Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №885

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/43023

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії “Радіоелектроніка та телекомунікації”, індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 885. – 172 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Content


1
3
8
15
22
31
41
45
50
55
63
68
76
88
97
103
108
113
132
136
141
147
154
168

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування зони обслуговування приймально-передавальної станції залежно від змінного вхідного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Скулиш, М. А.; Skulysh, M. A.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
  Запропоновано метод керування енергозбереженням у разі обслуговування абонентського навантаження групою обслуговуючих вузлів доступу до мережі, для забезпечення процесу обслуговування на заданому рівні якості в умовах багатоканального обслуговування, що враховує топологію розташування вузлів доступу та дає змогу перерозподіляти навантаження між станціями доступу до гетерогенного телекомунікаційного середовища, з урахуванням показників якості обслуговування кінцевого користувача та сумарних енергетичних витрат на обслуговування системи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Захарченко, М. В.; Басов, В. Є.; Кочетков, О. В.; Голев, Д. В.; Криль, А. С.; Zakharchenko, N. V.; Basov, V. E.; Kochetkov, A. V.; Golev, D. V.; Kril, A. S.; Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова; O. S. Popov Odessa national academy of telecommunications
  Інформація стає найважливішим національним ресурсом, відмінною рисою якого є те, що він не тільки не зменшується, а навпаки, – збільшується (передусім у разі обміну даними), якісно удосконалюється й разом з тим сприяє найраціональнішому використанню усіх інших видів інформаційних ресурсів. Під час передачі дуже важливо в кожному кодовому слові упаковувати більшу кількість інформації, тобто збільшувати ентропію. У роботі запропоновано алгоритм синтезу кодових слів у двійковому каналі з ентропією, що перевищує в десятки разів тривалість сигнальної конструкції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Method of multiplexing of timer signal structures based on OFDM technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корчинський, В. В.; Осадчук, К. О.; Кільдішев, В. Й.; Korchynski, V. V.; Osadchuk, E. A.; Kildishev, V. I.; ОНАЗ ім. Попова О. С.; ONAT named after A. S. Popova
  Розглянуто метод мультиплексування непозиційних таймерних сигнальних конструкцій на основі технології OFDM. В роботі подальший розвиток технології OFDM спрямовано на підвищення захищеності передаваних даних на основі непозиційних таймерних сигнальних конструкцій. Як джерела широкосмугових сигналів запропоно- вано використовувати таймерні сигнальні конструкції, що дає змогу підвищити структурну й інформаційну прихованість передавання порівняно з РЦК.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження ефективності використання мережі CDN
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кирик, М. І.; Плесканка, Н. М.; Плесканка, М. В.; Kyryk, M.; Pleskanka, N.; Pleskanka, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено імітаційне моделювання роботи кешуючих серверів мережі доставки контенту (CDN). Розглянуто основні методи балансування навантаження, які дають змогу раціонально розподілити навантаження між серверами мережі. Описано процес маршрутизації запитів кінцевих користувачів, який дає змогу вибрати оптимальний сервер для отримання контенту із максимально дозволеною якістю. Запропоновано використання систем моніторингу мережевих ресурсів та вузлів обслуговування, що дасть змогу якісно оцінювати стан роботи мережі та вчасно повідомляти про можливі неполадки. На основі отриманих результатів моделювання подано графічні залежності ефективності використання CDN, коефіцієнта попадання та часу відповіді від зміни розміру кешу. Отримані залежності демонструють важливу особливість, а саме те, що збільшення розміру кешу не завжди дає можливість ефективно використовувати CDN. Однак від розміру кешу безпосередньо залежатиме час відповіді сервера на запити кінцевих користувачів. Встановлено, що використання CDN істотно економить трафік, скорочує час відповіді сервера на отримання контенту і тим самим забезпечує надання послуг із задовільною якістю та оптимальним використанням мережевих ресурсів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення програмного маршрутизатора з автоматичним розгортанням віртуальних вузлів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Климаш, М. М.; Романчук, В. І.; Поліщук, А. В.; Панченко, О. М.; Бешлей, М. І.; Klymash, M. M.; Romanchuk, V. I.; V Polishuk, A.; Panchenko, O. M.; Beshley, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано розгортання віртуальних маршрутизаторів відповідно до гнучкого розподілу віртуального часу доступу до процесора. Розроблено програмну модель марш- рутизатора з набором сучасних механізмів та алгоритмів обслуговування інформаційних потоків. На основі програмної моделі маршрутизатора розширено набір функціональних можливостей пристрою: додано режим розгортання віртуальних вузлів із можливістю гнучкого управління структурними параметрами. Досліджено якість обслуговування IPTV трафіку на основі розробленої моделі програмного маршрутизатора з можливістю розгортання віртуальних обслуговуючих пристроїв класового призначення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Алгоритмічне забезпечення роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження динамічних мікрооб’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шклярський, В. І.; Матієшин, Ю. М.; Баланюк, Ю. В.; Мінзюк, В. В.; Shkliarskyi, V. I.; Matiieshyn, Y. M.; Balanyuk, Y. V.; Minziuk, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено питання, які стосуються алгоритмічного забезпечення роботи телеві- зійного сканувального оптичного мікроскопа (ТСОМ) під час дослідження та визна- чення різних параметрів і характеристик одиничних та групових динамічних мікро- об’єктів (МО) різних розмірів та форм. Наведено блок-схеми відповідних алгоритмів роботи мікроскопа, які забезпечують універсальність та високу точність вимірювань.
 • Thumbnail Image
  Item
  Пристрій для дослідження впливу наднизькочастотного поля на біологічні об’єкти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шклярський, В. І.; Грицай, В. С.; Смаркутський, Т. Р.; Shkliarskyi, V. I.; Hrycay, V. S.; Smarkutskyi, T. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання створення пристрою для формування електричного та магнітного наднизькочастотного (ННЧ) поля випромінювання, який використовувати- меться для дослідження впливу цього поля на живі біологічні об’єкти. Розроблено структурну схему такого пристрою, визначено його основні технічні параметри, розглянуто питання побудови його окремих вузлів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Волочій, Б. Ю.; Якубенко, В. М.; Змисний, М. М.; Volochiy, B.; Yakubenko, V.; Zmysnyi, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано технічне рішення відмовостійкої радіоелектронної системи відповідаль- ного призначення з апаратно-програмною реалізацією, яке формується на етапі системотехнічного проектування у вигляді відмовостійкої системи з мажоритарною структурою типу {3 із 5}. Для подальшої реалізації цього технічного рішення необхідно розв’язати задачу надійнісного структурно-параметричного синтезу. Це можна зробити, визначивши і порівнявши показники надійності всіх доцільних варіантів реалізації запропонованої відмовостійкої системи. Для кожного доцільного варіанта реалізації відмовостійкої системи необхідна надійнісна модель високого ступеня адекватності. Побудова цих надійнісних моделей можлива з використанням методу, в основу якого покладено структурно-автоматну модель відмовостійкої системи. Розроблення структурно-автоматної моделі можна виконати на основі опорного графа станів. У статті наведено розроблений опорний граф станів відмовостійкої системи з мажоритарною структурою типу {3 із 5}.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решіток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Пелішок, В. О.; Чернихівський, Є. М.; Pelishok, V.; Chernykhivskyy, Ye.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано моделювання лінійних антенних решіток, що забезпечують сканування напряму головної пелюстки в одній з площин. Показано, що у разі зміни напрямку випромінювання суттєво змінюється значення коефіцієнта спрямованої дії антени. Розглянуто причини виникнення вказаного недоліку та запропоновано способи його усунення, захищені запропонованими патентами.