Інформаційні системи та мережі. – 2015. – №829

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у збірнику наукових праць, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моделювання та обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, комп’ютерної та математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 829. – 415 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Зміст до Вісника " Інформаційні системи та мережі" № 829
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Розширені англомовні анотації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Соціокомунікаційна інженерія: об’єкт, предмет і методи дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кунанець, Н. Е.; Пасічник, В. В.; Федонюк, А. А.
  Науково обґрунтовано концепт “соціокомунікаційна інженерія”, окреслено об’єкт, предмет та методи дослідження нового виду інженерії, яка активно формується та є об’єктивно затребуваною у сучасному інформаційному суспільстві. The authors describe a scientific substantiation of the concept “sociocommunications engineering”, outlines the object and purpose of the study a new type of engineering, which is actively formed and is objectively demanded in today's information society.
 • Item
  Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Катренко, А. В.; Пастернак, О. В.
  Розглянуто системні аспекти проблеми оптимальності в контексті структури процесу прийняття рішень (ПР), пов’язання її з моделями та задачами ПР, теоретичні та практичні особливості оптимальних рішень. Проаналізовано ентропійні характеристики та їхній вплив на рівень оптимальності практичних рішень. Порівняно характеристики методів ПР з погляду пошуку оптимальних рішень, обґрунтовано використання методу розгалужень та границь як одного з найгнучкіших для отримання рішень за різних умов. Запропоновано загальну структуру алгоритмів відображення мети для оцінювання оптимальності рішень та наведено їх практичні застосування. The system aspects of optimality problem within the framework of the structure of decision-making process, connecting it with DM models and tasks, theoretical and practical aspects of optimal solution peculiarity were analyzed. The analysis entropic specification and their impact on the optimal level of practical decisions was made. The DM methods specifications in context of optimal decisions-making were compared, the consumption of partitioning and threshold method, as one of the most flexible for decision-making in different conditions were justified. The overall target presentation algorithm structure of optimum solutions assessment was suggested and their practical implementations were reported.
 • Item
  Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Голощук, Р. О.; Думанський, Н. О.
  Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій. This work has considered a problem of distance education and involvement in its adaptive learning system. Also free and business systems of distance education are considered.
 • Item
  Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Андруник, В. А.; Висоцька, В. А.; Чирун, Л. В.
  Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональ- них сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонована модель дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції (СЕКК) та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу комерційного контенту. Процес проектування та створення СЕКК за результатами інтернет-маркетингу є ітеративним і містить низку етапів від аналізу, проектування, розроблення плану до створення прототипу й експериментальних випробувань, починаючи з формування специфікацій, верстання, створення шаблону контенту, формування контенту та його подальшого розміщення згідно зі структурою сайта. На початкових етапах до визначення функціональних вимог і до початку процесу розроблення до процесу залучають кінцевих користувачів за допомогою листів опитування, альтернатив проектування і прототипів різного ступеня готовності. Без значних зусиль збирають цінну інформацію, одночасно викликаючи у користувачів відчуття безпосередньої участі в процесі проектування та завойовуючи їх довіру. У статті проаналізовано способи та моделі послідовності опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та виділено основні закономірності переходу від процесів формування комерційного контенту до його реалізації. Створено формальну модель систем електронної комерції, що дало змогу реалізувати етапи життєвого циклу комерційного контенту. Розроблено формальні моделі опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, що дало змогу створити узагальнену типову архітектуру системи електронної контент-комерції. Запропоновано узагальнену типову архітектуру цієї системи, що дало змогу реалізувати процеси формування, управління та реалізації комерційного контенту. На основі аналізу базових задач систем електронної контент-комерції (СЕКК) проаналізовано та узагальнено інструментальні засоби, інформаційні технології та програмне забезпечення для побудови таких систем. Розроблено функціональну схему СЕКК із підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів. Детально описано загальну архітектуру, завдання та принципи реалізації СЕКК. Описано функціональні елементи системи згідно з ГОСТ 24.204.80, ГОСТ 24.201-79, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Std 830-1998. Розроблено програмні засоби формування, управління та супроводу контенту. Подано програмні реалізації розроблених СЕКК із підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів для організації е-комерції в інтернет-газетах та інтернет-журналах. Запропоно- вано функціонально-логістичний метод опрацювання контенту як етап життєвого циклу контенту. Метод опрацювання комерційного контенту описує процеси формування та рубрикації електронних дайджестів і спрощує технологію управління комерційним контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати