Теорія і практика будівництва. – 2013. – №756

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 339 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  The design of the buil ding for didactic in the tissue downtown Rzeszow
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Rybka, Adam; Tylutki, Katarzyna
  Faculty of Arts, University of Rzeszow as a place where art is created, a kind of melting pot experiment and new ideas. Contact modernity and tradition, the continuous process of creation and development of thought interact not only in the same university. Contribute to society in the scale of the city, the region and the whole country. Ar t School is to help students develop their skills and knowledge, awareness of both their own individuality, and finding them as members of different groups in society. Among the objectives of arts education the emphasis is on creativity, often associated with its importance for innovat ion. The aim of the project was to create an architectural concept in software space – the building of the Fa culty of Arts, University of Rzeszow. The added value is to create new tissue cultural–entertainment in the city center of Rzeszow. The proposed facility is close to the existing perspective-traffic and diversifies the current development of this part of downtown Rzeszow. The source of inspiration for the form of the building was the composition of 1919 -"Lozenge: Color plans", Piet Mondrian, the Dutch painter, the greatest creator and pioneer of geometric abstraction in painting. The project refers to the land by the proportions of the building and the layout of its environment. Факультет мистецтв університету міста Жешув це місце, де мистецтво створюється, свого роду експериментально і з нових ідей. Зв'язок з сучасністю і традицією, безперервний процес створення і розвитку ідей взаємодіють не тільки в університеті. Внесок у розвиток суспільства в масштабах міста, регіону та країни в цілому. Художня школа має допомогти студентам розвивати свої навички і знання, зрозуміти і власну індивідуальність, і знайти їх в якості членів різних груп у суспільстві. Серед цілей мистецтва головним акцентом освіти є творчість, часто пов'язана з його важливістю для інновацій. Мета проекту полягала в розробц і концепції архітектурного простору програмного забезпечення – факультет мистецтв будівництва в університеті міста Жешув. До даної цінності можна також додати створення нових культурно–розважальних місць міста Жешув. Джерелом натхнення для вигляду будівлі являє собою композицію з 1919 р – "Lozenge: color plans", Piet'a Mondrian`a, голландського художника, найвідомішого творця і піонера геометричної абстракції в живописі. Проект відноситься до пропорції планування будівлі та його околиць.
 • Item
  Improvement of thermal characteristics of household bioreactor
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Zhelykh, V. M.; Furdas, Y. V.
  Rational form of reservoir was set and the ty pical number of household biogas plants was presented. The analysis of different types of thermal insulation to reduce the heat loading on the heating system of bioreactor was carried out. The amount of thermal energy flowing into the tank from the solar radiation was defined. The results are presented in graphic and empirical form. Запропоновано раціональну форму резервуара та представлено типовий ряд побутових біогазових установок. Здійснено аналіз різних типів теплової ізоляції для зменшення теплового навантаження на систему підігріву біореактора. Визначено кількість теплової енергії, що надходить в резервуар від сонячного випромінювання. Результати досліджень подано у графічному та емпіричному вигляді.
 • Item
  Justification for use of energetic separators for gas distributive stations
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Yurkevych, Yuriy; Savchenko, Olena
  This paper shows the efficiency of energetic separators for gas distributive stations and ustified the necessity of replacing existing types of heaters by gas energetic separators. Показано ефективність роботи енергетичних роздільників на газорозподільних станціях та обґрунтовано необхідність заміни існуючих типів підігрівників газу на енергетичні роздільники.
 • Item
  Environmental assessment and material solutions of a residential model design concept for research purposes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Sedláková, Anna; Vojtuš, Jaroslav; Krídlová Burdová, Eva
  Energy effective houses increase efficiency and they are designed to decrease Negative effect on human healthy and environment during their life-cycle by means of better location, design, constructions, operation, maintenance and reconstru ction performance is their main contribution which means lower energy consumption and lower operating costs. These buildings have certain thermal-technical specifications. Which consumer model will be solved by design. Енергоефективні будинки підвищують ефективність і вони призначені для зниження негативного впливу на здоров’я людини навколишнього середовища за допомогою кращого розміщення, проектування, спорудження, експлуатації, технічного обслуговування та реконструкції. Ефективність є основним чинником, який приводить до зниження споживання енергії і експлуатаційних витрат. Ці будівлі мають певні теплотехнічні характеристики.
