Проблеми економіки та управління. – 2001. – №425

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників факультету економіки і менеджменту Державного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та закордонних вищих закладів освіти. Розглядаються актуальні питання економіки, а саме інвестиційного забезпечення розвитку її реального сектору, формування конкурентної стратегії підприємств, впровадження інноваційних процесів в сучасних умовах, визначення перспектив розвитку грошово-кредитної політики нашої держави, а також проблеми управління, серед яких функціонування підприємств в нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетингового аналізу, логістичних методів та контролінгових заходів, стимулювання інноваційної діяльності у виробничих системах. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих закладів освіти і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – № 425 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 383 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 77
 • Item
  Банківський менеджмент в сучасних умовах розвитку банківської системи України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кирилюк, Р. Р.
  Проаналізовано фактори, що впливають на розвиток банківської системи України в сучасних умовах. Запропонована класифікація банківського менеджменту за об’єктами впливу. Визначено і обґрунтовано зміст фінансового та адміністративного менеджменту банку з метою забезпечення високого рівня фінансової системи України. The factors, that have influence on the Ukrainian banking system development, were analyzed in this article. It was suggested to clasificate banking management depending of the object of influence. It was determinated and ensured the content of the bank financial management and bank administrative management in order to ensure the high level of Ukrainian financial system.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю продукції: формування іміджу товару
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ухачевич, Я. П.
  Подано результати маркетингового дослідження із визначення бажаного для побутових споживачів асортименту послуг та рівня обслуговування з боку газорозподільних компаній на регіональному ринку газу. Проаналізовано причини незадоволення побутових споживачів рівнем обслуговування розподільних компаній. Основними новаціями слід вважати диференціацію тарифів на послуги з транспортування газу та створення телефонної інформаційно-довідкової служби. The results of marketing research on a theme “ Definition desirable for the household consumers of assortment of services and degree of service by the gas companies in the regional market of gas ” are submitted. The reasons of displeasure of the household consumers by a degree of service of the gas companies are analysed. As the basic results it is necessary to consider creation of a telephone directory service and differentiation of the tariffs on services in transportation of gas.
 • Item
  Роль інновацій в подоланні кризових явищ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Банах, Ю. В.; Коркуна, І. І.; Драбик, В. А.
  Розглянуто причини виникнення кризового становища вітчизняних підприємств, умови його подолання. Обґрунтовано роль інновацій в подоланні кризових явищ. The reasons of crisis situation rise of native enterprises, flowing conditions and owercoming of crisis situation are consideced in the article. The innowations role in crisis occurence overcoming is subsantiated.
 • Item
  Тенденції розвитку ринку малої побутової техніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Демчук, В. Є.; Мамчин, P. O.; Кріль, Ю. Т.
  Розглянуто попит і пропозицію товарів малої побутової техніки, особливості комерційної діяльності на цьому ринку і перспективи його подальшого розвитку. The article is dedicated to examination of state of demand and suggestion of goods of small domestic equipment and to the peculiarity of trade activities at the present market and to perspective its further development.
 • Item
  Встановлення потенційних переваг від синергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Коломієць, О. В.
  Розглянуто вплив синергічних взамозв’язків, що виникають на рівні підрозділів різних організацій за рахунок утворення об’єднання цих організацій, на їх діяльність. Запропоновано перелік показників, які відображають існування синергічних ефектів. Розроблено методику розрахунку сумарного показника впливу потенційної синергії на діяльність організації, зокрема на такі 'її сфери, як управління, виробництво, логістика та збут. The article is dedicated to analysis of the synergie intrecation influence on the firms activity. It arises at the subdivisions level of different firms owing to formation of their association. The list of indicators which reflect synergic effects is proposed. The methodic of estimation of the summary indicator of the synergic influence on firms activity, specifically on management, production, logistic and sales, is worked out.
 • Item
  Логістична стратегія підприємства: концепція і технологія формування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Князевська, О. В.
  Розглянуто можливості застосування логістики при формуванні підприємством базової стратегії та стратегії конкуренції, що приводить до продуктивнішого використання наявних у підприємства внутрішніх ресурсів. Наголошується на особливій актуальності такого підходу в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Possibilities of logistics application while formulating the basic strategy of the enterprise and the strategy of competition that leads to a more profitable usage of the inner resources of the enterprise are considered. A special stress is laid on the actuality of such an approach in the conditions of unstable environment.
 • Item
  Організаційні зміни в управлінні підприємством
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Чорнописька, Н. В.
  Розглянуто об’єктивні умови реструктуризації ВАТ “Іскра”. Рекомендується логістично зорієнтована організаційна структура підприємства, аналізуються умови 'її дієвості. The objective conditions of restructurazation VAT “Iskra” are considered in this article. The organization structure with logistics orientation are recommended. Conditions to work this orgstructure is determined.
 • Item
  Оцінка організації управління накладними витратами на вітчизняних промислових підприємствах та напрямки його вдосконалення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кміть, В. М.
  Розглянуто проблеми управління накладними витратами, до яких, як відомо, належать витрати на утримання і експлуатацію машин та устаткування, загально- виробничі, загальногосподарські і позавиробничі витрати. Висвітлено стан діючої на вітчизняних промислових підприємствах системи управління накладними витратами, основними складовими якої є прогнозування, планування, облік, аналіз та поточний контроль, а також пропонуються методи її удосконалення. Then article divided the problems of management overhead expenses, which contain of equipments service, general operating, administrative and distribution expenses. Illuminated of real state management systems overhead expenses on domestic enterprises what contain forecasting, planning, accounting, analyzing and controlling. The goal aim that article is proposed improvement this system.
