціальних рівнянь проаналізовано кінетику накопичення радіаційних дефектів у кристалічних середовищах за умови виникнення комплексів дефектів. Встановлено характерні особливості дозових залежностей, які відображають процес утворення комплексів дефектів.
 • Item
  Комплексний метод оптимізації маршрутизації інформаційних потоків у самоорганізованих мережах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Климаш, Ю. В.; Шпур, О. М.; Кайдан, М. В.; Klymash, Yu. V.; Shpur, O. M.; Kaidan, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено комплексний підхід до оптимізації маршрутів передавання даних у самоорганізованих мережах. Суть методу полягає у оптимізації множини найкращих маршрутів, що утворюються завдяки роботі модифікованих алгоритмів імітації відпалу та мурашкового, використання яких дає змогу знаходити глобальний екстремум деякої функції на основі впорядкованого випадкового пошуку та здійснювати пошук оптимізованого маршруту з найкращим значенням параметра QoS на основі видалення/додавання вузла до маршруту, а також враховувати неоднорідності в мережі. Це дасть змогу забезпечити високу працездатність мережі загалом та підтримувати необхідний рівень параметрів QoS для кінцевих користувачів.