Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2000. – №398

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка""

У Віснику опубліковано роботи науковців Національного університету “Львівська політехніка”, інших зарубіжних та українських вчених в царині розробки та застосування комп’ютерних систем проектування. Розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – № 415 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор І. І. Мотика. – 251 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Аналіз нестаціонарних процесів теплообміну в МЕП з кристалом на жорстких виводах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Левус, Є. В.; Федасюк, Д. В.
  В умовах інтенсивного росту ступеня інтеграції елементів МЕП завдання визначення температурного розподілу набуває все більшого значення. Подається математична модель нестаціонарних температурних полів у конструкціях МЕП з кристалами на жорстких виводах. Наводиться схема аналітично-чисельного методу розв’язування крайової задачі теплообміну. Отримані результати були перевірені методом теплоелектричної аналогії.
 • Item
  Алгоритми та НВІС-структури для добування квадратного кореня
  (2000) Цмоць, І. Г.
  Запропоновано алгоритми, розроблено НВІС-структурн конвеєрних пристроїв добування квадратного кореня та проведено оцінку їх основних характеристик.
 • Item
  Дослідження параметрів стратегії автоматичного трасування провідників в САПР PCAD
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Панчак, Р. Т.; Лобур, М. В.; Готра, З. Ю.; Григор'єв, В. В.
  Розглядаються експериментальні дослідження впливу основних параметрів стратегії на результати автоматичного трасування провідників друкованих плат в САПР PCAD.
 • Item
  Стратегії та алгоритми макротрасування ПЛМ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мелыник, Р. А.; Коротєєва, Т. О.
  Розглянуто проблеми з’єднань програмованих логічних матриць в умовах багатокритеріальності. Запропоновані нові стратегії зменшення затримки розповсюдження сигналу.
 • Item
  Концептуальна та об’єктна моделі системного середовища САПР гібридних інтегральних схем «TOPOS»
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Корпильов, Д. В.; Ткаченко, С. П.
  Розглянуті концептуальна та об’єктна моделі системного середовища конструкторського проектування САПР гібридних інтегральних схем “TOPOS’. Системне середовище реалізує узагальнену концепцію моделювання, яка подібна діакоптиці Крона та є системою класів об’ єктів, яка виражає основні її поняття.
 • Item
  Автоматична оптимізація розміщення за критерієм рівномірності розподілу елементів на підшарку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ткаченко, С. П.; Якименко, В. І.
  Приведено опис методики, за допомогою якої здійснюється автоматичне перерозміщення різногабаритних елементів та компонентів з метою їх рівномірного розташування на підшарку мікрозбірки.
 • Item
  Діакоптичний підхід до моделювання механічних систем із розподіленими параметрами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Каркульовський, В. І.; Мотика, І. І.
  На прикладі плоских конструктивів розглядаються особливості застосування методів діакоптики при моделюванні механічних систем із розподіленими параметрами.
 • Item
  Оптоелектронний перемикач для комп’ютерної техніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Вуйцік, В.; Готра, 3.; Котира, А.; Смоляж, А.
  Викладена концепція оптоелектронного перемикача з використанням кристалів з подвійним променезаломленням, рідкокристалічних структур лінії затримки, а також лінзового модуля, з’єднуючого багатомодові світловоди. Наведено дослідження складових елементів, які дозволили визначити передавальні параметри перемикача.
 • Item
  Адаптивний метод формування радіометричних зображень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Клепфер, Є.; Прудиус, І.; Голотяк, Т.
  Розглянуто адаптивний метод формування радіометричних зображень. Проведено порівняльний аналіз методів формування зображень на основі l2 -похибки.
 • Item
  Пакет процедур для розв’язання оптимізаційних задач методом гілок та границь
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Нестор, Н. І.
  Розглядаються практичні аспекти реалізації методу гілок та границь. Наводиться структура пакета процедур для виконання основних операцій при розв’язанні оптимізаційних задач. Пакет спроектований як програмне ядро, яке може використовуватися для різноманітних задач вичерпного пошуку із поверненнями.
 • Item
  Оцінка ефективності використання методики багатофакторного машинного експерименту для синтезу спрощених моделей ІС
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Казимира, І.; Близнюк, М.
  Розглянуто методику побудови спрощених моделей інтегральних схем на основі проведення машинних багатофакторних експериментів на повній моделі схеми. Проведено оцінку ефективності використання методики синтезу спрощених моделей на основі машинних БФЕ у процедурах оптимального проектування. Визначено область ефективного застосування ПФЕ 2к , ДФЕ 2кр.