 • Item
  Effect of ultrafine fly ash on the properties of high performance concretes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Sanytsky, М.; Rusyn, B.; Halbiniak, J.
  The influence of the process of mechanical activation on the properties of fly ash was shown. The effect of ultrafine fly ash and chemical admixtures of polyfunctional action on the properties of fine grained concrete was investigated. It was observed that combination of such complex chemical admixtures and ultrafine fly ash provides the reaching of technical, technological and economical effects in High Performance Concretes. Наведено результати досліджень впливу механічної активації на властивості золи-винесення. Показано вплив ультрадисперсної золи-винесення та хімічних добавок поліфункціональної дії на властивості бетонів. Встановлено, що поєднання таких комплексних хімічних добавок та використання ультрадисперсної золи-винесення дозволяє забезпечити технічний, технологічний та економічний ефекти у високофункціональних бетонів.
 • Item
  Architecture of rehabilitation facilities for people with visual impairments
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Rybka, Adam; Szybka, Katarzyna
  There is a need to create common and consistent rules that would allow understanding disability as a phenomenon of the system. There are many different definitions of disability. The effects it entails visual dysfunction depends on several factors. The paper presents examples of rehabilitation and educational institutions for the visually impaired in Poland and abroad. The aim of the project was to develop th e concept of software – adaptive spatial resort for those who are completely blind or visually impaired is defined, which is used primarily for adaptation and educational purposes as well as therapeutic and convalescent. Multisensory space combines elements of architecture, art and media. The essence of architectural design and rehabilitation facilities are functional, simp le and intuitive to use, with an emphasis on open spaces and objects in such a way that their function was understandable for every user, regardless of experience or an advanced degree of dysfunction. Існує необхідність створення єдиних і послідовних правил, які дозволять зрозуміти інвалідність як системне явище. Є багато різних визначень інвалідності. Ефекти, які повязані з порушенням зору, залежить від кількох факторів. У статті наведено приклади реабілітаційних закладів для інвалідів в Польщі та за кордоном. Мета проекту полягала у створенні концепції – адаптивного просторового центру для повністю сліпих та слабозорих, яка використовується в основному для цілей адаптації і навчання, а також лікувальння та одужування. Мультисенсорний простір поєднує в собі елементи архітектури, мистецтва і засобів масової інформації. Суть проекту полягає у архітектурній функціональності об'єктів, простоті і інтуїтивно зрозумілому у використанні, з акцентом на дизайн простору і об'єктів таким чином, щоб їх функція була зрозуміла для будь-якого користувача, незалежно від досвіду.
 • Item
  Application of the method of gaussian processes to identification problems of structures and soil mechanics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Waszczyszyn, Zenon; Ziaja, Dominika; Kłos, Marzena
  Two problems are analyzed in the paper: 1) prediction and identification of critical loads and concrete strength in compressed R/C colu mns, 2)identification of compaction characteristics in granular soils. The main goal of the paper is to compare the numerical efficiency of the Method of Gaussian Processes with the results obtained by means of other methods (Extended Back Propagation Neural Network, Semi Bayesian Neural Networks and Bayesian methods). Проаналізовано: 1) передбачення і визначення критичних навантажень і міцності бетону в стиснутих залізобетонних колонах, 2) визначення характеристик стисливості в сипучих грунтах. Основна мета статті: порівняти чисельну ефективність методу гауссових процесів з результатами, отриманими із застосуванням інших методів.
