Проблеми економіки та управління. – 2012. – №725

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішенням актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори велику увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 416 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  Розмежування адміністративних та управлінських витрат підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чепіль, Б. А.
  Виокремлено основні ознаки для розмежування понять “менеджмент”, “адміністративний менеджмент” та “управління”, “менеджер” та “адміністратор”. На основі виявлених характеристик та критеріїв зроблено спробу розділити адміністративні витрати та управлінські витрати підприємств. Наведено практичний приклад розподілу адміністративних та управлінських витрат на підприємстві газової промисловості. Проаналізована динаміка зміни управлінських та адміністративних витрат на підприємстві газової промисловості. The article singled out the main features for distinguishing the concepts of “management” and “administrative management”, “manager” and “administrator.” Based on the identified performance criteria and attempts it was tried to share administrative costs and administrative costs for businesses. Also it was showed the practical example of the distribution of administrative and management costs of the company's gas industry. Author of the article was analyzed dynamics of management and administrative expenses in the company's gas industry.
 • Item
  Еколого-економічні витрати: їх структура, суть та значення у загальновиробничих процесах підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Берлінг, Р. З.; Гавран, В. Я.
  Проаналізовано еколого-економічні витрати і детально описано їх структуру. Визначено значення економічних витрат від забруднення навколишнього середовища, а також їх питому вагу в структурі загальновиробничих витрат підприємства, що може слугувати критерієм для оцінювання екологічної стійкості підприємства і використовуватися під час оцінювання економіко-екологічного потенціалу підприємства. The analysis of ecologically-economic costs and their detailed structure are given in the article. The role of economic costs of environmental pollution and their share in the enterprise production costs structure is identified that can be a criterion to assess the ecological sustainability of enterprise and used in assessing the ecologically-economic potential of the enterprise.
 • Item
  Позабалансовий облік у сучасній інформаційній системі підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бачинський, В. І.; Білинська, Н. Є.
  Розглянуто суть інформаційної системи підприємства; охарактеризовано порядок формування, вимоги щодо облікової інформації та її місце в управлінні; досліджено зміст, важливість відомостей, що розкриваються на позабалансових рахунках та їх розширення відповідно до сучасних потреб користувачів. The article considers the core issues of the enterprise information system, describes the order of its formation and the requirements necessary for the accounting information as well as its place in the management process. The article also investigates the content and the importance of the information revealed in the off-balance sheet accounts and their supplementing in accordance with the contemporary needs of the users.
 • Item
  Управління ресурсами в розробці ІТ-систем на основі декомпозиції архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Калмиков, А. В.
  Розглянуто проблеми забезпечення ефективного управління ресурсами у проектах розроблення складних інформаційних систем. Пропонується розглядати забезпечення ресурсами таких проектів, враховуючи групи характеристик та властивостей (страти) і декомпозицію об’єктів проектування на неподільні компоненти. Це дає змогу точніше оцінювати потреби у спеціалізації та кваліфікації виконавців. The paper considers problems of effective resources management in the development projects of the complicated information systems. It is proposed to consider the resources provisioning for such projects, taking into account groups of characteristics and properties (stratums) and the decomposition of designed objects onto indivisible components. This allows estimate more accurately needs for specialization and skills of performers.
 • Item
  Сутність та необхідність банківського ризик-менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Аксьонов, І. М.; Антонюк, О. І.
  Оскільки банківська діяльність вважається однією з найризикованіших, то існує потреба розроблення і запровадження прийнятних і перевірених методів оцінювання ризиків для можливості ефективного управління ними. Для того, щоб банківська установа могла забезпечувати власну прибуткову діяльність і позитивний імідж, вона повинна займатись впровадженням та вдосконаленням ризик-менеджменту. Since banking is one of the most risky, there is a need to develop and implement reasonable and proven methods of risk assessment to enable effective management. To banking institution could provide their own profitable and positive image, it needs an introduction and improvement of risk management.
 • Item
  Роль залізничного транспорту в забезпеченні економічної безпеки України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Широкова, О. М.; Тимофєєва, Т. О.
  Визначені теоретичні та практичні основи рівня впливу залізничного транспорту на забезпечення економічної безпеки України. Визначені тенденції зміни показників національної економіки і залізничного транспорту, виявлена необхідність обов'язкового обліку індикаторів роботи транспорту як важливого блоку у системі національної безпеки. In the articles theoretical and practical bases of level of influence of railway transport are certain on providing of economic security of Ukraine are determined. The indexes change tendencies of national economy and railway transport are determined, the necessity of obligatory account of work of transport is educed as an important block in the system of national safety.