СЕКК. In the given article the main problems of electronic content commerce and functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed model gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic content commerce systems (ECCS) and to implement the subsystem of commercial content formation, management and support. The process of ECCS design and creation as an Internet marketing result is iterative. It contains in its structure a number of stages (from the analysis, design and development of a plan to a prototype construction and experimental tests). The latter process begins with the specifications and layout formation, content template creation, content formation and its subsequent publishing according to the site’s structure. In the initial stages (before setting functional requirements and development process initiation) regular users are involved into the process through poll letters, alternative design and prototyping of varying degrees of readiness. Thus, valuable information is collected without much effort, along with both evoking users’ sense of direct involvement in the design process, as well as winning their trust. The paper analyzes sequence methods and models of information resources processing in electronic content-commerce systems. It also allocates the basic laws of the transition from commercial content formation to its implementation. The formal model of ECCS is created, which allows the implementation in phases of the commercial content lifecycle. The developed formal model of information resources processing in electronic content-commerce systems allows us to create a generalized typical architecture of ECCS. The generalized typical architecture of ECCS is proposed in the paper, which helps implement the processes of commercial content formation, management and realization. Based on the analysis of the basic tasks of electronic content commerce system (ECCS), instrumental means, information technologies and software for constructing of such systems have been analyzed and summarized in the article. ECCS functional diagram with information resources processing subsystems has been developed. The overall architecture, objectives and principles of ECCS realization were described in details. The functional elements of the system were described according to GOST 24.204.80, GOST 24.201 79, GOST 19.201-78, GOST 34.602-89, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Std 830-1998. Software creation tools as well as management and maintenance of the content, and the software realizations of developed ECCS with information resources processing subsystems to set up e-commerce in online newspapers and journals are also presented in the article. The functional logistic method of content processing as the content life cycle stage is proposed in the given article. The method of commercial content processing describes the information resources formation and rubrication processes and simplifies the commercial content management. In the given article the main problems of functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create means of information resources processing and to implement the commercial ECCS.
 • Item
  Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних web-ресурсів у межах регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Чирун, Л. Б.; Кучковський, В. В.; Висоцька, В. А.
  Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними. У статті запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано метод управління комерційним контентом як етап життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Метод управління комерційним контентом описує процеси формування інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію управління комерційним контентом. У цій роботі проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистему управління комерційним контентом. Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів у інтернет-системах. Сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких систем. Розроблено методи та програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу. In the paper the method of integrated processing of heterogeneous information resources web-systems is described. This method is based on the model of data description as a coherent combination of data values, rules of data representation, interpretation rules and data structure. The method involves decomposition of general process into subprocesses of data values integration, data syntax integration, semantics and structure integration. The advantage of this approach is that the integration process can be performed at data metascheme level. It allows to reduce the number of access operation to very large data sets of web-systems. In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed. The method of commercial content management as the content life cycle stage in electronic commerce systems is proposed. The method of commercial content management describes the information resources forming in electronic content commerce systems and automation technology that simplifies the commercial content management. The main problems of electronic content commerce and functional services of commercial content management are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of commercial content management. The article discusses the development of unified methods and software tools for processing information resources in the Internet systems. A new approach to application and implementation of business processes is formulated for the construction of these systems. The methods and software tools of content and information resource processing are developed.
 • Item
  Процеси інформаційної технології перекладу української жестової мови на основі граматично доповненої онтології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лозинська, О. В.