 • Item
  Умови формування логістичних інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Карий, О. І.
  Розглянуто підготовку до впровадження інформаційних систем для організації управління підприємством на засадах логістики. This article describes the process of the informational system implementation preparation for organization of an enterprise management on the basis of Logistics.
 • Item
  Основні складові елементів державної політики в інноваційній сфері
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Панас, Я. В.
  Зроблено спробу визначити основні складові елементів, що забезпечують ефективність державної інноваційної політики. Проаналізовано їх сучасний стан та запропоновано можливі шляхи покращання. In the article the attempt is made to define main composite elements, which ensure efficiency of state innovative policy. The analysis of their present state is accomplished and possible ways for their improving are offered.
 • Item
  Оцінка адаптаційного розвитку підприємства в процесі переходу до ринкових умов господарювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Грибик, І. І.
  Основними проблемами розвитку українських підприємств в умовах переходу до ринку є недостатнє обґрунтування управлінських рішень адаптаційного характе¬ру у фінансовому, виробничому, кадровому менеджменті, маркетингу. The basic problems of ukrainian enterprises development in conditions of marked conversion are insufficient substantiation of management decision adaptive nature in financial, industrial, regular management, marketing.
 • Item
  Маркетингові дослідження ринку побутових споживачів природного газу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Шандрівська, О. Є.
  Подано результати маркетингового дослідження із визначення бажаного для побутових споживачів асортименту послуг та рівня обслуговування з боку газорозподільних компаній на регіональному ринку газу. Проаналізовано причини незадоволення побутових споживачів рівнем обслуговування розподільних компаній. Основними новаціями слід вважати диференціацію тарифів на послуги з транспортування газу та створення телефонної інформаційно-довідкової служби. The results of marketing research on a theme “ Definition desirable for the household consumers of assortment of services and degree of service by the gas companies in the regional market of gas ” are submitted. The reasons of displeasure of the household consumers by a degree of service of the gas companies are analysed. As the basic results it is necessary to consider creation of a telephone directory service and differentiation of the tariffs on services in transportation of gas.
 • Item
  Проблеми встановлення критерію конкурентоспроможності таксомоторного підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ярошевич, Н. Б.
  Проаналізовано відомі критерії конкурентоспроможності підприємств - прибутковість, темп росту, позиції на ринку та конкурентоспроможність послуг як проблеми встановлення критерію конкурентоспроможності вітчизняного таксомоторного підприємства. The article deals with income, rate of growth, market position and service competitiveness using problem research as criteria of taxi-transport company competitiveness.
 • Item
  Формування моделі регіонального управління у секторі малих форм господарювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ситник, Й. С.
  Досліджується регіональний механізм управління розвитком малого підприємництва. Пропонуються принципи та функції управління у сфері малого підприємництва, організаційна структура регіонального органа управління та підхід до формування окремих його ланок. The regional mechanism of management of development of small business is investigated. The principles and control functions in an orb of small business, organizational structure of a regional organ of management, and approach to shaping separate links of an organ of management are offered.
 • Item
  Бази даних маркетингової інформації на ринках промислових товарів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Титаренко, В. Є.; Білик, М. В.; Васелевскі, М.
  Описано можливу структуру та можливості бази даних підприємства, що діє на промисловому ринку. In the article is described possible structure and opportunities of a database of the enterprise, which acts in the industrial market.
 • Item
  Вплив процесів інформатизації на організаційну структуру підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Новаківський, І. І.
  Проаналізовано еволюцію організаційної структури управління в умовах темпів масового впровадження інформаційних технологій, що зростають. In the article the analysis of process of changes of aircraft attitude of organizational frame of control in conditions of increasing paces of a mass intrusion of information technologies is resulted.
 • Item
  Визначення тенденцій розвитку ринку взуття України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Мамчин, М. М.; Шмагло, Н. І.
  Розглянуто стан попиту і пропозиції на ринку взуття України, а також основні тенденції і перспективи розвитку цього ринку. The condition of the demand and supply in the market of footwear of Ukraine is considered in article, and also the review of the basic tendencies and prospects of development of this market is carried out.
 • Item
  Перспективи розвитку виробництва і ринку полімерів в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Паробецька, І. М.; Дараганова, С. В.
  Розглянуто споживчі властивості полімерів і переваги їх у використанні різними галузями народного господарства, а також перспективи формування ринку полімерів в Україні. The consumer characteristics of polymers, their advantages in uses by different branches of national economy, and prospects about formation of the market of polymers in Ukraine are considered in article.
 • Item
  Інновації та їх забезпечення в електроенергетиці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Косар, Н. С.; Ковальчук, А. Є.
  Розглянуто основні напрямки інноваційної діяльності в електроенергетиці та можливі джерела їх фінансування з позиції концепції соціально-етичного маркетингу. The main directions of innovation activity in the eletroenergetics and possible sources of their investments on conception position of social-ethical marketing were discussed.
 • Item
  Перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Автономної Республіки Крим
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Солдатова, С. О.
  Розглянуто шляхи і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу АР Крим, даються практичні рекомендації щодо проведення реформ. In paper the ways and development perspectives of recreation-tourist complex of Autonomous Republic Crimea are considered. Practical reforms laying recommendations are given.