 • Item
  Safety in urban public spaces
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Rybka, Adam
  Leipzig Charter, adopted in May 2007, related largely to urban planning, called for consideration of sustainable development, economic development, social stability, public safety and healthy living environment in spatial pla nning. Not only is the source of crime, physical and economic degradation of public space, but also the fear of crime prevents urban residents active in everyday life. In terms of the impact of spatial solutions to reduce or prevent such actions may be relevant, such as the characteristics of the material, texture and color, the location of the site and its exposure to the public, the potential for the smooth implementation of the "action" by the perpetrator. Taken in response to a decrease in the level of safety, changes in spatial solutions should improve living conditions and the potential of social control. The fixed structure of the space, it is usually difficult to be corrected, it can be modified mainly by introducing changes in the structure solution available. In the case of residential space should be considered a slightly different structure of social norms crossing signs and use other methods of prevention. Лейпцизька хартія, прийнята в травні 2007 року, пов'язана в значній мірі з міським плануванням, закликала до розгляду економічного розвитку, соціальної рівноваги, громадської безпеки і здорового середовища проживання в просторовому розвитку. Не тільки джерело злочинності, фізичної та економічної деградації суспільного простору, але й страх перед злочинністю заважає активності міським жителям у повсякденному житті. З точки зору впливу просторового рішення, щоб зменшити або запобігти такі дії можуть мати відношення, наприклад, характеристики матеріалу, текстури і кольору, розташування ділянки та її впливу на громадськість, потенційні можливості для безперешкодного здійснення "дії" злочинцем. Прийняті у відповідь на зниження рі вня безпеки, просторові зміни повинні покращити умови життя та потенціал соціального контролю. Фіксовану структуру простору, як правило, важко виправити, вона може бути змінена, головним чином шляхом внесення змін в структуру. У випадку житлового простору слід розглядати дещо іншу структуру соціальних норм і використовувати інші методи профілактики.
 • Item
  Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Prokopska, Aleksandra; Kret, Krystyna; Labuda, Igor
  Currently there exist a variety of techniques and technologies associated with passive construction, energy-efficient smart homes, the use of renewable energy sources. The task of modern architects is the creative and innovative search for new functional and aesthetic architectural solutions that are technically a nd technologically conditioned to guarantee its users a healthy and secure life in a friendly environment. Подано огляд сучасних методів «розумного» проектування і технологій будівництва. На прикладах розглянуто інтелектуальні та енергозберігаючі технології на альтернативних джерелах енергії – «Екологічний будинок». Проаналізовано спроби пошуку сучасними архітекторами креативних ідей та інноваційних технологій, перетворення функціональних та естетичних рішень в умовах безперервного розвитку технології і техніки будівництва, для забезпечення найви щого рівня комфорту і безпеки в інтуїтивно зрозумілому оточенні.
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 756
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Rise of use effectiveness of solar energy in solar systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Voznyak, O.; Dacko, O.; Shapoval, S.
  This article coves the results of investigation of solar radiation incoming on the solar collectors. Dependence between the amount of discreet orientations of the solar collector and efficiency of work of its system has been established. The results of the experimental researches of one constant and four variable orientations of the collector on the Sun are given. The dependence between different orientations of the absorber and different constructional overall dimensions are determined. It is shown that we can receive more energy from triple orientation collectors than from traditionally flat. Подано результати досліджень надходження сонячного випромінювання на сонячні колектори. Отримано залежність між кількістю дискретних орієнтацій та ефективністю роботи даної системи. Подано результати експериментальних досліджень стаціонарних та дискретноорієнтованих сонячних колекторів відносно сонячного випромінювання. Встановлено залежності між різними орієнтаціями теплопоглинача і ефективністю роботи геліосистеми. Показано, що із дискретноорієнтованих сонячних колекторів мож на отримати більше енергії, ніж із стаціонарних.
 • Item
  Air distribution by interaction of counter non coaxial air jets at pulsing mode
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Voznyak, Orest
  Air distribution by interaction of counter non coaxial air jets at pulsing mode has been considered. Dynamic parameters of air flow that is created due to interaction of counter non coaxial flat air jets at their leakage at pulsing mode and creation of dynamic indoor climate in a room has been determined. Розглянуто повітророзподіл при взаємодії зустрічних неспіввісних струмин в пульсуючому режимі. Визначено параметри результуючого повітряного потоку для створення динамічного мікроклімату у приміщенні.