  Підсумовано доробок автора з розв’язання задачі перекладу української жестової мови. Відомі лінгвістичні моделі та методи перекладу порівняно з альтернативним підходом, який розробив автор для перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології. Запропоновано метод наповнення онтологій з використанням предметно-орієнтованих мов, що дало змогу розробити граматично доповнену онтологію. Описано метод перекладу на основі граматично доповненої онтології. The article summarizes the author's contribution for translation Ukrainian sign language. We describe the model of translation used for foreign sign languages. Among these statistical models of translation, the rule-based translation models and ontology-based models are described. These models are compared with the alternative approach for translation Ukrainian sign language using grammatically-augmented ontology. The method of filling ontologies using domain-specific languages, allowing us to develop a grammaticallyaugmented ontology is described.
 • Item
  Концептуалізація понять “модель” та “моделювання” у наукових дослідженнях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кульчицький, І. М.
  Розглянуто окремі аспекти застосування методу моделювання у наукових дослід- женнях. Запропоновано філософські максими, на яких ґрунтується поняття моделі. Подано узагальнене означення моделі, її характеристики та типологію. Some particular aspects of modeling method in scientific research have been outlined in the article. Philosophic maxims on which the model concept is based were suggested. The generalized model definition, its characteristics and typology were represented in the article.
 • Item
  Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бісікало, О. В.; Висоцька, В. А.
  Проведено порівняльне експериментальне дослідження методів пошуку значущих ключових слів україномовного контенту. В основу підходу до автоматичного визначення ключових слів покладено стемінг Портера слів української мови за відстанню Левенштейна, враховано можливості використання тематичного словника та вилучення заблокованих слів. На експериментальній базі зі 100 наукових публікацій технічного спрямування порівняно з авторськими варіантами отримано числові статистичні характеристики точності результатів пошуку. This article presents the comparative experimental research of methods of relevant keywords finding in Ukrainian-language content. Based approach to automatic determination keywords Porter stemming for Ukrainian language words by distance Lowenstein, take into account the possibility of using a thematic dictionary and removal of blocked words is incorporated. On an experimental basis with 100 scientific publications of technical direction compared to the author's version received numerous statistical characteristics of precision results.
 • Item
  Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Цмоць, І. Г.; Скорохода, О. В.; Кісь, Я. П.
  Розроблено базову чотирирівневу структуру ІАСУ підприємства та вибрано такі принципи її побудови: системності, змінного складу обладнання, модульності, відкритості, сумісності, розвитку, комплексу базових проектних рішень та ієрархічності. Показано, що синтез структури ІАСУ підприємства потребує системного аналізу, дослідження наявних реалізацій ІАСУ, аналізу взаємодії в єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки й управління виробництвом і дослідження напрямів розвитку ІАСУ. Запропоновано синтез ІАСУ підприємства здійснювати на основі інтегрованого підходу та компонентно-ієрархічної технології, яка передбачає поділ процесу розроблення на ієрархічні рівні та види програмного та апаратного забезпечення. The basic 4-level structure of IACS of company has been developed. Following principles of its construction have been selected: consistency, variable composition of equipment, modularity, transparency, compatibility, development, set of basic design solutions and hierarchy. It was shown that the synthesis of IACS structure of company requires system analysis, study of existing implementations of IACS, analyzing interactions in a single information space of the enterprise business processes, technical training and production management and research of directions of IACS development. It has been proposed to implement synthesis of IACS of company based on an integrated approach and componenthierarchical technology which envisages division of the development process into hierarchical levels and types of software and hardware.
 • Item
  Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тавров, Д. Ю.; Чертов, О. Р.
  Показано, що задачу забезпечення групової анонімності даних можна розглядати як узагальнену задачу пошуку потоку мінімальної вартості в мережі, на архітектуру якої накладено нечіткі обмеження. Для розв’язання цієї задачі запропоновано нову інформаційну технологію. Результати застосування технології проілюстровано за допомогою прикладу на основі реальних даних. In the paper, it is shown that the task of providing group anonymity can be treated as a generalized minimum cost flow problem, where fuzzy restrictions are imposed on the network architecture. To solve this task, a novel information technology is proposed. Results of applying this technology are illustrated with a real data based example.