 • Item
  Особливості діяльності промислових підприємств в умовах виконання індивідуальних замовлень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Красуляк, М. М.
  Розглянуто теоретичні основи масової індивідуалізації попиту, змодельовано позиціонування масової індивідуалізації підприємства у виробничому просторі, проаналізовано процес обслуговування замовника продукції масової індивідуалізації на підприємстві. The theoretical foundations of mass individualization of demand are investigated. The positioning of mass individualization enterprises in the manufacturing space are modeled, the process of servicing of mass customer production individualization of the company is analysed.
 • Item
  Вітчизняні університети на ринку інновацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чухрай, Н. І.; Сальник, Ю. П.
  Розглянуто особливості формування ринкового середовища комерціалізації науково-технічних розробок вищих навчальних закладів. Виявлено основні бар’єри на шляху комерціалізації інновації. Сформульовано для обговорення питання щодо того, чи потрібно в університетах з вчених робити підприємців. The questions peculiarities of the market environment for commercialization of scientific and technical developments in higher education are investigated in the article. The main barriers to commercialization of innovations are identificated. Delivered to discuss whether university scientists must to do business.
 • Item
  Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петрович, Й. М.; Галаз, Л. В.
  Ефективність і успішність інноваційних процесів у промисловості значною мірою залежить від професійної підготовки, кваліфікації, ділових і особистих якостей трудового потенціалу, який, як правило, у виробничій діяльності поводиться неоднозначно і не зажди готовий до сприйняття та реалізації нововведень, що зумовлює необхідність пошуку сучасних способів та механізмів мотивації трудового потенціалу промислових підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності їх діяльності. The effectiveness and success of innovation processes in industry largely depends on the training, skills, business and personal qualities of labor potential, which is usually in the production of handles ambiguous and not always ready to accept and implement innovations. In connection with this problem of finding modern ways and mechanisms to motivate labor potential becomes particularly important in today's conditions for making effective management decisions to address the crisis and increase the economic security of industrial enterprises.
 • Item
  Модель оцінки інноваційних проектів як основа створення ланцюга доданої вартості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Новаківський, І. І.; Соляник, Л. С.
  У статті описано розроблення моделей оцінки нововведень у ланцюгах доданої вартості під час управління інноваційними процесами. Основним завданням, поставленим у цій роботі, є розроблення механізмів розрахунку ефективності інновацій шляхом застосування елементів ланцюга доданої вартості, що в сучасних умовах є обмеженими для використання. The article is sanctified to development of models of estimation of innovations in the chains of value-added at a management innovative processes. A basic task, put in this work, is development of mechanisms of calculation of efficiency of innovations by application of elements of chain of value-added, that in modern terms is limited for the use.
 • Item
  Інтелектуальні інформаційні модулі логістичних інформаційних ситем, як інструмент досягнення стратегічно-операційної синергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Надашкевич, В. О.
  Розглянуто значення програмних модулів – інтелектуальних агентів в удосконаленні логістичних інформаційних систем підприємств для поліпшення їх функцій забезпечення об’єктивною управлінською інформацією, підтримки прийняття рішень,оптимізації витрат та досягненні стратегічної єдності. Розглянуто останні наукові праці,дослідження автора на підприємствах України та Польщі, окреслено перспективи подальших спостережень та інтердисциплінарних досліджень. The article considers the role of program modules – intelligent agents in the development of logistics information systems at enterprises to improve their functions of providing objective management information, decision support, optimization of costs and achieving strategic unity. Considered the latest scientific works, author observation and research at Ukrainian and Polish firms, outlines the prospects for further observations and interdisciplinary research.
 • Item
  Інноваційна діяльність як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лабунська, С. В.
  На основі монографічного аналізу категорії “інновація”, а також похідних від неї понять: інноваційна діяльність, інноваційний тип розвитку, інноваційний потенціал, інноваційний продукт; розкрита сутність та запропоновано використовувати в економічних дослідженнях поняття “інноваційна спроможність підприємства”. Визначено вплив результатів інноваційної діяльності на рівень економічної безпеки підприємства та доведено існування множинного зв’язку між економічною безпекою та інноваційною активністю підприємства. Based on monograph analysis of the economic category “innovation” and derivative conceptions, such as innovative activity, innovative development, innovative potential, innovation product; the conception of “enterprise innovation capacity” is grounded, discussed and proposed for employing in economic researches. The paper proves the impact of innovative activity on the level of economic security of enterprise and reveals multiple link between economic security and enterprise innovative activity.