 • Item
  Adopting building information modeling for facility management
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Podmanický, Peter; Hyben, Ivan
  Building Information Modeling is the latest software technology being introduced throughout the AEC profession. A complete 3D di gital representation of a building system or subsystems. This sophisticated technology is both a visually accurate model of a building and a database for recording the breadth of information developed and associated with building components. Beyond being a drawing and documentation tool. BIM offers a platform for enhanced interdisciplinary collaboration, the capa bility to manage change, and the ability to extend information support throughout the building lifecycle. Therefore the aim of this article is to highlight the advantages and possibilitie s of using BIM technology throughout the whole life cycle of buildings, and also to the possibility of adapting BIM technology in the field of facility management. Інформаційне моделювання будівель (BIM) є останньою програмною технологією, що впроваджується і дає повне цифрове 3D представлення системи будівлі або підсистем. Ця складна технологія є як візуально точною моделлю будівлі, так і базою даних розроблених і пов'язаних із компонентами будівлі для запису інформації. Крім того, є інст рументом для створення креслень та документації. BIM пропонує платформу для розширення міждисциплінарного співробітництва, здатність керувати змінами, а також можливість розширити інформаційну підтримку впродовж життєвого циклу будівлі. Тому метою статті є виділити переваги та можливості використання технології BIM протягом всього життєвого циклу будівлі, а також можливість адаптації технології BIM в галузі управління об'єктами.
 • Item
  The economic efficiency of the use of polymeric мaterials in the design of solar collectors
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Piznak, B. I.; Zhelykh, V. M.; Pashkevych, V. Z.
  The results of the technical and economic analys is of the use of flat solar collector based on polymeric materials are given. Наведено результати техніко-економічного аналізу використання плоского сонячного колектора на основі полімерних матеріалів.
 • Item
  Physical principles of small space settlements roadside area pollution forecasting
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ugnenko, E.; Voronova, Ye.; Uzhvieva, E.; Gavrish, V.
  The methods of small space settlements roadsi de area pollution forecasting based on the results of theoretical and experimental researches concerning regular occurrence of contaminating matters distribution are considered. Розглянуто методи прогнозу забруднення придорожнього простору малих населених пунктів, що базуються на результатах теоретичних та експериментальних дослідженнях закономірностей розповсюдження забруднюючих речовин.
 • Item
  Load-carrying capacity of reinforced concrete plates аccording to different yield criteria
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ordon-Beska, Beata
  This paper is devoted to the comparision of four yield criteria used for reinforced concrete plates with the amount of reinforcement not exceeding the balanced reinforcement. The basis of the assessment was the conformity of theoretical results with experimental results of tests on some series of slabs subjected to a homogeneous moment field load. Порівняно чотири критерії локального пошкодження залізобетонних плит з рівнем армування менше граничного. Основою оцінки була точність збігу результатів теоретичних розрахунків з результатами лабораторних досліджень чотирьох серій плит, завантажених однорідним полем моментів.
 • Item
  Technical measures of riverbank stabilization in engineering practice
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ondrejka Harbuľáková, Vlasta; Zeleňáková, Martina
  A basic principle of good practice is to consider a range of alternatives in technical measures of bank protection proposal. There are several solutions of river bank protection and stabilisation. In the draft proposal all these alternatives have to be considered with respect the best practical environmental option. In this pa per the overview of relevant engineering options regards to the most suitable and sustainable type of bank protection and stabilisation will be described. Для розв’язання проблеми належить розглянути низку альтернатив з технічних заходів захисту берегів. Є кілька рішень щодо захисту берегів річок і їх стабілізації. У проекті пропозицій всі ці альтернативи повинні бути розглянуті для вибору найкращих практичних екологічних рішень. Проведено огляд відповідних найбільш прийнятних та збалансованих берегозахисних технічних рішень.