 • Item
  Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пасічник, В. В.; Шестакевич, Т. В.
  Досліджено особливості сучасного розуміння освіти як учнецентрованого та студенто-центрованого навчання, зорієнтованого на результат. Індивідуалізація навчання повинна враховувати психофізичний розвиток особи, її здібності та особливі освітні вимоги для забезпечення сприятливих умов усебічного розвитку. Запропоновано концепт поняття індивідуального освітнього маршруту особистісно-орієнтованого навчання впродовж життя, індивідуальної навчальної траєкторії, інформаційно-комунікаційних засобів інклюзивного навчання. Проаналізовано особливості застосування інформаційно-комунікаційних засобів для супроводу інклюзивного навчання як різновиду особистісно-орієнтованого навчання. Викладено основні вимоги до дорадчої системи інформаційно-технологічного супроводу особистісно-орієнтованого навчання, визначено основних учасників такого процесу. Дорадча система особистісно-орієнтованого інклюзивного навчання дає змогу полегшити роботу учасників такого процесу та вдосконалити його. The features of the modern understanding of education as a learning-centered resultoriented learning are described. The learning individualization takes into account the psychophysical development of the person, its abilities and special educational requirements in order to ensure favorable conditions for the full development of the personality. The concepts of individual educational route of student-centered learning throughout life, the individual educational trajectory, and the information-communication tools for inclusive teaching were proposed. The features of use of information and communication tools to support inclusive education as a form of learner-centered learning were analyzed. The main requirements for recommender systems of information technology support of learner-centered education were outlined, and the main participants of this process were identified. The recommender system of learner-oriented inclusive education gives the opportunity to facilitate the work of participants of this process and to make improvements.
 • Item
  Метод прогнозування гетероскедастичних процесів з використанням синтезованих поліноміальних нейронних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Литвиненко, В. І.; Кожухівська, О. А.; Фефелов, А. О.
  Запропоновано метод пошуку функціональних залежностей у динамічних систе- мах за набором вхідних даних, за допомогою гібридного клонального алгоритму і синтезованої за допомогою клонального алгоритму поліноміальної нейронної мережі. Запропоновано технологію побудови моделей гетероскедастичних процесів. This paper proposes a method of finding functional relationships in dynamical systems on the set of input data by clonal hybrid algorithm and clonal synthesized using polynomial algorithm neural network. The technology of building models heteroscedastic processes.
 • Item
  Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Литвин, В. В.; Гопяк, М. Я.; Оборська, О. В.; Вовнянка, Р. В.
  Розглянуто метод побудови інтелектуальних агентів з використанням онтологічного підходу. Здійснено класифікацію таких агентів з погляду їх функціонування на основі онтологій. Розроблено математичне забезпечення функціонування інтелектуальних агентів, яке ґрунтується на адаптивних онтологіях. Модель адаптивної онтології визначено як розвиток класичної моделі онтології додаванням ваг важливості понять та відношень, які зберігаються в онтології. In the article the problem of building intelligent agent whose knowledge base core is ontology has been solved. Classification of those systems according to their functioning has been done. For each class appropriate mathematical software has been developed. Intelligent agent models which functioning is based on the ontology has been investigated. The concept of adaptive ontology has been introduced. The model of adaptive ontology is considered as development of the classic model by adding importance weights of the concepts and relations that are stored in the ontology.
 • Item
  Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу системи клієнт-серверної архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Левус, Є. В.; Шалак, М. І.; Вітоль, О. Я.
  Розглянуто аспектно-орієнтоване програмування як метод інженерії програмного забезпечення для підвищення супроводжуваності клієнт-серверних програмних систем. Наведено результати перепроектування раніше створеної системи на основі об’єктно-орієнтованої технології з метою локалізації наскрізної функціональності. Використано відповідні метрики коду для порівняння ефективності об’єктно-орієнтованої та аспектно-орієнтованої реалізацій цієї системи. Виявлено найбільш та найменш ефективні аспектно-орієнтовані реалізації функціональності клієнт-серверної системи. In this article an aspect-oriented programming is considered as a software engineering method for providing maintenance of client-server software systems. The results of redesign system from object-oriented to aspect-oriented by separation of cross-cutting functionality are shown. The relevant code metrics are used to compare object-oriented and aspect-oriented implementations of the system. There have been detected the most and the least effective aspect-oriented implementations of functionality of the client-server system.
