Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2005. – №527

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

До шістнадцятого випуску збірника науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку» увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 527 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 188 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
МЕНЕДЖМЕНТ
3
9
15
23
29
36
44
52
57
64
69
75
82
86
ПІДПРИЄМНИЦТВО
93
98
104
114
118
123
128
135
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
144
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
153
164
170
175
180
184
186

Content


1
MENEDZHMENT
3
9
15
23
29
36
44
52
57
64
69
75
82
86
PIDPRYIEMNYTSTVO
93
98
104
114
118
123
128
135
INVESTYTSII TA INNOVATSII
144
REHULIUVANNIA EKONOMIKY
153
164
170
175
180
184
186

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  “Приховані” інтеграційні виробничо-господарські структури
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Наумець, Ю. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлена проблема уникнення великими підприємствами Антимонопольного законодавства, а також один зі шляхів уникнення Антимонопольного законодавства. Вперше введено та запропоновано визначення поняття “приховані” інтеграційні виробничо- господарські структури”. Описані способи створення та цілі “прихованих” виробничо- господарських структур.
 • Item
  Фінансові потоки в управлінні холдинговими структурами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Найчук-Хрущ, М. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розкрито роль формування та управління фінансовими потоками в межах холдингової структури з метою підвищення ефективності управління нею. Запропоновано визначення поняття „фінансовий потік холдингової структури”. Висвітлено методи оцінки та аналізу діяльності дочірніх підприємств материнською компанією, запропоновано з цією метою конкретні показники.
 • Item
  Удосконалення управління витратами підприємства на засадах бюджетів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мельник, О. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Уточнено сутність категорії “витрати”, розглянуто бухгалтерський, податковий та економічний підходи до визначення та визнання витрат, проаналізовано структуру та динаміку витрат в Україні за економічними елементами та видами економічної діяльності. Сформульовано основні положення щодо планування, контролювання та регулювання витрат бюджету.
 • Item
  Модель ранжування франшиз потенційними франчайзі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мирончук, Т. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі методичних рекомендацій з оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств розроблено модель ранжування франшиз потенційними франчайзі.
 • Item
  Процесний підхід до визначення природи конфлікту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Криса, О. Й.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Під час управління конфліктом важливо розуміти, як він народжується та розвивається для того, щоб зменшувати негативний вплив, який може здійснювати конфлікт на результативність організації. Стаття спрямована на достеменне вивчення та аналіз природи конфлікту в організації.
 • Item
  Використання методу аналізу ієрархій для оцінки доцільності розвитку франчайзингу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Домарадзька, Г. С.; Гладун, Т. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджуються можливості використання методу аналізу ієрархій (MAI) для упорядкування обгрунтування франчайзингової стратегії.
 • Item
  Зміст до “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Нематеріальні активи як важливий чинник досягнення ефекту синергії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гладунський, В. Н.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено геометричну інтерпретацію змісту синергії як однієї із специфічних властивостей відкритої системи, формулу синергії як суму синергічних ефектів від матеріальних та нематеріальних активів системи. За певними ознаками класифіковано менеджерів на три групи, виділені ті, які можуть досягти управлінського ефекту синергії. Розкрито зміст деяких елементів корпоративної культури, що сприяють появі такого ефекту.
 • Item
  Післядипломна освіта в ринкових умовах: шляхи вдосконалення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Янковська, Л. А.; Львівський університет бізнесу та права
  Розглянуто формування післядипломної освіти, яка об’єднує значну мережу не лише інститутів післядипломної освіти, а й аспірантуру, доктор і відіграє помітну роль у підготовці кадрів
 • Item
  Системний підхід до характеристики світового господарства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Фірстова, О. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Світове господарство розглянуто як систему і досліджено можливості застосування до нього Теорії систем. Проаналізовано глобалізаційні процеси як вияв системних властивостей світової економіки.
 • Item
  Удосконалення механізмів розвитку вітчизняного машинобудування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Козик, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто тенденції та проблеми машинобудування, визначені стратегічні цілі та пріоритети його розвитку.
 • Item
  Грошові системи як об’єкт державного регулювання економіки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Латук, Я. С.; Львівська комерційна академія
  Розкрито проблему визначення завдань характеру та розвитку державного регулювання грошових систем в економіках перехідного типу.
 • Item
  Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Князь, С. В.; Георгіаді, Н. Г.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Проаналізовано загальне та спеціальне законодавство України та інших держав, яке регламентує інформаційну діяльність організацій в Україні. На підставі проведеного дослідження виявлено проблеми правового забезпечення інформаційної діяльності і запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Item
  Про інструменти та ефективність державного регулювання економіки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лазур, П. Ю.; Львівський кооперативний коледж економіки і права
  Досліджено проблему ефективності державного регулювання економіки. Вказується на основні інструменти державного регулювання економіки. Здійснюється порівняльний аналіз ефективності державного регулювання приватного і неприватного секторів економіки.
 • Item
  Оцінка економічної ефективності управління інноваційним процесом на підприємстві
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мельник, Л. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано загальновідомі методи оцінювання економічної ефективності інновацій. Внаслідок проведеного аналізу виявлено недоліки існуючих методів і розроблено методичні рекомендації до оцінювання ефективності інновацій, які позбавлені недоліків існуючих методів.
 • Item
  Місце та стан розвитку фондового ринку в економічному просторі України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Татарин, Н. Б.; Львівська державна фінансова академія
  Розкрито місце та значення фондового ринку у фінансовій системі України. Показано, які позитивні та негативні зміни відбулись за роки незалежності України та необхідність державного регулювання фондового ринку в Україні.
 • Item
  Регулювання трансформації лісопромислових підприємств на засадах галузевої кооперації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Марчук, Л. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто існуючі підходи у сучасному менеджменті до проблем регулювання трансформації підприємств на засадах галузевої кооперації. Визначені основні критерії для оцінки та методичні підходи до пошуку та вибору партнерів для галузевого кооперування під час трансформації та регулювання трансформації лісопромислових підприємств.
 • Item
  Сучасні тенденції функціонального впливу ринку цінних паперів (РЦП) на розвиток національної економіки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Легка, В. М.; Львівська державна фінансова академія
  Окреслено основні сучасні тенденції функціонального впливу РЦП на розвиток національних і світової фінансових систем. Акцент зроблено на таких функціях РЦП як : зростання мобільності коштів, включення у фінансові потоки раніше не задіяних грошових ресурсів, розширення фінансових послуг, створення нових джерел фінансування та фінансових інструментів з різними можливостями.
 • Item
  Проблеми функціонування ринку депозитів фізичних осіб в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Зозуляк, Л. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку ринку депозитів фізичних осіб в Україні, основних проблем функціонування цього ринку на сьогодні, а також запропоновані методи, які здатні збільшити притік готівкових коштів населення до банківських установ.
 • Item
  Інформація та управлінські рішення в умовах глобалізації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Данилович-Кропивницька, М. Л.; Львівський інститут менеджменту
  Стаття присвячена проблемам використання економіко-математичних моделей для отримання та збереження інформаційних потоків, а також їх використання в системі прийняття управлінських рішень.