 • Item
  Experimental tests of T-stubs with four bolts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Pisarek, Zdzisław
  In the most common framed structures end-pl ate connections are utilized. In this joints are apply only two bolt rows in the tension zone with two bolts in each row. When the beam is made from H section, designers apply joints with four bolts in each row. Design rules given in Eurocode 3 relate only to bolted end-plate joints with two bolts in each bolt row. The present paper is concerned with experimental tests of welded T-stubs with four bolts. A comparison of test results with an analytical model for T-stub with four bolts is presented. У поширених стержневих системах використовуються торцеві з’єднання . В цих з’єднаннях застосовується два ряди болтів у розтягнутій зоні з двома болтами в кожному ряді. Коли балка виготовлена з Н-профілю, проектанти застосовують з’єднання з чотирма болтами в ряді. Норми проектування Єврокод 3 нормують лише болтове торцеве з’єднання з двома болтами в кожному ряді болтів. Дана стаття присвячена випробуванням звареного Т-коротиша з чотирма болтами. Порівняно результати випробувань з аналітичною моделлю.
 • Item
  X-ray fluorescence method and thermal analysis оf concrete prepared based on a share оf fly ash and various chemical admixtures
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ondova, Marcela; Stevulova, Nadezda; Meciarova, Ludmila
  The utilization of fly ash in concrete as partial cement replacement has many benefits. It leads to increase of a binder's amount and impr oves workability (pumpability, keepability and others) of fresh concrete, as fly ash behaves as a solid fluidifier. Application of fly ash in combination with a fluidifier is very effective, because it improves the workability of fresh concrete significantly. Regarding characteristics of lower class fresh concrete the main benefit of fly ash utilization with fluidifier is complement of fine binder, especially particles up to 0,25mm. At the same time, fly ash hinders segreg ation and flowing of very soft and liquid fresh concrete (cone consolidation 100 mm and mo re) contributes to the higher structure homogeneity and higher quality of concrete construction surfaces. The phases of hydrate created in pozzolanic reaction cause higher strength of fly ash mixtures, structure concretion, and finer porosity. However, results of our research of mechanical properties of fly ash–concrete composites by various chemical (plasticizers a nd aeration) additives showed deviations in the resulting strengths. The aim of this paper is monitoring of these deviations by the X-ray fluorescence method and thermal analysis and their subsequent evaluation. Використання золи в бетоні для часткової заміни цементу має багато переваг. Це призводить до збільшення кількості в’яжучого і покращує оброблюваність свіжого бетону, тому що зола поводиться як твердий розріджувач. Застосування золи в поєднанні з розріджувачами є дуже ефективним способом, оскільки вона значно покращує оброблюваність свіжого бетону. Що стосується характеристик нижчого класу свіжого бетону, основна перевага використання золи з розріджувачми є доповненням в’яжучого, особливо часток розміром до 0,25 мм. У той же час зола перешкоджає сегрегації м'якого та рідкого свіжого бетону, та сприяє більш високій однорідності структури і кращій якост і бетонних поверхонь. Пуццоланова реакція викликає підвищену міцність сумішей з золою, структуру і пористость. Тим не менш, результати наших досліджень механічних властивостей золи–бетонних композиційних матеріалів з різними хімічними домішками показали відхилення в міцності. Метою даної роботи є моніторинг цих відхилень за допомогою рентгенівського флуоресцентного методу і термічного аналізу та їх под альша оцінка.
 • Item
  Material and performance research on the FRP composite bridge girder
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Poneta, Paweł; Kulpa, Maciej; Siwowski, Tomasz
  This paper is devoted to the use of FRP composites to built durable and reliable footbridges. The objective of this paper is to di sseminate results of the research project for the development of the FRP based solution for pedestrian bridges. It shows material testing, planning design and FEM analysis of the proposed solution as well as model testing procedure to be undertaken for checking static and dynamic performance of FRP composite girder. Розглянуто використання FRP композитів для будівництва міцних та надійних пішохідних мостів. Подано результати дослідницького проекту з розробки пішохідних мостів з використанням FRP, а також результати випробувань матеріалів, планування та МКЕ аналіз пропонованих рішень та моделі для перевірки поведінки FRP при статичному та динамічному навантаженні.