 • Item
  Графічно-кількісне моделювання стану економічної захищеності промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хома, І. Б.
  Запропоновано методику графічно-кількісного моделювання стану економічної захищеності промислових підприємств, що дає змогу гнучко відреагувати на різноманітні зміни в економічній ситуації господарюючих суб’єктів однієї галузі через механізм трансформації якості інноваційної та інвестиційної складових у системі інтегрованого захисту підприємницької діяльності у числовий модифікатор оцінювання. Technique of graphics-quantitative modeling of economic protectability state of industrial enterprises is proposed which allows flexibly to respond to various changes in the economic situation of business entities of one industry by means of transformation mechanism of the quality of innovative and an investment component in the integrated protection of entrepreneurial activity into a numeric modifier.
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 725
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Концептуальні засади логістики складування АПК
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Потапова, Н. А.; Качуровський, С. В.
  Розглянутий системний підхід до розроблення концептуальних засад теорії та практики логістичного управління складуванням в АПК. Складування подається як інтегрована складова частина логістичного ланцюга поставок на підставі концептуальних положень логістики. The considered approach of the systems is to development of conceptual principles of theory and practice of logistic management warehousing in AIC. Warehousing is given as component part of logistic chain of deliveries is integrated on the basis of conceptual positions of logistic.
 • Item
  Конкурентна стратегія на засадах нового маркетингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Юринець, О. В.; Марущак, О. Я.
  На основі актуальної концепції прогнозування тенденцій на ринку Trend-Watching та основних аспектів стратегії “блакитних океанів” розглянуто реальні приклади використання “антиідей” у закладах сфери обслуговування в Україні. Сформульовані основні принципи, які забезпечують успішність стратегії “блакитних океанів” на прикладі мережі українських ресторанів “ФЕСТ. Сформульовано рекомендації щодо доцільності використання цієї стратегії. The article is based on current concepts of forecasting market trends, which is called Trend-Watching and also on fundamental aspects of the “blue oceans” strategy analyzed real examples of “anti ideas” in the service sector establishments in Ukraine. The main principles that ensure successes of the “blue ocean” strategy were formulated in the article. Object of research is Ukrainian Restaurant chain – “Fest”. Recommendations on the feasibility of using this strategy were formulated in the article.
 • Item
  Ефективність внутрішньої складової корпоративної соціальної відповідальності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дзюба, О. М.; Зюзіна, В. П.
  Розглянуто внутрішні складові системи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), проаналізовано сучасні теоретичні основи визначення ефективності впровадження КСВ, показники оцінювання ефективності, запропоновано та обґрунтовано виокремлення внутрішніх складових КСВ та визначення їх ефективності саме для персоналу підприємства. The article is analyzed the internal components of corporate social responsibility (hereafter – CSR), the theoretical foundations of modern definition of the effectiveness of CSR performance evaluation of efficiency is proposed and justified the selection of internal components of CSR and determine their effectiveness is for company staff.
 • Item
  Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чернобай, Л. І.; Кишеня, П. Б.
  Розглянуто основні підходи до формування поняття “інноваційний потенціал системи управління”. Запропоновано структуру інноваційного потенціалу системи управління та розглянуто характеристику її елементів. Розглянуто принципи формування структури інноваційного потенціалу системи управління. The main approaches to the formation of the concept of “innovation capacity management system.” The structure of the innovation capacity of the control system and examine the characteristics of its elements. Formed by the principles of structure formation of innovative building management systems.
 • Item
  Принцип соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гальчак, Х. Р.
  Узагальнено основні теоретичні положення і визначено особливості соціально-орієнтованого менеджменту в умовах трансформаційних процесів економіки України. Наведено основні аргументи, що стимулюють розвиток соціального управління підприємством.Розглянуто принцип соціальної відповідальності як важливого елемента соціально-орієнтованого менеджменту та його значення у становленні соціального менеджменту. The basic theoretical principles and peculiarities of social-oriented management in the transformation processes of economy of Ukraine are generalized. The basic arguments that encourage the development of social enterprise management are shown. The principles of social responsibility as an important element of socio-oriented management and its role in the development of social management are investigated.