 • Item
  Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кравець, П. О.
  Розроблено ігрову модель самоорганізації мультиагентних систем в умовах невизначеності. Наведено формулювання стохастичної ігрової задачі, визначено критерії самоорганізації стратегій гравців, розроблено рекурентний метод, алгоритм та програмні засоби, що навчають мультиагентну систему імітувати синхронізоване ритмічне світіння колонії комах-світлячків. The game model of multi-agent systems of self-organizing in the conditions of uncertainty is developed. The formulation of a stochastic game problem is carried out, criteria of self-organizing of strategies of players are defined, a recurrent method, algorithm and software of learning of multi-agent system to simulate the synchronised rhythmic luminescence of a colony of fireflies are developed.
 • Item
  Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Камінський, Р. М.; Бігун, Г. В.
  Розкрито поняття рекурентної діаграми як матриці близькості між зображальними точками фазового портрета на фазовій площині для коротких часових рядів. Наведено формули побудови рекурентних діаграм та результати застосування запропонованого методу побудови рекурентних діаграм у середовищі табличного процесора MS Exсel. Як ілюстративний матеріал використано три типи сигналів: гармонічний, меандр і трикутний та ці самі сигнали з накладеним на них рівномірно розподіленим шумом. Результати мають істотне практичне значення, оскільки метод рекурентних діаграм ще не набув поширення в Україні, проте легко реалізується в табличному середовищі. The recurrence plot concept was disclosed as a proximity matrix between phase space depicting points on phase area for time series. Recurrence plots construction equations and application results of suggested method are given in the MS Excel. Three types of signals: harmonic, meanders, triangular are used as a graphical material and even noise distribution is imposed on this signals. Results have significant practical value, because recurrence plots method is not widely spread in Ukraine, however it is easy to implement in spreadsheet.
 • Item
  Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Євланов, М. В.; Васильцова, Н. В.; Панфьорова, І. Ю.
  Розглянуто моделі та методи, використання яких дає змогу розв’язати задачу синтезу опису архітектури інформаційної системи. Розроблено метод синтезу варіантів опису архітектури інформаційної системи. Запропоновано теоретико-ігрову модель синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи. Розглянуто особливості використання синтезованого опису для визначення проектних обмежень. This paper describes the models and methods, the use of which can solve the problem of synthesis of architecture description of information system. The method of synthesis of options of architecture description of information system was developed. A game-theoretical model describing the synthesis of rational architecture describe of information system. Features of using synthesized description to determine project constraints are described.
 • Item
  Координація процесу тифлокоментування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Демчук, А. Б.
  Описано розроблення математичного забезпечення процесу тифлокоментування. Для цього використано теорію координації. Структура координаційної задачі полягає в отриманні глобального розв’язку задачі, який є результатом узгодження розв’язків підзадач між собою. Це є основним критерієм досягнення мети координації багаторівневої інформаційної системи. Координація процесу тифлокоментування – система вибирає місце у відеоконтенті, доступне для начитування тифлокоментарів (відповідних коментарів для осіб з вадами зору, які допомагають їм зрозуміти сюжет відеоконтенту, який в цей час транслюється на екрані), опісля координатор “позначає” ці місця для вставлення тифлокоментарів. The development of mathematical support process of typhlocomment is described. To do this, the theory of coordination is used. The structure of the coordination problem is to obtain a global solution to the problem, which is the result of coordination solutions subtasks among themselves, and this is the main criterion for the goal coordinated multilevel system. The coordination process of typhlocomment is when the system chooses to place in the video content available for typhlocomments (comments relevant to people with visual impairments, which give them an understanding of video scene that at any given time is broadcast on the screen), later, coordinator “means” these places for insert typhlocomments.