 • Item
  Метод корекції дисперсійних спотворень і згасання в механічному перетворювачі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Качмарек, З.; Дробніца, А.
  Подано дослідний метод корекції спотворень, викликаних дисперсією, а також згасання у в’язкопружному механічному перетворювачі. Суть методу полягає в дослідному визначенні поширювальних властивостей перетворювача, описуваних дисперсійною кривою і згасанням. Для визначення дисперсійної кривої перетворювача використано перетворення Wavelet, а згасання визначене зі спектральної передавальної функції відрізку перетворювача. Для верифікації запропонованого методу експериментально досліджувалося відтворення імпульсних тисків, створюваних електричними розрядами у воді. Подано результати цих досліджень.
 • Item
  Синтез алгоритмів детектора ЧМ-сигналів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Тимощук, П. В.
  Синтезовано алгоритми детектора частотно-модульованих гармонічних сигналів. Детектор призначений для функціонування в області середніх частот несучих коливань. Алгоритми синтезуються на основі побудови дискретних та аналогових макромоделей детектора. Функціональна та структурна схеми пристрою конструюються на базі ланок затримки за часом, функціональних перетворювачів, диференціаторів та інтеграторів.
 • Item
  Поширення модульованих за частотою солітонових імпульсів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Качмарек, Т.
  Розглянуто поширення ультракоротких оптичних імпульсів з мерехтінням у нелінійному світловоді без втрат. Нелінійне рівняння Шредінгера розв’язується чисельним двокроковим спектральним методом для загальних початкових умов. За допомогою усереднюючого фільтра зі змінним вікном і алгоритму часткової екстраполяції оцінено критичне значення параметра мерехтіння у випадку, коли вхідним імпульсом є імпульс у вигляді гіперболічного секанса.
 • Item
  Архітектура процесорів швидких ортогональних перетворень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мельник, А. О.; Аль-Кхатіб, Ахмад
  Застосовано програмно- та апаратно-орієнтовані процесори для ортргональ- ного перетворення Фур’ є. Описано особливості реалізації даного перетворення за допомогою процесорів з різними архітектурами.
 • Item
  Оцінка завадостійкості електромагнітних пошуково-вимірювальних систем при абсолютних та диференційних вимірюваннях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Драбич, П.; Драбич, О.
  Розглянуто електромагнітний метод пошуку і обстеження підземних комунікацій. Вивчено вплив на результат вимірювань електромагнітних полів паралельних комунікацій. Наведені формули для обчислення співвідношення сигнал / завада при абсолютних та диференційних вимірюваннях. Числовими розрахунками підтверджена ефективність диференційного методу і описана структурна схема мікрокомп’ютерного пристрою для його реалізації.
 • Item
  Автоматизована інформаційно-пошукова система уставок релейного захисту і автоматики регіональних енергетичних об’ єднань
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Держко, Р. М.; Керницький, А. Б.; Мошківський, Д. В.; Муштук, А. В.; Стех, Ю. В.
  Розглянуто призначення, вимоги, функції і архітектура автоматизованої інформаційно-пошукової системи уставок релейного захисту і автоматики енергетичних об’ єднань.
 • Item
  Метод визначення блоків технологічних ліній, що утворюють критичні шляхи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Дунець, Р. Б.
  Запропоновано метод визначення блоків технологічних ліній, що утворюють критичні шляхи, який враховує можливі взаємозв’язки між різними критичними шляхами. Як модель технологічних ліній застосовано матриці суміжностей.
 • Item
  Модель перерозподілу домішок у структурі “кремній-ДСС”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Теслюк, В. М.; Корбецький, О. Р.; Гранат, П. П.
  Запропоновано математичну модель для аналізу перерозподілу домішок у структурі “кремній - домішково-силікатне скло”, яка містить модель росту плівки ДСС і дозволяє підвищити точність моделювання дифузійних процесів при аналізі першої стадії дифузії та дослідити основні фізичні процеси на межі розділу двох середовищ ДСС-кремній. Дана модель реалізована в програмі ПроМІС-Т.
 • Item
  Дослідження точності та ефективності розв’язання дифузійних задач методами скінченних різниць та скінченних елементів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Теслюк, В. М.; Гранат, П. П.; Корбецький, O. P.
  Проведені вичислювальні експерименти на ЕОМ для дослідження точності та ефективності розв’язання дифузійних задач методами скінченних різниць та скінченних елементів. Отримані результати дозволяють стверджувати, що при розв’язанні дифузійних задач ефективнішим є метод скінченних різниць.